Zihin Felsefesi

Zihin Felsefesi
E-kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
Önsöz
Zihin Felsefesi Nedir?
Zihin Felsefesinin Kapsamı
Zihin Felsefesinin Diğer Felsefe Disiplinleri Arasındaki Yeri
Zihin Felsefesinin Temel Kavramları
Zihin Kavramı
Düşünme Kavramı
Bilinç Kavramı
Öznellik Kavramı
Bireysellik Kavramı
Kendilik Kavramı
Zihinsel Olanın Bir İşareti Var Mıdır?
Epistemolojik Ölçüt
Uzamsal Olmayan Bir Şey Olarak Zihinsel Olmak
Zihinsel Olmanın Ölçütü Olarak Yönelimsellik
Çözümsüz Bir Bilmece
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar
Pre Sokratik Düşünürlerden Platon’a Antikçağda Zihin Kavramı
ANTİK YUNANDA ZİHİN FELSEFESİNİN BAŞLANGIÇLARI
DOĞA FİLOZOFLARININ ZİHİNLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Milet Okulu Düşünürleri
Herakleitos ve Oluş
Elea Okulu
Empedokles ve Anaksagoras: Nous
Demokritos ve Protagoras: İki Yönelim
Protagoras’ın Deneyciliği
Pythagoras’ın Öğretisi
PLATON VE ANTİK BİLİŞSEL PSİKOLOJİ
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar
Aristoteles’ten Thomas Aquinas’a Zihin Kavramı
ARİSTOTELES VE DE ANİMA
MARCUS AURELİUS’UN ZİHİN KAVRAMI
AUGUSTİNUS’UN ZİHİN KAVRAMI
THOMAS AQUİNAS’IN ZİHİN KAVRAMI
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar
Yeniçağda Zihin Felsefesi: Descartes ve Spinoza
DESCARTES VE DÜALİZM
I Meditasyon
II Meditasyon
III Meditasyon
IV Meditasyon
V Meditasyon
VI Meditasyon
Descartes’da Açık Seçik İdeler Kavramı
Descartes’ın Felsefesinde Duyguların Rolü
SPİNOZA’NIN ZİHİN ANLAYIŞI
Bedenin Bir İdesi Olarak Zihin
Spinoza’nın Felsefesinde Duyguların Rolü
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar
Yeniçağda Zihin Felsefesi: İngiliz Deneycileri ve Kant
İNGİLİZ DENEYCİLERİNDE ZİHİN KAVRAMI
John Locke
Locke’da Birincil ve İkincil Nitelikler Ayrımı ve Algı Kuramı
David Hume
İdeler ve İzlenimler
George Berkeley
Berkeley’de Birincil ve İkincil Nitelikler Ayrımı ve Algı Kuramı
TRANSENDENTAL BİLİNÇ OLARAK ZİHİN: KANT
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar
Zihin Beden Sorunu
ZİHİNSEL VE FİZİKSEL NİTELİKLER AYRIMI
ZİHİNSEL OLGU TÜRLERİ
ZİHİN VE BEDENİN ETKİLEŞİMİ SORUNU
Töz Düalizmi (Substance Dualism)
Psiko Fiziksel Paralelizm (Psycho-Physical Parallelism)
Aranedencilik (Occasionalism)
İdealizm
Epifenomenalizm (Epiphenomenalism)
Nitelik Düalizmi (Property Dualism)
Materyalizm
Felsefi Davranışçılık (Philosophical Behaviorism)
Zihin Beyin Özdeşliği Kuramı
İşlevselcilik (Functionalism)
Zihin Beden Sorununa Cevap: Ne Materyalizm Ne de Düalizm
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar
Yapay Zekâ: Makineler Düşünebilir mi?
YAPAY ZEKA VE TURİNG TESTİ
Giriş
ZAYIF VE KUVVETLİ YAPAY ZEKA AYRIMI
ÇİNCE ODASI DENEYİ VE CEVAPLAR
Çince Odası Deneyi
Çince Odası Deneyine Verilen Cevaplar
Sistem Cevabı
Robot Cevabı
Beyin Taklitçisi (Brain Simulator) Cevabı
Bileşim (Combination) Cevabı
Diğer Zihinler Cevabı
Birçok Bina Cevabı
Zihin, Beyin ve Bilgisayar İlişkisi
MAKİNELER DÜŞÜNEBİLİR Mİ?
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar
Kişisel Özdeşlik Sorunu
KİŞİSEL ÖZDEŞLİK SORUNU: BEN KİMİM?
KİŞİ KAVRAMI VE KENDİLİK İLİŞKİSİ
Ego Kuramı
Bundle (Yığın) Kuramı
KİŞİSEL ÖZDEŞLİK SORUNU
Bütünlük Sorunu
Kimlik Sorunu
BEDENSEL SÜREKLİLİK ÖLÇÜTÜ
PSİKOLOJİK SÜREKLİLİK ÖLÇÜTÜ
Kişisel Özdeşlik ve Bellek Ölçütü
Bellek Ölçütüne Farklı Yaklaşımlar
SON SÖZ
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar
Bilinç Sorunu
BİLİNÇ NEDİR
Farkındalık
Bütün Zihin Halleri Bilinçli midir?
ÖZNELLİK VE BİLİNÇ
Kendilik Bilinci
YÖNELİMSELLİK VE BİLİNÇ
Husserl’in Fenomenolojisinde Yönelimsellik Olarak Bilinç
BİLİNÇ SORUNUNA FELSEFİ YAKLAŞIMLAR
Yeni Gizemciler
İndirgemeci Olmayan Fizikalizm (Supervenience)
Panpsişizm (Tüm Ruhçuluk)
Bilince Evrimsel Bakış Açısı
BİLİNÇ: ÇÖZÜMSÜZ BİR BİLMECE Mİ?
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar
Bilgi Zihin İlişkisi
KENDİLİK KAVRAMI VE KENDİLİK BİLGİSİ
Kendilik Kavramı
Kendilik Bilgisi
BAŞKA ZİHİNLER SORUNU
Benzerlik Argümanı
Ludwig Wittgenstein’ın Benzerlik Argümanına Eleştirisi
P F Strawson’un Benzerlik Argümanına Eleştirisi
Davranışçılık ve Başka Zihinler Sorununa Çözüm Önerisi
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

Künye Bilgileri

Zihin Felsefesi
Yazar: Doç.Dr. Kamuran GÖDELEK
Editörler: Prof.Dr. Veli URHAN, Yrd.Doç.Dr. Serdar USLU
Anadolu Üniversitesi
Türü: Felsefe, Bilgi Felsefesi, Üniversite Kitapları, Açıköğretim Kitapları, E-kitap indir
Yayın Tarihi: 2011
188 Sayfa
ISBN: 978-975-06-1011-0

 

Zihin Felsefesi
E-kitap okumak için tıklayın