Yetişkin Bildirileri Kitabı – 1
E-kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
* Cilt 1
Kongre’nin Sunuşu
Önsöz / Prof. Dr. Aydın Gülan
1. Yaşama ve Sağlığını Koruma Hakkı
Yaşamak İstiyorum
Gülsen Birgül Özkan Akkın
Hasta Çocuğun Hakları
Yrd. Doç. Dr. Yahya Deryal
Yoksulluk ve Çocuk Sağlığı
Serap Balcı – Sevim Savaşer
2. Gelişme ve Yeteneklerini Geliştirme Hakkı
Çocuğun Okul Öncesi Eğitimi Hakkı
Meltem Güneş
Okulöncesi Eğitimde Fırsat Eşitliği
Dilek Erol Sahillioğlu
Erken Çocukluk Eğitimi ve Aile Eğitiminin Önemi
Aytekin Girgin – Ali Kurnaz – Oğuzhan Zobu
Türkçe Konuş(A)Mayan Türk Çocukları: Yurt Dışındaki Türk Çocukları
Yrd. Doç. Dr. Ali Büyükaslan
Üstün Yetenekli Çocuklara Devletin Sunması Gereken Haklar
Faruk Levent
3. Koruma ve Bakılma Hakkı
Medeni Kanun Hükümleri Kapsamında Çocuğun Aile İçerisinde Korunması
Prof. Dr. Gülçin Elçin Grassinger
Velayet Hakkının Kaldırılması
İzzet Başara
İstanbul Fatih Adliyesi 1
Aile Mahkemesi’nde 2005-2007 Yılları Arasında Verilen Velayet
Kararlarında Yer Alan Uzman
Raporlarının Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Neylan Ziyalar – Gülden Elçim Üner Altuntaş
İzmir İlinde Korunmaya Muhtaç Çocukların Bakım Alternatifleri
Şevket Perçin – Mustafa Çoban – Nalan Orun – Arzu Bek
4. Çocuğa Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi
Çocuğa Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesinde Ders Kitapları ve Eğitim Araçlarının Rolü
Dr. Muammer Yıldız
İlköğretim 6-8 Sınıf Öğrencilerinin Ayrımcılık Algısı
Yrd. Doç. Dr. Adem Öcal – Ayşen Altınok
5. Çocuğun Görüşünün Alınması
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Çerçevesinde Çocuğun Görüşlerine Saygı İlkesi
Semra Akyol
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Çocuğun Kendi Görüşleri, Kanaatleri Doğrultusunda Eğitilme, Eğitimini Seçme Hakkı
Yrd. Doç. Dr. H. Burak Gemalmaz
Çocuğun Katılım Hakkına Yönelik Bir Eğitim Denemesi
Prof. Dr. Eda Şeyda Aksel – Melda Dönertaş
Çocuk Hakları Felsefesi (Çocuğun Görüşünün Alınması) Kentlerin Geleceği Çocuklardır!
Sertan Özbağış – Tuncer Çelik
6. Çocuk Hakları Kültürü
Çocuğun Saygı Hakkına Varoluşsal ve Psikolojik Bakış
Doç. Dr. Ahmet Albayrak
Çocuğun Boş Zamanı Değerlendirme ve Kültürlenme Hakkı
Prof. Dr. Şükran Kılbaş
Müzelerin Eğitim ve Kültürel Etkinliklerdeki Yeri: Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müze Eğitim Atölyesi
Asuman Alpagut
7a. Çocuk Hakları Eğitimi
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuk Haklarına İlişkin Bilgi Düzeylerinin ve Okul Öncesi Çocuk Haklarının Öğretilmesine
İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Prof. Dr. Berrin Akman – Araş. Gör. H. Gözde Ertürk
İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Çocuk Hakları Eğitimi
Yrd. Doç. Dr. Suna Kaymak Özmen – Arş. Gör. Tuğba Yalçın
7b. Çocuk Hakları Bilinci
Sosyal Bilgiler Dersi Alan Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Çocuk Haklarına Dair Görüşlerinin Karşılaştırılması
Prof. Dr. İsmail Doğan – Enver Durualp
Yetiştirme Yurdunda ve Ailesi İle Birlikte Yaşayan 12-18 Yaş Arasındaki Çocukların Çocuk Hakları Sözleşmesi’nden
Haberdar Olma Düzeylerinin İncelenmesi
Dr. Münevver Can Yaşar – Dr. Gözde İnal – Uz. Özgün Uyanık – Öğr. Gör. Suphi Özsüer
İstiklal İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Çocuk Haklarına İlişkin Görüşleri
Arif Demir – Derya Aslantürk – Şirin Giyik
İlköğretim Öğrencileri İçin Çocuk Hakları Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi
Şükran Uçuş
Çocuklar Haklarından Haberdar mı?
Ali Kavaklı – Ahmet Boztaş
Hayatta En İyi Şeyler Öncelikle Çocukların Hakkıdır
Hatice Yıldız – S. Sadi Seferoğlu – Süleyman İpek
Öğretmenlerin ve Öğrencilerin Çocuk Haklarına Bakışının Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Ayla Oktay – Nurgül Kumbaroğlu
Tezsiz Yuksek Lisans Öğretmen Adaylarinin Cocuk Haklari Konusunda Bilgi Duzeyleri ve Bilgi Gereksinimleri
Yrd. Doc. Dr. Ahmet Ozmen – Yrd. Doc. Dr. Suna Kaymak Ozmen
Yaratıcı Dramanın Üniversite Öğrencilerinin Çocuk Hak ve İhlalleri Konusundaki Duygu, Düşünce ve Davranışlarına
Etkisi ve Bu Yöntemin Farkındalık Yaratmak Amacıyla Kullanılmasına İlişkin Görüşleri: Hacettepe Üniversitesi Örneği
Aylin Albayrak – Nihan Akkocaoğlu – Pınar Özdemir
Üniversite Öğrencilerinin Çocuk Hak ve İhlallerine İlişkin Bakış Açıları Üzerine Nitel Bir Araştırma
Arş. Gör. Nihan Akkocaoğlu – Arş. Gör. Aylin Albayrak – Öğr. Gör. Pınar Özdemir
8. Güzel Bir Dünyada Yaşama Hakkı
Güvenli Bir Çevrede Yaşama Hakkı: Sosyal Çevre Kirliliği ve Çocuk
Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu – Doç. Dr. Emine Özmete
Çocuğun Güzel Bir Çevrede Yaşama Hakkı
Serkan Özden
Çocuk Dostu Mekanlar Oluşturma Konusuna Bir Başlangıç
Yrd. Doç. Dr. Hikmet Sivri Gökmen – Burcu Gülay Taşçı
Çocuk Haksızlıkları
Gökçe Saygın
Çocukların Oyun Hakkı ve Çocuğun Yaşama Ortamı Şehir
Yrd. Doç. Dr. Hikmet Sivri Gökmen – Burcu Gülay Taşçı
9. Engelli Çocukların Hakları
Çocuk Hakları Bağlamında Özürlü Çocukların Toplum Hayatına Tam Katılımının Teminine Yönelik Sosyal Politikaların
Türkiye Boyutu
Prof. Dr. Ali Seyyar
Engelli Çocukların Eğitiminde Görsel Sanatlar Eğitimi: Eğitim Mi, Terapi mı?
Yrd. Doç. Dr. Nur Balkır Kuru
Engelli Çocuğun Haklarının Korunması ve Gerçekleşmesinde Dini Değerlerin Rolü
Yrd. Doç. Dr. Naci Kula
Mağdur ve Suçtan Zarar Gören Engelli Çocukların Türk Ceza Muhakemesindeki Hakları
İsa Döner – Çağlar Çetinkaya
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme İle Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Kapsamında Özürlü Çocukların Haklarına
İlişkin Bir Değerlendirme
Nejla Okur – Fatma Erbil Erdugan
10. Çalışan Çocukların Hakları
Dünyada ve Türkiye’de Önemli Bir Sorun: Çocuk İstihdamı
Melek Güler
Çocukluklarında Küçük Sanayi İşletmelerinde Çalışmış Yetişkinlerin Bu Çalışma Sürecini Nasıl Değerlendirdikleri ve Çocuk
İşçiliğine Bakışları Üzerine Bir Araştırma
Arş. Gör. Ercüment Erbay
Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Çocuk İşçiliğini Algılaması
Arş. Gör. Özge Metin – Prof. Dr. Belma Tuğrul
11. Çocuk Hakları ve Din Kültürü
Çocuğun Yaşam Hakkı Çerçevesinde Dini ve Ahlaki Açıdan Kürtaj
Prof. Dr. Cemal Ağırman
İslam Hukukuna Göre Bulunmuş Çocuğun (Lakit) Temel Hakları
Prof. Dr. Saffet Köse
* Cilt 2
Kongre’nin Sunuşu
Önsöz /
Prof. Dr. Aydın Gülan
12. Çocuk Hakları Hukuku
Çocuk Hukukunun Gelişimi ve Çocuk Koruma Sisteminin Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Emine Akyüz
Çocuk Hakları Bakımından Anayasal Güvence Sorunu
Selçuk Abdullah Evliyaoğlu
Çocuğun Yüksek Yararı: İdare Hukuku’nda Uygulanabilirliği Üzerine Bir Deneme
Memduh Cemil Şirin
13. Çocuk Hakları ve Çocuk Adalet Sistemi
Türkiye’de Çocuk Suçluluğu ve Mağduriyeti
Adem Solak
Türkiye’de Çocuk Ceza Adaletinin Refah Modelinin Temel Kıstasları Çerçevesinde Bir Değerlendirmesi
Verda İrtiş
Serbest Zaman Etkinliklerinin ( Rekreasyonun ) Çocuk Suçluluğunu Önlemesindeki İşlevinin İncelenmesi
Metin Kılıç
14. Çocuk Hakları ve Ergen Hakları Açısından Çocuk İhmali ve İstismarı
Kriminoloji ve Hukuk Açısından Çocuk İhmali ve İstismarı
Prof. Dr. Füsun Sokullu-Akıncı
Güç Koşullardaki Çocuklar: Sosyolojik Bir Değerlendirme
Prof. Dr. Esin Küntay
Çocuk Hakları Açısından Çocuk Yoksulluğu
Doç. Dr. Yasemin Özkan – Yrd. Doç. Dr. Eda Purutçuoğlu
Fiziksel Cezanın Çocuk Üzerine Etkisi
Prof. Dr. Sevim Savaşer-Msc. Birsen Mutlu
Çocuk Yuvasında Akran Cinsel İstismarı: Bir Olgu Sunumu
Doç. Dr. Yasemin Özkan – Yrd. Doç. Dr. Elif Gökçearslan Çifçi – Sos. Uz. Sinem Gülenç
Akran İstismarının Sosyal Kökenleri
Yrd. Doç. Dr. Müjdat Avcı
Mürselin Kurt’un “Adımdan Önce” Adlı Yapıtında Çocuk İstismarı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Kaynağı
Doç. Dr. Medine Sivri
İlköğretim 2. Kademe Öğrencilerinin Çocuk Hakları Çerçevesinde İstismar ve İhmal Açısından İncelenmesi (İzmit İlçesi Örneği)
Nurgül Kendirlioğlu Günhan – Hüseyin Gürkaş
İsviçre ve Türkiye’de Risk Altındaki Çocuklara Yönelik Sosyal Hizmetlerin Çalışma Modelleri
Bilgehan Aksoy – Mehtap Şahin
Çocuk Cinsel İstismarının Kurban Ve/Veya Ailesi Tarafından Gizlenmesinin Sosyolojik Açıdan İrdelenmesi
Selma Kangal – Derya Cabbar
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Cinsel İstismara Uğramış Çocuğu Fark Edebilme Yeterlilikleri Üzerine Bir Çalışma
Sultan Şahin
Adölesan Kız Çocuklarının Erken Yaş Evlilikleri- Damlacık Köyü Alan Çalışması
Ayla Çelik – Türkan Bakır
15. Çocuk Hakları Araştırmaları
Çocuk Çalışmaları: Araştırmanın Nesnesi Değil Öznesi Olarak Çocuklar
Yrd. Doç. Dr. Özden Havva Bademci
Ebeveyn Otoritesinin Ebeveyn Çocuk Hakları Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi
Prof. Dr. Ayla Oktay – Dr. Müge Yurtsever
Çocuğun İyi Olma Halini Anlamak, Kavramsallaştırma Durum Tespiti Göstergelerin Belirlenmesi
Pınar Uyan Semerci – Serra Müderrisoğlu – Dr
Abdullah Karatay – Zeynep Kılıç – Başak Eki Akkan – Şaylan Uran – Burcu Oy
Boşanma Sürecinde Olan Ailelerdeki Çocukların Aile Algılarının Resimler Aracılığı İle İncelenmesi
Prof. Dr. Neriman Aral – Uzm. Mehmet Sağlam
Çalışan ve Çalışmayan Çocukların Arkadaşlık İlişkilerinin İncelenmesi
Prof. Dr. Aysel Köksal Akyol – Yrd. Doç. Dr. Güneş Salı
16. Çocuk Hakları Eleştirisi
Türkiye Çocuk Hakları Anlayışı İçin Önsöz Yerine: Mevcut Düzen İçinde Uygarlık Dışı, Uluslar Ötesi Yeni Bir Kategori Olarak
Çocukluk Mu? Yoksa Uygarlık Krizini Aşacak Yeni Bir Dünya mı?
Prof. Dr. Ertan Eğribel
Türkiye Çocuk Hakları Kulturu Stratejisi ve Uygulama Plani (2012 – 2016) – Bir Oneri –
Prof. Dr. Ertan Eğribel
17a. Çocuk Hakları ve Medya
Türkiye’de Çocuk Hakları İhlallerinin ve Korunan Çocuk Haklarının Gazete Haberleri Aracılığı İle İncelenmesi
Prof. Dr. Belma Tuğrul – Sultan Şahin
Medya Okuryazarlığı ve Çocuklar: Rtük’ün Medya Okuryazarlığı Çalışmalarına Eleştirel Bakış
Prof. Dr. Mine Gencel Bek
Çocuk Hakları Kültürünün Gelişiminde Medya Okuryazarlığı Dersinin Önemi
Hüseyin Tuğrul Oktay
Televizyonda Yiyecek Reklamları ve Çocuklar Üzerindeki Etkileri
Prof. Dr. Selda Bülbül – Arş. Gör. Gülşah Ağırtaş – Arş. Gör. Güzide Kurt
Televizyon Seyretme Süresinin Saldırganlıktaki Etkilerinin Cinsiyet ve Sosyo-Ekonomik Düzeye Göre İncelenmesi
Prof. Dr. Neriman Aral – Yrd. Doç. Dr. Müdriye Yıldız Bıçakçı – Yrd. Doç. Dr. Remziye Ceylan
Televizyondaki Şiddet İçerikli Programların Çocuk Ruh Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkileri
Yrd. Doç. Dr. Meltem B. Özuğurlu
Televizyon ve Çocuk: 6-12 Yaş Arası Çocukların Televizyon İzleme Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma
Yrd. Doç. Dr. Ali Korkmaz
Televizyon Reklamlarında Satış Aracı: Çocuklarımız
Ahu Samav Uğursoy
Medya ve Çocuk (Çocuk Hakları Bağlamında Medyaya İlişkin Aile Görüşleri)
Yrd. Doç. Dr. Salih Zeki Genç – Fatih Güner
Suça Karışmış Çocuklara Yönelik Temsil Çalışması “Taş Atan Çocuklar”A Taş Atan Medya
Bilge Narin
17b. Çocuk Hakları ve Bilişim Dünyası
Çocuklarımız Sayısal Dünyada Güvende mı?
Prof. Dr. Buket Akkoyunlu – Prof. Dr. Belma Tuğrul
Çocuğun Oyun Oynama Hakkı: Çocuğun Yetişmesi Sürecinde Oyun ve Bilgisayar Oyunlarının Önemi
Dr. Hüseyin Çelik
Ergenlerin Siber Akran Zorbalığına Bakış Açısının İncelenmesi
Seda Gökçe Turan – Bilgehan Aksoy
17c. Çocuk Hakları ve Sinema
Çocuk ve Sinema: Kültürel Bellek ve Bir Arketip Yaratma Yolculuğu
Yrd. Doç. Dr. Aslı Kotaman
Türk Sinemasında Sokak Çocuğu İmgesi ve Bir Örnek “Sır Çocukları”
Dr. Serdar Karakaya
18. Çocuk Hakları Odaklı Projeler
Ortak Umut Projesi
Rana Dayıoğlu Oyman – Asu Karaşar
Çocukköyü Projesi
Zeynep Kılınç
Terakki Vakfı İlköğretim Okulu Öğrencilerine Yönelik Çocuk Hakları Programı
Gözde Durmuş – Özgür Şensoy
İnternet Cafe ve Çocuk
Özlem Efendi
Okullarda Disipline Yönelik Öğrenci-Öğretmen Görüşleri Araştırma Projesi
Ebrize Çeltikçi
“Elele Öğreneceğiz” Eğitimde Fırsat Eşitliği Projesi
Duygu Kılıç – Ferda Yükselen – Murat Kılıç – Murat Yükselen
Çocukların Televizyona “ Olumlu Katılımı” Projesi
Meryem Akbal
19. Çocuk Hakları İle İlgili Sunumlar- (Poster Sunumu)

Künye Bilgileri

Yetişkin Bildirileri Kitabı – 1
Kongre Kitabı
Yayına Hazırlayan: Prof. Dr. Aydın Gülan, Mustafa Ruhi Şirin, Memduh Cemil Şirin
Kapak Fotoğrafı: Ara Güler
Çocuk Vakfı Yayınları
Yayın Tarihi: 02/2011
573 Sayfa
Türü: Çocuk Kitapları, Araştırma (Ç), E-kitap oku, E-kitap indir, Tüm E-kitaplar
ISBN: 9789755520865

Yetişkin Bildirileri Kitabı – 1
E-kitap okumak için tıklayın