Vahyî Dîvânı ve İncelenmesi
E-kitap okumak için tıklayın
(Giriş)

Vahyî Dîvânı ve İncelenmesi
E-kitap okumak için tıklayın
(Metin)

İçindekiler

* Tez Onay Sayfası
* Öz
* Önsöz
* İçindekiler
* Kısaltmalar
* Kaynakça
* Giriş
* Vahyî’nin Hayatı ve Edebî Kişiliği
* Vahyî’nin Hayatı
* Adı
* Doğum Yeri ve Tarihi
* Eğitimi ve Mesleği
* Ailesi
* Ölümü
* Vahyî İle İlgili Öbür Bilgiler
* Türk Edebiyatında Vahyî Mahlâslı Öbür Şairler
* Edebî Kişiliği
* Kendi Şiiri ve Şairliği Hakkındaki Değerlendirmeleri
* Başkalarının Şiiri ve Şairliği Hakkındaki Değerlendirmeleri
* Ahenk Öğeleri
* Söz Tekrarları
* Birli Söz Tekrarları
* İkilemeler
* İkili Söz Tekrarları
* Üçlü Söz Tekrarları
* Dörtlü Söz Tekrarları
* Beşli Söz Tekrarları
* Ses Tekrarları
* Paralellik
* Beyitte Paralellik
* Gazelde Paralellik
* Armoni
* Dil ve Üslûp
* Divanın Biçim Açısından İncelenmesi
* Vezin
* Vezinlerin Nazım Biçimlerine Göre Dağılımı
* Aruz Kusurları
* Ulamalarda Yapılan Kusurlar
* Yapılması Gereken Yerde Ulama Yapmamak
* Yapılmaması Gereken Yerde Ulama Yapmak
* Zihaf
* İmale
* İmalede Ayna
* Medlerde Yapılan Kusurlar
* Türkçe Sözcüklerde Med
* Kafiye
* Kafiye Çeşitleri
* Kafiye Kusurları
* Redif
* Ek Hâlindeki Redifler
* Ek + Sözcük veya Söz Öbeği Hâlindeki Redifler
* Sözcük veya Söz Öbeği Hâlindeki Redifler
* Nazım Biçimleri
* Kaside
* Gazel
* Müstezat
* Kıt’a
* Nazım
* Mesnevî
* Rubaî
* Murabba
* Tahmis
* Terkib-bend
* Beyit
* İçerik Özellikleri
* Dinî Öğeler
* Kur’an-ı Kerim
* Hadis
* Melekler
* Peygamberler
* Dört Halife
* Öbür Dinî Kişilikler
* Tasavvufî Terim ve Kavramlar
* Tarihî ve Efsanevî Öğeler
* Sosyal Hayat
* Başlıca İşlenen Konular
* Aşk
* Kavuşma (Vuslat)
* Ayrılık (Gurbet)
* Şarap
* Tabiat
* Bahar ve Nevruz
* Sonbahar (Hazan)
* Talihten ve Zamandan Şikâyet
* Sihir
* Bayram
* Ramazan
* Özlü Sözler ve Deyimler
* Özlü Sözler
* Deyimler
* Belâgat Açısından İncelenmesi
* Fesahat
* Sözcükte Söyleyiş Güçlüğü (Tenâfür-i Hurûfât)
* Sözcük Yapısında Kuralsızlık (Kıyâsa Muhâlefet)
* Sözcükte Anlaşılma Güçlüğü (Garâbet)
* Söz Diziminde Kuralsızlık (Za‘f-ı Te’lîf)
* Söz Diziminde Anlaşılma Güçlüğü (Ta‘kîd)
* Söz Fazlası (Haşv)
* Beyan
* Mecaz-I Mürsel
* İstiare
* Teşbih
* Kinaye
* Bediî
* Anlam İle İlgili Sanatlar
* Tenasüp
* Tezat
* Cem-Tefrik-Taksim
* Leff Ü Neşir
* Tevriye
* Mübalâğa
* Tecahül-İ Arif
* Hüsn-i Ta’lîl
* Söz İle İlgili Sanatlar
* Cinas
* İştikak
* Tarsî
* Telmih
* Reddü ’L-Acûz Ale ’s-Sadr
* İade
* Metin
* Yazmaların Tanıtılması
* Çevriyazı Alfabesi
* Kasideler
* İbtidâ-yı Gazeliyyât
* Farsça Gazeller
* Tarihler
* Musammatlar
* El-Elgâz
* Mu‘Ammeyât
* Rubaîler
* Mukatta‘ât

Künye Bilgileri

Vahyî Dîvânı ve İncelenmesi
Doktora Tezi
Hakan Taş
Tez Danışmanı: Doç. Dr. A. Azmi Bilgin
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
Yayın Tarihi: 2004
Giriş: 243 Sayfa
Metin: 264 Sayfa
Türü: Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı, Dîvan Edebiyatı, E-kitap oku, E-kitap indir, Tüm E-kitaplar
ISBN: 9789751734174

Vahyî Dîvânı ve İncelenmesi
E-kitap okumak için tıklayın
(Giriş)

Vahyî Dîvânı ve İncelenmesi
E-kitap okumak için tıklayın
(Metin)

Edebiyat Kitaplığı tarafından yayınlandı