Vahyî Dîvânı

Vahyî Dîvânı
E-kitap okumak için tıklayın

İçindekiler

İçindekiler
Vahyî’nin Hayatı ve Edebî Kişiliği
Vahyî’nin Hayatı
Adı
Doğum Yeri ve Tarihi
Eğitimi ve Mesleği
Ailesi
Ölümü
Vahyî İle İlgili Öbür Bilgiler
Türk Edebiyatında Vahyî Mahlâslı Öbür Şairler
Edebî Kişiliği
Kendi Şiiri ve Şairliği Hakkındaki Değerlendirmeleri
Başkalarının Şiiri ve Şairliği Hakkındaki Değerlendirmeleri
Ahenk Öğeleri
Söz Tekrarları
Birli Söz Tekrarları
İkilemeler
İkili Söz Tekrarları
Üçlü Söz Tekrarları
Dörtlü Söz Tekrarları
Beşli Söz Tekrarları
Ses Tekrarları
Paralellik
Beyitte Paralellik
Gazelde Paralellik
Armoni
Dil ve Üslûp
Divanın Biçim Açısından İncelenmesi
Vezin
Vezinlerin Nazım Biçimlerine Göre Dağılımı
Aruz Kusurları
Ulamalarda Yapılan Kusurlar
Yapılması Gereken Yerde Ulama Yapmamak
Yapılmaması Gereken Yerde Ulama Yapmak
Zihaf
İmale
İmalede Ayna
Medlerde Yapılan Kusurlar
Türkçe Sözcüklerde Med
Kafiye
Kafiye Çeşitleri
Kafiye Kusurları
Redif
Ek Hâlindeki Redifler
Ek + Sözcük veya Söz Öbeği Hâlindeki Redifler
Sözcük veya Söz Öbeği Hâlindeki Redifler
Nazım Biçimleri
Kaside
Gazel
Müstezat
Kıt’a
Nazım
Mesnevî
Rubaî
Murabba
Tahmis
Terkib-bend
Beyit
İçerik Özellikleri
Dinî Öğeler
Kur’an-ı Kerim
Hadis
Melekler
Peygamberler
Dört Halife
Öbür Dinî Kişilikler
Tasavvufî Terim ve Kavramlar
Tarihî ve Efsanevî Öğeler
Sosyal Hayat
Başlıca İşlenen Konular
Aşk
Kavuşma (Vuslat)
Ayrılık (Gurbet)
Şarap
Tabiat
Bahar ve Nevruz
Sonbahar (Hazan)
Talihten ve Zamandan Şikâyet
Sihir
Bayram
Ramazan
Özlü Sözler ve Deyimler
Özlü Sözler
Deyimler
Belâgat Açısından İncelenmesi
Fesahat
Sözcükte Söyleyiş Güçlüğü (Tenâfür-i Hurûfât)
Sözcük Yapısında Kuralsızlık (Kıyâsa Muhâlefet)
Sözcükte Anlaşılma Güçlüğü (Garâbet)
Söz Diziminde Kuralsızlık (Za‘f-ı Te’lîf)
Söz Diziminde Anlaşılma Güçlüğü (Ta‘kîd)
Söz Fazlası (Haşv)
Beyan
Mecaz-I Mürsel
İstiare
Teşbih
Kinaye
Bediî
Anlam İle İlgili Sanatlar
Tenasüp
Tezat
Cem-Tefrik-Taksim
Leff Ü Neşir
Tevriye
Mübalâğa
Tecahül-İ Arif
Hüsn-i Ta’lîl
Söz İle İlgili Sanatlar
Cinas
İştikak
Tarsî
Telmih
Reddü ’L-Acûz Ale ’s-Sadr
İade
Metin
Yazmaların Tanıtılması
Çevriyazı Alfabesi
Kasideler
İbtidâ-yı Gazeliyyât
Farsça Gazeller
Tarihler
Musammatlar
El-Elgâz
Mu‘Ammeyât
Rubaîler
Mukatta‘ât

Künye Bilgileri

Vahyî Dîvânı
Hazırlayan: Hakan Taş
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
Yayın Tarihi: 2017
322 Sayfa
Türü: Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı, Dîvan Edebiyatı, E-kitap oku, E-kitap indir, Tüm E-kitaplar
ISBN: 978-975-17-3417-4

Vahyî Dîvânı
E-kitap okumak için tıklayın