Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi

İçindekiler

Önsöz
Kurullar
Kongre Programı
Açılış Konuşması
Sunumlar
Who Vision And Strategic Objectives For Mental Health Action
Ledia Lazeri
Occupational Therapy In Mental Health, Recovery And Well Being
E. Sharon Brintnell
Social Inclusion: Occupational Therapy In Mental Health Practice
Samantha Shann
Akıl Sağlığında Sosyal Politikalar
Dr. Aylin Çiftçi
Ruh Sağlığı Ve Sosyal Politikalar: Engelli Bireylere Toplum Temelli Hizmetlerin Sunumu Sağlık Bakanlığı Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri
Prof. Dr. Sibel Örsel
Ruh Sağlığında Ergoterapi Eğitimi
Prof. Dr. Esra Akı
Global Mental Health And Illness; Occupational Therapy’s Contributions
Susan (Sue) E. Baptiste
Community Based Mental Health: Practice In Thailand
Mrs. Suchada Sakornatian
Afetlerde Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Yaklaşımlar
Prof. Dr. Zafer Erden
Ergoterapi Açısından Afetlere Hazırlık Ve Müdahale
Sinem Salar
Maximizing The Quality Of Life And The End Of Life With Occupational Therapy
Mack Ivy
Prostat Kanserinde Yaşam Kalitesi: Ürolog Perspektifi
Doç. Dr. Emre Huri
Ergoterapi Ve Onkoloji: Rehabilitasyon, Aktivite Performansı Ve Sosyal Katılım
Dr. Fzt. Meral Huri
Yaşam Kalitesi Ölçümünde Ipad Uygulaması
Dr. Deniz Yüce
Theoretical Foundations Of Sensory Integration
Susanne Smith Roley
Otizm Spektrum Bozukluğunda İnterdisipliner Yaklaşım
Prof. Dr. Hülya Kayıhan
Yaygın Gelişimsel Bozukluklarda Ergoterapi Ve Kanıta Dayalı Uygulamalar
Occupational Therapy And Evidence Based Practices In Pervasive Developmental Disorders
Prof. Dr. Gonca Bumin
Otizm Ve Uygulamalı Davranış Analizi: Toplum Temelli Uygulamalar
Prof. Dr. Binyamin Birkan
Duyu Bütünleme Terapisinde Çevresel Düzenleme Ve Materyalin Önemi
Uzm. Fzt. Aymen Balıkçı

Çalıştay Raporları
Okullarda Ruh Sağlığı Ve Toplumsal Katılım Çalıştay Raporu
Kadınlarda Ruh Sağlığı Ve Toplumsal Katılım Çalıştayı Raporu
Erişkinlerde Ruh Sağlığı Ve Toplumsal Katılım Çalıştay Raporu
Yaşlılarda Ruh Sağlığı Ve Toplumsal Katılım Çalıştayı Raporu

Poster Sunumları
1- Evde Yaşayan Yaşlılarda Sosyal Katılımı Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
2- Dislektik Çocuklarda Motor Performans, Fonksiyonel Durum Ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi
3- Alt Ekstremite Ampute Ve Poliomyelit Sekelli Kişilerin Toplumsal Katılım, Yaşam Kalitesi Ve Çevre İle İlgili Algılarının Karşılaştırılması
4- Ergoterapide Yardımcı Teknoloji Uygulamaları: Vaka Çalışması
5- Masa Başı Çalışanlarında Bilgisayar Kullanımının Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıkları, İşin Engellenmesi Ve Risk Faktörlerinin İncelenmesi
6- Çalışan Engellilerde Ergonomik Risk Faktörleri Analizi
7- Değişik Özür Seviyesine Sahip Serebral Palsili Çoçuk Annelerinin Anksiyete Durumu Ve Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi
8- Akademisyenlerin Yorgunluk, Tükenmişlik Ve Yaşam Kalite Düzeyleri
9- Mental Retarde Bir Olguda Duyu Bütünlüğü Tedavisi
10- Görme Engelli Bireylerde Aktivite Katılımı, El Fonksiyonu Ve Braılle Okuma Hızını Geliştirmeye Yönelik Çoklu Duyu Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi
11- West Sendromlu Bir Olguda Duyu Bütünlüğü Tedavisi
12- İnmeli Hastalara Bakım Verenlerde Görülen Bakım Yükü, Anksiyete Ve Depresyon Durumunun İncelenmesi
13- Kemoterapi Alan Jinekolojik Kanserli Hastaların Aktivite Performanslarının Toplumsal Katılım Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Olan Etkisi
14- Ankara‘Da Yaşayan Yaşlıların Halk Otobüsü Kullanmalarını Engelleyen Çevresel Faktörler
15- Tekerlekli Sandalye Kullanıcılarında Egzersiz Farkındalığı Ve Yaşam Stili: Pilot Çalışma
16- Zamansal Yaşam Tatmin Anketinin (Zyta- The Temporal Satısfactıon Wıth Lıfe Scale) Türkçe Uyarlaması, Geçerlilik Ve Güvenilirliğinin İncelenmesi
17- A Survey On Burnout And Related Factors Among Occupatıonal Therapısts In Iran
18- Fiziksel Engelli Kişilerde Çalışma Kapasiteleri İle İlgili Ergonomik Risk Faktörlerinin Yaşam Kalitesine Etkisi
19- Huzurevinde Ve Evlerinde Yaşayan Yaşlıların Fonksiyonel, Kognitif Durum Ve Yaşam Doyumları Farklı Mıdır?
20- Hacettepe Üniversitesinde Öğrenim Gören Engelli Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunları Değerlendirme
21- Hayatta İlk Bir Yıl Sinir Sistemi Gelişiminin İşlevsel, Duygusal Ve Bilişsel Desteklenmesi
22- Evde Yaşayan Yaşlı Kişilerle Hastanede Yaşayan Yaşlı Kişilerin Kognitif Açıdan Karşılaştırılması
23- Bel Ağrılı Çalışan Türk Popülasyonunda Örebro Kas-İskelet Ağrısı Tarama Anketinin Geçerlik Güvenilirlik Ve Kültürel Adaptasyonu
24- Relatıonshıp Between Vısual Memory And Computer And Tv Usıng Tıme
25- Metastatik Prostat Kanserli Bireylerde Ergoterapi’nin Duygu Durumu Değişikliği Üzerine Olan Etkisi
26- Otistik Belirtiler Gösteren Okul Öncesi Çocuklarda Duyu Bütünleme Ve Dır /Floortime Tabanlı Ergoterapi, Aile Eğitim Müdahalesi Ve Gölge Öğretmen Uygulamalarından Oluşan
Tedavi Modülünün 6 Aylık Sonuçları
27- Nörolojik Hastalığı Olan Kişilere Bakım Verenlerde Tükenmişlik
28- Polio Sekeli Olan Bireylerde Araba Kullanma Öncesi Değerlendirme Sonuçları
29- Meslek Lisesinde Okuyan Engelli Bireyde Kognitif Özür Modeline Göre Ergoterapi Değerlendirmesi

Öğrenci Sunumları
1- Artritli Hastalara Rehber Olabilecek Bir Çalışma : Broşür Hazırlama
2- Az Görenlerde Bağımsız Yaşam Ve Ergoterapi
3- Engelsiz Kütüphane
4- Ergoterapi İle Şiddeti Önlemeye Yönelik Uygulamalar
5- Ergoterapist Adaylarının Zamanında Yolculuk
6- Görmezden Geldiklerimiz Projesi
7- Kadın Ve Çocuğa Yönelik Şiddette Farkındalığı Sağlamak İçin Blog Kurulması
8- Sen De Bağır Ki Şiddet Sussun! Projesi

Fotoğraflar
 
 
Künye Bilgileri

Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi
Kongre Bildirisi
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Yayın Tarihi: 30.05- 1.6 2013
191 Sayfa
Türü: Sağlık, Rehabilitasyon, Psikoloji
ISBN: 9786054628704
 
E-Kitap okumak için tıklayın