Türkiye’de Tarım
E-kitap okumak için tıklayın

Önsöz
İçindekiler

1. Türkiye Tarımının Tarihi
Prof. Dr. Fahri YAVUZ
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
Tayfur ÇAĞLAYAN
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Giriş
Anadolu Uygarlıkları
Selçuklular
Osmanlılar
Kaynaklar

2. Tarımsal Yapı ve Üretim
Prof. Dr. Bülent MİRAN
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Giriş
Tarım Sektörünün Ekonomideki Önemi
Dış Ticaret
Tarımsal Yatırımlar
Arazi ve İklim Koşulları
Tarımsal Yapı
Tarımsal Arazi Kullanım Durumu
Tarım İşletmelerinin Yapısı
Tarımsal Üretim
Tarımsal Üretim Değeri
Bitkisel Üretim
Tahıllar
Pamuk
Baklagiller
Tütün
Yumru Bitkiler
Yağlı Tohumlar
Sebzeler
Meyveler
Örtüaltı yetiştiriciliği
Hayvansal Üretim
Türkiye’de Su Ürünleri Üretimi
Girdi Kullanımı
Sulama Suyu
Tohum
Yem
Gübre
Tarımsal İlaç
Kredi
Tarım Alet ve Makineleri
Tarımsal Yapı, Üretimin Geleceği ve Değerlendirilmesi
Kaynaklar

3. Tarım Politikası
Prof. Dr. Fahri YAVUZ
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Giriş
Türkiye’de Tarım Politikaları
Osmanlı Dönemi
Cumhuriyet Dönemi
Cumhuriyet Döneminin İlk Kırk Yılı (1923-1963)
Planlı Dönem (1963-2005)
Türkiye’de Tarım Politikası Reformu
Tarım Politikalarında Değişim
Dış Etkenler
İç Dinamikler
Tarım Reformu Uygulama Projesi (ARIP)
Değişimin Etkileri
Destekleme Politikaları
Doğrudan Gelir Desteği
DGD’nin amacı, hedefleri ve uygulamaları
Prim Ödemeleri
Pamuk
Ayçiçeği
Soya fasulyesi
Kanola
Zeytinyağı
Süt teşvik primi
Et teşvik primi
Prim ödemeleri ve DTÖ kararları
Alternatif Ürün Desteği
Fındıkta alternatif ürün projesi
Tütünde alternatif ürün projesi
Şeker pancarında alternatif ürün projesi
Hayvancılık ve Yem Bitkileri Destekleri
AB’ye Uyum Sürecinde Tarım Politikaları
Destekleme fonunun oluşumu
Destekleme fonunun kaynakları
Destekleme fonunun harcamaları
Destekleme politikalarının karar mekanizmaları
Destekleme politikalarının uygulama birimleri
DTÖ Kurallarına Uyum Açısından Tarım Politikaları
İç destekler
Pazara giriş
İhracat teşvikleri
Tarım Politikalarının Geleceği: Tarım Kanunu ve Tarım Stratejisi 2006-2010
Stratejik Amaçlar
Temel İlkeler
Tarımsal Destekleme Araçları
Doğrudan Gelir Desteği (DGD)
Fark Ödeme Uygulaması
Hayvancılık Destekleri
Kırsal Kalkınma Destekleri
Telafi Edici Ödemeler (Alternatif Ürün Programı)
Ürün Sigortası Ödemeleri
Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması (ÇATAK) Program Desteği
Diğer Destekler
Tarımsal Destekleme Bütçesi
Uygulama Esasları
Alternatif destekleme araçları
Hedef fiyat ve fark ödeme sistemi
Sözleşmeli tarım
Tarım Danışmanlığı Desteği
Kaynaklar

4. Kırsal Kalkınma
Doç. Dr. Bülent GÜLÇUBUK
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Giriş
Türkiye’de Kırsal Alanın Genel Durumu
Kırsal alan tanımı
Kırsal nüfus ve nicel değişimler
Kırsal yerleşimler
Kırsal Alanda Temel Altyapı ve Sosyal Hizmetler
Yol durumu
İçme suyu
Eğitim durumu
Sağlık durumu
Sosyal güvenlik durumu
Mülkiyet dağılımı
Örgütlenme
Kırsal alanda ve tarımsal üretimde kadın
Ormancılık ve orman köyleri
Kırsal kesimde sosyo-ekonomik değişme eğilimleri
Kırsal Kalkınmada Kamu Politikaları ve Uygulamalar
Planlı dönem öncesi politikalar-uygulamalar
Köy kanunu
Birinci İktisat Kongresi
Birinci Köy Kongresi
Toprak ve tapulamaya ilişkin girişimler
Köy Enstitüleri
Planlı dönem sonrası politikalar-uygulamalar
Toplum kalkınması çalışmaları
Kırsal kalkınma projeleri
Bölgesel kalkınma projeleri
Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi
Sosyal Riski Azaltma Projesi
Ön Ulusal Kalkınma Planı’nda Kırsal Kalkınma Yaklaşımı
AB’ye Uyum Sürecinde Kırsal Kalkınma ve Hibe Programı
AB Kırsal Kalkınma Yaklaşımları ve Türkiye
Türkiye – AB İlişkileri Çerçevesinde Kırsal Kalkınma ve Katılım Öncesi Yardım Aracı (KÖYA)
AB Tarafından Sağlanan Fonlar
Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ABKF)
Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu (ATYGF)
Balıkçılık Yönlendirme Fonu (BYF)
LEADER Girişimi
SAPARD Fonu
INTEREG Programı
AB Kırsal Kalkınma Programında Türkiye’nin Dikkate Alması Gereken Konular
AB Kırsal Kalkınma ve SAPARD Programları
SAPARD – Kırsal Kalkınma Ajansı sonrası AB Mali Yardımı
İzleme Komitesinin Oluşturulması
Kırsal Kalkınma Fonunun Kullanılmasına ve Proje Hazırlanması Yöntemine Yatkınlık Kazanılması
Dezavantajlı Bölgelerin Belirlenmesi
Mesleki Eğitim
Kırsal Altyapı
LEADER Girişimi
Geleceğe Yönelik Stratejiler ve Türkiye’nin Güçlü – Zayıf Yönleri
Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi ve Hedeflerinin Güçlü ve Zayıf Yanları
Kaynaklar

5. Tarımda Sosyal Politikalar
Doç. Dr. Harun TANRIVERMİŞ
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Giriş
Çiftçilere Yönelik Sosyal Güvenlik Politikaları
Tarım İşçilerine Yönelik Sosyal Güvenlik Politikaları
Tarımda Sosyal Güvenlik Uygulamasının Yetersizliğinin Nedenleri
Yeşil Kart Uygulaması
Tarım Kesimine Yönelik Hayat ve Sağlık Sigortası Uygulamaları
Tarım Kesiminde Bireysel Emeklilik Uygulamaları
Tarımda Yaşam ve Çalışma Koşulları
Bitkisel Ürün Sigortaları
Hayvan Sigortaları
Diğer Tarım Sigortaları
Tarım Sigortalarını Geliştirme Stratejileri
Kırsal Alanda Sosyal Destek Uygulamaları
Sosyal Riski Azaltmaya Yönelik Uygulamalar
Sosyal Politikaların Geleceği
Kaynaklar

6. Türkiye Tarımının Kurumsal Yapısı
Doç. Dr. Ahmet BAYANER
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Giriş
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Çevre ve Orman Bakanlığı
Hazine Müsteşarlığı
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
T.C. Ziraat Bankası
Tarımsal Meslek Örgütleri
Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği
Tarımsal Üretici Birlikleri
Hizmet Birlikleri (Sulama Birlikleri, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri)
Islah Amaçlı Birlikler ( Damızlık Sığır Yetiştiricileri, Arıcılık Birlikleri)
Diğer Mesleki Örgütler ve Meslek Odaları
Tarımsal Amaçlı ve Gönüllü Organizasyonlar
Dernekler
Vakıflar
Tarımsal Kooperatifler
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarım Satış Kooperatifleri
Tarım Kredi Kooperatifleri
Sulama Kooperatifleri
Su Ürünleri Kooperatifi
Pancar Ekicileri Kooperatifi
Tarımsal Eğitim Kurumları
Fakülteler
Meslek Yüksekokulları
Tarım Meslek Liseleri
Kaynaklar

7. Türkiye’de Tarımsal Ürün ve Girdi Piyasaları
Prof. Dr. Ali KOÇ
Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Giriş
Bitkisel Ürün Piyasaları
Hububat piyasaları
Buğday Piyasası
Arpa Piyasası
Mısır Piyasası
Yağlı Tohumlar Piyasası
Kuru Baklagiller Piyasası
Pamuk Piyasası
Tütün Piyasası
Şeker Piyasası
Zeytin ve Zeytinyağı Piyasası
Meyve ve Sebze Piyasası
Fındık Piyasası
Çekirdeksiz Kuru Üzüm Piyasası
Kuru İncir Piyasası
Kayısı Piyasası
Kiraz Piyasası
Turunçgiller Piyasası
Domates Piyasası
Şarap Piyasası
Hayvansal Ürünler Piyasası
Süt Piyasası
Tavuk Eti Piyasası
Yumurta Piyasası
Sığır Eti Piyasası
Girdi Piyasaları
Gübre Piyasası
Zirai İlaç Piyasası
Tohum Piyasası
Kaynaklar

8. Tarım ve Çevre
Prof. Dr. Ela ATIŞ
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Giriş
Türkiye’de tarımın çevresel etkileri
Su kaynakları üzerine etkileri
Toprak kaynakları üzerine etkileri
Biyolojik çeşitlilik üzerine etkileri
İklim değişimi üzerine etkileri
Türkiye’de tarım-çevre politikaları
Genel durum ve politikalar
Yasal ve kurumsal işleyiş
Çevre koruyucu uygulamalardaki gelişmeler
Organik tarım yasası ve uygulamaları
İyi tarım uygulamaları
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) ve Biyogüvenlik
Tarım Stratejisi (-)
Tarım-çevre ilişkisinin geleceği
Kaynaklar

9. Tarımsal Araştırma ve Yayım
Yrd. Doç. Dr. Murat BOYACI
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Giriş
Tarımsal Araştırma
Tarımsal Araştırma Organizasyonu
Tarımsal Yayım
Yayım Çalışmalarında Program Hazırlama Süreci
Tarım Eğitimi
Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları
Çiftçilere Yönelik Eğitim Çalışmaları
Çiftçi Eğitiminde Kullanılan Yayım Araç ve Yöntemleri
Kamu Dışı Yayım
Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek Projesi
Ziraat Odaları (ZO)
Önder Çiftçi Projesi (ÖÇP) ve Önder Çiftçi Danışmanlık Dernekleri (ÖÇD)
Kooperatifler
Tarımsal Üretici Birlikleri
Danışmanlık firmaları veya serbest tarım danışmanları
Medya kuruluşları
Gönüllü kuruluşlar
Üniversiteler
Özel Sektör ve Teknoloji Transferi
Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi kuruluşları
Araştırma-Yayım-Çiftçi (A-Y-Ç) Bağının Güçlendirilmesi
Tarımsal Araştırma ve Yayımın Geleceği
Kaynaklar

10. Tarıma Dayalı Sanayi
Doç. Dr. Haydar ŞENGÜL
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Giriş
Tarıma Dayalı Sanayi Sektörlerinin Yapısı
İşyeri Sayısı ve İstihdam
Üretim ve Katma Değer
Sektörler Arası Bağlantılar ve Yoğunlaşma
Tarıma Dayalı Sanayi Dış Ticareti
Sonuç
Kaynaklar

11. Güneydoğu Anadolu Projesi
Prof. Dr. Bahri KARLI
Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Giriş
Güneydoğu Anadolu Projesi
Barajlar ve Sulamaya Açılan Alanlar
Arazi Toplulaştırması Faaliyetleri
GAP’ın Bölgesel Etkileri
Doğal Yapı
Sosyal Yapısı
Tarımsal Yapı ve Üretim
Bitkisel Üretim
Hayvansal Üretim
Tarımsal Girdi Kullanım Düzeyi
Pazarlama Sistemi
Üretici Örgütlenmesi
Sanayileşme
GAP’ın Geleceği
Kaynaklar

KÜNYE BİLGİLERİ

Türkiye’de Tarım
Prof. Dr. Fahri YAVUZ
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Türü: Tarım, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yer Aldığı Kitaplık: Tarım Kitaplığı
Yayın Tarihi: Aralık 2005
243 Sayfa

Türkiye’de Tarım
E-kitap okumak için tıklayın