Toplum Özürlülüğü Nasıl Anlıyor

toplum-ozurlulugu-nasil-anliyor
E-kitap okumak için tıklayın

İçindekiler

Sunuş
Önsöz
İçindekiler
Şekiller ve Özet
1. Bölüm: Giriş
Önem
Sınırlılıklar
Tanımlar
2. Bölüm: Kuramsal Çerçeve ve İlgili Araştırmalar
Tutumlar
Tutumun Tanımı
Tutumun Ögeleri
Tutumlar ve Davranışlar
Tutum Değişikliği
Özürlülere Yönelik Tutumların Oluşumunu ve Değişimini Açıklayan Kuramsal Çerçeve
Öğrenme Yaklaşımı
Bilişsel Yaklaşım
Bilişsel Tutarlılık
Kendini Algılama Kuramı
Sosyal Temas Hipotezi
Maruz Kalma Etkisi
Ayrıntılandırma Olasılığı Kuramı
Sosyal Temsiller Yaklaşımı
Planlı Davranış Kuramı
Tıbbi ve Sosyal Modeller
Sosyokültürel Açıklamalar
Psikodinamik Yaklaşım
Tutum Değiştirme Teknikleri
Bilgilendirme
Simülasyon
Kişisel İlişki Kurma
Özürlülere Yönelik Tutumları Çeşitli Değişkenler Açısından
İnceleyen Araştırmalar
Cinsiyet ve Özürlülere Yönelik Tutumlar
Yaş ve Özürlülere Yönelik Tutumlar
Sosyoekonomik Düzey ve Özürlülere Yönelik Tutumlar
Eğitim Düzeyi ve Özürlülere Yönelik Tutumlar
Özür Türü, Özrün Şiddeti ve Özürlülere Yönelik Tutumlar
Medeni Durum ve Özürlülere Yönelik Tutumlar
Okulun Fiziki Yapısı ve Özürlülere Yönelik Tutumlar
Eğitim Görülen Alanlar ve Özürlülere Yönelik Tutumlar
Kültürel Yapı ve Özürlülere Yönelik Tutumlar
Çalışma Hayatı/İşe Yerleştirme ve Özürlülere Yönelik Tutumlar
3. Bölüm: Yöntem
Araştırma Modeli
Evren ve Örneklem
Veri Toplama Araçları
Anket Formu
Özürlülere Yönelik Tutum Ölçeği (Öytö)
Özürlülere Yönelik Tutum Ölçeği’nin (Öytö) Geliştirilmesi
Ölçeğin Faktör Yapısı
Özürlülere Yönelik Tutum Ölçeğinin Aynılık Geçerliği
Özürlülere Yönelik Tutum Ölçeğinin Güvenirliği
Özürlülere Yönelik Tutum Ölçeği Madde Analizi
Özürlülere Yönelik Tutum Ölçeğinin Son Formunun Geliştirilmesi ve Psikometrik Özellikleri
Özürlülere Yönelik Tutum Ölçeğinin Son Formunun Faktör Yapısı
Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları
Özürlülere Yönelik Tutum Ölçeğinin Son Formunun Güvenirliği
Özürlülere Yönelik Tutum Ölçeği Son Formunun Alt Ölçekleri ve İçerdikleri Maddeler
Özürlülere Yönelik Tutum Ölçeğinin Puanlanması
İşlem ve Verilerin Toplanması
Verilerin Analizi
4. Bölüm: Bulgular
Demografik Bilgiler
Özürlülere İlişkin Yaşantı, Görüş ve Tercihler
Katılımcıların Özürlüleri Tanıma Biçimi
Özürlü Tanımına Girmeyen Durumlar
Aile ya da Akrabalar Arasında Özürlü Kişi/Kişiler Olması
Ailedeki ya da Akrabalardaki Özürlülerin Akrabalık Durumu
Ailedeki ya da Akrabalardaki Özürlü Kişilerin Özür Türleri
Özürlülerle Birlikte Yaşama
Ailede Özürlü Kişinin Bulunmasının Ailenin Günlük Yaşamını Etkileme Durumu
Özürlü Kişileri Tanıma Durumu
Özürlü Tanıdığın Kim Olduğu
Özürlüleri Tanıma Derecesi
Yakın Arkadaş Olması Tercih Edilen Özürlü Grupları
İş Arkadaşı Olması Tercih Edilen Özürlü Grupları
Eş Seçiminde Tercih Edilmeyen Özürlü Grupları
Komşu Olması tercih Edilen Özürlü Grupları
Özür Türlerine Göre Ev İşlerini Kendi Başına Yapabilme Durumu
Özür Türlerine Göre Ev Dışındaki Çeşitli Günlük Aktiviteleri Kendi Başına Yapabilme Durumu
Sosyal Etkinliklere Kendi Başlarına Katılabilecekleri Düşünülen Özürlü Grupları
Çalışan Olarak Özürlü Tercihleri
Üstesinden Gelmekte En Çok Zorlanılacak Özür Grupları
Bir Tam Günü Geçirmek İçin Tercih Edilen Özürlü Grupları
Özürlülerin Eğitim Görmeleri Konusundaki Düşünceler
Sizce Özürlüler Neden Eğitim Görmemelidirler?
Özürlüler Eğitim Görmemelidir Görüşüne Sahip Olanların Açıklamaları
Akranları ile Birlikte Eğitim Almaları Tercih Edilen Özürlü Grupları
Özürlülere İlişkin Yasal Haklar Konusundaki Bilgi Düzeyi
Özürlülere Yönelik Olumsuz Düşünceler Konusundaki Görüşler
Özürlülere Yönelik Olumsuz Düşünceler kitle İletişim Araçları Dışında Özürlülere Yönelik Şiddete Tanık Olma Durumu
Özürlülere Yönelik Tanık Olunan Şiddetin Biçimleri
Hamilelik Sırasında Özürlü Bebeğe Sahip Olma İhtimaline İlişkin düşünceler
Özürlülerin Hayatlarını Nasıl Devam Ettireceklerine İlişkin Görüşler
Yetkiye Göre Özürlülere Sağlanacak İmkânlar
Yapılı Çevre ve Kentsel Hizmetlerin Özürlülere Uygunluğu
Özürlülüğün İnanışla Bağlantılı Olarak Nasıl Algılandığına İlişkin Görüşler
Özürlülerin Topluma Katılmalarının Önündeki Engeller Hakkındaki Görüşler
Özürlülere Yardım Etmesi Gerekli Kurumlar ile İlgili Görüşler
Özürlülere Sağlanan Hizmetler ve Yardımlar Konusunda Düşünceler
Özürlülere Yönelik Tutumlar Ölçeğinden-Öytö Elde Edilen Bulgular
Öytö’nin Maddelerine Verilen Cevapların Yüzdelikleri
Özürlülerin Eğitimi ile İlgili Görüşler
Özürlülerle Kurulacak Kişiler Arası İlişkiler Konusundaki Görüşler
Özürlülerin Çalışma Yaşamına Katılmaları ile İlgili Görüşler
Özürlülerin Aile Yaşamı ile İlgili Görüşleri
Kişisel Özellikler Alt Ölçeğindeki Maddelere Verilen Cevapların Yüzdelikleri
Özürlülerin Yetkinlik-Bağımsız Yaşamları Konusunda Görüşler
Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçlarına Göre Öytö’ne Dahil Edilmeyen Bazı Maddelere Verilen Cevapların Yüzdelikleri
Özürlülere Yönelik Tutum Ölçeğinden (Öytö) Elde Edilen Puan Ortalamalarına Göre Tutumların Düzeyleri
Bağımsız Değişkenlere Göre Özürlülere Yönelik Tutum Ölçeğinden (Öytö) Elde Edilen Bulgular
Yaş ve Özürlülere Yönelik Tutumlar
Cinsiyet ve Özürlülere Yönelik Tutumlar
Medeni Durum ve Özürlülere Yönelik Tutumlar
Bireyin Aile İçindeki Konumu ve Özürlülere Yönelik Tutumlar
Eğitim Durumu ve Özürlülere Yönelik Tutumlar
Gelir Düzeyi ve Özürlülere Yönelik Tutumlar
Bir İşte Çalışma ve Özürlülere Yönelik Tutumlar
Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı Olma ve Özürlülere Yönelik Tutumlar
Ailede Özürlü Bireylerin Varlığı ve Özürlülere Yönelik Tutumlar
Ailede Özürlü Bireyle Aynı Evde Yaşama Durumu ve Özürlülere Yönelik Tutumlar
Özürlülerin Aile Yaşamına Etkileri ve Özürlülere Yönelik Tutumlar
Özürlü Tanıdıkların Olması ve Özürlülere Yönelik Tutumlar
Özürlülere Yönelik Önyargılar ve Özürlülere Yönelik Tutumlar
Özürlülere Yönelik Şiddete Tanık Olma ve Özürlülere Yönelik Tutumlar
Özürlü Doğacak Bebeklerle İlgili Görüşler ve Özürlülere Yönelik Tutumlar
Çapraz Tablolara Dayalı Ki- Kare Sonuçları
5. Bölüm: Sonuçlar
Genel Değerlendirme
6. Bölüm: Öneriler
Toplumsal Yaşama Katılım ve Toplumla Aile Eğitim
İş Yaşamı
Tutum Oluşumu ve Değişimi
Medya
Bilgiye ve Çevreye Ulaşım
İleri Araştırmalar
Kaynakça
Ekler
Ek 1: Pilot Uygulamada Kullanılan 80 Maddelik Özürlülere Yönelik
Tutum Ölçeği
Ek 2: Öytö Nihai Formunun Alt Ölçekleri ve İçerdikleri Maddeler
Ek 3: Özürlülere Yönelik Tutumlar Ölçeği
Ek 4: Anket Formu

Künye Bilgileri

Toplum Özürlülüğü Nasıl Anlıyor
Başkan Yardımcısı: Dr. Güler Saygın
Daire Başkanı: Süleyman Rıdvanoğlu
Özürlüler Uzmanı: Canan Aktaş
Özürlüler Uzmanı: Elçin Er
Çocuk Gelişim Uzmanı: Ramiha Nuray Coşkun
Uzman: Esra Tuğçe Çerezci
Proje Araştırma Ekibi: Prof. Dr. Sema Kaner, Prof. Dr.Selahiddin Öğülmüş, Doç. Dr. Şener Büyüköztürk, Doç. Dr. Zehra Dökmen, Hilmi Daşdemir
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
360 Sayfa
Yayın Tarihi: 2014
Türü: Toplum, E-kitap oku, E-kitap indir, Tüm E-kitaplar

toplum-ozurlulugu-nasil-anliyor
E-kitap okumak için tıklayın