İçindekiler
Önsöz
Giriş

Hekim – Tıp – Kültür
Tıp – Tabip – Hekim – Doktor
Bilim – Felsefe – Tıp
Hekim Ve Tıp Tarihi
Halk Hekimliği Ve Tıp Tarihi
Tıp Tarihinin Tarihçesi
Evren Ve İnsan

I. Bölüm: Genel Tıp Tarihi
Tıbbın Doğuşu
Sinyatür Teorisi
İlkel Toplumlarda Tıp
Tarih Öncesi (Prehistorik) Dönem
İlkel Toplumlarda Tıp
Trepanasyon
Sünnet
İlk Büyük Medeniyetlerde Tıp (Mezopotamya – Mısır – Hitit)
Mezopotamya Medeniyeti
Mezopotamya Medeniyetinde Tıp
Hastalıklar
Hekimler
Tedavi Ve İlaçlar
Tıp Kitapları / Kil Tabletler
Karaciğer Falı
Hammurabi Kanunları
Mısır Medeniyeti
Mısır Medeniyetinde Tıp
Mısır Mitolojisi Ve Tıp
Tıbbi Papirüsler
Hekimler
Tedavi Ve İlaçlar
Toplum Sağlığı
Ek: Tıbbın Sembolü Yılan
Hitit Medeniyeti
Hitit Medeniyetinde Tıp
Hastalıklar
Hekimler
Tedavi Ve İlaçlar
Hijyen
Ek: II. Murşili’nin Veba Duası
Din – Büyü – Bilim
Çin Ve Hint Tıbbı
Çın Tıbbı
Hastalıklar
Hekimler
Teşhis Ve Tedavi
Batı Tıbbı İle Çin Tıbbı Arasındaki Farklar
Hint Tıbbı
Hastalıklar
Hekimler
Teşhis Ve Tedavi
Yunan Medeniyeti
Yunan Medeniyetinde Tıp
Mitolojik Dönem
Filozof-Hekimler Dönemi
Demokedes
Epikharmos
Empedokles
Alkmaion
Bilimsel Dönem
Hippokrates Ve Kos Tıp Okulu
Knidos Tıp Okulu
Yunan Tıp Ekolleri
Dogmatizm Ekolü
Ampirizm Ekolü
Metodizm Ekolü
Pnömatizm Ekolü
İskenderiye Tıp Okulu
Herophilos
Erasistratus
Humoral Patoloji Teorisi
Roma İmparatorluğu (Doğu Ve Batı Roma)
Roma İmparatorluğunda Tıp
Hastalıklar
Hekimler
Asklepiades
Celsus
Plinius
Soranus
Dioskorides
Aretaeus
Galenus
Oreibasius
Alexandros
Aëtius
Diğerleri
Tedavi Ve İlaçlar
Toplum Sağlığı
Doğu Roma (Bizans)
Okuma Parçası: Mithridates’ten Mesir Macununa
Ortaçağ Tıbbı
Karanlık Dönem
Uyanış Dönemi
Yeni Şehir Ve Üniversitelerin Kurulması
Kralların Tıbbı Koruması
İslami Tıp Kitaplarının Tercümesi
Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele
Rönesans’tan XVIII. Yüzyıla Kadar Avrupa’da Tıbbi Gelişmeler
Andreas Vesalius
Ambroise Parè
Paracelsus
William Harvey
Thomas Sydenham
Mikroskop
XVIII. Yüzyıl Ve Sonrasında Avrupa’da Tıbbi Gelişmeler

II. Bölüm: İslam Ve Türk Medeniyetlerinde Tıp
İslam Tıbbı
İslam Medeniyetı
İslam Ve Bilim
İslam Medeniyetinde Tıp
İslam Öncesi Arap Toplumunda Tıp
İslam Ve Tıp (Tıbbu’n-Nebevî / Tıbb-ı Nebevî)
İslam Medeniyetinde Bilimsel Tıp
Cündişapur
Tercüme Dönemi
Hastahaneler (Dârüşşifâlar)
Tıp Eğitimi
Hekimler Ve Eserleri
Ali Bin Rabben Et-Taberî
El-Kindî
Huneyn Bin İshâk
Ebûbekir Er-Râzi
İbnü’l-Cezzâr
Ali Bin Abbâs El-Mecûsî
Ammâr Bin Ali
Ebû’l-Kasım Zehrâvî
İbn Sînâ
Ali Bin Îsâ
İbn Zühr
İbn Rüşd
İbn Meymûn
İbnü’l-Baytâr
İbn Ebî Usaybia
İbnü’n-Nefîs
Eczacılık
İslam Tıbbının Avrupa’ya Etkisi
İslam Medeniyetinin Çöküşü
Türk Tıbbı
İslam Öncesi Orta Asya Türk Tıbbı
Büyüsel İşlemlere Bağlı Hekimlik
Şamanizm Ve Tıp
Kamlar Ve Baksılar
Atalar Kültü
Yer-Su Kültü
Alazlama
Göçürme
Fal (Irk) Bakma
Kurşun Dökme
Uçuklama
Arbav
Koruyucu Nitelikteki Büyüler
Maddi Tedavinin Uygulandığı Hekimlik
Uygur Tıp Metinleri
Sağlık Kuruluşları
Ek: Divânı Lugâti’t-Türk’te Tıbbi Terminoloji
İslami Dönem Türk Tıbbı
Selçuklu Dönemi Türk Tıbbı
Büyük Selçuklular Dönemı
Türkiye Selçukluları Dönemı
Halk Hekimlığı
Salgın Hastalıklar
Kaplıcalar
Hastahaneler (Dârüşşifâlar)
Mardin, Necmeddîn İlgazi Mâristânı
Kayseri, Gevher Nesibe Tıp Medresesi Ve Mâristânı
Sivas, İzeddîn Keykâvus Dârüssıhhası
Divriği, Turan Melek Dârüşşifâsı
Konya Ve Aksaray Dârüşşifâları
Çankırı, Cemâleddîn Ferruh Dârülâfiyesi
Tokat, Mu‘Înüddîn Süleyman Dârüşşifâsı
Kastamonu, Ali Bin Süleyman Mâristânı
Amasya, Anber Bin Abdullah Dârüşşifâsı
Tıp Eğıtımı
Hekimler Ve Eserlerı
Hekim Bereket
Ekmeleddîn Müeyyed El-Nahçuvânî
Ebû Bekr Bın El-Zekî El-Mutatabbıb El-Konevî
Gazanfer Tebrîzî
Hubeyş Bin İbrahim Et-Tiflîsî
Necmüddîn-i Nahçuvâñî
Abdullah Sivasî
Ali Sivasî
Tâcüddîn Bulgarî
Muhezzibiddîn Bin Hubel
Eczacılık
Ek: Anadolu’da Yazılmış İlk Türkçe Tıp Kitabı
Beylikler Dönemi Anadolu Türk Devletleri Tıbbı
Tıp Dilinin Türkçeleşmesi
Eserler Ve Yazarları
Hacı Paşa
Mehmed Bin Mahmûd-I Şirvânî
Arapça Eserler
Şifâ‘ü’l-Eskamve Devâü’l-Âlâm
Ya‘Kubiyye
Ravzatü’l-‘Itr
El-Faslu’l-Âşiru Fi Ma‘Rifeti’l-Evzâni Ve’l-Mekâyil
Risâletün Mine’t-Tıb Fibeyânı M’ebtelâ Bihî Mine’l-Kulunç
Türkçe Eserler
Tercüme-i Müfredât-ı İbnü’l-Baytâr
Tabi’atnâme
Müntahab-ı Şifâ
Teshîl
Edviye-i Müfrede
Kâmilü’s-Sınâ’a Tercümesi
İlyâsiyye
Tervîhu’l-Ervâh
Şifâ-ımüntehab
Sultâniyye
Kıtâbu’l-Müntahab Fî’t-Tıb
Tercüme-ikanûnçe
Miftâhu’n-Nûr Ve Hazâınü’s-Sürûr
Zâhire-imurâdiyye
Bâhnâme
Bahnâme Tercümesi
Bahnâme Tercümesi
Yâdigâr (Yâdigâr-ı İbn Şerîf)
Eş-Şifâ Fî Ahâdîsı’l-Mustafa
Kitâb-ı Güzîde-i İlm-i Tıb
Mürşid
Mecmû‘Atü’l-Mücerrebât
Sultan-Hekim İlişkileri
Sağlık Hayatı
Ek: Beylikler Dönemi Türkçe Tıp Kitaplarından Metinler
Osmanlı Tıbbı
Klasik Dönem Osmanlı Tıbbı
İslam Tıbbının Devamı Olan Klasik Dönem
Tıp Eğıtımı
Hekimbaşılık Ve Hekimbaşılar
Hekimler Ve Eserleri
Sabuncuoğlu Şerefeddîn
İbrâhim Bin Abdullah
Ahî Çelebi
Nidâî
Şirvânlı Şemseddîn-i İtâkî
Emîr Çelebi (Seyyid Mehmed)
Zeynelâbıdîn Bin Halîl
Îsâ (Sakızlı)
Sâlih Bin Nasrullah (İbn Sellum El-Halebî)
Hayâtîzâde Mustafa Feyzî
Nûh
Şaban Şifâî (Ahmed Bin Şaban)
Kâtibzâde Mehmed Refî‘
Gevrekzâde Hâfız Hasan
Dârüşşifâlar
Bursa, Yıldırım Bayezid Dârüşşifâsı
İstanbul, Fatih Dârüşşifâsı
Edirne, II. Bayezid Dârüşşifâsı
Manisa, Hafsa Sultan Dârüşşifâsı
İstanbul, Haseki Dârüşşıfâsı
İstanbul, Süleymaniye Dârüşşıfâsı
İstanbul, Atik Vâlide Bimârhânesi
İstanbul, Sultan I. Ahmed Dârüşşıfâsı
Batı Tıbbını Tanıma Ve Tercüme Dönemi
Eğitimde Yenileşme Çabaları
Hekimler Ve Eserleri
Ömer Şifâî (Derviş Ömer Şifâî, Bursevî)
Alimünşî
Abbas Vesîm
Suphizâde Abdülazîz
Şânîzâde Mehmed Atâullah
Batıya Açılma Ve Modernleşme Dönemi
Çağdaş Eğitimin Başlaması
Hekimler Ve Eserleri
Mustafa Behçet
Abdülhak Molla
Hastahaneler
Karantina
Çiçek Aşısı
XX. Yüzyıl Ve Cumhuriyet Dönemi
Ek: Osmanlı Dönemi Tıp Kitaplarından Metinler

Künye Bilgileri

Tıp Tarihi
Prof. Dr. Ali Haydar Bayat
Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, Zeytinburnu Belediyesi
Türü: Sağlık Bilimleri, Sağlık, Tıp Tarihi, İbn-i Sina Tıp Kitaplığı, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: 2010
367 Sayfa
ISBN: 978-975-00024-4-1

 

Tıp Tarihi
E-Kitap okumak için tıklayın

İbn-i Sina Tıp Kitaplığı tarafından yayınlandı

ibn-i-sina-tip-kitapligi İbn-i Sina Batı'da Avicenna olarak bilinen ünlü bilgin. Tıp ve Felsefe alanında önemli eserler bırakmıştır. Kitabü'ş-Şifa (İyileşme Kitabı) ile El-Kanun fi't-Tıb (Tıbbın Kanunu) kitapları Üniversitelerde ders kitabı olarak okutulmuştur.