Sünbül-zâde Vehbî Dîvânı

İçindekiler

* Öz Geçmiş
* Özet
* Summary
* İçindekiler
* Ön Söz
* Kısaltmalar
* Giriş
* Sünbül-zâde Vehbî Efendi
* Hayatı
* Eserleri
* Edebî Kişiliği
* Divanın Özellikleri
* Divan’ın Tertibi ve Nazım Şekilleri
* Kullanılan Vezinler
* Nüshaları
* Metnin Yazımında Uygulanan Sistem
* Divan Metni
* Münâcât, Na’t vs (Mesneviler)
* İbtidâ’-i Kasâ’id (Kasideler )
* Kasîde-i Tannâne
* Kasîde-i Tayyâre
* Nazîre-i Bahâriyye-i Nef’î (Nevrûziyye)
* Kasîde-i İdiyye
* Kasîde-i Bahâriyye (Nevrûziyye)
* Kasîde-i Kelâmiyye (Sühan Kasidesi)
* Terkîb-i Bend
* İbtidâ’-i Tevârîh (Tarihler)
* İbtidâ’-i Gazeliyyât (Gazeller)
* Rubâ’iyyât (Rubaîler)
* Müfredât (Müfredler)
* Mu’ammeyât (Muammalar)
* Elgâz (Lügazlar)
* Târîh-i İtmâm-ı Dîvân
* Kaynaklar

Künye Bilgileri

Sünbül-Zâde Vehbî Dîvânı
Şair: Sünbül-zâde Vehbî
Hazırlayan: Ahmet Yenikale
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
Yayın Tarihi: 2012
Sayfa: 553
Türü: Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı, Dîvan Edebiyatı, E-kitap oku, E-kitap indir, Tüm E-kitaplar
ISBN: 9789751736352

Sünbül-Zâde Vehbî Dîvânı
E-kitap okumak için tıklayın