Şehrî Dîvânı

İçindekiler

* Kısaltmalar
* Tablolar Listesi
* Önsöz
* Giriş (XVII. Yüzyılın Genel Durumu)
* I. Bölüm: Şehrî (Malatyalı Ali Çelebi) Hayatı, Sanatı, Eseri Ve Eserinin Muhtevası
* Hayatı
* Sanatı
* Kendi Şiiri Hakkındaki Görüşleri
* Kendisini Diğer Şairlerle Kıyaslaması ve Onlar Hakkındaki Görüşleri
* Dünya Görüşü
* Deyimlerin Kullanımı
* Edebî Sanatların Kullanımı
* Heyecana Bağlı Edebî Sanatlar
* Mecâzî Mânâ Sanatları
* İstiâre
* Teşbih
* Teşhis
* Tezat
* Gerçek Mânâ Sanatları
* Hüsn-i Ta‘lîl
* Mübalâğa
* Nidâ
* Rücû
* Tekrîr
* Telmih
* Fikre Bağlı Edebî Sanatlar
* Mânâ Sanatları
* İhâm
* İktibâs
* İrsâl-i Mesel
* Leff ü Neşr
* Sihr-i Helâl
* Tevriye
* Mânâ ve Söz Sanatları
* Akis
* Cinâs
* Söz Sanatları
* Aliterasyon
* İştikak
* Redd-i Matla
* Beyt-i Merhûnların Kullanımı
* Etkilenme ve Benzerlikler
* Etkilenmeler
* Benzerlikler
* Eseri ve Muhtevası
* Kasideler
* Na‘tlar
* Medhiyeler
* Musammatlar
* Tercî‘-bent
* Terkîb-bent
* Mesnevi
* Gazeller
* Beyit Sayıları
* Anlam Bütünlüğü (Yek-âhenklik)
* Redd-i Matla
* Müzeyyel Gazel
* Musammat Gazel
* Tarihler
* II. Bölüm: Dil Ve Üslup Özellikleri
* Sebk-i Hindî
* Sebk-i Hindî’nin Tarihçesi ve Adlandırılması
* Sebk-i Hindî’nin Genel Özellikleri
* Anlam İle İlgili Özellikler
* Söz İle İlgili Özellikler
* Sebk-i Hindî’nin Şehrî’nin Şiirlerine Yansıması
* Anlam Açısından
* Dil (Söz) Açısından
* III. Bölüm: Âhenk Unsurları
* Vezin
* Redif
* Kafiye
* İç Kafiye
* Diğer Unsurlar:Tekrarlar ve Paralellikler
* Tekrarlar
* Harf Tekrarları
* Aynı Kelimenin Kelime Aralarındaki Kullanımından Oluşan Tekrarlar
* Bir Gazeli Oluşturan Beyitlerin Başında Aynı Kelime veya Kelime Grubunun Kullanılmasında Oluşan Tekrarlar
* Kafiye Durumundaki Kelime veya Kelime Grubunun Tekrarından Oluşan Tekrarlar
* Redd-i Matla
* Aliterasyon
* İkilemeler
* Paralellikler
* IV. Bölüm: Şehrî Divanı’nın Yazma Nüshaları Ve Nüsha Tavsifleri
* Şehrî Divanı’nın Nüsha Tavsifleri
* Nüshaların Değerlendirilmesi
* Metnin Tenkidi ile İlgili Hususlar
* Metnin İmlâsı ile İlgili Hususlar
* V. Bölüm: Metin
* Kasideler
* Musammatlar
* Mesneviler
* Gazeller
* Rubâiler
* Kıt’alar
* Tarihler
* Mersiye
* Matlalar
* Takriz-i Dede Yûsuf
* Sonuç
* Bibliyografya
* Genel İndeks ( Metindeki Kişi, Ülke ve Kavim Adları)

Künye Bilgileri

Şehrî Dîvânı
Hayatı, Sanatı,
Divanı’nın Tenkitli Metni ve Tahlili
Danışman: Prof. Dr. Sabahattin Küçük
Dr. Şener Demirel
Yayın Tarihi: 1999
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
Sayfa: 210
Türü: Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı, Dîvan Edebiyatı, E-kitap oku, E-kitap indir, Tüm E-kitaplar
ISBN: 9789751734167

Şehrî Dîvânı
E-kitap okumak için tıklayın