İçindekiler

* Ön Söz
* Kısaltmalar
* Giriş
Birinci Bölüm
* Sâkıb Dede’nin Hayatı, Eserleri ve Edebî Kişiliği
* Hayatı
* Eserleri
* Edebî Kişiliği
* Sâkıb Dede Dîvânı’nın İncelenmesi
* Nazım Şekilleri ve Muhtevâsı
* Vezin ve Kâfiyesi
* Sonuç
* Bibliyografya
İkinci Bölüm
* Nüsha Tavsifleri
* Metnin Kuruluşunda Karşılaştırılan Dîvân Nüshaları
* Tenkidli Metnin Hazırlanmasında Gözetilen Esaslar
* Transkripsiyon İşâretleri
* Sâkıb Dede Dîvânı’nın Tenkidli Metni
* Kasîdeler
* Gazeller
* Tarihler
* Rubâ’îler
* Musammatlar
* Kıt’alar
* Mu’ammâ
* Nazımlar
* Dizin

Künye Bilgileri

Sakîb Dede ve Dîvânı
Doç. Dr. Ahmet Arı
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
Yayın Tarihi: 2011
50 Sayfa
Türü: Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı, Dîvan Edebiyatı, E-kitap oku, E-kitap indir, Tüm E-kitaplar

Sakîb Dede ve Dîvânı
E-kitap okumak için tıklayın

Edebiyat Kitaplığı tarafından yayınlandı