Münîrî Dîvânı
E-kitap okumak için tıklayın

İçindekiler

Özgeçmiş
Özet
Abstract
Ön Söz
Kısaltmalar
Giriş
I. Bölüm
Münîrî’nin Hayatı, Edebî Şahsiyeti, Eserleri
1.1. Hayatı
1.1.1. Mahlası Ve Adı
1.1.2. Mesleği
1.1.3. Hayatıyla İlgili Çeşitli Bilgiler
1.1.4. Ölümü Ve Mezarı
1.2. Edebî Şahsiyeti
1.2.1. Münîrî’nin Şâirliğini Etkileyenler Ve Çevresindeki Şâirler
1.2.2. Dil Ve Üslubu
1.2.2.1. Atasözleri Ve Deyimler
1.2.2.2. Arkaik Kelimeler
1.2.2.3. Cinas Düşkünlük
1.3. Eserleri
1.3.1. Mihr Ü Müşterî Çevirisi
1.3.2. Manzum Siyer-İ Nebî
1.3.3. Dîvân
1.3.4. Mecmûa-İ Münşeât
1.3.5. Tezkiretü’l-Vekâyî
II. Bölüm
Münîrî Dîvânında Şekil Ve Bazı Muhtevâ Hususiyetleri
2.1. Nazım Şekilleri
2.1.1. Gazel
2.1.2. Kaside
2.1.3. Mesnevî
2.1.4. Muammâ
2.1.5. Murabba
2.1.6. Müfret
2.1.7. Tahmis
2.1.8. Tarih Kıt’ası
2.1.9. Terci’-Bend
2.1.10. Tuyuğ
2.2. Vezin
2.3. Redif Ve Kafiye
2.4. Bazı Muhteva Hususiyetleri
2.4.1.Din
2.4.1.1.Allah
2.4.1.2.Melekler
2.4.1.3.Dini Kitaplar
2.4.1.4. Ayet, Hadis Ve Arapça İktibaslar
2.4.1.5. Peygamberler
2.4.1.6. Dört Halife
2.4.1.7. On İki İmam
2.4.1.8. Âl-İ Abâ
2.4.1.9. Sahabeler
2.4.1.10. Kazâ Ve Kader
2.4.1.11. Namaz
2.4.1.12. Oruç
2.4.1.13. Hac
2.4.1.14. Âhiret İle İlgili Mefhumlar
2.4.1.15. Şükür Secdesi
2.4.1.16. Karz-I Hasen
2.4.1.17. Kulleteyn
2.4.2. Tasavvuf
2.4.2.1. Ârif
2.4.2.2. Akl-I Evvel
2.4.2.3. Bekâ
2.4.2.4. Bezm-İ Elest
2.4.2.5. Erbaîn
2.4.2.6. Esmâ
2.4.2.7. Fakr
2.4.2.8. Fenâ
2.4.2.9. İlm-İ Ledün
2.4.2.10. İttihâd
2.4.2.11. Kesret
2.4.2.12. Keşf Ve Kerâmât
2.4.2.13. Nefs
2.4.2.14. Tecellî
2.4.2.15. Terk-İ Alâyık
2.4.2.16. Sıfât
2.4.2.17. Vahdet
2.4.2.18. Zât
2.4.3. Şahıslar
2.4.3.1. Tarihî Şahıslar
2.4.3.1.1. Ahmet Paşa (Ö. 1496)
2.4.3.1.2. Iı. Bayezit (Ö. 1512)
2.4.3.1.3. İvazpaşazade Atâyî (Ö. 1438?)
2.4.3.1.4. Kızıl Arslan (Ö. 1191)
2.4.3.1.5. Koyun Baba (?)
2.4.3.1.6. Selmân-I Sâvecî (Ö. 1376?)
2.4.3.1.7. Sencer (Ö. 1157) Ve Tuğrul (Ö. 1063)
2.4.3.1.8. Şehzade Ahmet (Ö. 1513)
2.4.3.1.9. Yezit
2.4.3.2. Mitolojik Şahıslar
2.4.3.2.1. Cem
2.4.3.2.2. Hüsrev
2.4.3.2.3. İskender
2.4.3.2.4. Kârûn
2.4.3.2.5. Rüstem
2.4.3.2.6. Zâl
2.4.3.3.Aşk Hikâyelerinin Kahramanı Olan Efsanevî Şahıslar
2.4.3.3.1. Leylâ Ve Mecnûn
2.4.3.3.2. Ferhat Ve Şirin
2.4.3.3.3. Vâmık
2.4.4. Kavimler
2.4.4.1. Acem-Fars
2.4.4.2. Arap
2.4.4.3. Hindû
2.4.4.4. Türk, Türkân-I Yağmâ, Şem’-İ Çigil, Türk-İ Moğol
2.4.5. Ülkeler Ve Şehirler
2.4.5.1. Aden
2.4.5.2. Amasya
2.4.5.3. Bulgar
2.4.5.4. Çin
2.4.5.5. Habeş
2.4.5.6. Hıtâ, Huten
2.4.5.7. Hindistan
2.4.5.8. İstanbul
2.4.5.9. Keşmir
2.4.5.10. Lâdik
2.4.5.11. Mekke
2.4.5.12. Mısır
2.4.5.13. Rum
2.4.5.14. Semerkand
2.4.5.15. Şam
2.4.6. Nehirler, Denizler, Dağlar
2.4.6.1. Nehirler: Dicle, Fırat, Ceyhun, Şat, Nil, Aras
2.4.6.2. Denizler Bahr-İ Ahdar, Bahr-İ Umman, Deryâ-Yı Hürmüz
2.4.6.3. Dağlar: Kubeys, Akdağ, Kâf, Bî-Sütûn
2.4.7. Bazı Tipler
2.4.7.1. Ârif
2.4.7.2. Nâsıh, Vâiz
2.4.7.3. Rakîb
2.4.7.4. Rint
2.4.7.5. Sûfî
2.4.7.6. Zahit
2.4.8. Meslekler: Attâr, Çengî, Gavvâs, Kûtvâl, Kâdî, Mey-Fürûş, Muhtesib, Pâsbân, Rakkâs, Sâhir, Şahne, Tabîb, Üstâd, Zerger
2.4.9. Eğlence Hayatı
2.4.9.1. Bezm, Meclis, Meyhane, Sohbet
2.4.9.2. Îd, Bayram
2.4.9.3. Teferrüc
2.4.10. Yiyecek Ve İçcek Maddeleri
2.4.10.1. Bâdem
2.4.10.2. Bal
2.4.10.3. Beyza
2.4.10.4. Ekmek
2.4.10.5. Fıstık
2.4.10.6. Gülâb
2.4.10.7. Helva
2.4.10.8. Kand, Nebât, Şeker
2.4.10.9. Kebâb, Biryân
2.4.10.10. Nukl
2.4.10.11. Su
2.4.10.12. Şarap
2.4.10.13. Tuz
2.4.11. Süs Eşyaları
2.4.11.1. Kıymetli Taşlar
2.4.11.1.1.Akik
2.4.11.1.2. Altın Ve Gümüş
2.4.11.1.3. Cevher
2.4.11.1.4. İnci
2.4.11.1.5. Lal
2.4.11.1.6. Mercân
2.4.11.1.7. Yâkût
2.4.11.1.8. Zümrüt
2.4.11.2.Güzel Kokular
2.4.11.2.1.Amber
2.4.11.2.2. Gâliye
2.4.11.2.3. Kâfur
2.4.11.2.4. Misk, Müşk, Nâfe
2.4.12. Diğer Süs Eşyaları Ve Süslenmekte Yardımcı Malzeme
2.4.12.1. Ayna
2.4.12.2. Şâne
2.4.12.3. Yüzük, Küpe
2.4.13. Müzik Aletleri: Çeng, Davul, Def, Erganûn, Kanun, Kemançe, Ney, Rebab, Setâr, Saz, Ut
2.4.14. Savaş Teçhizatı
2.4.14.1. Cevşen, Zırh
2.4.14.2. Hançer
2.4.14.3. Nîze (Mızrak)
2.4.14.4. Ok, Tîr, Nâvek, Hadeng
2.4.14.5. Miğfer
2.4.14.6. Siper (Kalkan)
2.4.14. 7. Şemşîr, Tîğ
2.4.14.8. Yay, Kavs, Keman
2.4.15. Yazı İle İlgili Araç Ve Gereçler
2.4.15.1. Kalem, Kilk, Hâme
2.4.15.2. Devât, Mıstar
2.4.15.3. Üzerine Yazı Yazılan Malzemeler: Levh, Safha, Varak
2.4.16. Giyim-Kuşam
2.4.16.1. Kumaş Çeşitleri: Astar, Atlas, Çul, Dîbâ, Harîr, Nemed, Sincâb, Vâlâ
2.4.16.2. Giyecekler: Abâ, Câme, Cübbe, Dâmân, Gönlek, Hil’at, Hırka, Hulle, Kabâ, Libâs, Pelâs, Pîrehen, Şalvar
2.4.16.3. Başlıklar: Destâr, Külah, Taylesân
2.4.16.4. Giyeceklerin Bir Kısmını Teşkil Eden Unsurlar: Âstîn, Dügme, Girîbân, Yaka
2.4.17. Yaygıyla İlgili Ev Eşyaları: Bisât, Ferş, Raht
2.4.18. Sofrayla İlgili Eşyalar: Hân, Mâide, Sifâl, Sofra, Tabak
2.4.19. İçeceklerle İlgili Eşyalar: Ayak, Câm, Hum, Kadeh, Mînâ, Peymâne, Piyâle, Sâgar, Sebû, Senek, Şîşe, Tâs, Yatuk
2.4.20. Aydınlatma Aletleri: Çerâğ, Kandîl, Meş’ale, Mum, Sirâc, Şem
2.4.21. Ölçü, Tartı Ve Yön Aletleri: Mîzân, Mihek, Kıblenümâ
2.4.22. İbadetle İlgili Eşyalar: Seccade, Sübha, Tesbih
2.4.23. Diğer Bazı Eşyalar: Bâliş, Ceres, Dürc, Hokka, Kîse, Mehd, Micmer, Pister, Sûzen, Tennûr
2.4.24. Güzellik Unsurları
2.4.24.1. Ağız, Dehân, Fem
2.4.24.2. Alın, Cebîn
2.4.24.3. Ârız, Hadd, Ruh, Ruhsâr
2.4.24.4. Bel, Miyân
2.4.24.5. Ben, Hâl
2.4.24. 6. Boy, Endâm, Kad, Kâmet
2.4.24.7. Cemâl, Çihre, Dîdâr, Rûy, Tal’at, Vech, Yüz
2.4.24.8. Diş, Dendân
2.4.24.9. Ebrû, Kaş
2.4.24.10. Gabgab, Zekan, Zeneh, Zenehdân
2. 4. 24. 11. Gamze
2.4.24.12. Gîsû, Kâkül, Mûy, Perçem, Saç, Turra, Zülf
2.4.24.13. Göz, Çeşm, Dîde
2.4.24.14. Hat
2.4.24.15. Müje, Müjgân
2.4.24.16. Kulak, Gûş
2.4.24.17. Leb
III. Bölüm
Münîrî Divanının Metni
3.1. Metnin Kuruluşunda Tutulan Yol
3.2. Nüsha Tavsifleri
3.3. Mecmualar
Metin
Mesnevî Kasîde Ve Musammatlar
Farsça Gazeller
Türkçe Gazeller
Tuyuğlar
Muammalar
Müfredler
Sonuç
Kaynakça

Künye Bilgileri

Münîrî Dîvânı
II. Bayazid Devri Şâirlerinden Münîrî Hayatı, Eserleri ve Dîvânı (İnceleme-Tenkitli Metin)
Hazırlayan: Ersen Ersoy
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
533 Sayfa
Türü: Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı, Dîvan Edebiyatı,E-kitap oku, E-kitap indir, Tüm E-kitaplar

Münîrî Dîvânı
E-kitap okumak için tıklayın

Edebiyat Kitaplığı tarafından yayınlandı