Milletlerarası Siyasi Teşkilatlanma

Milletlerarası Siyasi Teşkilatlanma
E-kitap okumak için tıklayın

İçindekiler

Milletlerarası Teşekküller Metodolojisi
Milletlerarası Teşekküllerin Mahiyeti
Milletlerarası Teşkilatlanmayı Gerektiren Sebepler
Milletlerarası Siyasi Teşkilatlanmanın Tarihi Gelişimi
Milletlerarası Siyasi Teşkilatlanma fikrinin doğuşu ve ilk teşkilatlanma hareketleri
Milli Devlet Sisteminin doğuşu ve mahiyeti
Milli Devlet Sisteminin Doğuşu
Westphalia barışından önceki durum
Yunan Şehir Devletleri
Evrensel İmparatorluk Roma
Derebeylik
Westphalia Barışı
Westphalia barışından sonraki durum
Utrecht Barışı
18. Yüzyıldan sonraki durum
Konferanslarda Ön gelme ve Merasim Meseleleri
Devlet sisteminin mahiyeti
Egemenlik kavramının gelişmesi ve şumulü
Kuvvet dengesi politikası
İlk Milletlerarası Teşkilatlanma Tasarıları
Devletler arasında siyasi İş birliğinin başlaması Viyana Kongresi
Chaumont Antlaşması
Viyana Kongresi
Viyana Kongresinde halledilen ülke meseleleri
Viyana kongresinde ele alınan devletler hukuku konuları ve ekonomik ve sosyal meseleler
Viyana kongresi ve konferans metodu
Milletlerarası alanda fiili İş birliğinin başlaması Avrupa Ahengi sistemi
Mukaddes İttifak
Dörtlü idare
Dörtlü idare ve Fransa Arasındaki Toplantılar
Aix-la-Chapelle Konferansı
Troppau Kongresi
Laibach Kongresi
Verona Kongresi
Beşli İdare’nin Danışma Toplantılarının sona ermesi
Avrupa Ahengi sisteminin devamı
1899 ve 1907 La Haye Barış Konferansları sistemi
Milletler Cemiyeti
Milletler Cemiyetinin Kuruluş Hazırlıkları
Savaş içindeki çalışmalar
Misak’ın Hazırlanması
Amerika Birleşik Devletlerinin Durumu
Milletler Cemiyetine Toplu Bakış
Cemiyetin ve Misakın Mahiyeti
Misakın Genel Hükümleri
Milletler Cemiyetinde Üyelik
Misak Hükümlerinin değiştirilmesi
Milletler cemiyetinin bütçesi
Organlar ve yetkiler
Genel kurul
Meclis
Genel Kurulun ve Meclisin Yetkileri
Sekreterlik
Diğer organlar
Milletler cemiyeti ve milletlerarası İş birliği
Manda rejimi
Diğer Ülkeler
Saar Bölgesi
Danzig
Antlaşmalar
Milletler Cemiyeti ve Barışın Korunması
Silahların Azaltılması
Uyuşmazlıkların Çözülmesi
Misak hükümlerinin ihlali halinde uygulanacak Müeyyideler Zorlama Tedbirleri
Milletler Cemiyeti ve uyuşmazlıklar
Finlandiya ve İsveç Uyuşmazlığı
Polonya ve Litvanya Uyuşmazlığı
Diğer Hudut Uyuşmazlıkları
Korfu Meselesi
Yunanistan ve Bulgaristan Uyuşmazlığı
Gran Chaco Uyuşmazlığı
Mançurya Olayı ve Çin Japon savaşı
İtalya ve Habeşistan olayı
İspanya İç Savaşı
İkinci Dünya Savaşından Önceki Son Olaylar
Milletler Cemiyeti ve Türkiye
Lozan’dan Türkiye’nin Teşkilata Girmesine kadar geçen devre
Etablis Meselesi
Musul Olayı
Türkiye’nin Teşkilata üye olarak girmesinden sonraki devre
Türkiye’nin Milletler Cemiyetine girmesi
Hatay Olayı
Birleşmiş Milletler Teşkilatı
Birleşmiş Milletler Teşkilatının Genel Mahiyeti
Birleşmiş Milletler Teşkilatının Kuruluşu
Hazırlık Çalışmaları
Dumbarton Oaks Teklifleri
San Francisco Konferansı
Milletler cemiyetinin feshedilişi ve görev ve yetkilerinin Birleşmiş Milletlere Devri
Birleşmiş Milletler Teşkilatının Ayırıcı Vasıfları
Galip Devletlerin Teşkilatı
Birleşmiş Milletler ve egemenlik
Birleşmiş Milletler Teşkilatının Siyasi Mahiyeti
Birleşmiş Milletler ve Ademi Merkeziyet Sistemi
Birleşmiş Milletler Antlaşmasının Genel Hükümleri
Amaçlar ve prensipler
Üyelik
Asli Üyeler
Teşkilata sonradan kabul edilen üyeler
Birleşmiş Milletler Organlarında temsil meselesi
Üyelik hakkının durdurulması
Üyelikten çıkarılma
Üyelikten çekilme
Birleşmiş Milletler Teşkilatının hukuki mahiyeti
Teşkilatın Milletlerarası şahsiyeti
Teşkilatın merkezi
Birleşmiş Milletlerin bütçesi ve diğer mali meseleleri
Teşkilatın olağan bütçesi
Bütçe dışı özel hesaplar
Birleşmiş Milletler Olağanüstü durum kuvveti
Birleşmiş Milletler Kongo kuvveti
Birleşmiş Milletler Kuvvetlerinin Yarattığı Mali Kriz
Teşkilatın çeşitli faaliyet programlarının finansmanı
Birleşmiş Milletler Antlaşmasının Tadili
Antlaşmanın Resmi Yollardan Tadili
Antlaşmanın diğer yollardan Tadili
Antlaşmanın Tefsiri
Antlaşma Hükümlerinden Bazılarının Uygulanmaması
Birleşmiş Milletler Teşkilatının Organları
Genel kurul
Genel kurulun teşkilatı
Genel kurulun çalışma usulü
Genel kurulda oy verme
Genel kurulun görev ve yetkileri
Genel olarak
Genel kurul ve barışın korunması
Genel kurulun diğer yetkileri
Güvenlik Meclisi
Güvenlik Meclisinin Kuruluşu
Güvenlik Meclisinin Çalışma Usulü
Güvenlik Meclisinde oy verme
Güvenlik Meclisinin Görev ve yetkileri
Ekonomik ve Sosyal Meclis
Birleşmiş Milletler ve Ekonomik ve Sosyal İşbirliği
Ekonomik ve Sosyal Meclisin Kuruluşu
Ekonomik ve Sosyal Meclisin Görevleri ve yetkileri
Ekonomik ve Sosyal Meclisin Çalışma Usulü
Vesayet Meclisi
Vesayet Sistemi
Vesayet Sisteminin Amaçları
Vesayet altına Konulacak Ülkeler
Stratejik Vesayet
Bir Ülkenin Vesayet Altına konulması
Vesayet Antlaşmaları
İdare ile görevlendirilmiş makam
Vesayet Meclisinin kuruluşu ve vesayet sisteminde denetim
Vesayet Meclisinin kuruluşu
Vesayet sisteminde denetim
Muhtar olmayan ülkeler hakkında demeç
Sekreterlik
Genel Sekreter
Genel olarak
Genel Sekreterin görev ve yetkileri
Sekreterliğin kuruluşu
Sekreterlik Personeli
Memurların seçimi
Sekreterlik memurlarının sadakati meselesi
Sekreterlik mensuplarının imtiyaz ve Muafiyetleri
Birleşmiş Milletler İdari Mahkemesi
Mahkemenin kuruluşu ve yetkileri
Mahkemenin Tatbikatta Karşılaştığı bazı meseleler
Milletlerarası Adalet Divanı
Divanın Teşkilatı
Divanın Yargıçları
Ad Hoc Yargıç
Divan Başkanı
Divanın oturumları
Divan Grefyesi ve memurları
Divan önünde taraf olabilme
Genel kural
Milletlerarası Teşekküllerin ve fertlerin Divan önündeki durumu
Divanın kaza yetkisi
Divanın uygulayacağı hukuk
Divanın yargılama usulü
Divanın kararı
Kararın mahiyeti
Kararın yürütülmesi
İstişari Mütalaalar
Divanın Devletler ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından kullanılması
Birleşmiş Milletler ve Barışın Korunması
Birleşmiş Milletler ve uyuşmazlıkların barışçı yollardan çözülmesi
Antlaşma hükümleri
Uyuşmazlıkların Birleşmiş Milletlere Getirilmesi
Birleşmiş Milletler tarafından Alman Tedbirlerin Mahiyeti
Birleşmiş Milletler ve Zorlama Tedbirleri
Genel olarak
Tecavüz halinde alınacak tedbirler
Güvenlik meclisinin alabileceği tedbirler
Meşru müdafaa
Kore tecrübesi
Zorlama tedbirlerinin alınmasını sağlayan diğer imkanlar
Birleşmiş Milletler ve Bölge Antlaşmaları
Genel Kurulun yetkilerinin Genişletilmesi Barış İçin Birleşme Kararı
Birleşmiş Milletler Kuvveti Teşkili ve meseleleri
Birleşmiş Milletler ve Blok Politikası

Künye Bilgileri

Milletlerarası Siyasi Teşkilatlanma
Doç.Dr.Mehmet Gönlübol
Ankara Üniversitesi Yayınları
Türü: Siyaset, Ülkeler, Tarih, E-kitap oku, E-kitap indir
Yayın Tarihi: 1964
421 Sayfa

Milletlerarası Siyasi Teşkilatlanma
E-kitap okumak için tıklayın