Mesleksel Kanserler
E-kitap okumak için tıklayın

Avrupa Birliği’nde her yıl yaklaşık yaklaşık 2,5 milyon yeni kanser tanısı konmaktadır. Kanser nedeniyle ölüm sayısı tedavilerin gelişmesine rağmen yıllık 1,2 milyon civarındadır. Erkeklerin %29’unun (yılda yaklaşık 700 000 olgu) ve kadın ölümlerinin %23’ünden (yılda 500 00 olgudan fazla) sorumlu, kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci sırada gelen ölüm nedenidir.

Kanserlerin bir bölümü doğrudan çalışma koşullarından kaynaklanmaktadır. Diğerleri çevresel maruz kalmadan kaynaklanır ki, olguların çoğunda, bunlar da işletmelerin ekonomik aktivitelerine bağlı olarak ortaya çıkmıştır. İşe bağlı kanserden ölüm iş kazalarından ölümü geçmekte ve Avrupa’da çalışma koşullarından kaynaklanan ölümlerin ilk nedenini oluşturmaktadır. .

Yılda onbinlerce kayıp tesadüfi değildir. Engellenebilir. Olguların çoğu, üretim sürecinin disfonksiyonundan kaynaklanmamış, hatta normal akışı da hiçbir zaman bozmamışlardır. Tercih edilen teknikler, kullanılan maddeler ve uygulanan prosedürler ve işin organizasyonu bunlara neden olmaktadır.

Bu kanserler bedenlerin biyolojik gerçekliğine sosyal ilişkilerin damgasını vurmaktadır. Sağlıkta sosyal eşitsizlikleri kazımaktadır. Çoğunlukla da işçileri etkilemektedir.

İşe bağlı kanserlerin önlenmesinde temel engel çalışma koşullarının bizzat çalışanlar tarafından kontrolünün yetersiz olmasıdır. Bilimsel açıdan ve teknik alternatiflerin varlığı günümüzde daha etkin bir önlemeyi mümkün kılmaktadır. Bu yayın işe bağlı kanserlerle mücadelede temel alanları tanıtma iddiasını taşımaktadır. Sorunların geniş bir analizini yaptığını söylemez. İşçi sağlığı açısından sendikal girişimlerin bir atılımı çerçevesinde hareket etmektedir. Bu yayın kimyasal ajanlara odaklanmaktadır. Diğer karsinojen ajanlara- iyonizan ışınlar, biyolojik faktörler vb- işaret edilmekte fakat burada onların önlenmesine yönelik özgün sorunlar ele alınmamaktadır.

Sendikal hareket işe bağlı kanserlere karşı mücadelede bir kaldıraçtır. Bu hareket zordur çünkü güçlü çıkarlara çarpmaktadır. Kimya endüstrisi piyasaya önemli miktarda karsinojen madde sürmektedir. Bunlar çok sayıda üretimin içinde yer almaktadır. İşletmelerde önleme lehinde hiçbir ekonomik baskı yoktur: kanserler tehlikeli bir maruz kalmadan yıllar sonra ortaya çıkmaktadır. Tek baskı unsuru sosyal baskı olup, sendikal hareket ya da maddeleri ya da uygulamaları yasaklayan kanunlar aracılığı ile kamudan ve iş müfettişlerinin hareketinden geçmektedir.

Kamu otoritelerinin hareketi sıklıkla patronal çıkarlarla çatışmaya girmeyi reddetme dürtüsü ile engellenmektedir. Dünyanın geri kalanında olduğu gibi Avrupa Birliği’nde de, sendikal hareketin daha etkin olarak işten kaynaklanan kanserlere karşı müdahale etmesi çok önemlidir. Bu yayının varolma edeni budur: kamu tartışmalarına katkıda bulunmak ve çalışanlara ve örgütlerine işe bağlı kanser salgınını geriletmede yardımcı olacak analiz ve müdahale araçları sağlamaktır.

Marie-Anne Mengeot’dan bu yayını toparlamasını istedik Marie- Anne Mengeot, çalışma koşullarını ve sağlığa etkilerini dikkatle izleyen nadir gazetecilerden biridir. Belçika’da halk televizyonu için belgesellerin gerçekleştirilmesinde öncü bir rol oynamıştır. 1970’li yıllardan itibaren, asbestle, kadın erkek arasında eşitsiz iş dağılımı, mesleksel kanserler veya kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ile ilgili röportajlar ile kendini tanıtmıştır. .Gazeteci olarak işe bağlı kanserlere karşı etkili bir mücadelede temel aktörlerin kullanımına gerekli olan bilgileri net ve anlaşılabilir bir dille sunmuştur: bizzat çalışanlara. Bu yayını Tony Musu (4. bölümün yazarı) ve benim (bölüm 5) işbirliğim ile yazmıştır. Denis gregoire bu çalışmanın koordinasyonunu sağlamıştır.

Türkçe versiyonu 2011 Eylül’ünde son beş yılda ortaya çıkan gelişmeleri de göz önünde bulunduracak şekilde güncellenmiştir.

Laurent Vogel
Çalışma Koşulları, Sağlık ve Güvenlik
Departmanı Müdürü, ETUI

Önsöz
1. Kanser : eşitsiz bir hastalık
Sosyal eşitsizlikler
Küresel eşitsizlik
Kol emekçileri, idari personelden on kat daha fazla maruz kalmaktadır
2. Mesleksel kanserler: Sonu gelmeyen uzun bir hikaye
Baca temizleyicileri kanseri, ilk tanımlanan mesleksel kanserdir
Ölümcül boya!
Asbest : bir sağlık felaketi kabusu
Ahşap tozu: düşük profilli katil
3. İşçiler ve karsinojenler
Maruz kalan çalışan sayısı
Avrupa’da kimyasal riskin varlığı
4. Avrupa Hukuku
İki yasa birlikte işliyor
Karsinojen Ajanlar Direktifi
Direktifin gözden geçirilmesi ve bir bilanço denemesi
REACH, kimyasal maddelerin ticareti ile ilgili yeni Avrupa Yasası
Karsinojenlerin Direktifi ile REACH arasındaki etkileşim
5. Sendikalar için, kanser aynı zamanda bir iktidar sorunudur
Neden çalışma koşullarına bağlı kanserlere karşı tavır alınmalı?
İşyerlerinde kanserle mücadele
6. Mesleksel kanserlerin düşük tahmin ve bildirimi
Yüzde savaşları
Genel olarak düşük bildirim
Açıklama girişimleri
7. Ekonomik mantık ve endüstrinin işçiler ölümcül olan düşünme tarzı
“Kontrollü asbest kullanımı”
Örtbas etmek
Daha zorlayıcı standartların uygulamasını geciktirmek
REACH ve kimya endüstrisinin lobi faaliyetleri
8. Küresel bir sorun
Pestisitler için küresel bir düzenleme şart
Dünya çapında asbest yasağına doğru
E-ekonominin küresel riskleri
Toksik atık üreticilerini sorumlu tutmak
9. Sonuç
Ek
Sendikaların işyerlerindeki karsinojen tehlikeleri değerlendirilmesine yönelik kontrol listesi
Üretim döngüsündeki fiziksel faktörler
Çevresel faktörler ve iş
İşin örgütlenmesi ile ilişkili faktörler
Korunmanın örgütlenmesi
Sağlık sürveyansı verilerinin dikkate alınması
Kanserden korunmayı şirket politikası kararlarına dahil et

Künye Bilgileri

Mesleksel Kanserler: Sıklıkla görmezden gelinen sosyal bir yara
Marie-Anne Mengeot Gazeteci, Tony Musu ve Laurent Vogel, ETUI işbirliği ile,
Çeviri Editörü: Meral Türk
Çevirenler: Meltem Çiçeklioğlu, Meral Türk, Şafak Taner, Zeliha A. Öcek,
Türk Tabipleri Birliği, European Trade Union Institute for Research, Education, Health and Safety
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, Halk Sağlığı, Çalışma Hayatı, Kanser, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: 2011
64 Sayfa

 

Mesleksel Kanserler
E-kitap okumak için tıklayın