İnsan ve İnsan Dergisi / Bahar 2015

İnsan ve İnsan Dergisi üç ayda bir elektronik olarak yayımlanan akademik hakemli bir dergidir. Bahar, Yaz, Güz ve Kış sayıları Nisan, Temmuz, Ekim ve Ocak aylarında yayımlanır.

İnsan ve İnsan Dergisi çok alanlı bir dergidir. Çevre, edebiyat, eğitim, etik, felsefe, hukuk, iktisat, ilahiyat, iletişim, işletme, mimari, müzik, psikoloji, sağlık, sanat, siyaset, şehir, tarım, tarih, teknoloji, toplum, turizm, uluslararası ilişkiler, yönetim ve yöntembilim alanlarında insana dair, özgün bakış açısına sahip akademik araştırma, inceleme ve çalışmalara yer verir.

Dergiye gönderilen yazılar yayın kurulunun ön değerlendirmesinden sonra, anonim en az iki hakem tarafından incelenir.

İnsan ve İnsan Dergisi Türk Eğitim İndeksi tarafından taranmaktadır.

 

İçindekiler

 

Makaleler / Articles

Emre Tansu Keten
Küresel Bir Modele Doğru Çin Medyası
Chinese Media: Towards a Global Model

Seyfi Say
Propaganda için Kullanılan Bir Örtmece Olarak
Kamu Diplomasisi Kavramı
TheTermPublicDiplomacyEmployed as a Euphemismfor Propaganda

Süleyman Sıdal
İkinci Dünya Savaşı Sonrası Polonya Sinemasında Milliyetçi Muhafazakâr Bir Yönetmen: AndrzejWajda
A Nationalist-ConservativeDirector in PolishCinemaAfterthe Second World War: AndrzejWajda

İnci Yakut
16. Yüzyıl Osmanlı Dönemini Konu Alan Dönem Filmi Anlatısı için Bir Sembolik Anlam Taşıyıcısı Olan Döneme Özgü
İpek Lifli Giysi Dokumalarının Özellikleri
TheFeaturesof Silk Fiber ClothingWeavingsRelatingtoPeriodBeing a SymbolicMeaning Producer forthe 16th Century Ottoman
Period Film Narrative

İnsan Hakları Kitaplığı / Human Rights Library
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
Convention on theRights of the Child

KÜNYE BİLGİLERİ

İnsan ve İnsan
Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi
Akademik Hakemli Dergi
Sayı 4
Bahar 2015
ISSN: 2148-7537

 

E-dergi okumak için tıklayın

Bir Cevap Yazın