İmar Hukuku Dersleri

Anayasamıza göre herkes mülkiyet hakkına, sağlıklı ve düzenli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Sağlıklı ve düzenli bir çevre ise, idarenin mekansal planlama ve uygulama faaliyetleri sonucunda ortaya çıkmaktadır. Mekansal planlar (çevre düzeni planları, nazım ve uygulama imar planları) hem sağlık ve düzenli kentleşmenin en önemli araçlarıdır, hem de kamu ve toplum yararına uygun olarak idareye mülkiyet hakkını sınırlandırma yetkisini vermektedir. İdare bu amaçla, yaptığı planlarla ve bunları uygulamak amacıyla tesis ettiği bölgeleme, parselasyon, ifraz ve tevhit, kamulaştırma, bedelsiz terk vb imar uygulama işlemleriyle yol, cadde, park, otopark, yeşil alan, çocuk bahçesi, ilkokul yeri, ibadet yeri gibi umumi hizmet alanlarının ayrılması amacıyla taşınmaz mülkiyetine müdahale etmektedir. Bizler de kamu ve toplum yararına uygun olduğu gerekçesiyle, bu müdahalelere rıza göstermekteyiz. Ancak, imar hukukundan kaynaklanan yetkiler ihmal ederek veya kötüye kullanılarak mülkiyet hakkımız haksız yere sınırlanabilir veya tümüyle yok edilebilir, ya da yıkım, işgal, imar para cezası gibi işlemler yapabilir. Böyle hallerde, itiraz ve dava haklarımızı kullanarak, idarenin imar hukukuna ilişkin hukuka aykırı işlemlerini iptal ettirebiliriz. İşte elinizdeki bu kitapta imar hukukunun tüm konularına sistematik bir şekilde değinilmekte ve idarenin hukuka aykırı imar işlem ve uygulamalarına karşı itiraz ve dava yolları gösterilmektedir.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
– Planlama ve İmar Hukuku Kavramları
– Mekansal Planlar ve İmar Planları
– İmar Planlarının Hazırlanması, Onaylanması, Değiştirilmesi, Revizyonu, İlavesi ve Mevzi İmar Planları
– İmar Programı
– İmar Hukukunda Kamulaştırma Usulünün Uygulanması
– İmar Planlarının Uygulanması Sonucunda Oluşan ve Müstakil İnşaata Elverişli
– Olan Olmayan Taşınmazların Değerlendirilmesi
– Kamulaştırma–Kısıtlılık İlişkisi ve Kısıtlanan Taşınmazların Emlak Vergisi
– Planlı Alanlar İçindeki Hazineye Ait Taşınmaz Malların Bedelsiz Terki
– İfraz ve Tevhit
– Arazi ve Arsa Düzenlemesi
– Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni, Yapı Denetimi
– İmar Mevzuatına Aykırı Yapı ve Sonuçları
– İmar Suç ve Cezaları/Köy Yerleşme Alanlarında Planlama

KÜNYE BİLGİLERİ

İmar Hukuku Dersleri
Prof. Dr. Halil Kalabalık
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: Ekim 2014
Türü: Hukuk, İmar Hukuku
711 Sayfa
1. Hamur Karton Kapak 16×24 cm
ISBN: 975 02 3022 6

Bir Cevap Yazın