İletişimi Anlamak

İçindekiler
Preface: Prof Dr Vincent Mosco
Preface: Prof Dr Christian Fuchs
Preface (to the first edition): Prof Dr Dan Schiller

BÖLÜM I SORUN, AMAÇ, YAKLAŞIM TARZI VE YÖNTEM

BÖLÜM II BİLİMSEL TANIM VE İLETİŞİM

BÖLÜM III İLETİŞİM NEDİR?
İLETİŞİM, BİYOLOJİK VE BİREYSEL VAROLUŞ
Fiziksel Varoluşun Vücut İçinde Gerçekleşmesi
Biyolojik ve Bireysel Varoluşun Toplum İçinde Gerçekleşmesi
Gereksinim ve farkındalık
Gereksinimi giderme üzerinde düşünme
Gereksinimi giderecek faaliyeti seçme ve yapma
İletişimsel eylem ve iletişimsel faaliyet
İletişimsel olmayan eylem/faaliyet
Gereksinim giderme olasılığının varlığı veya yokluğu
Faaliyeti yapabilme olanakları
Faaliyet, ilişki ve iletişim bağı
Gereksinim giderme ve doyum
Gereksinim giderme faaliyetinin sonuçları
Faaliyetle gelen yeni gereksinimler ve dönüştürmeler

İLETİŞİM VE TOPLUMSAL VAROLUŞ
Maddi Olanın Üretimi
Düşünsel Olanın Üretimi
İnsanın “düşünerek” hiç bir şeyi yoktan var edememesi
Düşüncelerin örgütlü yaşama bağlı olmaları
İnsanın varoluşunun güç yapıları ve ilişkileri içinde olması
İnsanın gerçeğin yerini alan sahteyi ve yalanı üretmesi
Ürün ve Hizmetlerin Dağıtımı: Zenginliğin Bölüşümü
Mübadele ve Dolaşım
Ürünlerin Kullanımı/Tüketimi
Üretimden Tüketime Egemenlik ve Mücadelenin Üretimi

BÖLÜM IV İLETİŞİMİN EGEMEN AÇIKLAMALARI

İŞLEVSEL SAHTE-GERÇEKLER VE GERÇEKLER
Sistem Anlayışı: Egemenliğin Meşrulaştırılması
Süreç: Mekanikselleştirme ve Bağlamdan Koparma
Mesaj: Truva’nın Atının İçinde Taşıdığı?
İletişim bir şey söyleme, gösterme veya yazmadır
İletişim mesaj gönderme ve almadır
Mesaj alınmazsa iletişim olmaz
Mesaj alınmazsa, geri besleme de olmaz
İlişki: Sömürünün ve Mücadelenin Yeniden-Üretimi
İletişim, sözlü, yazılı veya elektronik ifadesel ilişki biçimidir
Alışveriş: Gücün Kadar Alır ve Verirsin
Etkileşim: Zenginlik Arttıkça Yoksulluk Yaygınlaşır
Sembollerle Etkileşim veya Sembollerle Alışveriş
Paylaşma: Sen Balığın Kafasını Ye, Ben de Geri Kalanını
İletişim beraberlik, anlaşma ve paylaşmadır
İletişim, ilişki ve paylaşma etkinliğidir
İletişim ortak dilin, kültürün, alışkanlıkların paylaşımıdır
Sanat: İletişim diğerleriyle karşılıklı-ilişki sanatıdır
Aktiflik ve Alımlama: Pavlov’un Zilini arayan Aktiflik
Anlam ve Anlam Verme: Kimin Özgürlüğünün İfadesi
Gerçeklerin İnşası: Sahtenin ve Öznelin Egemenliği
“Yaratılanı” Kullanarak “Yaratanı” Biçimlendirme
Gündelik Hayatın Bireysel İfadeleri
İletme/Anlatma Becerisi: Bul Karayı, Al Parayı

YAYGIN ANLATIDA İLETİŞİM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ
Serbest pazar imajı satışı: Tekelleşme sorunu
Baskıyı Meşrulaştırma: İletişimde Gürültü
Baskıyı Meşrulaştırma: İletişim Çökmesi
Baskıyı Meşrulaştırma: İletişimsizlik
İletişimde Uçurum ve Empati Yokluğu
Popüler Sorun: Yanlış Anlama

BÖLÜM V İNSAN, TOPLUM, TARİH VE İLETİŞİM
Egemenliğin ve Mücadelenin Tarihi
Toplum ve İnsanın Toplumdaki Yeri
İletişimi Anlama İnsanı ve Toplumunu Anlamadır
Örgütlü İnsan Tarihi Örgütlü İletişim Tarihidir
Toplumun Varlığı ve İletişim Hakkında Düşünme
İşaretler ve Sinyaller Çağı
Sözlü Gelenek
İlk İmparatorluklar: Yazılı Gelenek
Yazının icadı: “zamanı gelmiş” olan fikir
Yazının sözün yerini alması
Yazıya gereksinim
Zaman ve yerin kontrolü: iletişim ağları
Bilgi üretimi: Ortak bilincin sahte bilince dönüştürülmesi
Orta Çağlar: Teolojik Egemenlik
Kapitalizm: Genelin Özel-Güçler için Kurban Edilişine Devam
Bilgi üretiminin ve iletişiminin kontrolü
Birinci tür işlevsel bilgi: Bilim ve teknolojinin üretimi
İkinci tür işlevsel bilgi: Bilgiçlik taslayan cehaletin üretimi

BÖLÜM VI İLETİŞİMİ ANLAMLANDIRMA: TEMEL BELİRLEYİCİLER

İLETİŞİMİN NEDEN YAPILDIĞI
Neden, Amaç ve Sonuç Bağı
Nedenlerin yaşam pratiğiyle/koşuluyla ilişkili olması
İletişimin amacının oluşması
Faaliyette çoklu amaç ve gereksinim
Bir şeyin faaliyet veya amaç olarak nitelenebilmesi
Temel Neden ve Ötesi

İLETİŞİMDE AMAÇLAR VE İŞLEVLER
İletişim Kendiliğinden Olmaz
İletişim Amaçlı Bir Girişimdir
Amacı konumlandırma
Amaçlar örtüşmeyebilir
Amaç, tercihlerin en uygun olacağını garantilemez
Amaçlanmış iletişim amaçlanmamış sonuçlar doğurabilir
Amaç gerçekleştirme yeni başlangıçlar getirebilir
Amaçlı girişimde güç ilişkisi
İletişmemek, Anlamsız ve Amaçsız İletişim Olmaz
Birinin Amaçlamadıkları Bir Başkasının Amacı Olabilir
Birinin Yapmadıkları Yaptı veya Yapıyor Yapılabilir
Gücün Gücü ve Güçsüzlüğü
İletişim Alınmadan da İletişim Olabilir
Bir İletişim Kendiliğinden Oluyor (Normal) Görünebilir
İletişim Normalleştirilmiş Zorunluluk Olabilir
İletişim Planlanmış Rastlantı ve İşgal İletişimi Olabilir
Çıkar Uyumsuzluğu ve Çatışma Kaçınılmazdır
İletişimde İstemediğine Direniş ve Mücadele
İletişim, “Yapan Özne” Değildir

İLETİŞİMİN ARAÇLARI
Taşıyıcı Araçların Geliştirilmesi
Taşıyıcı Araca İletişimi Yükleme Araçlarının Gelişmesi
Araçlarla İlgili Temel Özellikler
İletişimin araçları doğal ve yapay olabilir
Ürünlerin araç olması: ürün, data, enformasyon, bilgi
En değerli iletişim aracı: Para
Araçlar mülkiyet ve güç ilişkilerinin parçasıdır
Araç basit bir alet değildir: örgütlemek için örgütlenmiştir
Araçlar, amaç dışı kullanıma izin verebilir veya vermeyebilir
Farklı kullanım olasılığı, kullanabilirsin anlamına gelmez
Araçlar iletişim üretimine izin verebilir veya vermeyebilir
İletişim araçları örgütlü mekanın parçası olabilir
Araç mesajdır?
“Yapan Özne” olarak araç
İnsan iletişimin aracı, mesajı, konusu veya amacı olabilir
“Sosyal medya” kategorisi geçersizdir

İLETİŞİMİN BAĞLAMI
Bağlam İlişkinin Doğasını Belirler
Farklı Bağlamlar İletişim Mekanını Böler
Farklı Teknolojik Bağlam Geçişsizlik Yaratır
Bağlam Kuramama ve Bağlam Oluşturma
Araçsal Bağlam: Araçla Kurulan İlişki
Tarihsel Bağlam: Öncesiyle Birlikte Kurulan İlişki
Tarihsel Bağlam: Geçmiş ve Şimdi Uyumsuzluğu
Yer Bağlamı: İletişim Örgütlü Mekanda Olur
Yere/mekana bağımlılık asla ortadan kaldırılamaz
Örgütlenmemiş yer yoktur: geçmiş olsun kamusal alan!
Yerin örgütlenmesinin sonuçları
Yerin örgütlenmesi ile o yerdeki iletişim de örgütlenir
Yerin örgütlenmesi özgürlüğün de örgütlenmesidir
Yerin örgütlenmesi istenen davranışı getirmeyebilir
Yerin uluslararası örgütlenmesi: iletişimin jeopolitikası
Örgütlenen yer hem etkilenen hem de etkileyendir
Örgütlü yeri konuşturma: Mekanın dili olmaz
Zaman Bağlamı: İletişim Örgütlü Zamanda Olur
Zaman ve yer bağı
İletişim zamandan bağımsız olmaz: İletişim zaman alır
Zaman geri döndürülemez
Zaman, iletişimi veya insanı değiştiremez
Zaman yansız değildir
Zamanı örgütleme: Kim kimin zamanını nasıl örgütlüyor
İş ve iş dışı zamanın sömürgeleştirilmesi
Zamanı örgütleme: kâr ve maliyet hesabı
Zamanı örgütleme ve kullanım: Özgürlük gerçeği ve hayali
Zaman örgütleme ve kullanma teknolojik seviyeye bağlıdır
Zamanı örgütleme ve kullanım güç uygulamasıdır
Teknolojiyle zamanın kontrolü: hız ve mesafenin artırılması
Teknolojiyle zamanın fethi: Kim kimin için fethediyor?
Zamanın kontrolü: gerçeği saptırma
Zamandan kazanma: Kıt kaynağı verimli kullanma
Zaman kullanımı: Zamanın emtia olması
Zaman kullanımı: Ödül ve ceza
Sosyal, Psikolojik, Duygusal ve Diğer Bağlamlar
İletişimin bir atmosferi vardır
Değerler bağlamı
İdeolojik bağlam
Kimlik bağlamı

İLETİŞİM TÜRLERİ
Kişinin Kendisiyle İletişimi
Ekstra-kişisel (extrapersonal) İletişim
Kişilerarası iletişim
Kamusal iletişim
Elektronik iletişim

İLETİŞİM TARZI

İLETİŞİMLE ÜRETİLEN: İLETİŞİMLE NE ÜRETİLİR?
Biliş ve Davranış Yönetimi Odaklı Açıklamalar
İletişimle mesajlar üretilir
İletişimde mesajla veya kelimelerle anlam üretilir
İletişim demokratik küresel köyü/kenti/dünyayı üretir
İletişim demokratikleşme, enformasyon/bilgi toplumu üretir
Çok iletişim anlayış ve paylaşma üretir
İLETİŞİMDE SORUMLULUK: KİME AİT?

BÖLÜM VII DİL, ETİK VE İLETİŞİM

FİZİKSEL VE SEMBOLSEL ÇEVRE VE İNŞASI
Fiziksel Çevre
Sembolsel Çevre
Sembolsel ile yanlışın ve öznel çıkarların sürdürülmesi
Egemenliğe işlevsel olmayanın yok edilişi
Sembol ikamesi
Sembolsel çevrenin, gerçeğin yerini alması

DİL VE YAŞAMIN ÜRETİMİ
Dilin Öğeleri
Dilin Oluşum ve Gelişimi
Dille, “Olmayan Şeyin” Üretimi
Uygun Dil, Güzel Konuşma ve Kötü Dil
Dil ve Gerçek Bağı
Dilin araç olması: Dil dışında gerçek vardır
Dilin araç olması: Dille gerçeği değiştirme
Dil ve pratik uyuşmazlığı: Güç, risk ve çaresizlik
Dilin belirleyici olması: Dil dışında gerçek yoktur
Dilin ilişkiyi belirlemesi
Dilde Egemenlik ve Mücadele
Sömürüye katılmada dil, maddi güç ve güçsüzlük
Sahte dil ve sahte imajlar ve soyut doyumlar
Dil ve egemenliğin üretimi: aydınlar ve akademisyenler
Dil ve toplumsal çatışma
Kitleleri birbirini öldürmek için harekete geçirme
Mücadele ve mücadelenin dili
Dille Sorun Çözümü

ANLAM VE ANLAM VERME
Her Anlamın Sosyal Olması
Anlam Verme Farklılıkları
Anlam Farklılığının Nedeni
Anlam Vermenin Bağlama Göre Değişmesi

GÖSTERGEBİLİM
Gösterge, Gösteren, Gösterilen
Şifreler ve İşaret Sistemleri
İkonlar, İndeksler ve Semboller
Paradigma ve Sözdizimi
Anlam Verme Seviyeleri
Soyutlama: Deyim Aktarması, Ad Değişimi ve Mit
Mit (efsane, masal)
Metinlerarasılık
Yapısalcılık ve Yapısalcılık Ötesi

DİL VE ETİK: DİLLE ETİK ÜRETİMİ
Etik/ahlak: Aklayan ve Haklayan Deterjan
Etik ve Uygun Olmayan Dil
Etik ve İlişkinin Doğası
Etkili İletişim ve Ahlaklı Davranış
Etik: Örgütsel Yapı ve Gerçeğin Bükülme-Ötesi
Etikle Bilinç Yönetimi

BÖLÜM VIII İÇSEL SİSTEM: İNSANIN KENDİSİYLE İLETİŞİMİ

İÇSEL SİSTEM
KENDİSİYLE İLETİŞİMİN SÜREKLİ OLMASI
TARİHSEL VE TOPLUMSAL BAĞLAM
BİLİŞTE GERÇEK VE YANLIŞ DUYARLILIKLAR
KENDİYLE İLETİŞİMİN BOYUTLARI
ALGILAMA (PERCEPTİON)
ALGISAL FARKLILIKLAR
KENDİNİ KAVRAMA VE İLETİŞİM
BENLİK VE KİŞİLİK GELİŞMESİ VE ÖĞRENME
KİŞİLİK, AİLE VE ÇEVRE
BEN VE DİĞER FARKI VE DAVRANIŞI ANLAMLANDIRMA
İNSANIN DIŞINI ANLAMASI

BÖLÜM IX KİŞİLERARASI SİSTEM: KİŞİLERARASI İLETİŞİM

Neden Kişiler Arası İletişim?
Kişilerarası İletişimde Kullanılan İletişim Araçları
Kişilerarası İletişimi Üretim Tarzı
Kişilerarası İletişimle Üretilenler
İletişim İlişkileri

İLİŞKİDE SÖZLÜ İLETİŞİM
İLİŞKİDE SÖZSÜZ İLETİŞİM
Sözlü İletişimin Egemenliği
Ortak Kod Gerekliliği
Sözsüz İletişim Türleri
Mekan ve mekanda mesafe tutma (proxemics)
Dokunma: Haptics
Jestler: Kinesics
Bakışlar: Occulecsics
Zaman : Chronemics
Ses dili: Paralanguage
Maddeler: Artifacts
Fiziksel görünüm
Sözsüz İletişimin İşlevleri

BÖLÜM X GRUPLAR VE GRUP İLETİŞİMİ

GRUP YAPISI VE GÜÇ BAĞI
BİREYSEL AMAÇ VE GRUPTA ÇIKAR SAĞLAMA
GRUP OLUŞUMU
GRUP BAĞLILIĞI
GRUBA UYMA
GRUP PERFORMANSI
GRUP İLETİŞİMİ
ÇATIŞMA VE ÇÖZÜM

BÖLÜM XI ÖRGÜT VE ÖRGÜT İLETİŞİMİ

ÖRGÜTÜ ANLAMA VE ANLAMLANDIRMA
ÖRGÜT OLGUSUNUN BAŞLANGICI VE GELİŞMESİ
KAYNAK KULLANIMI
ÖRGÜT VE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM
İLETİŞİM YAPILARI VE İŞLEVLERİ
ÖRGÜTTE İLETİŞİM ATMOSFERİ
ÖRGÜTÜN İÇ ÇEVRESİ VE ÖRGÜT İÇİ İLETİŞİM
ÖRGÜTÜN DIŞ ÇEVRESİ VE DIŞLA İLETİŞİMİ

BÖLÜM XII TEKNOLOJİYLE ARACILANMIŞ SİSTEM SATIŞI: KİTLE İLETİŞİMİ

KİTLE İLETİŞİMİNİN GELİŞİM TARİHİ
Sözün Sembollerle Kaydı
Sözün ve Görüntünün Kaydı: Mekanikselden Analoga
Analogdan Dijitale: Bilgisayar ve İnternet

KAPİTALİST ÜRETİM VE KİTLE İLETİŞİMİ
İLETİŞİMİN VE KİTLE İLETİŞİMİNİN ÖRGÜTLENMESİ
ÖRGÜTLER ARASI İLİŞKİNİN ÖRGÜTLENMESİ
KİTLE İLETİŞİMİNİN ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
KİTLE İLETİŞİMİNİN ÜRETİMİ: EMEK VE UZMANLIK
KİTLE İLETİŞİMİ ÜRÜNLERİNİN DAĞITIMI
KİTLE İLETİŞİMİNDE KONTROL VE İÇERİK

Basın/Medya Özgürlüğü
Sansür
Özdenetim

KİTLE İLETİŞİMİNİN TOPLUMDAKİ İŞLEVİ

BÖLÜM XIII ÖRGÜT İÇİN ÖRGÜTLÜ BİLİNÇ YÖNETİMİ: HALKLA İLİŞKİLER

HALKLA İLİŞKİLER NEDİR?
HALKLA İLİŞKİLERİN ÖZLÜ GEÇMİŞİ
HALKLA İLİŞKİLER PRATİĞİ: GENEL
HALKLA İLİŞKİLER PRATİĞİ: TAKTİKLER, ARAÇLAR
HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇ VE ROLLER
HALKLA İLİŞKİLERİN TOPLUMA FAYDALARI?
HALKLA İLİŞKİLERİN ÖRGÜTLENİŞİ
ETİK SORUNU: BİR DİĞER BİLİNÇ YÖNETİMİ?

BÖLÜM XIV PAZARIN PAZAR İÇİN BİLİNÇ YÖNETİMİ: REKLAMCILIK

REKLAMIN KULLANIMI
KÂR GÜTMEYEN REKLAMCILIK
REKLAMIN TOPLUMDA ROLÜ VE ETKİSİ
SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
REKLAMIN YASAL DÜZENLENMESİ
ALTERNATİF AÇIKLAMALAR

BÖLÜM XV EKONOMİK VE İDEOLOJİK PAZARDA BİLGİSAYARLA ARACILANMIŞ İLETİŞİM

YENİ TEKNOLOJİK BELİRLEYİCİLİK: BİLİŞİM/İNFORMATİCS
SAHTE DEMOKRASİNİN YENİ ŞÖVALYESİ: İNTERNET
ÖRGÜTLENME, KONTROL, YÖNETİM VE YENİ EGEMENLİK
Örgütlenme ve Kontrol
Güçsüzleştirilmiş Güçlülerin Kullanım Biçimleri
Profesyonel Rutin ve İdeolojilerin İnternete Transferi

BÖLÜM XVI ULUS İÇİ İLETİŞİM: SİSTEM KORUMA VE SİSTEM SATIŞI

EKONOMİK BOYUT: MADDENİN VE BİLİNCİNİN ÜRETİMİ
Özel Sektör: Sistem ve Bilinci
Kamu Sektörü: Kamu Adına Kamuya Baskı
Üretime Katma, Katılma ve Mücadele

SİYASAL BOYUT: TOPLUM YÖNETİMİ
Devlet ve Siyasal İletişim
Eğitimle üretilen
Seçimler ve demokrasi süreçleriyle üretim
Kamu iletişim sistemiyle üretim
Meşrulaştırılmış kaba güçle üretim
İletişimin kontrolüyle üretim
Özel Teşebbüs: Ekonomi, Bilinç ve Siyasalın Üretimi
Özel eğitim kurumları
Özel İletişim örgütleri
Özel sosyal yardım, eğlence, spor ve dinlenme
Firma içi bilinç yönetimi

KÜLTÜREL BOYUT
Kültür
Kültürü Yapan, Tutan ve Değiştiren Özellikler
Temel Kültür Türleri
Kültürlerarası İletişim

GÜÇ YAPISI VE İLETİŞİM POLİTİKASI
BÖLÜM XVII ULUSLARARASI İLETİŞİM
YERİN KULLANIMI: KÜRESEL-YEREL PAZARA DOĞRU
UZAYIN KULLANIMI: EKONOMİ, BİLGİ VE KONTROL
ARAÇ VE ÜRÜN ÜRETİMİ, DAĞITIMI VE TÜKETİMİ
İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE ÜRÜNLERİ
ÖRGÜTSEL YAPILAR, TRANSFER VE TRANSFERİN İŞLEYİŞİ
PROFESYONEL İDEOLOJİLER, KÜLTÜR VE İŞ PRATİĞİ
EMEK SÖMÜRÜSÜNÜN KÜRESELLEŞMESİ
ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE BASKI İLETİŞİMİ
EKLER
KAYNAKÇA

Künye Bilgileri

İletişimi Anlamak
Geliştirilmiş 4. baskı
İrfan Erdoğan
Pozitif Matbaacılık
Türü: İletişim, Halkla İlişkiler, Medya, E-kitap indir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: 2011
511 Sayfa
ISBN: 978-975-94546-3-0

İletişimi Anlamak
E-Kitap okumak için tıklayın