Hukukun Temel İlkeleri
E-kitap okumak için tıklayın

* İçindekiler
* Önsöz
* Bibliyografi
* Kısaltmalar
* Birinci Bölüm
* Hukuk Kavramı
* Toplum Düzeni ve Hukukun Rolü
* Hukuk Kavramı
* Hukukun Rolü
* Toplumsal Davranış Kuralları
* Genel Olarak
* Ahlâk ve Görgü Kuralları
* Din Kuralları
* Yaptırım (Müeyyide) Kavramı
* Genel Olarak
* Yaptırımın Türleri
* Hukukun Çeşitli Manaları
* Müsbet (pozitif) Hukuk
* Mevzu Hukuku
* Tabii veya İdeal Hukuk
* İkinci Bölüm
* Hukukun Sistemi
* Özel Hukuk – Kamu Hukuku Ayırımı
* Genel Olarak
* Kamu Hukukunun Çeşitli Dalları
* Anayasa Hukuku
* İdare Hukuku
* Ceza Hukuku
* Yargılama Hukuku
* Devletler Genel Hukuku
* İş Hukuku
* Özel Hukukun Çeşitli Dalları
* Medenî Hukuk
* Ticaret Hukuku
* Devlet Özel Hukuku
* Üçüncü Bölüm
* Hukukun Kaynakları
* Hukukta Kaynak Kavramı
* Genel Olarak Kaynak Kavramı
* Hukukun Yürürlük Kaynakları
* Yazılı Kaynaklar
* Kanunlar
* Kanun Hükmünde Kararnameler
* Tüzükler
* Yönetmelikler
* İçtihadı Birleştirme Kararları
* Yazılı Olmayan (yazısız) Kaynaklar
* Töre (Örf ve Adet) Hukuku
* Yardımcı Kaynaklar
* Hukukî Malzeme ve Aletleri Araştırma Karşılığı Olarak Kaynak
* Mevzu Hukuk Kaynakları
* Genel Kaynaklar
* Medenî Hukuka Özgü Kaynaklar
* Yargı Organı Kararları
* Kurumsal Kaynaklar
* Dördüncü Bölüm
* Kanunlaştırma
* Avrupa’da Özel Hukukun Gelişmesi
* Cermen Hukuku
* Roma Hukukunun Kabulü ve Müşterek Hukukun Oluşması
* Ortaçağ Kaynaklı Ticarî Gelenekler
* Kilise Hukuku (Kanonik Hukuk)
* Tabîî Hukuk Akımı
* Önemli Kanunnameler
* Prusya Genel Kanunu
* Fransız Medenî Kanunu
* Avusturya Genel Kanunnamesi
* Alman Medenî Kanunu
* İsviçre Medenî Kanunu
* Deniz Avrupa Hukuk Sistemine Örnek Olarak İngiliz Hukuku
* İngiliz Sistemi ile Kara Avrupası Özel Hukuk Sistemleri Arasındaki Esaslı Farkın Nedenleri
* İngiliz Hukukunun Ögelerine Bir Bakış
* Common Law
* Equity
* Statute Law
* Case Law (Örnek Olay Hukuku)
* Türkiye’de Medenî Hukuk Alanında Kanunlaştırma Hareketi
* Osmanlı İmpartorluğu Döneminde Kanunlaştırma
* İslâm Hukukunun Hukukî Yapısı
* İslâm Hukuku ve Kaynakları
* Kanunlaştırma Hareketi
* Türkiye’de İsviçre Medenî Kanununun İktibası
* Medenî Kanunun Sistemi ve İçeriği
* Beşinci Bölüm
* Kaynakların Değerlendirilmesi
* Hukuk Kurallarının Uygulanması
* Genel Olarak
* Hukuk Türlerinin Türleri
* Emredici Hukuk Kuralları
* Yedek Hukuk Kuralları
* Kanunun Anlam Yönünden Uygulanması ve Yorumu
* Genel Olarak
* Yorum Yöntemleri
* Medenî Kanununun Benimsediği Esas
* Hukukta Boşluk Kavramı ve Yargıcın Hukuku Bulması ve Yaratması
* Hukukta Boşluk
* Yargıcın Hukuku Bulması ve Yaratması
* Altıncı Bölüm
* Haklar
* Hakkın anlamı ve Türleri
* Hak Kavramı
* Hakkın Türleri
* Kamu Hakları
* Özel Haklar
* Niteliklerine Göre:
* Mutlak Haklar – Nisbî Haklar
* Konularına Göre:
* Malvarlığı Hakları – Şahısvarlığı Hakları
* Kullanacak Kişiye Göre:
* Kişiye Bağlı Olan ve Olmayan Haklar
* Amaçlarına Göre:
* Yalın Haklar – Yenilik Doğuran Haklar
* Mutlak ve Nisbî Hak Arasındaki Farklar
* Mutlak ve nisbî Hak Ayırımının Uygulamadaki Önemi
* Satış Sözleşmesinde
* Kira Sözleşmesinden Bir Örnek
* İcra ve İflas Hukuku Yönünden
* Aynî/Nesnel Haklardan Mülkiyet Hakkı
* Genel Olarak
* Mülkiyet Hakkının Kapsamı
* Mülkiyet Hakkının Türleri
* Taşınmaz Mülkiyeti
* Aslen Kazanma – Devren Kazanma
* Tescille Kazanma – Tescilden Önce Kazanma
* Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı
* Taşınmaz Mülkiyetinin Sınırlamaları
* Taşınmaz Mülkiyeti
* Mülkiyetten Başka (Sınırlı) Nesnel Haklardan Yükümlenim Hakları ve Taşınmaz Yükümü
* Taşınmaz Yararına Yükümlenim Hakkı
* Kişi Yararına Yüklenim Hakkı
* Taşınmaz Yükümü
* Mülkiyetten Başka (Sınırlı) Nesnel Haklardan Taşınmaz ve Taşınır Rehni Hakkı
* Genel Olarak
* Taşınmaz Rehnine İlişkin İlkeler ve Kapsamı
* İpotek
* Taşınır Rehni Hakkı
* Ayni (Nesnel) Hakların Tesisinde Elmenlik ve Tapu Kütüğünün Rolü
* Elmenlik (Zilyetlik)
* Genel Olarak
* Elmenliğin Türleri
* Elmenliğin Kazanılması ve Sona Ermesi
* Elmenliğin Korunması
* Tapu Kütüğü
* Genel Olarak
* Tapu Kütüğüne Yapılan Kayıtlar
* Tescil
* Silim
* Belirtimler (Şerhler)
* Tapu Kütüğüne Yapılan Hukukî Sonuçları
* Tapu Kütüğüne Yapılan Kayıtların Hükümsüzlüğü
* Hak Süjesinin Haklar Karşısındaki Durumu Açısından Yetenek (Ehliyet) Kavramı
* Haklardan Yararlanma Yeteneği
* Hakları Kullanma Yeteneği
* Sezginlik
* Erginlik
* Kısıtlı Olmama
* Hakları Kullanma Yeteneği Bakımından Kişilerin Sınıflandırılması
* Yetenekliler
* Evli Kadınlar
* Kendisine Kanunî Danışman Tayin Edilenler
* Yeteneksizler
* Tam Yeteneksizler
* Sınırlı Yeteneksizler
* Hakkın Kazanılması ve Yitirilmesinde İyi Niyetin Rolü
* Kavram
* Medenî Kanundaki İyi Niyetin Kuralı
* Örnekler
* Medenî Hukuktan
* Aile Hukukundan
* Miras Hukukundan
* Eşya Hukukundan
* Borçlar Hukukundan
* İyi Niyet Belirgesi
* Hakkın Kullanılmasında ve Borcun Yerine Getirilmesinde “Dürüstlük Kuralına” Uyma Zorunluğu (Objektif İyi Niyet)
* Kavram
* Doğruluk ve Dürüstlük Kuralının Rolü
* Hakkın Kötüye Kullanılması
* Genel Olarak
* Unsurlar
* Yaptırımı
* Yedinci Bölüm
* Borcun Doğması ve Sona Ermesi
* Borç İlişkisi ve Borç Doğuran Olaylar
* Borç İlişkisi Kavramı
* Hukukî Olay
* Kavram
* Kategorileri
* Hukukî, Eylem, hukukî İşlem ve İrade Beyanı
* Hukukî Eylem
* Hukukî İşlem
* Tek Taraflı Hukukî İşlemler
* Çok Taraflı Hukukî İşlemler
* Çeşitli Yönleriyle ‘İrade Beyanı’
* Borçlanma ve Egenin İşlemleri, Kazandırma İşlemleri
* Borçlanma İşlemleri
* Egenim İşlemleri
* Kazandırma İşlemleri
* Hukukî Nedene Bağlılık ve Nedene Bağlı Olmama
* Hukukî İşlemin Geçerliliği ve Hükümsüzlüğü
* Yokluk
* Bozukluk
* Askıda Kalan Bozukluk
* Sekizinci Bölüm
* Hukukda Zaman
* Hakkın Edinilmesinde ve Yitirilmesinde Zamanın Rolü
* Genel Olarak
* Zamanaşımı
* Zamanaşımının Durması ve Kesilmesi
* Zamanaşımının Durması
* Zamanaşımının Kesilmesi
* Hakkı Düşüren Süreler
* Kavram
* Zamanaşımından Farkı
* Dokuzuncu Bölüm
* Hukukî Gücün Sonucu
* Hakların Korunması ve Elde Edilmesi
* Genel Olarak
* Hakkın Hak Sahibi Eliyle Korunması
* Eylemsel (bizzat) Karışmak Suretiyle
* Talep/İstem Hakkının Kullanılması Suretiyle
* Hakkın Devlet eliyle Korunması ve Dava Hakkı
* Kavram
* Davanın Türleri
* Ceza Davaları
* İdarî Davalar
* Talep ve Dava Karşısında Savunma
* Genel Olarak
* Davanın Dayandığı Olay ve Davanın Konusu
* Savunmanın Dayandığı Olay
* İnkâr
* Davanın Def’i/Savu
* Hukukî Deyimler (Almanca, Fransızca, İngilizce) Karşılıklarıyla

Künye Bilgileri

Hukukun Temel İlkeleri
Doç. Dr. Erhan Adal
Marmara Üniversitesi Yayınları
Yayın Tarihi: 1985
311 Sayfa
Türü: Hukuk, Hukukun Temel İlkeleri, E-kitap oku, Tüm E-kitaplar, E-kitap indir

Hukukun Temel İlkeleri
E-kitap okumak için tıklayın