Holding Şirketlerde Muhasebe Düzeni

Holding Şirketlerde Muhasebe Düzeni
E-kitap okumak için tıklayın

İçindekiler

1. Bölüm
* Holding Şirketler
* Holding Kavramı
* Giriş
* Holding’in Tanımı
* Holding Şirket
* Holding Şirketin Amaç ve Uğraşı Konuları
* Holding Şirketin Amaçları
* Holding Şirketin Uğraşı Konuları
* Holding Şirketlerin Türleri
* Saf Holdingler
* İşletme Holdingleri
* Hâkim Holdingler
* Karma Holdingler
* Tek Holdingler
* Salkım Holdingler
* İkametgâh Holdingler
* Yatay Holdingler
* Dikey Holdingler
* Kamu Holdingleri
* Holding Şirketlerin Tarihsel Gelişimi
* Giriş
* Amerika Birleşik Devleri’ndeki Gelişimi
* Avrupa’daki Gelişimi
* İngiltere’deki Gelişimi
* Fransa’daki Gelişimi
* Almanya’daki Gelişimi
* Türkiye’deki Gelişimi
* Türkiye’de Holdingleşmenin Nedenleri
* Müesseleşme Gereksinimi
* Kurulmuş Müesseselerin Dağılmasını Önleme Eğilimi
* Fonların Etkin Şekilde Kullanılması
* Finansal Gereksinmeleri Karşılama İsteği
* Verginin Geç Ödenmesini Sağlamak
* Hisse Senetlerinin Vergisiz Değerlenmesi Olanağı
* Halka Açılmak ve Kolay Sermaye Bulma Olanağı
* Moda
* Holding’in Yasal Yapısı
* Giriş
* Türkiye’de Holding Kurma Biçimleri
* Holding ve Yavru Şirket İlişkileri
* Holdingin Yavru Şirketin Genel Kurulunda Temsili
* Holdingin Yavru Şirketin Yönetim Kurulunda Temsili
* Holdingin Yavru Şirketin Denetçiliğini Üstlenmesi
* Holding Sistemi ve Kamu Teşebbüsleri
* Holding Sistemi ve Karma Kamu Teşebbüsleri
* Holding Sistemi ve Sermayelerinin Tamamı Devlete Ait Teşebbüsler
* Bir Yönetim Şekli Olarak Holding
* Giriş
* Holdingde İç Organizasyon
* Teşebbüs Fonksiyonları ve Holdingler
* Teşebbüs Fonksiyonlarının Yerine Getirilmesi Bakımından Holdinglerin Durumu
* Tedarik ve Üretim
* Araştırma ve Geliştirme
* Finansman
* Holding Mekanizmasının Holding Şirkete Sağladığı Finansman Avantajı
* Holding Mekanizmasının Yavru Şirketlere Sağladığı Finansman Avantajı
* Pazarlama ve Dağıtım
* Teşebbüs İçi ve Teşebbüs Dışı İlişkiler
* Yatırım Kararları, Yatırımların Gerçekleştirilmesi ve Holdingler
* Holdingleşmenin Sağladığı Diğer Faydalar
* Holding Topluluğunun Sağlamlığı Yönünden
* Finansmanın Tedarik Edilmesi Yönünden ( Finansman Havuzu)
* Kıdem Tazminatının Ödenmesi Yönünden
* Yönetim Fonksiyonları ve Holdingler
* Yönetim Fonksiyonlarının Yerine Getirilmesinde Holdingler
* Hedeflerin Tayini
* Planlama
* Karar Alma
* Örgütlendirme ve Kararların Uygulanması
* Denetim
* Yerinden Yönetim ve Holdingler
* Yerinden Yönetim Kavramı
* Yerinden Yönetim Bakımından Holdingler
* Holdinglerin Yarar ve Zararları
* Holding Şirketin Sağladığı Yararlar
* Toplumsal Yönden
* Sermayedar ve Teşebbüs Yönünden
* Holding Şirketin Kötüye Kullanılması ve Zararı
* Piramitleşme
* Varlıkların Değerlerinin Olduğundan Yüksek Gösterilmesi
* Şirketler Arası İşlemler
* Holding Şirketin Sosyal Denetimlerden Kurtulmaya Olanak Sağlaması
* Holding Topluluğu İçinde Karşılıklı İştirakte Bulunma
* Holding Şirketin Azınlıkta Kalan Ortakların Durumunu Kötüleştirmesi

2. Bölüm
* Holding Şirketlerde Muhasebe Düzeni
* Giriş
* Holding Şirketlerde Hesap Planları
* Hesap Planının Yapısı
* Hesap Grupları
* Defter-İ Kebir Hesapları
* Talî (Yardımcı) Hesaplar
* Holding Topluluğu Hesap Planının İşleyişi ve Açıklaması
* (0) Grubu – Döner Varlıklar
* (1) Grubu – Bağlı Varlıklar
* (2) Grubu – Duran Varlıklar
* (3) Grubu – Kısa Süreli Borçlar
* (4) Grubu – Orta ve Uzun Süreli Borçlar
* (5) Grubu – Öz Kaynaklar
* (6) Grubu – Düzenleyici Hesaplar
* (7) Grubu – Maloluş Hesapları
* (8) Grubu – Sonuç Hesapları
* (9) – Nazım Hesaplar
* Holding Topluluğunda Tip Bilanço
* Tip Bilânçonun Açıklanması
* Aktif Kalemler
* Pasif Kalemler
* Holding Topluluğunda Tip Gelir Tablosu
* Holding Topluluğunda Tip Kâr – Zarar Hesabı
* Kâr – Zarar Tablosunun Açıklanması

3. Bölüm
* Holding Şirkette Muhasebe Kayıtları
* Giriş
* Holding Şirketin Kuruluşu İle İlgili Muhasebe Kayıtları
* Başka Anonim Şirketlere Ait Hisse Senetlerinin Aynî Sermaye Olarak Konulması
* Nakdi Sermaye Taahhüdü Yoluyla
* Holding Şirkette Yavru Şirketlere İştirak İle İlgili Muhasebe Kayıtları
* Giriş
* İştirak İlişkilerinin Kurulması
* İştiraklerle İlgili Muhasebe Kayıtları
* Holdingin Kuruluşu Sırasında Hisse Taahhüdü Yoluyla
* Holdingin Sermaye Artırımında Hisse Taahhüdü Yoluyla
* Satın Alma Yoluyla
* Yavru Şirketin Kuruluşunda Kurucu Ortak Sıfatıyla Katılma Yoluyla
* Yavru Şirketin Sermaye Artırımında Hisse Taahhüdü Yoluyla Katılma
* Yavru Şirketin “İhtiyat Karşılığında” Hisse Senedi Dağıtımı Yoluyla Katılma
* Holding Şirkette Yavru Şirket İştiraklerinin Elden Çıkarılması
* Yavru Şirkete İştirakin Satış Yoluyla Elden Çıkarılması
* İştirak Olunan Yavru Şirket Sermayesinin Azaltılması Yoluyla
* İştirak Olunan Yavru Şirketin Tasfiyesi Yoluyla
* Holding Şirketin Yavru Şirketlerden Kâr Payı Tahsilatı
* Holding Şirketçe Yavru Şirketlere Kredi Açılması
* Giriş
* Nakten Kredi Açılması
* Kâr Payı Alacağının Faizli Bir Krediye Dönüştürülmesi
* Açılan Kredilere Faiz Yürütülmesi
* Holding Şirketin Kendi Banka Kredilerinden Yavru Şirketleri Yararlandırılması
* Holding Şirketçe Yavru Şirketlere Finansman Senedi Verilmesi
* Yavru Şirketlerce Holding Şirkete Finansman Senedi Verilmesi
* Yavru Şirket Zararlarının Holding Şirket Kayıtlarına Yansıtılması
* Holding Şirketçe Yavru Şirketlere Hizmet Fatura Edilmesi
* Holding Şirketin Elinde Yavru Şirketlerine Ait Kurucu Hisse Senedi Bulunması
* Holdinglerde Kâr Dağıtımı
* Holdinglerde Katma Değer Vergisi (KDV)
* Mal ve Hizmet Alımları Üzerinden Hesaplanan Katma Değer Vergisi
* Mal ve Hizmet Satışları Üzerinden Hesaplanan Katma Değer Vergisi
* Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerde İndirim
* Amortismana Tabi İktisadi Kıymet Alınması
* İnşaat, İmalat ve Montaj Suretiyle Elde Edilen Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Alınması
* Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Satışı
* Mal ve Hizmet Dışsatımı (İhracat)
* Holdinglerde Ücretlilere Vergi İadesi
* Holdinglerde Yeniden Değerleme

4. Bölüm
* Holding Şirket – Yavru Şirket İlişkilerine İlişkin Muhasebe Sorunları
* Giriş
* Hesap Planlarının ve Mali Tabloların Yeknesaklaştırılması
* Yeknesak Bütçe ve Rapor Sistemlerinin Kurulması
* Bütçeler
* Raporlar
* Holding Topluluğunda İç Denetim Çalışmaları
* Yavru Şirket Mali Tablolarının Konsolidasyonu
* Giriş
* Konsodilasyon Alanı
* Sermaye Konsodilasyonu
* Borçların Konsodilasyonu
* Satışların ve Kârların Konsolidasyonu

5. Bölüm
* Vergi Kanunları Yönünden Holding Şirket
* Giriş
* Kurumlaşmanın Sağlayacağı Vergi Avantajları
* Holdingleşmenin Sağlayacağı Vergi Avantajları
* Menkul Kıymetlerin Vergi Dışı Oluşu
* Birikmiş Kârların Vergisiz Dağıtılabilmesi
* Stopajın Ertelenmesi
* Mükerrer Yönetici Ücretleri
* Mükerrer Yedek Akçeler
* Yüksek Bedelli Hizmet ve Değer Satışları
* Örtülü Sermaye
* İştirak Kazançları İstisnası

Künye Bilgileri

Holding Şirketlerde Muhasebe Düzeni
Doç. Dr. Osman Altuğ
Marmara Üniversitesi Yayınları
Türü: Ekonomi, İşletme, Muhasebe, E-kitap oku, Tüm E-kitaplar, E-kitap indir
Yayın Tarihi: 1986
373 Sayfa

Holding Şirketlerde Muhasebe Düzeni
E-kitap okumak için tıklayın