Genel Mikrobiyoloji

Genel Mikrobiyoloji
E-kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
Önsöz

1. Ünite
Mikrobiyolojiye Giriş
Mikrobiyoloji Ve Mikroorganizmalar
Mikroorganizmalarda Büyüklük Kavramı
Mikroorganizmaların Yaşam Alanları
Mikrobiyolojinin Konusu Ve Alt Dalları
Mikrobiyolojinin Tarihçesi
Spontan Generasyon Teorisi
Germ Teorisi
MİKROBİYAL SİSTEMATİK VE MİKROORGANİZMALARIN İSİMLENDİRİLMESİ
MİKROBİYOLOJİNİN ÖNEMİ
Hastalık Etmeni Olarak Mikroorganizmalar
Mikroorganizmalar, Tarım ve Hayvancılık
Mikroorganizmalar ve Gıdalar
Mikroorganizmalar, Enerji ve Çevre
Mikroorganizmalar ve Biyoteknoloji
Biyolojik Silah Olarak Mikroorganizmalar
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Başvurulabilecek Kaynaklar

2. Ünite
Mikroorganizmaların Genel Özellikleri
GİRİŞ
PROKARYOTİK HÜCRE VE HÜCRE BİLEŞENLERİ
Kapsül ve Mukoz Tabaka
Flagella (Kamçı)
Bakteria Hücre Duvarı (= Hücre Çeperi)
Arkea Hücre Duvarı (= Hücre Çeperi)
Sferoplast, Protoplast ve L-Formlar
Bakteria Hücre Membranı (Hücre zarı)
Arkea Hücre Membranı
Hücre Membranının Fonksiyonları
Prokaryotik Sitoplazma
Prokaryotik Depo Granülleri
Prokaryotik Ribozomlar
Bakteri Endosporları
Prokaryotik Nüklear Materyal
PROKARYOTLARDA HAREKET VE KEMOTAKSİS
Fimbria-Pilus
PROKARYOTLARDA SEÇİCİ GEÇİRGENLİK VE TRANSPORT
ÖKARYOTİK HÜCRE VE HÜCRE BİLEŞENLERİ
Ökaryotlarda Hücre Duvarı
Ökaryotlarda Hücre Membranı
Ökaryotik Nükleus, Sitoplazma ve Organeller
Hidrogenozom
ÖKARYOTLARDA HAREKET
Flagella (Kamçı) ve Siller
Sitoplazmik Akış ve Ameboid Hareket
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Yararlanılan İnternet Adresleri

3. Ünite
Mikroorganizmalarda Beslenme ve Gelişme Koşulları
MİKROORGANİZMALARDA BESLENME
OTOTROF MİKROORGANİZMALAR
HETEROTROF MİKROORGANİZMALAR
Besin Maddeleri
Makrobesin Maddeleri
Mikrobesin Maddeleri
Gelişme Faktörleri
BESİYERLERİ VE BESİYERİ ÇEŞİTLERİ
Genel Besiyerleri
Selektif Besiyerleri
Diferansiyel (Ayırt Edici) Besiyerleri
Zenginleştirme Besiyerleri
SAF KÜLTÜR
Koloni Gelişimi
GELİŞMEYE ETKİ EDEN ÇEVRE FAKTÖRLERİ
pH
Sıcaklık
PsikroŞl (Soğuk seven) Mikroorganizmalar
MezoŞl Mikroorganizmalar
TermoŞl (sıcak seven) Mikroorganizmalar
Ekstrem Termofiller
Oksijen (O2)
Obligat (zorunlu) Aerob Mikroorganizmalar
Fakültatif Aerob Mikroorganizmalar
Mikroaerofil Mikroorganizmalar
Aerotolerant Mikroorganizmalar
Obligat (zorunlu) Anaerob Mikroorganizmalar
BESİYERİ İÇİNDEKİ OKSİJENİN GİDERİLMESİ VE REDÜKSİYON ŞİDDETİNİN ARTIRILMASI
Isı İle Oksijenin Çıkarılması
Besiyerine Redüktan Maddelerin Katılması
HAVADAKİ OKSİJENİN GİDERİLMESİ
Osmatik Basınç ve Su Aktivitesi
Karbondioksit (CO2)
Yüzey Gerilimi
Oksidasyon-Redüksiyon Potansiyeli
Işık
Tuz
Basınç
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Başvurulabilecek Kaynaklar

4. Ünite
Mikroorganizmalarda Çoğalma ve Gelişmenin Kontrol Altına Alınması
MiKROORGANiZMALARDA ÇOĞALMA (=ÜREME)
İkiye Bölünme
BAKTERİYAL POPULASYONLARIN GELİŞMESİ (=BÜYÜMESİ)
Eksponansiyel (Logaritmik) Gelişme
Generasyon Süresinin Hesaplanması
Populasyonların Gelişme Döngüleri
Sürekli Kültür: Kemostat
GELİŞMENİN ÖLÇÜLMESİ
Gelişmenin Sayısal Ölçülmesi
Kitlesel Gelişme’nin Ölçülmesi
MİKROORGANİZMALARIN KONTROL ALTINA ALINMASI
FİZİKSEL YÖNTEMLERLE MİKROORGANİZMALARIN KONTROL ALTINA ALINMASI
Sıcaklık
Kurutma
Radyasyon
Filtrasyon
Sedimentasyon
Sonik Dalgalar
Ozmotik Basınç
Yüksek Basınç
KİMYASAL YÖNTEMLER İLE MİKROORGANİZMALARIN KONTROL ALTINA ALINMASI
Asitler
Alkaliler
Tuzlar
Oksidanlar
Halojenler
Fenoller
Sabun ve Deterjanlar
Alkol ve Eterler
Gaz Dezenfektanlar
Boyalar
Ağır Metaller
ANTİBİYOTİKLER VE KEMOTERAPÖTİKLERİN MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNE ETKİSİ
Antibiyotiklerin Etki Tarzı
Antibiyotiklere Dirençlilik
Antibiyotiklerin Standardizasyonu
Antiviral İlaçlar
Antifungal İlaçlar
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

5. Ünite
Mikrobiyal Metabolizma
GİRİŞ
ENERJİ ÜRETİMİ
Oksidasyon-Redüksiyon Reaksiyonları
Elektron Taşıyıcıları
Adenozin Trifosfat (ATP) Oluşumu
GLİKOLİZ
Fermente Edilebilir Diğer Bileşikler
GLİKOLİZE ALTERNATİF PENTOZ – FOSFAT YOL İZİ
GLİKOLİZE ALTERNATİF ENTNER-DOUDOROFF YOL İZİ
FERMENTASYON
SOLUNUM
Aerobik Solunum
Elektron Taşınım Sistemleri
Proton Hareket Ettirici Kuvvetin Oluşturulması: Kemiosmoz
Proton Hareket Ettirici Kuvvet ve Oksidatif Fosforilasyon
Prokaryot ve Ökaryotlar Arasındaki Solunum Farklılıkları
TRİKARBOKSİLİK ASİT (SİTRİK ASİT VEYA KREBS) ÇEMBERİ
Aerobik Oksidasyonun Bilançosu
Anaerobik Solunum
FOTOSENTEZ
BİYOSENTEZ
Polisakkarit ve Şekerin Biyosentezi
Pentoz Sentezi
Aminoasit Biyosentezi
Pürin ve Pirimidin Sentezi
Yağ Asitlerinin Biyosentezi
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Başvurulabilecek Kaynaklar

6. Ünite
Mikroorganizmalarda Çeşitlilik – I
RİBOZOMAL RNA (rRNA) DİZİLERİNDEN TÜREMİŞ MİKROBİYAL FİLOGENİ
DOMAİNLERİN ÖZELLİKLERİ VE DOMAİNLER ARASINDAKİ FARKLAR
Hücre Duvarları
Lipidler
RNA Polimeraz
Protein Sentezinin Özellikleri
MİKROBİYAL TAKSONOMİ
PROKARYOTİK ÇEŞİTLİLİK (ARKEA VE BAKTERİA)
I-Arkea
1. Şube: Euryarchaeota
2. Şube: Crenarchaeota
II-Bakteria
1. Şube: Proteobacteria
2. Şube: Gram-pozitif Bakteriler
3. Şube: Cyanobacteria ve Prochlorophytes
4. Şube: Chlamydia
5. Şube: Plantomyces/Pirellula (Plantomyces: Filogenetiksel Olarak Eşsiz ve Saplı Bakteri)
6. Şube: Verrucomicrobia
7. Şube: Flavobacteria
8. Şube: Cytophaga Grubu
9. Şube: Yeşil Kükürt Bakterileri
10. Şube: Spiroketler
11. Şube: Deinococci
12. Şube: Yeşil Kükürtsüz Bakteriler
13. ve 14. Şube: Dipten Dallanan HipertermoŞlik Bakteriler
15 ve 16. Şube: Nitrospira ve Deferribacter
VİRÜSLER VE VİRÜSLERDE SINIFLANDIRMA
Prokaryotik Hücreleri Enfekte Eden Virüsler
Bakteria Domaini Virüsleri
Arkea Domaini Virüsler
Ökaryotik Hücreleri Enfekte Eden Virüsler
ti Bitki RNA Virüsleri
ti Hayvan RNA Virüsleri
çi RNA Virüsleri
çi Bitki DNA Virüsleri
çi Hayvan DNA Virüsleri
Revers Transkriptaz Enzimi Kullanan Virüsler
Defektif Virüsler
Viroidler
Prionlar
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Başvurulabilecek Kaynaklar

7. Ünite
Mikroorganizmalarda Çeşitlilik – II
ÖKARYOTİKMİKROORGANİZMALAR
Ökaryotik Hücre Özellikleri
Endosimbiyoz
ÖKARYOTİK MİKROBİYAL ÇEŞİTLİLİK
PROTİSTLER
Diplomonad ve Parabasalidler
Euglenozoonlar
Alveolatlar
Stramenopiller
Cercozoonlar ve Radiolarianlar
Amoebozoa
ALGLER
Tek Hücreli Kırmızı ve Yeşil Algler
Tek Hücreli Kırmızı Algler
Tek Hücreli Yeşil Algler
FUNGUSLAR
Fungusların Morfolojisi
Fungal Beslenme ve Fizyoloji
Fungusların Ekolojisi
Fungusların Üremesi
Fungusların Sistematiği
Chytridiomycetes
Zygomycetes
Glomeromycetes
Ascomycetes
Basidiomycetes
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

8. Ünite
Mikrobiyal Genetiğe Giriş ve Mutasyonlar
MOLEKÜLER BİYOLOJİNİN TEMELLERİ
Makromoleküller ve Genetik Bilgi
DNA Replikasyonu
RNA Sentezi (Transkripsiyon)
Protein Sentezi
PROKARYOT VE ÖKARYOTLARDA GENOM
Ekstra Kromozomal Kalıtım
PROKARYOTLARDA GEN TRANSFERİ VE REKOMBİNASYON MEKANİZMALARI
Transformasyon
Transdüksiyon
Konjugasyon
MUTASYONLAR
Mutasyon Türleri
Mutasyonun Sonuçları
Mutasyon Oranları
Mutajenler
Mutant Türleri
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Başvurulabilecek Kaynaklar

9. Ünite
Mikrobiyal Ekosistemler ve İnsan-Mikroorganizma
Etkileşimleri
MİKROBİYAL EKOSİSTEMLER
MADDE DÖNGÜLERİ
Karbon Döngüsü
Azot Döngüsü
Kükürt Döngüsü
Fosfor Döngüsü
Demir Döngüsü
BİYOREMEDİASYON
Civa ve Ağır Metallerin Transformasyonu
Petrol Biyodegradasyonu (Biyolojik olarak parçalanması)
Mikrobiyal Liçing
İNSANLARLA MİKROORGANİZMALARIN YARARLI ETKİLEŞİMLERİ
Normal Floranın Vücutta Dağılımı
İNSANLARLA MİKROORGANİZMALARIN ZARARLI ETKİLEŞİMLERİ
BAKTERİ TOKSİNLERİ
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Başvurulabilecek Kaynaklar

10. Ünite
İmmünolojiye Giriş ve Serolojik Testler
GİRİŞ
BAĞIŞIKLIK ÇEŞİTLERİ
Doğuştan Gelen (=Doğal, SpesiŞk Olmayan) Bağışıklık
Kazanılmış (=Antijen SpesiŞk) Bağışıklık
ANTİJEN VE ANTİKORLAR
Antijenler
Antikorlar
Antikor Yapısı
Poliklonal ve Monoklonal Antikorlar
İMMÜN SİSTEM HÜCRE VE ORGANLARI
KAZANILMIŞ (=ANTİJEN SPESİFİK) BAĞIŞIK YANIT MEKANİZMASI
Antikor Üretimi
İmmün Tolerans
İN VİTRO ANTİJEN-ANTİKOR REAKSİYONLARI VE BAZI SEROLOJİK TESTLER
Presipitasyon Reaksiyonları
Aglutinasyon Reaksiyonları
Etiketli Antikor Deneyleri
Fluoresanlı Antikor Deneyleri
Enzimli İmmün Deney (ELISA)
Radyoaktişi İmmün Deney
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Başvurulabilecek Kaynaklar

11. Ünite
Mikrobiyal Tanı Yöntemlerine Giriş
GİRİŞ
MİKROORGANİZMALARIN SINIFLANDIRILMASI VE İDENTİFİKASYONU İÇİN KULLANILAN FENOTİPİK YÖNTEMLER
Morfolojik Özellikler
Diferansiyel Boyama
Biyokimyasal Testler
Serolojik Testler
Faj tiplendirmesi
Yağ Asiti Metil Esterlerinin (FAME) Analizi
Flow Sitometri İle İdentifikasyon
MİKROORGANİZMALARIN SINIFLANDIRILMASI VE İDENTİFİKASYONU İÇİN KULLANILAN BAZI GENOTİPİK YÖNTEMLER
DNA-DNA Hibridizasyonu
Polimeraz Zincir Reaksiyonu (Polymerase Chain Reaction = PCR)
DNA Parmakizi (DNA Fingerprinting)
DNA Baz Kompozisyonu
Ribotiplendirme ve Ribozomal RNA Sekanslama
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Başvurulabilecek Kaynaklar

Sözlük
Dizin

Künye Bilgileri

Genel Mikrobiyoloji
Yazarlar: Prof. Dr. Kıymet Güven, Prof. Dr. Merih Kıvanç, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Burçin Mutlu, Yrd. Doç. Dr. Nalan Sarıözlü, Arş. Gör. Rasime Demirel, Arş. Gör. Meral Yılmaz
Editör: Prof. Dr. Kıymet Güven
Anadolu Üniversitesi
Türü: Eğitim, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Üniversite Kitapları, Açıköğretim Kitapları, E-kitap indir
Yayın Tarihi: 2009
264 Sayfa
ISBN: 978-975-06-0649-6

 

Genel Mikrobiyoloji
E-kitap okumak için tıklayın