Fizikokimya

Fizikokimya
E-kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
Önsöz

1. Ünite
Gazlar
GİRİŞ
Ölçüm Birimleri ve SI Birim Sistemi
GAZLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Basınç
Sıcaklık
GAZ YASALARI
Basınç-Hacim İlişkisi: Boyle Yasası
Hacim-Sıcaklık İlişkisi: Charles Yasası
Avogadro Yasası
İDEAL GAZ DENKLEMİ
GAZ KARIŞIMLARININ ÖZELLİKLERİ
GAZLARIN KİNETİK TEORİSİ
Gazlarda Difüzyon ve Efüzyon: Graham Yasası
GERÇEK GAZLARIN DAVRANIŞLARI: İDEALLİKTEN SAPMALAR
Gazların İzoterm Eğrileri
van der Waals Denklemi
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

2. Ünite
Termodinamiğin 1 Yasası
GİRİŞ
İŞ, ISI VE ENERJİ
Sistem ve Sistem Türleri
TERMODİNAMİĞİN SIFIRINCI YASASI
TERMODİNAMİĞİN I YASASI
İÇ ENERJİ VE ENTALPİ
İç Enerjinin Sıcaklıkla Değişimi
Entalpinin Sıcaklıkla Değişimi
Sabit Basınçtaki Isınma Isısı (CP) ile Sabit Hacimdeki Isınma Isısı (CV) Arasındaki İlişki
İZOTERMAL VE ADYABATİK SÜREÇLER
İzotermal Tersinir ve Tersinmez Süreçler
Adyabatik Tersinir ve Tersinmez Süreçler
Joule Deneyi
Joule Thomson Deneyi
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

3. Ünite
Termodinamiğin II ve III Yasaları
GİRİŞ
TERMODİNAMİĞİN II YASASI VE ENTROPİ
Carnot Çevrimi
ENTROPİNİN SİSTEMDEKİ DEĞİŞKENLERE BAĞLILIĞI
İDEAL GAZLARDA ENTROPİ DEĞİŞİMİ
FİZİKSEL DÖNÜŞÜMLERDE ENTROPİ DEĞİŞİMİ
TERMODİNAMİĞİN III YASASI VE MUTLAK ENTROPİ
Entropinin Ölçülmesi
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

4. Ünite
Termokimya
GİRİŞ
REAKSİYON İÇ ENERJİSİ VE ENTALPİSİ
Reaksiyon İç Enerjisi ve Entalpisinin Sıcaklıkla Değişimi
STANDART OLUŞUM ENTALPİSİ
KİMYASAL VE FİZİKSEL OLAYLARDAKİ ENTALPİ DEĞİŞİMLERİ
Yanma Entalpisi
Bağ Entalpisi
İyonlaşma Entalpisi
Atomlaşma Entalpisi
Dönüşüm Entalpisi
Çözünme Entalpisi
Hidratlaşma Entalpisi
Nötralleşme Entalpisi
HESS YASASI
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

5. Ünite
Serbest Enerji
GİRİŞ
GİBBS VE HELMHOLTZ SERBEST ENERJİLERİ
Gibbs Serbest Enerjisi
Bir Reaksiyonun Standart Gibbs Serbest Enerjisi
Helmholtz Serbest Enerjisi
TERMODİNAMİĞİN DÖRT TEMEL DENKLEMİ
Maxwell Bağıntıları
GİBBS SERBEST ENERJİSİNİN ÖZELLİKLERİ
Gibbs Serbest Enerjisinin Basınca Bağlılığı
İdeal Gazın Gibbs Serbest Enerjisinin Basınca Bağlılığı
Gerçek Gazların Gibbs Serbest Enerjisinin Basınca Bağlılığı: Fugasite
Fugasite ile Basınç Arasındaki İlişki
Katıların ve Sıvıların Gibbs Serbest Enerjilerinin Basınca Bağlılığı
Gibbs Serbest Enerjisinin Sıcaklıkla Değişimi
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

6. Ünite
Kimyasal Denge
GİRİŞ
KİMYASAL DENGE KAVRAMI
SERBEST ENERJİ VE DENGE SABİTİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
GAZ SİSTEMLERİNDE KİMYASAL DENGE
İdeal Gaz Sistemlerinde Kimyasal Denge
Farklı Derişim Birimleri ile Denge Sabiti İfadeleri
Gerçek Gaz Sistemlerinde Kimyasal Denge
DENGE SABİTİNİN SICAKLIK VE BASINÇLA DEĞİŞİMİ
Denge Sabitinin Sıcaklıkla Değişimi
Denge Sabitinin Basınçla Değişimi
HETEROJEN SİSTEMLERDE KİMYASAL DENGE
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

7. Ünite
Çok Bileşenli Sistemlerin Termodinamiği
GİRİŞ
KARIŞMA TERMODİNAMİĞİ
İdeal Karışımlar
Uçucu İki Sıvının Karışması Sonucu Serbest Enerji Değişimi
İdeal Çözelti, Raoult ve Henry Yasaları
KISMİ MOLAR HACİM
Kimyasal Potansiyel
Aktişik Kavramı
KOLLİGATİF ÖZELLİKLER
Buhar Basıncı Düşmesi
Kaynama Noktası Yükselmesi
Donma Noktası Alçalması
Osmotik Basınç
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yaralanılan Kaynaklar

8. Ünite
Faz Dengeleri ve Diyagramları
GİRİŞ
FAZ KURALI
TEK BİLEŞENLİ SİSTEMLERDE FAZ DENGELERİ
Tek Bileşenli Sistemlerde Faz Dengelerinin Nicel Olarak İncelenmesi
Clapeyron Denkleminin Sıvı-Buhar Dengesine Uygulanması
İKİ BİLEŞENLİ SİSTEMLERDE FAZ DENGELERİ
İki Bileşenli Sistemlerde Sıvı-Sıvı Faz Dengesi
Kaldıraç Kuralının Türetilmesi ve Dengedeki Fazların Miktarlarının Hesaplanması
İki Bileşenli Sistemlerde Katı-Sıvı Faz Dengesi
Bileşenleri Sıvı Fazda Birbiri İçinde Çözünen Katı Fazda Birbiri İçinde Çözünmeyen Sistemler
Bileşenleri Hem Sıvı Fazda Hemde Katı Fazda Birbiri İçinde Çözünen Sistemler
Bileşenleri Sıvı Fazda Birbiri İçinde Çözünen Katı Fazda Birbiri İçinde Kısmen Çözünen Sistemler
Bileşenleri Bileşik Oluşturan İki Bileşenli Sistemler
İki Bileşenli Sistemlerde Sıvı-Buhar Faz Dengesi
İki Bileşenli Sistemlerde Buhar Basıncının Bileşime Bağlılığı
İki Bileşenli Sistemlerde Kaynama Noktasının Bileşime Bağlılığı
ÜÇ BİLEŞENLİ SİSTEMLERDE FAZ DENGELERİ
Üç Bileşenli Kısmen Karışan Sıvıların Faz Diyagramları
Üç Bileşenli Katı ve Sıvı Sistemlerin Faz Diyagramları
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

9. Ünite
Kimyasal Kinetik
GİRİŞ
REAKSİYON HIZI
Sıfırıncı Dereceden Reaksiyonlar
Birinci Dereceden Reaksiyonlar
İkinci Dereceden Reaksiyonlar
Üçüncü Dereceden Reaksiyonlar
Yalancı (Pseudo) Dereceden Reaksiyonlar
REAKSİYON DERECESİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ
Formülde Yerine Koyma Yöntemi
Grafik Yöntemi
Yarılanma Süresi Yöntemi
van’t Hoff (Diferansiyel) Yöntemi
İzolasyon Yöntemi
HIZ EŞİTLİKLERİNİN YORUMLANMASI
Basit Reaksiyonlar
Ardışık Reaksiyonlar
Denge İçeren Reaksiyonlar
KOMPLEKS REAKSİYONLAR
Zincir Reaksiyonları
Lindemann–Hinshelwood Mekanizması
Enzim Katalizli Reaksiyonlar
KİMYASAL KİNETİKTE TEORİLER
Arrhenius Teorisi
Çarpışma Teorisi
Aktifleşmiş Kompleks Teorisi
Difüzyon Kontrollü Reaksiyonlar
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

10. Ünite
Elektrolit Çözeltiler
GİRİŞ
ELEKTROLİT ÇÖZELTİLER
Çözeltilerin Elektriksel İletkenliği
Molar İletkenliğin Derişime Bağlılığı
Kuvvetli Elektrolitler
Zayıf Elektrolitler
Elektrolit Çözeltilerin Kolligatif Özellikleri
ELEKTROLİZ
TAŞIMA SAYILARI
ELEKTROLİT ÇÖZELTİLERİN TERMODİNAMİĞİ
Elektrolit Çözeltilerde Aktişik
Debye-Hückel Kuramı
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

11. Ünite
Elektrokimyasal Hücreler
GİRİŞ
ELEKTROKİMYASAL HÜCRELER
Hücrelerin Şematik Gösterimi
Yarı Hücre Potansiyeli ve Hücre Potansiyeli
ELEKTROT TÜRLERİ
Gaz Elektrotlar
Redoks Elektrotları
Metal-Metal İyonu Elektrotları
Amalgam Elektrotlar
Metal-Çözünmeyen Tuz Elektrotları
İyon Seçici Membran Elektrotlar
STANDART ELEKTROT POTANSİYELLERİ
ELEKTROKİMYASAL HÜCRELERİN TERMODİNAMİĞİ
HÜCRE POTANSİYELİNİN DERİŞİME BAĞLILIĞI: NERNST EŞİTLİĞİ
ELEKTROKİMYASAL HÜCRE TÜRLERİ
Kimyasal Hücreler
Derişim Hücreleri
HÜCRE POTANSİYELİ ÖLÇÜMLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMALAR
Aktişik Katsayısının Belirlenmesi
Denge Sabiti ve Çözünürlük Çarpım Sabitinin Belirlenmesi
pH Ölçümü
KOROZYON
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

12. Ünite
Yüzey ve Arayüzey Olayları
GİRİŞ
YÜZEY GERİLİMİ
Yüzey Geriliminin Ölçülmesi
Temas Açısı
KOLLOİDLER
Yüzey Aktif Maddeler
Elektriksel Çift Tabaka
Yüzey Tabakalarının Termodinamiği
ADSORPSİYON
Adsorpsiyonun S ınıflandırılması
Fiziksel Adsorpsiyon
Kimyasal Adsorpsiyon
Adsorpsiyona Etki Eden Faktörler
Adsorbanın Özellikleri
Adsorpsiyon İzotermleri
Langmuir Adsorpsiyon İzotermi
Freundlich Adsorpsiyon İzotermi
BET (Brunauer-Emmett-Teller) Adsorpsiyon İzotermi
Adsorpsiyon Termodinamiği
Adsorpsiyonun Uygulamaları
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

Dizin

Künye Bilgileri

Fizikokimya
Anadolu Üniversitesi
Türü: Bilim, Fen Bilimleri, Eğitim, Üniversite Kitapları, Açıköğretim Kitapları, E-kitap indir
337 Sayfa

 

Fizikokimya
E-kitap okumak için tıklayın