Vusûlî Dîvânı

İçindekiler Önsöz Kısaltmalar İşaretler I. Vusuli’nin Hayatı ve Edebî Kişiliği A. Vusuli’nin Hayatı 1. Adı ve Mahlası 2. Hayatı İle İlgili Bilgiler 3. Ölümü 4. Eseri B. Edebî Kişiliği 1. Kendi Şiiri ve Şairliği Hakkındaki Değerlendirmeleri 2. Dil ve Üslup 3. Deyimler II. Vezin Kullanılan Vezinler III. Metin A. Yazmanın Tanıtılması B. Metin Kurulurken Tutulan […]

Vahyî Dîvânı ve İncelenmesi

Vahyî Dîvânı ve İncelenmesi E-kitap okumak için tıklayın (Giriş) Vahyî Dîvânı ve İncelenmesi E-kitap okumak için tıklayın (Metin) İçindekiler * Tez Onay Sayfası * Öz * Önsöz * İçindekiler * Kısaltmalar * Kaynakça * Giriş * Vahyî’nin Hayatı ve Edebî Kişiliği * Vahyî’nin Hayatı * Adı * Doğum Yeri ve Tarihi * Eğitimi ve Mesleği […]

Şehrî Dîvânı

İçindekiler * Kısaltmalar * Tablolar Listesi * Önsöz * Giriş (XVII. Yüzyılın Genel Durumu) * I. Bölüm: Şehrî (Malatyalı Ali Çelebi) Hayatı, Sanatı, Eseri Ve Eserinin Muhtevası * Hayatı * Sanatı * Kendi Şiiri Hakkındaki Görüşleri * Kendisini Diğer Şairlerle Kıyaslaması ve Onlar Hakkındaki Görüşleri * Dünya Görüşü * Deyimlerin Kullanımı * Edebî Sanatların Kullanımı […]

Münîrî Dîvânı

Münîrî Dîvânı E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Özgeçmiş Özet Abstract Ön Söz Kısaltmalar Giriş I. Bölüm Münîrî’nin Hayatı, Edebî Şahsiyeti, Eserleri 1.1. Hayatı 1.1.1. Mahlası Ve Adı 1.1.2. Mesleği 1.1.3. Hayatıyla İlgili Çeşitli Bilgiler 1.1.4. Ölümü Ve Mezarı 1.2. Edebî Şahsiyeti 1.2.1. Münîrî’nin Şâirliğini Etkileyenler Ve Çevresindeki Şâirler 1.2.2. Dil Ve Üslubu 1.2.2.1. Atasözleri Ve […]

Muvakkit-Zâde Muhammed Pertev Dîvânı

İçindekiler * Kapak * Öz Geçmiş * Özet (Türkçe) * Özet (İngilizce) * İçindekiler * Ön Söz * Kısaltmalar * Giriş * XVIII. Yüzyılda Siyasî ve Sosyal Durum * XVIII. Yüzyılda Edebî Durum * Müellifin Hayatı ve Eserleri * Muvakkit-zâde Pertev’in Hayatı * Doğumu ve Adı * Eğitimi ve Mahlası * Memuriyeti * Ailesi * […]

Arpaemîni-zâde Mustafa Sâmî Dîvânı

ÖZET Bu çalışmanın konusu 18.yüzyıl şairlerinden Arpaemînizâde Sâmî’nin hayatı, sanatı, eserleri ve Dîvân’ının tenkitli metninden oluşmaktadır. Edebiyatımızda en aza indiği belirtilen bir dönemde İran edebiyatı etkisinde kalarak şiirler yazmış olan Arpaemîni-zâde Mustafa Sâmî, klasik Türk edebiyatında etkileri 17. yüzyılda görülmeye başlayan “Sebk-i Hindî”nin temsilcilerindendir. Nedîm tarzı şiire rağbet etmemiştir.Dîvân’ında İran şairlerinden Örfî-i Şîrâzî, Şevket-i Buhârî […]

Mehmed Sıdkî Dîvânı

İçindekiler Ön Söz Kısaltmalar Giriş I. Bölüm Mehmed Sıdkî Hayatı ve Edebî Şahsiyeti II. Bölüm Mehmed Sıdkî Dîvânı’nın Şekil Özellikleri Tertip Vezin Kafiye Redif III. Bölüm Mehmed Sıdkî Dîvânı’nda Din ve Tasavvuf Din İtikat Allah Melekler Kitaplar Peygamberler Ahiret ve İlgili Mefhumlar Kader ve Kaza Hayır ve Şer İbadet Namaz Oruç Hac Sure, Ayet ve […]