Ahmed-i Rıdvân – Rıdvâniyye

Öz Geçmiş Nebi Yılmaz, 1976’da Adana’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adana’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde lisans eğitimine başladı. Ardından Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans eğitimini bitirdikten sonra, yine aynı üniversitede Eski Türk Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans yaptı. Şu an Ankara’da Türk […]

Ahmedî İskender-nâme

Künye Bilgileri Ahmedî İskender-nâme Hazırlayan: Dr. Yaşar Akdoğan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları 505 Sayfa Türü: Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı, Mesnevî, E-kitap oku, E-kitap indir, Tüm E-kitaplar ISBN: 9789751733412 Ahmedî İskender-nâme E-kitap okumak için tıklayın

Ahmed Rıdvan’ın Hüsrev-ü Şîrîn Mesnevîsi

Künye Bilgileri Ahmed Rıdvan’ın Hüsrev-ü Şîrîn Mesnevîsi Hazırlayan: O. Kemal Tavukçu T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları Sayfa (Giriş): 9 Sayfa (Metin): 304 Türü: Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı, Mesnevî, E-kitap oku, E-kitap indir, Tüm E-kitaplar ISBN: 9789751733399 Ahmed Rıdvan’ın Hüsrev-ü Şîrîn Mesnevîsi E-kitap okumak için tıklayın (Giriş) Ahmed Rıdvan’ın Hüsrev-ü Şîrîn Mesnevîsi E-kitap okumak için […]

Yûnus Emre Dîvânı

Yûnus Emre’nin Dîvânı, Dili, Düşüncesi ve San’atı Yûnus Emre XIII. Asırda Orta Anadolu’da yaşayan mutasavvuf bir şairdir. Kaynakların verdiği bilgiye göre 1240-1 senesinde Eskişehir’e bağlı Sarıköy’de doğmuştur. Herhangi bir öğrenimden geçip geçmediği belli değildir. Tasavvuf öğrenimi için önce Hacı Bektaş-ı Velî’ye gitmiş, Onun yönlendirmesiyle Tapduk Emre’nin müridi olmuştur. Menakıba göre Tapduk Emre’ye kırk yıl hizmet […]

Vusûlî Dîvânı

İçindekiler Önsöz Kısaltmalar İşaretler I. Vusuli’nin Hayatı ve Edebî Kişiliği A. Vusuli’nin Hayatı 1. Adı ve Mahlası 2. Hayatı İle İlgili Bilgiler 3. Ölümü 4. Eseri B. Edebî Kişiliği 1. Kendi Şiiri ve Şairliği Hakkındaki Değerlendirmeleri 2. Dil ve Üslup 3. Deyimler II. Vezin Kullanılan Vezinler III. Metin A. Yazmanın Tanıtılması B. Metin Kurulurken Tutulan […]

Vahyî Dîvânı ve İncelenmesi

Vahyî Dîvânı ve İncelenmesi E-kitap okumak için tıklayın (Giriş) Vahyî Dîvânı ve İncelenmesi E-kitap okumak için tıklayın (Metin) İçindekiler * Tez Onay Sayfası * Öz * Önsöz * İçindekiler * Kısaltmalar * Kaynakça * Giriş * Vahyî’nin Hayatı ve Edebî Kişiliği * Vahyî’nin Hayatı * Adı * Doğum Yeri ve Tarihi * Eğitimi ve Mesleği […]

Ümmî Sinân Dîvânı

İçindekiler Önsöz 1. Bölüm: Ümmî Sinan’ın Hayatı ve Eserleri A. Hayatı * Doğumu, Adı Ve Mahlası * Tarikatı ve Şeyhleri * Tahsili, Şahsiyeti ve Tesirleri * Vefat Tarihi * Halifeleri B. Eserler * Kutbü’l-Meânî * Divan II.Bölüm: Ümmî Sinan Divanı’nın İncelenmesi A. Vezin, Kafiye ve Redif * Vezin * Kafiye * Redif * Edebî Sanatlar […]

İbrahim Tırsî ve Dîvânı

İçindekiler * Önsöz * Kısaltmalar * Neşir Meseleleri * Birinci Bölüm * İnceleme * İbrahim Tırsî’nin Hayatı ve Edebî Şahsiyeti * İbrahim Tırsî’nin Hayatı * İbrahim Tırsî’nin Edebî Şahsiyeti * Ele Aldığı Temalar * Sosyal Temalar * Eğlenceler * Musiki * Meslekler ve Zanaatlar * Sebzeler ve Yemekler * Hayvanlar * Kılık-Kıyafet * Yaşadığı Çevredeki […]

Şeyhülislâm Yahyâ Dîvânı

Künye Bilgileri Şeyhülislâm Yahyâ Dîvânı Hazırlayan: Hasan Kavruk T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları 511 Sayfa Türü: Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı, Dîvan Edebiyatı, E-kitap oku, E-kitap indir, Tüm E-kitaplar ISBN: 9789751733542 Şeyhülislâm Yahyâ Dîvânı E-kitap okumak için tıklayın

Şeyh Gâlib Dîvânı

Mehmet Es’ad (Gâlib) 1171 / 1757 – 58 yılında İstanbul’da Yenikapı Mevlevihâne» yakınlarındaki bir evde doğdu. Babası Mustafa Reşid Efendi, annesi Amine Hatun’dur. İlk bilgilerini babasından alan Gâlib, bir gazelinde, onun yolunu tuttuğunu, duâ ve senâlarla söyleyerek onu “Mürşid-i Üstâd-ı Kül” diye övmekte ve sağlığını dilemektedir. Künye Bilgileri Şeyh Gâlib Dîvânı Hazırlayan: Prof. Dr. Naci […]