Türk Söylence Sözlüğü

İçindekiler Giriş Yöntem Söylence Nedir? Harfler ve Ses Değerleri Sözlük EKLER Diğer Türk Tanrıları Diğer Moğol Tanrıları Gezegenler Burçlar Takımyıldızlar Takvim (Aylar, Hafta, Mevsimler, Gün) Rüzgarlar ve Yönler Renkler Akrabalık Bağları Rütbeler Türk Devletleri Boy Adları Yer Adları Masal ve Söylence Kişileri Dizin (Türkçe-Azerice-Tatarca) Kaynakça Künye Bilgileri Türk Söylence Sözlüğü Açıklamalı Ansiklopedik Mitoloji Sözlüğü Deniz […]

Vusûlî Dîvânı

İçindekiler Önsöz Kısaltmalar İşaretler I. Vusuli’nin Hayatı ve Edebî Kişiliği A. Vusuli’nin Hayatı 1. Adı ve Mahlası 2. Hayatı İle İlgili Bilgiler 3. Ölümü 4. Eseri B. Edebî Kişiliği 1. Kendi Şiiri ve Şairliği Hakkındaki Değerlendirmeleri 2. Dil ve Üslup 3. Deyimler II. Vezin Kullanılan Vezinler III. Metin A. Yazmanın Tanıtılması B. Metin Kurulurken Tutulan […]

Sakîb Dede ve Dîvânı

İçindekiler * Ön Söz * Kısaltmalar * Giriş Birinci Bölüm * Sâkıb Dede’nin Hayatı, Eserleri ve Edebî Kişiliği * Hayatı * Eserleri * Edebî Kişiliği * Sâkıb Dede Dîvânı’nın İncelenmesi * Nazım Şekilleri ve Muhtevâsı * Vezin ve Kâfiyesi * Sonuç * Bibliyografya İkinci Bölüm * Nüsha Tavsifleri * Metnin Kuruluşunda Karşılaştırılan Dîvân Nüshaları * […]

Dimaşk Atabegliği (Tog – Teginliler)

Dimaşk Atabegliği (Tog – Teginliler) E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz Kısaltmalar Kaynaklar İslâmi Kaynaklar Haçlı Vekâyinâmeleri Bizans, Ermeni ve Süryani Kaynakları Diğer Kalıntılar Araştırma Eserler Giriş Dimaşk Atabegliği’nin Kurulmasından Önce Suriye Birinci Bölüm Dimaşk Atabegliği’nin Siyasî Tarihi (1104-1154) Atabeg Tog –Tegin Devri (1104-1128) Atabegliğin Kuruluşuna Kadar Tog – Tegin Tutuş’un Hizmetinde Dimaşk Melikliği’nin Kurulması […]