Yûnus Emre Dîvânı

Yûnus Emre’nin Dîvânı, Dili, Düşüncesi ve San’atı Yûnus Emre XIII. Asırda Orta Anadolu’da yaşayan mutasavvuf bir şairdir. Kaynakların verdiği bilgiye göre 1240-1 senesinde Eskişehir’e bağlı Sarıköy’de doğmuştur. Herhangi bir öğrenimden geçip geçmediği belli değildir. Tasavvuf öğrenimi için önce Hacı Bektaş-ı Velî’ye gitmiş, Onun yönlendirmesiyle Tapduk Emre’nin müridi olmuştur. Menakıba göre Tapduk Emre’ye kırk yıl hizmet […]

Vusûlî Dîvânı

İçindekiler Önsöz Kısaltmalar İşaretler I. Vusuli’nin Hayatı ve Edebî Kişiliği A. Vusuli’nin Hayatı 1. Adı ve Mahlası 2. Hayatı İle İlgili Bilgiler 3. Ölümü 4. Eseri B. Edebî Kişiliği 1. Kendi Şiiri ve Şairliği Hakkındaki Değerlendirmeleri 2. Dil ve Üslup 3. Deyimler II. Vezin Kullanılan Vezinler III. Metin A. Yazmanın Tanıtılması B. Metin Kurulurken Tutulan […]

Vahyî Dîvânı ve İncelenmesi

Vahyî Dîvânı ve İncelenmesi E-kitap okumak için tıklayın (Giriş) Vahyî Dîvânı ve İncelenmesi E-kitap okumak için tıklayın (Metin) İçindekiler * Tez Onay Sayfası * Öz * Önsöz * İçindekiler * Kısaltmalar * Kaynakça * Giriş * Vahyî’nin Hayatı ve Edebî Kişiliği * Vahyî’nin Hayatı * Adı * Doğum Yeri ve Tarihi * Eğitimi ve Mesleği […]

Ümmî Sinân Dîvânı

İçindekiler Önsöz 1. Bölüm: Ümmî Sinan’ın Hayatı ve Eserleri A. Hayatı * Doğumu, Adı Ve Mahlası * Tarikatı ve Şeyhleri * Tahsili, Şahsiyeti ve Tesirleri * Vefat Tarihi * Halifeleri B. Eserler * Kutbü’l-Meânî * Divan II.Bölüm: Ümmî Sinan Divanı’nın İncelenmesi A. Vezin, Kafiye ve Redif * Vezin * Kafiye * Redif * Edebî Sanatlar […]

İbrahim Tırsî ve Dîvânı

İçindekiler * Önsöz * Kısaltmalar * Neşir Meseleleri * Birinci Bölüm * İnceleme * İbrahim Tırsî’nin Hayatı ve Edebî Şahsiyeti * İbrahim Tırsî’nin Hayatı * İbrahim Tırsî’nin Edebî Şahsiyeti * Ele Aldığı Temalar * Sosyal Temalar * Eğlenceler * Musiki * Meslekler ve Zanaatlar * Sebzeler ve Yemekler * Hayvanlar * Kılık-Kıyafet * Yaşadığı Çevredeki […]

Şeyhülislâm Yahyâ Dîvânı

Künye Bilgileri Şeyhülislâm Yahyâ Dîvânı Hazırlayan: Hasan Kavruk T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları 511 Sayfa Türü: Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı, Dîvan Edebiyatı, E-kitap oku, E-kitap indir, Tüm E-kitaplar ISBN: 9789751733542 Şeyhülislâm Yahyâ Dîvânı E-kitap okumak için tıklayın

Şeyh Gâlib Dîvânı

Mehmet Es’ad (Gâlib) 1171 / 1757 – 58 yılında İstanbul’da Yenikapı Mevlevihâne» yakınlarındaki bir evde doğdu. Babası Mustafa Reşid Efendi, annesi Amine Hatun’dur. İlk bilgilerini babasından alan Gâlib, bir gazelinde, onun yolunu tuttuğunu, duâ ve senâlarla söyleyerek onu “Mürşid-i Üstâd-ı Kül” diye övmekte ve sağlığını dilemektedir. Künye Bilgileri Şeyh Gâlib Dîvânı Hazırlayan: Prof. Dr. Naci […]

Şehrî Dîvânı

İçindekiler * Kısaltmalar * Tablolar Listesi * Önsöz * Giriş (XVII. Yüzyılın Genel Durumu) * I. Bölüm: Şehrî (Malatyalı Ali Çelebi) Hayatı, Sanatı, Eseri Ve Eserinin Muhtevası * Hayatı * Sanatı * Kendi Şiiri Hakkındaki Görüşleri * Kendisini Diğer Şairlerle Kıyaslaması ve Onlar Hakkındaki Görüşleri * Dünya Görüşü * Deyimlerin Kullanımı * Edebî Sanatların Kullanımı […]

Sünbül-zâde Vehbî Dîvânı

İçindekiler * Öz Geçmiş * Özet * Summary * İçindekiler * Ön Söz * Kısaltmalar * Giriş * Sünbül-zâde Vehbî Efendi * Hayatı * Eserleri * Edebî Kişiliği * Divanın Özellikleri * Divan’ın Tertibi ve Nazım Şekilleri * Kullanılan Vezinler * Nüshaları * Metnin Yazımında Uygulanan Sistem * Divan Metni * Münâcât, Na’t vs (Mesneviler) […]

Süheylî Dîvânı

İçindekiler * Ön Söz * Kaynakça * Kısaltmalar * Süheylî’nin Hayatı, Edebî Kişiliği ve Düşünce Yapısı Hayatı * Süheylî’nin Edebî Kişiliği * Süheylî’nin Düşünce Yapısı * Süheylî’nin Eserleri * Acâ‘İbü’l-Me‘Âsir ve Garâ’ibü’n-Nevâdir * Fezâ’il-i Şâm * Münşe’ât * Târîh-i Mescid-İ Harâm * Târîh-i Mısr-I Kadîm * Târîh-i Mısr-I Cedîd * Târîh-i Şâhî * Dîvân * […]