Ahmed-i Rıdvân – Rıdvâniyye

Öz Geçmiş Nebi Yılmaz, 1976’da Adana’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adana’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde lisans eğitimine başladı. Ardından Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans eğitimini bitirdikten sonra, yine aynı üniversitede Eski Türk Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans yaptı. Şu an Ankara’da Türk […]

Ümmî Sinân Dîvânı

İçindekiler Önsöz 1. Bölüm: Ümmî Sinan’ın Hayatı ve Eserleri A. Hayatı * Doğumu, Adı Ve Mahlası * Tarikatı ve Şeyhleri * Tahsili, Şahsiyeti ve Tesirleri * Vefat Tarihi * Halifeleri B. Eserler * Kutbü’l-Meânî * Divan II.Bölüm: Ümmî Sinan Divanı’nın İncelenmesi A. Vezin, Kafiye ve Redif * Vezin * Kafiye * Redif * Edebî Sanatlar […]

Süheylî Dîvânı

İçindekiler * Ön Söz * Kaynakça * Kısaltmalar * Süheylî’nin Hayatı, Edebî Kişiliği ve Düşünce Yapısı Hayatı * Süheylî’nin Edebî Kişiliği * Süheylî’nin Düşünce Yapısı * Süheylî’nin Eserleri * Acâ‘İbü’l-Me‘Âsir ve Garâ’ibü’n-Nevâdir * Fezâ’il-i Şâm * Münşe’ât * Târîh-i Mescid-İ Harâm * Târîh-i Mısr-I Kadîm * Târîh-i Mısr-I Cedîd * Târîh-i Şâhî * Dîvân * […]

Besnili Nehcî Dede ve Divanı

İçindekiler * Özgeçmiş * Özet * Abstract * Önsöz * Kısaltmalar * Nehcî, Hayatı, Eserleri Ve Edebi Kişiliği * Nehcî Dedenin Hayatı * Nehcî’nin Eserleri * Divan * Tuhfetü’s-Sâlikîn ve Hediyyetü’l-Mütereşşidîn * Nehcî’nin Edebî Kişiliği * Kaynaklara Göre Nehcî’nin Edebî Kişiliği * Nehcî’nin Kendi Şiir ve Şairliği ile ilgili Değerlendirmeleri * Şiirinin Anlam ve Söz […]

Münîrî Dîvânı

Münîrî Dîvânı E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Özgeçmiş Özet Abstract Ön Söz Kısaltmalar Giriş I. Bölüm Münîrî’nin Hayatı, Edebî Şahsiyeti, Eserleri 1.1. Hayatı 1.1.1. Mahlası Ve Adı 1.1.2. Mesleği 1.1.3. Hayatıyla İlgili Çeşitli Bilgiler 1.1.4. Ölümü Ve Mezarı 1.2. Edebî Şahsiyeti 1.2.1. Münîrî’nin Şâirliğini Etkileyenler Ve Çevresindeki Şâirler 1.2.2. Dil Ve Üslubu 1.2.2.1. Atasözleri Ve […]

Muvakkit-Zâde Muhammed Pertev Dîvânı

İçindekiler * Kapak * Öz Geçmiş * Özet (Türkçe) * Özet (İngilizce) * İçindekiler * Ön Söz * Kısaltmalar * Giriş * XVIII. Yüzyılda Siyasî ve Sosyal Durum * XVIII. Yüzyılda Edebî Durum * Müellifin Hayatı ve Eserleri * Muvakkit-zâde Pertev’in Hayatı * Doğumu ve Adı * Eğitimi ve Mahlası * Memuriyeti * Ailesi * […]