Borçlar Hukuku Dersleri 1. Cilt

Borçlar Hukuku Dersleri 1 E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Giriş * Türk Hukukunda Özel Borç İlişkilerinin Düzenlenmesi * Genel Olarak * Çeşitli Sözleşme Tiplerinin Kanun Tarafından Düzenlenmesi ve Bu Düzenlenmenin Hukukî Niteliği * Çeşitli Sözleşme Tiplerinin Kanun Tarafından Düzenlenmesinin Sebepleri * Tarihi Sebepler * Hukuk Uygulamasında Kolaylık ve Açıklık Sağlama * Devletin Özel Hukuk İlişkilerine […]

Borçlar Hukuku

6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu’na göre temel bilgileri içeren bu kitap, özellikle hukuk fakülteleri dışındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında okutulan Borçlar Hukuku dersleri için ders kitabı olarak hazırlanmıştır. Mezuniyet sonrasında girilen iş ve meslek sınavları için de uygun bir kaynaktır. Kitapta, borçlar hukukunun Genel Hükümler kısmındaki tüm konulara ve Özel Borç İlişkileri kısmında […]

Genel İşlem Şartı Kullanımı

6102 sayılı Ticaret Kanunu’nun Haksız Rekabet Hukukuna ilişkin hükümleri, mehaz kanunda meydana gelen değişiklikler göz önünde tutularak genişletilmiş ve 6762 sayılı Kanunda yer almayan haksız rekabet halleri mevcut Kanun’da yerini almıştır. Bu yeni haksız rekabet teşkil eden davranışlardan birini de çalışmamızın da konusu olan, dürüstlük kuralına aykırı işlem şartları kullanımı oluşturmaktadır. Genel işlem şartları ticari […]

Borçların İfasında İhtirazi Kayıt

Borcun asıl sona erme nedeninin ifa olduğu gözönüne alındığında, bağlı (fer’i) borçların da asıl borcun sona ermesi ile birlikte sona erip ermeyeceğinin bilinmesi son derece önemlidir. Yazar bu çalışmasında, borçların ifası nedeniyle gündeme gelen ihtirazi kayıt ileri sürülmesine ilişkin ilkeyi ortaya çıkışı, anlamı, koşulları, şekli ve sonuçları açısından güncel Yargıtay kararlarından örnekler getirmek suretiyle incelemiştir. […]

Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Rehberi

Bu kitabın hazırlanması fikri; Yazarın, yıllardır, çeşitli platformlarda gerçekleştirdiği “Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri” adlı seminerine katılan kişilerin seminere gösterdikleri ilgi ve olumlu geri bildirimlerin ürünüdür. Hukukçulara ve hukukçu olmayan şirket yöneticilerine yönelik olarak verilen bu seminerlerde anlatılanların, aslında uygulamadaki önemli bir ihtiyaca cevap verdiğinin tespit edilmesi üzerine, bu eser ortaya çıkmıştır. Kitap, daha çok […]

Tüketici Hukukunda Manevi Tazminat Davası

Manevi tazminat kurumunun ülkemizdeki geçmişi hayli eski olmakla birlikte, bu kurumun tüketici hukuku alanında aldığı görünüm konusundaki bilgi birikimi ile bilinç düzeyinin genel manevi tazminat hukukundaki bilgi ve bilinç düzeyinden daha aşağıda olduğu gözlenmektedir. Bunun temel nedenlerinden biri, ülkemizde tüketici hukukunun görece yeni bir alan olmasıdır. Diğer bir neden ise, manevi tazminat kurumunun, kapsamı itibarıyla […]

Borca Aykırılık, Dönme ve Fesih

Eserde, hukuka aykırı fiiller kapsamında, hukuk düzeninin hukukî sonuçlar bağladığı insan fiil ve davranışlarının, özellikle ikisi; borca aykırılıktan (sözleşmeye aykırılık) ve haksız fiillerden doğan sorumluluk karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve güncel yaşamla ilişkilendirilmiştir. Sorumluluğu ve meydana gelen zararın kapsamı yönünden, 6098/TBK m. 114/11 hükmü gereğince, “Haksız fiil sorumluluğuna ilişkin hükümler, kıyas yoluyla sözleşmeye aykırılık hâllerine de […]

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt:1

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt 1 kitabı, hukuk fakültelerinin 2. Sınıflarının birinci döneminde okutulan konuları içinde barındıran, bu derslerde öğrenciye yararlı olacağını düşündüğümüz bir kaynak olması amacıyla hazırlanmıştır. Yazarların uzun yıllara dayanan ders verme deneyimi sonucunda, yıllar içinde ortaya çıkan ders notlarının teorik dayanaklarıyla ve sistematik olarak bir araya getirilmesi neticesinde elinizdeki kitap oluşmuştur. Bu […]

Türk Borçlar Kanunu (Genel Hükümler) ve Yürürlük Kanunu

Özel Hukuk alanında son yıllarda ülkemizde baş döndürücü bir şekilde peşi peşine mevzuat değişiklikleri gerçekleştirilmiş olup, hiç şüphesiz en önemli değişikliklerden birisi de 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6101 sayılı Yürürlük Kanunu’dur. Bu bağlamda bu eserin temel amacı Yüksek Mahkemenin anılan yasaları önüne gelen uyuşmazlıklar çerçevesinde nasıl yorumladığı konusunda ilkesel yaklaşımlarını yansıtmak, uygulama birliğine […]

Yeni Kanunlara İlişkin İlk Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi

Kitap, 29 Mart 2014 tarihinde, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Yeni Kanunlara İlişkin İlk Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi (TBK – TTK – HMK)” başlıklı sempozyumda yapılan konuşmaları, sunulan bildirileri ve yapılan tartışmaları içermektedir. Kitapta, son dönemde yenilenen üç temel kanuna (TBK, TTK ve HMK) ilişkin, Yargıtay’ın, özellikle iş dünyasını ve hukuk uygulamasını yakından ilgilendiren ilk kararları ve […]