Dimaşk Atabegliği (Tog – Teginliler)
E-kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
Önsöz
Kısaltmalar
Kaynaklar
İslâmi Kaynaklar
Haçlı Vekâyinâmeleri
Bizans, Ermeni ve Süryani Kaynakları
Diğer Kalıntılar
Araştırma Eserler
Giriş
Dimaşk Atabegliği’nin Kurulmasından Önce Suriye
Birinci Bölüm
Dimaşk Atabegliği’nin Siyasî Tarihi (1104-1154)
Atabeg Tog –Tegin Devri (1104-1128)
Atabegliğin Kuruluşuna Kadar Tog – Tegin
Tutuş’un Hizmetinde
Dimaşk Melikliği’nin Kurulması
Tog – Tegin Melik Dukak Yanına Dönmesi
Melik Rıdvan ile Melik Dukak’ın Mücadelesi
Haçlılar Antakya Önlerinde
El-Bara Savaşı
Suriye Birliklerinin Antakya Kuşatmasında Selçuklu Kuvvetlerine Katılması
Diyarbekr Seferi
Cebele Olayı
Antartus Yenilgisi
Dukak’ın Er-Rabba ve Hıms’ı Melikliğine Katması
Melik Dukak’ın Ölümü
Dimaşk Atabegliğinin Kuruluşu
Tog-Tegin Atabeylik İdaresini Ele Geçirmesi
Er-Taş’ın Melikliği
Dimaşk Atabegliği – Haçlı Münasebetleri
Kudüs Krallığı
Remle Savaşı
Al’al Kalesinin Zaptı ve Yıkılması
Tog- Tegin’in Birinci Taberiyye Seferi
Dimaşk Kuvvetlerinin Vâdî Mûsâ Yenilgisi
Tog-Tegin’in İkinci İkinci Taberiyye Seferi
Dimaşk’ın Sayda’ya Yardım Teşebbüsü
Kudüs Krallığı ile Yapılan Birinci Barış Antlaşması
Antakya Princepsliği ile Mücadeleler
Arka Yenilgisi
Haçlıların Suriye Sahillerinde Harekâtı ve Yeni İstilalar
Haçlıların Trablus’u Zaptı
Banyas ve Cebele’nin Haçlılar Eline Düşmesi
Antakya ile Barış
Kudüs Krallığı ile Yapılan Barış Antlaşmasının Yenilenmesi
1111-1113 Yılı Olayları
Selçuklu Ordusu Haçlılara Karşı Kuzey Suriye’de
Sûr’un Haçlılar Tarafından Kuşatılması
Mevdûd ve Tog-Tegin’in 1113 Taberiyye Seferi
Kudüs Krallığı ile Yapılan İkinci Barış Antlaşması
Tog-Tegin’in Rafeniyye’yi Geri Alması
Ak-Sonkurporsukî’nin 1116 Yılı Seferi
Kudüs Krallığı ile Barışın Bozulması
Tog-Tegin-İl-Gazi İttifâkı
İl-Gazi ve Tog-Tegin 1120 Seferi
Sûr’un Haçlılar Eline Geçmesi
El-Azâz Yenilgisi
Mere Es Sufar Savaşı ve Rafeniyye’nin Haçlılar Eline Geçmesi
Atabegliküzerindeki Selçuklu Hakimiyeti ve Tog-Tegin’in Selçuklu Emirleriyle Olan Münasebetleri
Dimaşk Elçi Heyetinin Sultan Tapar’ı Ziyareti
Tog-Tegin’in Sultan’ı Ziyaret Teşebbüsü
Selçuklu Ordusunun Urfa Kuşatmasına Tog-Tegin’in Yardımı
Melik Rıdvan-Atbeg Tog-Tegin İttifakı
Emir Mevdûd’un Dimaşk’da Öldürülmesi
Melik Rıdvan’ın Ölümü ve Haleb-Dimaşk Arasındaki Yeni Gelişmeler
Tog-Tegin’in İl Gazi İttifakı
Tog-Tegin’in Sultan Tapar’ı Ziyareti
Atabeg Tog-Tegin Zamanında Batinî Faaliyetleri
Bainîliğin Kısa Tanımı
Banyas’ın Batınîlere Verilmesi
İç Olaylar
Tog-Tegin’in Hastalanması ve Emir Sökmen’in Dimaşk’a Davet Edilmesi
Meyyafarikîn Bölgesi’nin 1. Kılıç Arslan’a Bağlanması
Gümüş-Tegin Olayı ve Böri’nin Ba’albek Valiliğine Getirilmesi
Emir Sabar’ın Atabeglik Hizmetine Girmesi
El-İsfahanî’nin Vezirliği
Safvatü’l-Mülk Hatun’un Ölümü
Tedmur’un İtaat Altına Alınması
Tog-Tegin’in Ölümü
Tacü’l-Mülûk Böri Devri (522-526/1128-1132)
Böri’nin İlk Zamanları
Atabeg Zengi Münasebetleri
Musul Atabegliği
Atabeg Zengi’nin Hama’yı Zaptı
Hıms’ın Atabeg Zengi Tarafından Kuşatılması
Dubeys B. Sadaka’nın Yakalanması
Böri Zamanında Dimaşk Atabegliği Haçlı Münasebetleri
Suriye’de Siyasî Durum
Haçlıların Dimaşk’ı Zaptı Teşebbüsü
Böri Zamanında Batınî Faaliyetleri ve İç Olaylar
Dimaşk’da Batınî Tenkili
Banyas’ın İsma’îl Tarafından Haçlılara Terki
Böri’nin Batınîlerin Suikastına Uğraması
İsma’îl’in Aday Gösterilmesi ve Böri’nin Ölümü
Şemsü’l-Mülûk İsma’îl Devri (1132-1135)
İç Olaylar
İsma’îl’in Kardeşi Mahmud ile Mücadelesi
İsma’îl Zamanında Dimaşk Atabegliği – Haçlı Münasebetleri
Haçlı Tarafında Siyasî Durum
Banyas’ın Haçlılardan Geri Alınması
Haçlıların Kuzeydeki Meşguliyetleri
Havran’ın Haçlılar Tarafından İstilası
İsma’îl- Atabeg Zengi Münasebetleri
Hama’nın Geri Alınması
Diğer Fetihler ve İç Olayların Devamı
Diğer Fetihler
Şeyzar’ın Kuşatılması ve Şakif Tirun’un Fethi
İç Olayların Devamı
İsma’îl’in Bir Suikaste Uğraması
Şemsü’l-Mülûk İsma’îl’in Öldürülmesi
Şihabe’d-Dîn Mahmûd’un Hakimiyet Devri (1135-1139)
Şihabe’d-Dîn Mahmûd – Atabeg Zengi Münasebetleri
Dimaşk’ın Kuşatılması
Hıms’ın Dimaşk’a Bağlanması ve Zengi’nin Hıms’ı Kuşatması
Zengi’nin Dimaşk Atabegliği Ülkesindeki Diğer Faaliyetleri
Şihabe’d-Dîn Mahmûd’un Zengi ile Akrabalık Kurması ve Hıms’ın Zengi’nin Eline Geçmesi
Şihabe’d-Din Mahmûd Zamanında Dimaşk Atabegliği – Haçlı Münasebetleri
Bizans’ın Suriye’yi İstilâsı
Haçlı – Bizans İlişkileri
Emir Bazvac’ın Trablus’a Akını
Emir Bazvac’ın Nâblus Seferi
Kuzey Suriye’de Haçlı – Bizans Harekâtı
İç Olaylar
Emir Bazvac’ın Öldürülmesi
Üner’in İsfahsalarlığa Tayini
Şihabe’d-Din Mahmûd’un Öldürülmesi
Cemale’d-Dîn Muhammed Devri (1139-1140)
Cemale’d-Dîn Muhammed’in Hakimiyeti Elde Etmesi
Cemale’d-Dîn Muhammed – Zengi Münasebetleri
Atabeg Zengi’nin Ba’albek’i Zaptı
Musul Atabeği Dimaşk Önlerinde
Cemale’d-Dîn Muhammed’in Ölümü
Mucire’d-Dînabak Devri (1140-1154)
Abak Zamanında Dimaşk Atabegliği’nin Musul Atabegliği ve Haçlılarla Olan Münasebeti
Zengi’nin Dimaşk’ı Kuşatması ve Haçlılarla Yapılan İttifak
Zengi Yeniden Dimaşk Önlerinde
1140-1146 Yılları Arası Olayları
Musul Atabegliği ve Haçlılar
Üner’in Kudüs’ü Ziyareti
Urfa’nın Zengi Tarafından Fethi
Atabeg Zengi’nin Öldürülmesi
Zengi’nin Ölümünden Sonra Musul Atabegliği
Üner’in Ba’albek’i Fethi
Dimaşk-Haleb İttifakı
541 / 1147 Havran Seferi
Sultan Mes’ûd’un Üner’i Taltifi
2. Haçlı Seferi
Haçlıların Dimaşk’ı Kuşatması
Karşı Taarruz
Dimaşk’ın Kudüs’le Yaptığı Üçüncü Sulh Antlaşması
İnnib Zaferi ve Antakya Princepsi Raimond’un Ölümü
Nure’d-Dîn Mahmûd’un Antakya Kuşatması ve Famiye Kalesinin Fethi
Mu’ine’d-Dîn Üner’in Ölümü
Üner’in Ölümünden Sonra Dimaşk’daki İsyanlar
Seyfe’d-Dîn Gazi’nin Ölümü
Nure’d-Dîn’in Dimaşk’a Mücadelesi
Mengü-Bars’ın Havran’a Akını
2. Joscelin’in Esir Alınışı
Nure’d-Dîn Mahmûd’un Dimaşk’ı İkinci Kuşatması
Kudüs-Dimaşk Ortak Harekâtı
Mısır Donanmasının Sahili Vurması
Kudüs’de Hakimiyet Mücadelesi
Dimaşk Atabegliği’nin Yıkılışı
Dimaşk Atabegli’nin Tabi Duruma Gelmesi
Abak’ın Bosra’yı İtaat Altına Alması
Haleb-Dimaşk Birliklerinin Askalon’a Yardım Teşebbüsü
Dimaşk’ın Düşmesi ve Atabegliğin Yıkılışı
İkinci Bölüm
Dimaşk Atabegliği Devlet Teşkilâtı, Kültür ve İ’mâr Faaliyetleri
Dimaşk Atabegliği Devlet Teşkilâtı
Atabeg
Saray Teşkilâtı
Büyük Divan
Sahne
Re’îs
Naibler ve Valiler
Adliye Teşkilâtı
Ordu
Posta
İ’mâr Faaliyetleri
Hastahaneler
Mahalleler
Mescidler
Hamamlar
Su Kanalları
Kültür Faaliyetleri
Eğitim Müesseseleri
Müderrisler, Fakihler ve Dîn Adamları
Şâirler ve Edipler
Üçüncü Bölüm
Ticaret ve Endüstri Hayatı
Ticaret
Endüstri
Sonuç
Bibliyografya
Kaynaklar
Araştırma Eserler
Kitaplar
Makaleler
Ekler
Soy Kütüğü
Yanlış – Doğru Cetveli
Dizin
Resimler
Harita

Künye Bilgileri

Dimaşk Atabegliği (Tog – Teginliler)
Doç. Dr. Coşkun Alptekin
Marmara Üniversitesi Yayınları
Yayın Tarihi: 1985
262 Sayfa
Türü: Edebiyat, Edebiyat Tarihi, E-kitap oku, Tüm E-kitaplar, E-kitap indir

Dimaşk Atabegliği (Tog – Teginliler)
E-kitap okumak için tıklayın