Çalışma Psikolojisi

Çalışma Psikolojisi
E-kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
Önsöz
İş, Çalışma Yaşamı ve İş Analizi
İşin Tanımı, Çalışmanın Anlam ve Önemi
İşin Tanımı ve Çalışma Kavramından Farkı
Çalışmanın İşlevleri ve Bireysel Açıdan Önemi
Çalışma Yaşamı ve Kapsamı
Çalışma Yaşamına İlişkin Değer ve Tutumlar
Çalışma Yaşamı ve Özel Yaşam Arasındaki İlişki
Görgül Araştırmalardan Sonuçlar
Çalışma Koşulları ve “İnsana Yakışır İş”
Avrupa Çalışma Koşulları Araştırması
Yüklenme – Zorlanma Kavramı
“İnsana Yakışır İş”
Psikolojik İş Analizi
Amaçları ve Kullanıldığı Alanlar
Kuramsal Temeller
İş Analizi Süreci
İş Analizi Yöntemleri
Anketler
Gözlem
Gözlemli Mülakat
Fiziksel-Kimyasal Ölçümler
Fizyolojik Ölçümler
Laboratuvar Araştırmaları
İş Tasarımı ve Ölçütleri
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Personel Seçimi
Aday Temini ve Personel Seçimi
Personel Seçiminin Amacı ve Önemi
Personel Seçim Sürecinin Aşamaları
Başvuruların İncelenmesi
Ön Görüşme
Başvuru Formunun Doldurulması
Seçim Yönteminin Belirlenmesi ve Uygulanması
İş Görüşmesi
Referansların Kontrolü
Karar Verme Görüşmesi
Sağlık Kontrolü
İşe Alım Kararı
Personel Seçim Yöntemleri
Görüşme (Mülakat)
Görüşmenin Aşamaları
Görüşme Yöntem ve Teknikleri
Görüşmeci Hataları
Görüşmenin Hazırlanmasında ve Yürütülmesinde Dikkat
Edilmesi Gereken Konular
Testler
Personel Seçiminde Uygulanan Testler
Testlerde Bulunması Gereken Özellikler
Biyoveriler
Grup Tartışmaları
Değerlendirme Merkezleri
Diğer Seçim Yöntemleri
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Performans Değerlendirmenin Psikolojik Boyutu
Performans Değerlendirme
Performans Değerlendirme Kavramı
Performans Değerlendirmenin Amacı ve Önemi
Performans Değerlendirme Süreci
Performans Ölçütlerinin Oluşturulması
Performans Değerlendirmenin Uygulanması
Geribildirim Görüşmesi
Etkili Bir Performans Değerlendirme Sisteminin Oluşturulması
Performans Değerlendirme Yöntemleri
Kişinin Tek Başına Değerlendirmesinin Yapıldığı Yöntemler
Derecelendirme Yöntemi
Zorunlu Seçim Yöntemi
Tanımlayıcı Metin
Kritik Boyutlar Yöntemi
Kontrol Listesi Yöntemi
Kıyaslamalı Değerlendirme Yöntemleri
Sıralama Yöntemi
Alternatif Sıralama Yöntemi
Adam Adama Kıyaslama Yöntemi
Zorunlu Dağılım Yöntemi
Diğer Yöntemler
Davranışsal Temellere Dayalı Dayanışma
Amaçlara Göre Performans Değerlendirme
Derece Geri Bildirim (Çok Kaynaklı Performans
Değerlendirme)
Takıma Dayalı Performans Değerlendirme
Performans Değerlendirmede Yapılan Hatalar
Teknik Hatalar
Aşırı Olumluluk Ya Da Olumsuzluk Eğilimi
Ortalama Puan Verme Eğilimi
En Son Davranış Etkisi
Hale Etkisi
Kişisel Önyargılar
Performans Değerlendirme Sisteminin Birey Üzerindeki
Etkileri
Performans Değerlendirme Sürecinin Yarattığı Baskı
İş Kanunu Kapsamında Performans Düşüklüğü Nedeniyle
Gerçekleştirilebilecek Feshin (İşten Atılmanın) Yarattığı Baskı
Performans Değerlendirme ile Örgütsel Adalet İlişkisi
Örgütsel Adalet ve Örgütsel Adaletin Boyutları
Performans Değerlendirme Sürecinde Oluşan Adalet Algısı
Özet
Kendimizi Sınayalım
Yaşamın İçinden
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
İşe Güdülenme ve İş Tatmini
Güdülenme Kavramı
Güdülenme Teorileri
İçerik Teorileri
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
Herzberg’in İki Faktör Teorisi
Alderfer’in Erg Teorisi
Fromm’un İhtiyaç Teorisi
Mcclelland’ın Başarı Güdüsü Teorisi
Özerklik Teorisi
Süreç Teorileri
Vroom’un Beklenti Teorisi
Porter ve Lawler’in Beklenti Teorisi
Adams’ın Eşitlik (Hakkaniyet) Teorisi
Locke’un Amaç Teorisi
İş Tatmini
İş Tatmininin Boyutları
Ücret
İşin Özelliği
Çalışma Koşulları
Yönetim Politikaları
Kariyer Fırsatları (İlerleme Olanakları)
İş Tatminsizliğinin Sonuçları
Bireysel Sonuçlar
Performansın Düşmesi
Yaşam Tatmininin Olumsuz Etkilenmesi
Örgütsel Sonuçlar
İşgücü Devir Hızının Yükselmesi
İşte Devamsızlığın Artması
Özet
Kendimizi Sınayalım
Yaşamın İçinden
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Personel Eğitimi ve Geliştirme
Personel Eğitimi ve Geliştirme
Personel Eğitim Alanları
Oryantasyon Programları
Tazeleme Eğitimleri ve Sürekli Eğitim Programları
Yurt Dışı Görevlere Atananlar İçin Eğitimler
Örgütsel Çeşitlilik, İşyerinde Taciz ve İşyeri Etiği
Eğitim Programları
Takım Çalışması Eğitimi
Kariyer Geliştirme Eğitimleri
Emeklilik Planlaması ve Hazırlık
Eğitim İhtiyaçlarının Analizi
Örgütsel Düzey Eğitim İhtiyaç Analizi
Demografik Düzey Eğitim İhtiyaç Analizi
Görev Düzeyinde Eğitim İhtiyaç Analizi
Kişisel Düzey Eğitim İhtiyaç Analizi
Oğrenme İlkeleri
Eğitim Hedeflerinin Konulması
Eğitim Katılımcısının Hazır Bulunuşu ve Motivasyonu
Eğitimin İş Davranışlarına Aktarılması
Eğitim Programının Yapısı
Eğitmenin Rolü
Eğitim Yöntem ve Teknikleri
İşyerinde Eğitim
İş Üzerinde Öğrenme
Giriş Eğitimi
İş Yönergesi Eğitimi
İş Rotasyonu
Çıraklık Eğitimi
İşyeri Dışında Eğitim
Seminer
Rol Oynama
Davranışı Model Alma
Duyarlılık Eğitimi
Açık Alan Eğitimleri
Benzeşim/Simülasyon Eğitimleri
Programlanmış Yönerge Yöntemi
Görsel İşitsel/Odyovizüel Eğitim
Bilgisayar Destekli Eğitim
Yönetim Geliştirme Eğitim Yöntemleri
Eğitim Sürecinin Planlanması
Özet
Kendimizi Sınayalım
Yaşamın İçinden
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
İş Çevresinin Psikolojik Sonuçları
İş Çevresinin Psikolojik Koşulları
Fiziksel İş Koşulları
İşyerinin Yerleşkesi
Çalışma Alanlarının Düzenlenmesi
Işıklandırma
Gürültü
Renk
Müzik
Isı ve Nem
Çalışma Saatleri ve İş Programı
Çalışma Saatleri
Yarı Zamanlı ve Tam Zamanlı Çalışma
Dört İş Günü Uygulaması
Esnek Çalışma
Dinlenme Molaları
Vardiyalı/ Postalar Halinde Çalışma
Evde Çalışma
İşin Niteliği
İş Basitleştirme
İşin Monotonluğu
İşyerinde Yorgunluk
İşyerinde İlişkiler
İşyerinde Şiddet
Özet
Kendimizi Sınayalım
Yaşamın İçinden
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Toplu Pazarlık Psikolojisi
Toplu Pazarlık Kavramı ve Niteliği
Toplu Pazarlık Tanımı, Düzeyi ve Aşamaları
Toplu Pazarlığın Niteliği
Toplu Pazarlığın Davranışsal Alt Süreçleri
Bölüştürücü Pazarlık
Birleştirici Pazarlık
Tutum Biçimlendirmesi Pazarlığı
Örgüt İçi Pazarlık
Toplu Görüşmenin Psikolojik Boyutu
Toplu Görüşme Kavramı ve Niteliği
Toplu Görüşme Aşamaları
Toplu Görüşmelere Hazırlık Aşaması
Toplu Görüşmelerin Yürütüm Aşaması
Toplu Görüşmeci Nitelikleri
Psikolojik Yönüyle Toplu İş Uyuşmazlığı
Genel Olarak
Barışçı Çözüm Yolu Örneği Olarak Arabuluculuk
İş Mücadelesi Örneği Olarak Grev
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Emeklilik ve İşsizlik Psikolojisi
Çalışma Yaşamından Ayrılma ve Dışlanma
Emeklilik Kavramı ve Farklı Anlamları
İşsizlik Kavramı, İşsizliğin Nedenleri ve Türleri
Emeklilik Sürecine Psikolojik Bakış
Emekliliğe Hazırlık ve İlk Adım
Emeklilik Yaşamı Dönemi
Mutlu Bir Emeklilik Yaşamının Temelleri
İşsizliğin Psikolojik Etkileri
İşsizlik ve Bedensel Sağlık Sorunları
İşsizlik ve Ruhsal Sorunlar
Algılanan İşsizlik Riski ve Etkileri
İşsizliğin Toplumsal Maliyeti
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

Künye Bilgileri

Çalışma Psikolojisi
Yazarlar: Prof.Dr. M. Yaşar TINAR, Doç.Dr. Sibel GÖK, Prof.Dr. Neslihan OKAKIN, Doç.Dr. Aşkın KESER, Doç.Dr. Nihal MAMATOĞLU, Prof.Dr. Tunç DEMİRBİLEK
Editörler: Prof.Dr. S. Leman BİLGİN, Yrd.Doç.Dr. A. Ayşe ÖZDEMİR
Anadolu Üniversitesi
Türü: Çalışma Hayatı, Psikoloji, Üniversite Kitapları, Açıköğretim Kitapları, E-kitap indir
Yayın Tarihi: 2013
219 Sayfa
ISBN: 978-975-06-1427-9

 

Çalışma Psikolojisi
E-kitap okumak için tıklayın