Borca Aykırılık, Dönme ve Fesih

Eserde, hukuka aykırı fiiller kapsamında, hukuk düzeninin hukukî sonuçlar bağladığı insan fiil ve davranışlarının, özellikle ikisi; borca aykırılıktan (sözleşmeye aykırılık) ve haksız fiillerden doğan sorumluluk karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve güncel yaşamla ilişkilendirilmiştir. Sorumluluğu ve meydana gelen zararın kapsamı yönünden, 6098/TBK m. 114/11 hükmü gereğince, “Haksız fiil sorumluluğuna ilişkin hükümler, kıyas yoluyla sözleşmeye aykırılık hâllerine de uygulanır” hükmü, beraberinde sayısız hukukî görüş ve tartışmaya olanak sağlamıştır. Öyle ki,”… sözleşmeye aykırılık hâlleri…” ibaresi dahi, açık değildir. Bu nedenle eserin birinci bölümünde,”… sözleşmeye aykırılık hâlleri…” üzerinde durulmakta; sözleşmeden doğan sorumluluk hâlleri ve uygulanması açıklanmaktadır. İkinci bölümde, borca aykırılık hâllerinden doğan sonuçlar irdelenmekte, dönme ve fesih hâlleri konu edilmekte; üçüncü bölümde ise, sözleşmeden doğan sorumluluk ile haksız fiilden doğan sorumluluk ve her bir unsurunun ispat yöntemi incelenerek karşılaştırılmakta ve 6098/TBK m. 114/11 hükmünün göndermesinin meydana getirdiği etkiler, Yargıtay ve İsviçre Federal Mahkemesi içtihatları ışığında incelenmiştir. Eserde; günlük yaşamda her zaman uygulanmış olan genel işlem şartları, bireyi bir yandan kelepçeleme sözleşmesi gibi daraltırken; diğer yandan iş hayatına modernleştirmeyi ve uzmanlaştırmayı getirdiği hususu etraflı biçimde irdelenmiştir. 4721 /TMK m. 2/I hükmünün; hukukun üst ve yüksek değerlerine ulaşmayı amaçlarken, yan edimlere etkisi ve bundan doğan çeşitli borç ilişkileri ve hukukî sonuçları, doktrin ve yüksek yargı içtihatları ışığında etraflı bir şekilde araştırılmış ve irdelenmiştir. Eserde; dönme veya rücu ile fesih, borç ilişkisinin; sözleşme öncesi (haksız fiillerde, borç ilişkisinin ansızın meydana gelmesi), sözleşme esnası ve sözleşme sonrası dönemlerini içine alacak şekilde; meydana gelen, gelişen ve sona eren bir organizmanın seyri gibi, doktrin ve yargı içtihatları ışığında incelenmiştir.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
– Borç Kavramı ve Özellikleri
– Fiili İlişkilerden Doğan Borçlar
– Edim Borçlarından Bağımsız Borç İlişkileri
– Sözleşmeye Dayalı Şartlı Edim Borçları
– Sözleşmeden Doğan Borçlar
– Borca Aykırılık Hâllerinden Doğan Sorumluluğun Akdi ve Haksız Fiil Sorumluluğu Yönünden Karşılaştırılması

KÜNYE BİLGİLERİ

Borca Aykırılık, Dönme ve Fesih
Prof. Dr. H. Tamer İnal
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: Ocak 2015
Türü: Borçlar Hukuku
536 Sayfa
1. Hamur Sert Kapak 17×25 cm
ISBN: 975 02 3136 0

Bir Cevap Yazın