Biyoistatistik

İçindekiler

Verilerin toplanması özetlenmesi ve sunulması
Verilerin özetlenmesi
Frekans dağılım tablosu
Eklemeli frekans dağılım tablosu
Açık uçlu frekans dağılım tabloları
Kalitatif sınıflı frekans dağılım tabloları
Kesikli gözlem değerleri için frekans
Dağılım tabloları
Sürekli gözlem değerleri için frekans
Grafikler
Poligon
Histogram
Çubuk Diyagram
Çember grafik
Bilgisayar uygulaması
Tanıtıcı istatistikler
Merkezi eğilim ölçüleri
Aritmetik ortalama
Frekans dağılım tablosundan ortalamanın hesaplanması
Aritmetik ortalamanın özellikleri
Kısa yoldan aritmetik ortalamanın hesaplanması
Ortanca değerin kullanıldığı durumlar
Tepe değeri
Aritmetik ortalama ortanca ve tepe deeğeri
arasındaki ilişki
Geometrik ortalama
Harmonik ortalama
Değişim ölçüleri
Değişim genişliği
Ortalama sapma
Varyans
Frekans dağılım tablosundan varyansın hesaplanması
Varyansın özellikleri
Frekans dağılım tablosundan kısa yoldan varyansın hesaplanması
Standart sapma
Varyasyon katsayısı
Bilgisayar uygulaması
İstatistik dağılımlar
Binom dağılımı
İstenen olayın oluş ihtimalinin hesaplanması
Binom dağılımına göre beklenen frekanslar
Binom Dağılımının Parametreleri
Binom dağılımının şekli
Poisson dağılımı
Olayların oluş olasılıklarının hesaplanması
Poisson dağılımının parametresi ve dağılım şekli
Normal dağılım
Normal dağılımın özellikleri
Standart normal dağılım
Frekans dağılım tablosunda normal dağılıma göre olması beklenen frekansların hesaplanması
Örnekleme dağılımları
Ortalamaya ait örnekleme dağılımı
Ortalamalar arası farka ait örnekleme dağılımı
Regresyon ve korelasyon
Korelasyon katsayısı
Regresyon katsayısı
Regresyon denklemi
İsabet derecesi
Korelasyon katsayısına ait örnekleme dağılımı
Regresyon katsayısına ait örnekleme dağılımı
Bilgisayar uygulaması
Hipotez kontrolleri
Hipotezler
Test istatistiği
1. ve 2. Tip hatlar
Çift ve tek taraflı kontroller
Testin gücü
Dağılımı ve Z-kontrolleri
Z-Dağılımı
Z-Kontrolleri
Ortalamaya ait Hipotez Kontrolü
Ortalamalar arası farka ait hipotez kontrolü
Korelasyon katsayısına ait hipotez kontrolü
Korelasyon katsayıları arasındaki farka ait hipotez kontrolü
Bilgisayar uygulaması
t Dağılımı ve bu dağılım ile ilgili hipotez kontrolleri
t Dağılımı
t Dağılımı ile ilgili hipotez kontrolleri
Ortalamaya ait hipotez kontrolleri
Ortalamalar arası farka ait hipotez kontrolü
Bağımsız iki grubun karşılaştırılması
Bağımlı iki grubun karşılaştırılması
Korelasyon katsayısına ait hipotez kontrolü
Regresyon katsayısına ait hipotez kontrolü
Güven aralığı
Ortalamanın güven aralığı
Ortalamalar arası farkın güven aralığı
Korelasyon katsayısının güven aralığı
Regresyonda güven aralığı
Sapan değerler
Gözlenen bir grupta sapan değerler
Doğrusal bir regresyonda sapan değerler
Ki-Kare Dağılımı ve bu dağılım ile ilgili testler
Ki-Kare Dağılımı
Ki-Kare kontrolleri
Homojenlik kontrolleri
Uyum Kontrolleri
Binom dağılımına uyum kontrolü
Poisson dağılımına uyum kontrolü
Normal dağılımına uyum kontrolü
Bağımsızlık kontrolleri
Bağımlılık katsayısı
F-dağılımı ve varyans analizi tekniği
F-dağılımı
Deneme tertiplenmesi sırasında dikkat edilecek noktalar
Varyans analizi tekniği
Çoklu karşılaştırma yöntemleri
Asgari önemli fark
Duncan metodu
Tukey metodu
Varyans analizinin ön şartları
Varyansların homojenik kontrolü
Cochran testi
Bartlett testi
Levene’nin testi
Parametrik olmayan test yöntemleri
İşaret testleri
Örneğin bilinen ortanca ile testi
Bağımlı iki grubun karşılaştırılması
Wilcoxon sıralı işaret testi
Mann-Whitney- Wilcoxon testi
Medyan testi
Fisher’in Exact testi

Künye Bilgileri

Biyoistatistik (1998)
Prof.Dr.Tahsin Kesici, Doç.Dr.Zahide Kocabaş
Ankara Üniversitesi Yayınları
Türü: Eğitim, E-kitap oku, E-kitap indir
Yayın Tarihi: 1998
359 Sayfa
ISBN: 9754824320

Biyoistatistik
E-kitap okumak için tıklayın