Azınlık Okullarında Tarih Eğitimi ve Çokkültürlülük

Kitap Tanıtım Yazısı :
Ulus-inşa süreçleri tarihe, toplumu bir arada tutacak yeni değerlerin üretilmesi gibi misyon yükler. ‘Öteki’nin kurban edilmesi pahasına ‘biz’ duygusu yaratmayı amaçlayan bu değerlerin yaygınlaştırma ve meşrulaştırma aracı da elbette ki tarih eğitimidir. Elinizdeki kitap, kimi zaman görmezden gelinerek kimi zaman da artık politikleşmiş tarihsel tartışmaların içerisinde sadece rakamlara indirgenerek konu edinilen “öteki”yle empati kurarak onu anlama çabasıdır. Böyle bir çabayı gerekli kılan durum, ötekinin ilanında belli oranda pay sahibi olduğu düşünülen tarih derslerinin, bir anlamda sorumluluk alma zorunluluğudur.
Kitapta, bir ulus-inşa serüveni olan Cumhuriyet tarihi boyunca tarih ders kitaplarında kültürel faklılıkların nasıl ötekileştirildiklerinin öyküsü okuyucuya aktarılıyor ve aynı zamanda farklılıkların bir parçası olan azınlık öğrencilerinin seslerine kulak veriliyor. Fatih Yazıcı, Levinas’ın diliyle söylersek eğer, “ötekinin çağrısına cevap verebilmek için” onların tarih derslerinde neler hissettiklerini ve yaşadıklarını bu kitap aracılığıyla okurla paylaşıyor.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 9

BÖLÜM I
GİRİŞ 13
Araştırmanın Doğası 17

BÖLÜM II
NAR TANELERİ: BİRLİKTEN ÇOKLUĞA, ÇOKLUKTAN BİRLİĞE 21
Çokkültürcülük. 25
Çokkültürcülük Üzerine Tartışmalar 34
Toplumsal Eşitsizliğin Aracı Olarak Çokkültürcülük 36
Toplumsal Birliğin Bozguncusu Olarak Çokkültürcülük 39
Çokkültürlü Toplumlarda Birlik 41
Çokkültürlü Toplumlarda Ulusal Kimlik 43
Çokkültürlü Toplumlarda Yurtseverlik 47

BÖLÜM III
ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİM 57
Çokkültürlü Tarih Öğretimi 66
Tarihin Doğasında Çokkültürlülük 67
Öğrenmenin Doğasında Çokkültürlülük 71
Amaç Olarak Tarih 74
Araç Olarak Tarih 81

BÖLÜM IV
TÜRKİYE’DE EGEMEN SÖYLEM VE KÜLTÜREL FARKLILIKLAR REJİMİ..83
Osmanlı’da Kültürel Farklılıklar 83
Milli Mücadele Yılları 89
Ulus-İnşa Süreci 93
Çok Partili Hayat 102
Avrupa Birliği Sürecinde Kültürel Farklılıklar 106

BÖLÜM V
TARİH DERS KİTAPLARINDA KÜLTÜREL FARKLILIKLAR 115
Türkiye’nin Eğitim Sisteminde Kültürel Farklılıklar 115
Tarih Programlarında ve Ders Kitaplarında Kültürel Farklılıklar 123
Erken Cumhuriyet Dönemi 123
Hümanist Dönem 126
Türk-İslam Sentezi Dönemi 128
2007 Sonrası Dönem 134

BÖLÜM VI
TÜRKİYE’DE TARİH DERSLERİ ÇOKKÜLTÜRCÜLÜĞÜN NERESİNDE?..141
Türkiye Çokkültürlü/Çokkültürcü Bir Toplum mu? 141
Tarih Derslerinin Amaçları Bağlamında Çokkültürlülük 155
Tarih Dersleri Türkiye’nin Çokkültürlü Yapısını Yansıtıyor mu? 160
Çokkültürlülük Bağlamında Tarih Derslerinde Sorunlu Konular 179
Tarih Derslerinde Yurtseverlik 192

BÖLÜM VII
SONUÇ YERİNE: ÇOKKÜLTÜRLÜ BİR TARİH EĞİTİMİ MÜMKÜN MÜ?..211
KAYNAKLAR. 217

Fatih Yazıcı

1982 yılında Trabzon/Of’ta doğan Fatih Yazıcı, ilk ve ortaöğretimini İstanbul’da tamamladı. 2004 yılında Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 2009 yılında “Yurtseverlik Eğitimi: Sosyal Bilgiler ve Tarih Öğretmenlerinin Tutum ve Algılarına Yönelik Bir Çalışma” adlı yüksek lisans teziyle uzman ünvanını, 2013 yılında hazırladığı “Çokkültürlülük ve Yurtseverlik Açısından Azınlık Okullarında Tarih Dersleri” adlı teziyle doktor ünvanını kazandı. Yazarın ayrıca çokkültürlü eğitim, yurtseverlik eğitimi, Türkiye’de tarih eğitimi ve insan haklarıyla ilgili çeşitli makale ve kitap bölümleri bulunmaktadır.
2007-2009 yılları arasında Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde, 2009-2014 yılları arasında da Marmara Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışan Fatih Yazıcı halen, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

KÜNYE BİLGİLERİ

Azınlık Okullarında Tarih Eğitimi ve Çokkültürlülük
Fatih Yazıcı
Yeni İnsan Yayınevi
Yayın Tarihi: Mart 2015
Türü: Eğitim, Araştırma-İnceleme
224 Sayfa
Trend, Karton Kapak 13,5×21 cm
ISBN: 978-605-5895-59-4

Bir Cevap Yazın