Ayet ve Hadislerin Işığında Sevgi ve Dostluk
E-kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
Önsöz
Giriş
Sevginin Anlamı, Çeşitleri ve Sevgiyi Oluşturan Etkenler
Giriş
1. Sevgi Anlamını İfade Eden Kavramlar
2. Sevgiyi Oluşturan Etkenler
a) Sağlıklı ve Varlıklı Yaşama Arzusu
b) İyilik ve İkram
c) Güzel ve İyi Şeyler
ç) Güzel Ahlâk ve Dürüstlük
d) Rûhî Bağ ve Ünsiyet
3. Sevginin Çeşitleri
a) Lezzet ve Şehvet Sevgisi
b) Çıkar, Menfaat Sevgisi
c) Erdem, Fazîlet Sevgisi
Birinci Bölüm
İnsanların Sevgisi
Giriş
1. İyi ve Övgüye Layık Olan Sevgi
a) Allah’ı Sevmek
b) Allah İçin Sevmek
c) Peygamberi Sevmek
ç) Aile Fertlerini Sevmek
d) Müminleri Sevmek
e) İnsanları Sevmek
f) Dünya ve Ahiret Nimetlerini Sevmek
g) Affetmeyi ve Affedilmeyi Sevmek
ğ) Allah’ın Sevdiklerini ve Hayırlı Olan Şeyleri Sevmek
2. Kötü Olan ve Yerilen Sevgi
a) Allah’tan Başka Tapılanları Sevmek
b) Sadece Dünyayı ve Nimetlerini Sevmek
c) Toplumda Kötülüklerin Yayılmasını İstemek
ç) Hak Etmediği Şeyle Övünmeyi Sevmek
d) Hiç Ölmeyecekmiş Gibi Uzun Ömürlü Olmayı Sevmek, İstemek
e) Allah’ın ve Müminlerin Düşmanlarını Sevmek
f) Müminlere Sıkıntı Verecek Şeyleri Sevmek, İstemek
g) İnsanların El Pençe Divan Durmalarını Sevmek, İstemek
İkinci Bölüm
Allah’ın Sevgisi

Giriş
I. Allah’ın Sevdiği, Razı Olduğu ve Merhamet Ettiği İnsanlar
1. Allah Sevgisini Kazanmanın Önemi
2. Allah’ın Sevdiği İnsanlar ve Ameller
2. 1. Ayetlerde Bildirilenler
a) Allah Muhsinleri Sever
b) Allah Muttakileri Sever
c) Allah Âdil Müminleri Sever
ç) Allah Sabreden Müminleri Sever
d) Allah Mütevekkil İnsanları Sever
e) Allah Temizlenenleri Sever
f) Allah Tevbe Edenleri Sever
g) Allah Cihat Yapanları Sever
ğ) Allah Müminlere Karşı Alçak Gönüllü Olanları Sever
2. 2. Hadislerde Bildirilenler
a) Allah’ın En Çok Sevdiği İnsanlar
aa) İyi Geçimli Müminler
bb) İnsanlara Faydalı Müminler
cc) Bedenen Kuvvetli Müminler
çç) Ahlâkı En Güzel Müminler
dd) Cömert Müminler
b) Allah’ın Sevdiği İnsanlar
aa) Hoşgörülü, Merhametli ve Yumuşak Davranışlı Müminler
bb) Allah’a Kavuşmayı Arzu Eden Müminler
cc) Hayâ ve İffet Sahibi Müminler
çç) Birr Sahibi Müminler
dd) Allah’ın Verdiği Nimetlerden Yararlanan Müminler
ee) Gönül Zengini Müminler
ff) Sanatkâr Müminler
gg) Doğru Sözlü, Emanete Riayet Eden ve Komşusuna Eziyet Etmeyen Müminler
ğğ) Misafirperver Müminler
hh) İşlerini İyi ve Sağlam Yapan Müminler
ii) Yaptıklarını Allah İçin Yapan ve Birbirlerini Allah İçin Seven Müminler
ıı) Namusuna Düşkün Müminler
jj) Allah’a Dua Eden Müminler
kk) İslamî Hükümleri Uygulayan Müminler
ll) Hilm Sahibi Müminler
c) Allah Katında En Sevimli Olan Ameller
aa) İman, Sıla-i Rahim, Emr-i Bi’l-Ma’ruf ve Nehyi An’il-Münker
bb) Devamlı Yapılan İbadetler
cc) Namaz, Ana-Babaya İyilik ve Allah Yolunda Cihat
çç) Zikir, Tesbih, Tahmîd, Tekbir ve Tehlîl
dd) Allah İçin Sevmek ve Allah İçin Kızmak
ee) Müslümanı Sevindirmek
ff) İdarecilere Hak Sözü Söylemek
gg) Davud (a.s.)’ın Kıldığı Gibi Namaz Kılmak ve Oruç Tutmak
ğğ) Sıhhat ve Afiyet İstemek
3. Allah’ın Razı Olduğu İnsanlar
3- 1. Genel Olarak Bütün Müminler
3- 2. Allah Yolunda Hicret Eden ve Müminlere Yardım Eden Müminler
3- 3. Mallarıyla ve Canlarıyla Allah Yolunda Çalışan Müminler
3- 4. Hudeybiye’de Peygamberimiz (s.a.s.) İle Biat Eden Müminler
3- 5. Allah ve Peygambere Düşman Olanları Dost Edinmeyen Müminler
3- 6. Sadık Müminler
3- 7. Şükreden Müminler
3- 8. Salih Ameller İşleyen Müminler
3- 9. Muttaki Müminler
3- 10. Huzura Ermiş Müminler
3- 11. Zikreden Müminler
3- 12. Şirke Bulaşmadan İbadet Eden ve Kur’ân’a Sarılan Müminler
3- 13. Ana-Babasını Hoşnut Eden Müminler
3- 14. Temizliğe Riayet Eden Müminler
4. Allah’ın Merhamet Ettiği İnsanlar
4- 1. Konu İle İlgili Kur’an Kavramları
a) Rahmet ve Merhamet
b) Rahman
c) Rahim
ç) Zü’r-Rahmeti
4- 2. Allah’ın Rahmetini Va’d Ettiği İnsanlar
a) Muttaki Müminler
b) Salih Müminler
ç) Kur’ân’a Sarılan Müminler
ç) İtaatkâr Müminler
d) Namaz Kılan Müminler
e) Zekâtını Veren Müminler
f) Muhsin Müminler
g) Mallarından Allah Yolunda İnfak Eden Müminler
ğ) Musibetlere Sabreden Müminler
h) Emr-i Bi’l-Ma’ruf ve Nehyi Ani’l-Münker Yapan Müminler
i) Allah Yolunda Cihat Eden Müminler
ı) Kötülüklerden Korunan Müminler
j) Okunan Kur’ân’ı Dinleyen Müminler
k) Ahiretten Korkan Müminler
l) Hoşgörülü Müminler
m) Merhametli Müminler
5. Kurtuluşa Erenler
II. Allah’ın Sevmediği, Gazap Ettiği, Rahmetinden Mahrum Ettiği İnsanlar ve Hoşlanmadığı Ameller
1. Allah’ın Sevmediği İnsanlar
1- 1. Allah Kâfirleri Sevmez
1- 2. Allah Zalimleri Sevmez
1- 3. Allah Hainleri Sevmez
1- 4. Allah Haddi Aşanları Sevmez
1- 5. Allah Müsrifleri Sevmez
1- 6. Allah Müstekbirleri Sevmez
1- 7. Allah Kendini Beğenen ve Övünen Kimseleri Sevmez
1- 8. Allah Şımaranları Sevmez
1- 9. Allah Fesadı Sevmez ve Müfsitleri Sevmez
1- 10. Allah Çok Günah İşleyenleri Sevmez
1- 11. Allah Kötü Sözlerin Açıkça Söylenmesini Sevmez Ancak Zulmedilen Hariç
1- 12. Allah Nankörleri Sevmez
1- 13. Allah Fuhşu, Tefahhuşu, Sokaklarda Yüksek Sesle Konuşmayı ve Bağırıp Çağırmayı Sevmez
2. Allah’ın Gazap Ettiği İnsanlar
2- 1. Gazap Etme Anlamını İfade Eden Kur’an Kavramları
a) Ğadab
b) Makt
c) Buğz
ç) Suht
d) Ğayz
e) Ğıll
f) Dağn
g) Kerâhe
2- 2. Allah’ın Gazap Ettiği İnsanlar
a) İnkâr Edenler
b) Nimetler Konusunda Azanlar
c) İslam Uğrunda Yapılan Savaştan Kaçanlar
ç) Kasten Bir İnsanı Öldürenler
d) Müminlere Kin Tutanlar
e) Yapamayacağı Şeyleri Söyleyenler
f) Koğucular, Laf Taşıyıcılar
g) Fasık İnsanlar
ğ) Dua Etmeyenler
h) Düşmanlıkta Aşırı Gidenler
i) Bidatçiler
ı) Ağzı Bozuk ve Kaba Davranışlı Olanlar
j) Çok Yemin Edenler
k) Zalim Yöneticiler
l) Sebepsiz Yere Boşanan Eşler
3. Allah’ın Rahmetinden Mahrum Ettiği İnsanlar (Lanet Edilenler)
3- 1. Kâfirler
3- 2. Münafıklar
3- 3. Müşrikler
3- 4. Yahudiler
3- 5. Puta ve Batıla İnananlar, ‘Kâfirler, Müminlerden Daha Doğru Yoldadır’ Diyenler
3- 6. Allah ve Peygamberine Eziyet Edenler
3- 7. Kasten Bir Mümini Öldürenler
3- 8. İlâhî Gerçekleri Gizleyenler
3- 9. Zalimler
3- 10. İffetli Kadınlara Zina Suçu İsnat Edenler
3- 11. Allah’a Verdiği Sözü Bozanlar, Bozgunculuk Yapanlar ve Akrabalık Bağlarını Kesenler
12. Firavun ve Kavmi
3- 13. Ad Kavmi
3- 14. Rüşvet Alıp Verenler
3- 15. Ana-Babasına Lanet Edenler
3- 16. Hırsızlar
3- 17. Hayvanları Allah’tan Başkası Adına Kesenler
3- 18. İçkiciler
3- 19. Zina Edenler ve Homoseksüeller
3- 20. Karaborsacılar
3. 21. Mümine Zarar Verenler
3- 22. Arazinin Sınırlarını Değiştirenler
3- 23. Döğme Yapanlar ve Yaptıranlar
4. Allah’ın Hoşlanmadığı Fiil ve Davranışlar
5. Hüsrana Uğrayan İnsanlar
Üçüncü Bölüm
Dostluk
I.
Dost Kavramını İfade Eden Kur’an Kavramları
1. Velî, Vâlî ve Mevlâ Kelimeleri
2. Halîl ve Hulle Kelimeleri
3. Hamîm
4. Bitâne
5. Sadîk
6. Habîb Kelimesi
7. Karîn Kelimesi
8. Haden Kelimesi
9. Aşîr Kelimesi
10. Velîce Kelimesi
11. Refîk Kelimesi
II. Dost Edinmenin Önemi
1. Hakikî ve Vefakâr Dost
2. Menfaatperest Dost
3. Hilekâr Dost
III. Müminlerin Dostları
1. Allah
2. Melekler
3. Peygamber ve Müminler
IV. Müminlerin Dost/Sırdaş Edinemeyeceği Kimseler
1. Kâfirler
2. Münafıklar
3. Yahudi ve Hristiyanlar
4. Allah, Peygamber ve Müminlerin Düşmanları
5. Şeytanlar
6. Tağutlar
7. Putlar
V. Dostluğun Zıddı: Düşmanlık
1. Allah’ın Düşmanları
2. İnsanların Düşmanları
3. Peygamberlerin Düşmanları
4. Müminlerin Düşmanları
Sonuç ve Değerlendirme
Bibliyoğrafya
Dizin
 
 
Künye Bilgileri

Ayet ve Hadislerin Işığında Sevgi ve Dostluk
Doç. Dr. İsmail Karagöz
Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
Türü: İslam, Hadis, İslam ve Kültür, E kitap indir, E kitap oku
7. Baskı
Yayın Tarihi: 25. 04. 2002
252 Sayfa
ISBN: 9789751932730

Ayet ve Hadislerin Işığında Sevgi ve Dostluk
E-kitap okumak için tıklayın