Atıksu Arıtma Tesisleri İşletme El Kitabı

E-Kitap okumak için tıklayın

İçindekiler

Kapak
Önsöz
Atıksu Arıtma Tesisleri Giriş
Atıksuların Toplanması, Arıtılması Ve Uzaklaştırılması
Atıksuların Toplanması
Arıtma Tesisleri
Tasfiye Metodları
Giriş
Temel İşlemler ve Tasfiye Usulleri
Atıksu Tasfiyesinin Esaslar
Terfi ve Dengeleme
Temel İşlemler ve Prosesler
Atıksu Tasfiye Sistemi Alternatifleri
Çamur, Tasfiye ve Uzaklaştırma Sistemleri
Temel İşlem ve Prosesler
Çamur Tasfiye Sistemlerinin Verimleri
Çamur Arıtma Sistemi Alternatifleri
Biyolojik Tasfiye Sistemleri
Damlatmalı Filtreler
Biyodiskler
ÖN ARITMA
Gaye
Izgaralar
Öğütücüler
Kum Tutucular
DEBİ ÖLÇME SİSTEMLERİ
BİRİNCİ KADEME ARITMA
İKİNCİ KADEME ARITMA
Gaye
Damlatmalı Filtreler
Aktif Çamur Sistemleri
ÇAMUR ARITMA VE UZAKLAŞTIRMA
Çürütme ve Suyunu Alma
OKSİDASYON HAVUZLARI
DEZENFEKSİYON
ATIKSULARIN KARAKTERİZASYONU
ATIKSULARIN KARAKTERİZASYONU
Atıksu Miktar
Atıksu Karakteri
IZGARALAR, ELEKLER ÖĞÜTÜCÜLER VE KUM TUTUCULAR
HEDEFLER
Dikkat
ÖN ARITMA
Izgaralar
Kum Tutucular
Ön Havalandırma
ÇUBUK IZGARALAR
Elek ve Izgaralarda Emniyet
Elle Temizlenen Kaba Izgaralar
Mekanik Temizlemeli Izgara ve Elekler
İşletme Prosedür
IZGARA ATIKLARININ UZAKLAŞTIRILMASI
ÖÜTME
Öğütücüler
Barminolar
KUM TUTUCULAR
KUM KANALLARI
SİKLON TİPİ AYIRICILAR
Emniyet
Başlama
İşletme
Durdurma
Bakım
KUM YIKAMA
KUM MİKTARI
KUM UZAKLAŞTIRMA
ÖN HAVALANDIRMA
İLETME STRATEJİSİ
ÇÖKELTME VE YÜZDÜRME
ÇÖKELTME VE YÜZDÜRMENİN (FLOTASYON) GAYESİ
LETME VE BAKIM
Başlatma İşlemi
Günlük İşletme ve Bakım
Kapatma İşlemi
İşletme Stratejisi
Anormal Şartlar
Aksaklıkların Çözüm
Çamur Toplama Aksaklıklar
Çamur Pompası Aksaklıklar
Toksik Atık Deşarjı
NUMUNE ALMA VE LABORATUVAR ANALİZLERİ
Numune Alma ve Analiz İçin İhtiyaçlar
Numune Alma
Çökeltme Tankı Veriminin Hesab
Çökeltme Tankı Verimleri
Çökeltme Tankı Performansında Azalma
ÇAMUR VE KÖPÜÜN POMPALANMASI
GENEL BAKIM
İLETME PRENSİPLERİ
Ünitelerin Tipleri
İlk Çökeltme Tankları
İkinci (Son) Çökeltme Tankları
Damlatmalı Filtre Çökeltme Tanklar
Aktif Çamur Çökeltme Tanklar
PLAN VE ŞARTNAMELERİN İNCELENMESİ
İşletme
Bakım
Güvenlik
YÜZDÜRME (FLOTASYON) PROSESLERİ
BİRLEŞİK ÇÖKELTME-ÇÜRÜTME ÜNİTESİ
Ünitenin Gayesi
Sistemin Çalışması
Numune Alma ve Analiz
İşletme
Başlatma İşlemleri
Normal İşletme
Anormal İşletme
Kapama İşlemleri
İşletme Stratejisi
Bakım
Güvenlik
IMHOFF TANKLARI
SEPTIK TANKLAR
DAMLATMALI FİLTRELER
HEDEFLER
TANIMLAR
DAMLATMALI FİLTRE NASIL ÇALIŞIR?
Damlatmalı Filtrenin Tanımı
Arıtma Prosesinin Esaslar
Genel Arıtma Esasları ve İşletme
FİLTRELERİN SINIFLANDIRILMASI
Genel
Standart Hızlı Filtreler
Yüksek Hızlı Filtreler
Kaba Filtreler
Kademeli (Ardışık) Filtreler
DAMLATMALI FİLTRELERİN İŞLETMEYE ALINMASI, İŞLETİLMESİ VE DEVREDEN ÇIKARILMASI
Ön İşletme Çalışmaları
Filtrenin Servise Alınması
Günlük İşletme
Filtrenin Devreden Çıkarılması
NUMUNE ALMA VE ANALİZLER
Bazı Önemli Hususlar
Damlatmalı Filtre Prosesinin Veriminin Düşmesi Halinde Alınabilecek Bazı Tedbirler
İLETME STRATEJİSİ
Günlük İşletme Esasları
Normal Olmayan Durumda Yapılabilecekler
Göllenme
Koku
Filtrede Sinek Üremesi
Ölü Biyokitlenin Sıyrılması
Arıtma Çıkış Suyunun Kalitesinin Düşük Olması
Soğuk Hava Problemleri
Tesise Giriş Debisinin Özelliklerinin Değişmesi
Arıtma Proseslerine Düşük ve Yüksek Debi Gelmesi Halinde Karşılaşılabilecek İşletme Problemleri
Arızaları Giderme
BAKIM
Yataklar (Rulmanlar) ve Salmastralar
Dağıtıcı Kollar
Sabit Başlıklar
Damlatmalı Filtre Dren Sistemi
Geri Devir Pompalar
EMNİYET
YÜKLEME KRİTERLERİ
Tipik Yükleme Hızlar
Yüzeysel Hidrolik Yükün Hesabı
Organik Yükleme (BOİ) Hızının Hesabı
DAMLATMALI FİLTRE / KATI TEMAS PROSESİ
PLANLARIN VE AYRINTILARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
DÖNEN BİYOLOJİK REAKTÖRLER (RBC) (BİYODİSKLER)
DÖNEN BİYOREAKTÖRLERİN TANIMI
İşletme
Ön Arıtma İhtiyacı
İşletmeye Alma
Ekipmanların İncelenmesi
Normal Olmayan İşletme Şartları
Durdurma ve Tekrar Başlatma
BAKIM
Giriş
Koruyucu Bakım
PAKET ARITMA VE OKSİDASYON HENDEKLERİ
AKTİF ÇAMUR PROSESİ
Aktif Çamur ile Atıksu Arıtım
Tanımlar
Prosesin Tanım
KONTROL İHTİYACI
PAKET TESİSLER
Paket Tesislerin Amacı
Paket Tesislerin Kullanım
Paket Arıtma Tesisleri Proseslerinin Türleri
Havalandırma Metodlar
İşletmeye Almadan Önce Kontrol Edilecek Noktaları
Tesisin İşletmeye Alınması (Çalıştırılması)
Havalandırma Ekipmanının İşletilmesi
Fazla Çamurun Atılmas
İşletme
Normal İşletme
Normal Olmayan İşletme
Problemler ve Çözümleri
Tesisin Durdurulması (Devre Dışı Bırakılması)
İşletme Stratejisi
Laboratuvar Testleri
Emniyet
Bakım
OKSİDASYON HENDEKLERİ
Oksidasyon Hendeklerinin Kullanım
Oksidasyon Hendekleri İçin Akım Şeması
Oksidasyon Hendeklerinin Tanımlanması
Emniyet
letmeye Alma
İşletmeye Almadan Önce Yapılacak Kontroller
Tesisin İşletmeye Alınması
İşletme
Normal İşletme
ATIK ARITMA HAVUZLARI STABİLİZASYON HAVUZLARI”
HAVUZLARIN KULLANIMI
ATIK ARITIMINDA HAVUZLARIN TARİHÇESİ
HAVUZ SINIFLANDIRMASI VE UYGULAMALARI
ARITMA PROSESİNİN AÇIKLANMASI
HAVUZ PERFORMANSI
HAVUZUN ÇALIŞTIRILMASI
GÜNLÜK ÇALIŞTIRMA VE BAKIM
Köpük Kontrol
Koku Kontrol
Kamış ve Böcek Kontrol
Set Kontrol
Düşünme ve Perdeleme
Bazı Püf Noktalar
Normal Olmayan İşletme
Doldur Boşalt Çalıştırma
Havuzun Kapatılması
İşletme Stretejisi
YÜZEYSEL HAVALANDIRMA
NUMUNE VE ANALİZ
DEZENFEKSİYON VE KLORLAMA
DEZENFEKSİYON VE ÖNEMİ
Arıtma Proseslerinde Mikroorganizma Giderilmesi
Dezenfeksiyon
Atıksuda Klor Reaksiyonu
Klorun Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
Serbest Klor (CI2)
Hipoklorür (OCI)
Klordioksit (CIO2)
Klorun Atıksu İçindeki Maddelerle Yaptığı Reaksiyonlar
İnorganik İndirgen Maddeler
Amonyak (NH3) Reaksiyonlar
Atıksuların Hipoklorlanması
Dezenfeksiyonu Etkileten Faktörler
Klor İhtiyaçları
KLOR UYGULAMA NOKTALARI
Toplama Sisteminin Klorlanması
Ön Klorlama
Tesiste Klorlama
Filtrasyondan Önce Klorlama
Son Klorlama
KLORLAMA PROSESİ KONTROL
Klor Dozaylayıcı Kontrolu
Klorlama Kontrol Nomagram
Hipoklor Dozlayıcı Besleme Hızı ve Kontrolu
Klor Çözeltisi Deşarj Hatları, Difüzrler, Karıştırma ve Enşektör Sistemi
Çözeltisi Nakil Hatlar
Klor Çözeltisi Difüzörleri
Karışım
Enjektör Sistemi
Kontrol
Klor Bakiyesi Ölçüm
Klor Dozlayıcılarının Çalıştırılması
Gaz Klor Dozlayıcılar
Sıvı Klor Dozlayıcılar
Normal ve Anormal İşletme
Klorlama Tesisinde Problem Bulma Rehberi
KLOR KULLANIMINDA EMNİYET
Klor Gaz
Klor Kullanım
Klor Kaçaklarında Uygulanacak Teknikler
Solunum Aygıtı ve Suni Solunum Donanım
Gazdan Etkilenen Kişilerin Bakımı
Olağanüstü Durum
Klorlama Tesis Tasarım
FAZLA KLORUN GİDERİLMESİ
Klor Giderme İhtiyacı
Sülfür Dioksit (SO2)
Sülfür Dioksit (SO2)’in Özellikleri
Sülfür Dioksit (SO2)’in Reaksiyonlar
AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ
AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ
TEMEL ESASLAR
Giriş
Kanal Sistemi Değişkenleri
Birleşik Sistem Kanalları
Kanala Deşarj Yapan Atıksu Kaynakları
Kanal Sisteminin Bakım
İşletme Parametreleri
Tesis Kayıtlar
Tipik Laboratuvar Sonuçlar
Tasarım Parametreleri
Havalandırma Metodları
Aktif Çamur Prosesinin Değişik Şekilleri
HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ
Havalandırmanın Gayesi
Mekanik Havalandırma
Basınçlı Havalandırıcı
Hava Filtresi
Blower
İŞ EMNİYETİ
Havalandırma ve Çöktürme Havuzlar
Yüzeysel Havalandırıcılar
Hava Filtreleri
Blower (Hava Körükleri)
Hava Dağıtma Sistemi
Hava Başlıkları ve Difüzörler
YENİ BİR TESİSTE YAPILACAK KONTROLLER
Bir Aktif Çamur Sisteminin Tanıtım
Havalandırma Havuzu
Kontrol Kapaklar
Savaklar
Köpük Kontrolü İçin Sprey Sistemi
Hava Sistemi
Son Çökeltin Havuzu
LK DEVREYE ALMA
Genel
İlk Gün
İkinci Gün
Üçüncü İle Beşinci Günler
Altıncı Gün
RUTİN İŞLETME KONTROLLERİ
Proses Kontrol
Çamur Yaşının Hesabı
Fazla Çamur Atılması
Fazla Çamur Atma Hız
İşletme Yaklaşımı
Atıksu Özellikleri
Havalandırma Havuzu Ortam
Son Çökeltim Havuzu
Çıkış Suyu Kalitesi
Normal Şartlarda İşletme
İlk Kontroller
Proseste Yapılacak Ayarlamalar
Anormal Şartlar Altında Gerçek İşletim
Özet
AKTİF ÇAMUR TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ
İşletimsel Problemler (Anormal İşletim)
Tipik Problemler
Tesis Değişiklikleri
Çamur Kabartması
Septik Çamur
Toksik Maddeler
Çamur Yükselmesi
Köpük Oluşumu (Köpüklenme) (Foaming/Frothing)
HAVALANDIRMA HAVUZU YÜKLEME PARAMETRELERİ
Yükleme Parametrelerinin Kullanım
Besi/Mikroorganizma Oranı (F/M)
F/M Yüklemesinin Hesaplanması
Havalandırma Havuzu Bekleme Süresi (MCRT)
MCRT’nin Hesaplanması
AKTİF ÇAMUR PROSESİ EKİPMANLARI
Ekipmanı Bilme İhtiyacı
İşin Durdurulması
Yüzey Havalandırıcılar
Pozitif Yerdeğiştirmeli Blower
Santrifüj Blowerler
Hava Dağıtım Sistemi
Hava Başlıkları ve Difüzörler
Anormal Şartlar
Yüzey Havalandırıcılar
Hava Filtreleri
Blowerler
Hava Daıtım Sistemi
Hava Başlıkları
Hava Difüzörleri
Bakım
Yüzey Havalandırıcılar
Hava Filtreleri
Blowerler
Hava Daığtım Sistemi
Hava Başlıkları
Difüzörler
Aktif Çamur Proseslerinin Tadil Edilmesi
Farklı İşletme Koşullarının Uygulanma Nedenleri
Kontakt Stabilizasyon (Şekil ıİ.7)
Kraus Prosesi (Şekil ıİ.8)
Kademeli Besleme ile Havalandırma (Şekil ıİ.9)
Tam Karışımlı (Şekil 10.10)
Tadil Edilmiş Havalandırma (Şekil 10.11)
AKTİF ÇAMUR İÇİN MİKROBİYOLOJİ
Mikrobiyolojinin Önemi
Kim Mikrobiyoloji Bilmeli?
Prosesin En İyi Şekilde Kontrol
Numunelerin Alınması
Ekipman İhtiyacı
Numune Alma Noktalar
Numunenin Hazırlanması
Laboratuvarda Bulunması Gerekenler
Numune Hazırlama Prosedür
Mikroskop Altında İnceleme
Mikroskop (Şekil ıİ.ı3)
Mikroorganizmaların Önemi
Gözlemlerin Kaydedilmesi
Sonuçların Yorumlanması
Olması İstenen Mikroorganizmalar
Olması İstenmeyen Mikroorganizmalar
Mikroskop Sonuçlarının Karşılaştırılması
Mikroorganizmaların Tür ve Sayısındaki Değişimler
Elde Edilen Verilerin Uyarlanması
Karar: Proses Değişikliği Yapılmalı mı?
Daha Fazla Verinin Analizi İçin Beklemek
Proses Değişikliği Yapmak

Künye Bilgileri

Atıksu Arıtma Tesisleri İşletme El Kitabı
Editör: Dincer Topacık
Hazırlayanlar: Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Prof. Dr. Zuhuri Sarıkaya, Arş. Gör. Faik Sevimli
İSKİ
Türü: Çevre, Doğa, Su Kaynakları, Su Mühendisliği, Şehir, Yerel Yönetimler, E-kitap
Yayın Tarihi: Ocak 2000
666 Sayfa
ISBN:

 

E-Kitap okumak için tıklayın