Analitik Kimya Ders Kitabı

Analitik Kimya Ders Kitabı
E-kitap okumak için tıklayın

 
 
 
İçindekiler
 
* Kütlelerin Etkisi Yasası
* Dengelerin Yer Değiştirmesi
* Çözeltiler
* Çözelti Konstantrasyonları
* Yüzdeli Çözeltiler
* p.p.m.
* Baume Derecesi
* Mol Kesri veya Mol Oranı
* Molalite
* Molarite
* Normalite
* Yüzdesi ve Yoğunluğu Belli Olan Çözeltilerin Konsantrasyonlarının Bulunması
* Problemler
* Nötralimetri
* Asit-Baz Tanımı
* İyonlaşma Dengeleri
* Suyun Dengesi pH
* pH Eşeli
* Hidroliz
* Tersinmez Hidroliz
* Tersinir Hidroliz
* pH Hesaplanması
* Kuvvetli Asitlerin pH’nın Hesaplanması
* Kuvvetli Bazlarda pH
* Zayıf Asitlerin pH’ı
* Zayıf Bazların pH’ı
* Tuzlarda pH Hesabı
* Tampon Çözeltiler
* Tampon Çözeltilerde pH Hesaplanması
* Tampon Kapasitesi
* Tampon Kapasitesinin Hesaplanması
* Konstantrasyonun Tampon Kapasitesi Yerine Etkisi
* Maksimum Tampon Kapasitesi
* Vücut Tamponları
* Farmasötik Tamponlar
* Tampon Kapasitesinin ve pH’ın Doku Tahrişi Üzerine Etkisi
* Poliprotik Asitler
* Zayıf Poliprotik Asitler
* Kuvvetli Poliprotik Asitler ve pH
* Poli Bazların pH’sı
* Protonlu Tuzların pH’sı
* Polibazik Asitlerden Meydana Gelen Tamponların pH’sı
* Titrimetride Hesaplar
* Titrimetriye Ait Hesap Örnekleri
* İndikatörler
* Asit-Baz İndikatörleri
* Asit-Baz İndikatörlerinde Yapı Değişimi
* Titre Eden Çözeltiler
* Primer Standartlar
* Nötralimetride Asit Ayarlanmasında Kullanılan Bazı Primer Standartlar
* Baz Ayarlanmasında Kullanılan Primer Standartlar
* Titrasyon Eğrileri
* Kuvvetli Asit – Kuvvetli Baz Titrasyonu
* Zayıf Bir Asidin Kuvvetli Bir Bazla Titrasyonu
* Zayıf Asit – Zayıf Baz Reaksiyonları
* Çok Zayıf Asitlerin Kuvvetlendirilerek Titrasyonu
* Poli Asitler
* Sülfüröz Asit
* Karbonik Asit
* Kuvvetli ve Zayıf Asit Karışımının Titrasyonu
* Sodyum Karbonat Titrasyonu
* Sodyum Karbonat Titrasyonu
* Sodyum Karbonat ve Sodyum Bikarbonat Karışımının Miktar Tayini
* Sodyum Karbonat ve Sodyum Hidroksit Karışımı Tayini
* Sodyum Bikarbonat ve Sodyum Hidroksit
* Redoks Teorisi
* Redoks Denklemlerinin Eşitlenmesi
* Redoks Reaksiyonlarında Potansiyel
* Yarı Hücreler
* Potansiyelin Konsantrasyona Bağlılığı, Nernst Denklemi
* Standart Potansiyeller
* Standart Elektrot Potansiyellerin İşareti
* Yarı Hücre Potansiyeli Hesaplanması
* Hücre Geriliminin Hesaplanması
* Redoks Titrasyonlarında Potansiyel Değişimlerinin İncelenmesi ve Titrasyon Eğrilerinin Çizilmesi
* Redoks Titrasyonunda İndikatörler
* İç Redoks İndikatörleri
* Redoks Reaksiyonlarında Reaksiyonun Tamlığı
* Potasyum Permanganat Titrasyonları
* Oksitleme Gücü
* Ayarlı Permanganat Çözeltisi Hazırlanması
* Permanganatla Yapılan Tayin Örnekleri
* İyotla Yapılan Titrasyonlar
* Direkt Yöntemler İyodimetri
* İndirekt Yöntemler İyodometri
* İyot Çözeltisinin Hazırlanması ve Ayarlanması
* İyot Titrasyonlarına Örnekler
* Bikromat Titrasyonlarına Bazı Örnekler
* Ce IV Yöntemi
* Ce+4 Çözeltilerinin Özellikleri
* Ce+4 Titrasyonlarına Örnekler
* Potasyum Bromat ile Titrasyonlar
* Çökelme Titrasyonları
* Çökelme Teorisi
* Çözünürlükten Ksp Hesaplanması
* Ksp den Çözünürlük Hesaplanması
* Çökelmede Ortak İyon Etkisi
* Zıt İyon Etkisi veya Tuz Etkisi
* Fraksiyonlu Çöktürme
* Çökelek Değişmesi
* Çökelme Titrasyonlarına Örnekler
* Volhard Yöntemi
* Mohr Yöntemi
* Titrasyon Eğrileri
* Kompleksler
* Şelat Kompleksleri
* E.D.T.A. Kompleksleri
* Çözünmeyen Şelatlar
* Polinükleer Şelatlar
* Asitliğin Şelat Oluşması Üzerinde Etkisi
* Komplekslerle İlgili Hesaplamalar
* Kompleksleşme Titrasyonlarına Örnekler
* Liebig Yöntemi
* Titrasyon Eğrisi
* E.D.T.A.’nın Asidik Karakteristikleri
* E.D.T.A.’nın Metallerle Verdiği Kompleksler
* E.D.T.A. Çözeltileri
* Metal İyonlarının E.D.T.A. ile Direkt Titrasyonları
* E.D.T.A. ile Suyun Toplam Sertliğinin Tayini
* E.D.T.A. ile İndirekt Titrasyonlar
* Gravimetri
* Analitik Terazinin Prensipleri ve Tartım Metodları
* Direkt Tartım
* Terazinin Duyarlığı
* Terazi Duyarlılığının Uygulaması
* Sıfır Noktası Tayini
* Uzun Salınım Yöntemi
* Kısa Salınım Yöntemi
* Yer Değiştirme (sübstitüsyon) Yolu ile Tartma (Bordo Metodu)
* Gaus Metodu (Çift Tartım)
* Terazinin Kullanılmasında Uyulması Gerekli Kurallar
* Gravimetrik Yöntemdeki İşlemler
* Konsantrasyon Aralığı
* Çözeltide Başka Maddelerin Bulunması ve Bunların Konsantrasyonları
* pH’ın Ayarlanması
* Sıcaklık
* Çöktürme İşlemleri
* Tartılacak Bileşik
* Çökeleğin Oluşması ve Özellikleri
* Çözünürlük
* İyonik Çökeleklerin Oluşması
* Çökeleğin Oluşması ve Gelişmesi
* Kolloit Oluşması
* Kolloitlerin Hazırlanma Yöntemleri
* Kolloitlerin Özellikleri
* Küçük Partiküllerin Çözünürlükleri
* Çökeleğin Olgunlaştırılması
* Çökeleklerin Kirlenmesi
* Sonradan Çökme (Post Presipitasyon)
* Çöktürme İçin En Uygun Koşullar
* Çökeleğin Süzülmesi
* Çökeleğin Yıkanması
* Kurutma ve Kızdırma
* Gravimetrik Hesaplamalar
* Yüzde Miktarın Hesaplanması
* Aktiflik ve Aktiflik Katsayısı
* İyon Şiddeti ve Aktiflik
* Aktiflik Katsayısının Teorik Bağıntıları
* Moleküler Aktiflik Katsayısı
* Termodinamik Asitlik Sabitleri
* Tampon Çözeltilerde İyon Şiddetinin Rolü
* Kolorimetri ve Spektrofotometri
* Işık Dalgasının Özellikleri
* Dalga Boyu
* Frekans
* Dalga Sayısı
* Işık Spektrumu
* Işığın Absorbisyonu
* Elektronik Geçişler
* Vibrasyonal ve Rotasyonal Uyarılmalar
* Absorbisyon Spektrumlarının Kantitatif Değerlendirilmesi
* Lambert-Beer Yasası
* Deneysel Yöntemler
* Dengeleme Yöntemi
* Seyreltme Yöntemi
* Çiftleme Yöntemi
* Standart Seri Yöntemi
* Spektrofotometrik Bulguların Değerlendirilmesi
* Tek Madde Analizi
* Çok Bileşenli Numunelerin Analizi
* Asit ve Bazların İyonlaşma Sabitlerinin Spektrofotometrik Tayini
* Absorbisyon Spektrumlarının Ölçülmesi
* Spektrofotometrelerin Yapısı
* Elektriksel İletkenlik (Kondüktometri)
* Elektrolitik İletkenlik
* Elektrolitik İletkenliğin Ölçülmesi
* İletkenlik Ölçümlerinde Sonuçların Değerlendirilmesi
* İyonlar Arası Çekim Teorisi
* Tam Olmayan Disosiyasyon
* İyonların Bağımsız İletkenlikleri
* İyonik İletkenliklerin Uygulanması
* İletkenlik Ölçümlerinden Çözünürlük Tayini
* Kontüktometrik Titrasyon
* Potansiyometri
* Elektokimyasal Hücreler
* Sıvı Değme Potansiyeli
* Hücrelerin Şematik Gösterilmesi
* Hücrede Akım Geçişi
* Elektrot Potansiyellerinin Ölçülmesi
* Reversibl ve İrreversibl Hücreler
* Potansiyelin Konsantrasyona Bağlılığı
* Standart Potansiyeller ve Elektrot Potansiyellerin İşareti
* Hücrede Potansiyel Düşmesi
* Polarizasyon
* Konsantrasyon Polarizasyonu
* Aktivasyon Polarizasyonu
* Direnç Polarizasyonu
* Elektrotlar
* Referans Elektrotlar
* İndikatör Elektrotlar
* Elektrometrik pH Belirlenmesi
* Kinhidron Elektrot ile Belirleme
* Asit ve Bazların İyonlaşma Sabitlerinin Potansiyometrik Tayini
* İşlemin Yapılışı
* Termodinamik Sabitin Bulunması
* Potansiyometrik Titrasyon
* Voltametri ve Polarografi
* Amperometrik Titrasyon
* Polarimetri
* Optikçe Aktiflik
* Polarimetreler
* Kütle Spektrometrisi
* Kütle Spektrumu
* Kantitatif Uygulama
 
 
 
Künye Bilgileri
 
Analitik Kimya Ders Kitabı
İnci Biryol
Ankara Üniversitesi Yayınları
Türü: Eğitim, Kimya, E-kitap indir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: 1995
295 Sayfa
ISBN: 9754820155
 
 
 
Analitik Kimya Ders Kitabı
E-kitap okumak için tıklayın