Aletli Analiz

Aletli Analiz
E-kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
Önsöz

1. Ünite
Atomik ve Moleküler Spektroskopide Temel Kavramlar ve Prensipler
GİRİŞ
SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER
ELEKTROMANYETİK SPEKTRUM
Spektroskopide Temel Nicelikler ve Bağıntılar
SPEKTROSKOPİK CİHAZLAR
ANALİZDE İZLENECEK BASAMAKLAR
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

2. Ünite
Ultraviyole (UV) ve Görünür Bölge Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi
GİRİŞ
ULTRAVİYOLE (UV) VE GÖRÜNÜR BÖLGE (Vis)
SPEKTROSKOPİSİ
UV ve Görünür Bölgede Absorpsiyonun Temelleri
UV ve Görünür Bölgede Absorpsiyon
Ultraviyole ve Görünür Bölgedeki Absorpsiyon Türleri
Absorpsiyonu Değiştiren Etkiler
ULTRAVİYOLE VE GÖRÜNÜR BÖLGE
SPEKTROMETRE CİHAZI
Spektrum Alma Tekniği
ULTRAVİYOLE VE GÖRÜNÜR BÖLGE
SPEKTROSKOPİSİNİN UYGULAMA ALANLARI
Kalitatif Analiz: UV ve görünür bölge yapı değerlendirmesi
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

3. Ünite
İnfrared (IR) Spektroskopisi
GİRİŞ
İNFRARED (IR) SPEKTROSKOPİSİ
IR Bölgesinde Absorpsiyonun Temelleri
Gerilme Titreşiminin Ölçülmesi
IR Bölgesinde Titreşim Türleri
İnfrared Absorpsiyon Bölgeleri
IR Bölgesinde Absorpsiyonu Etkileyen Faktörler
Molekül İçi Etkiler
Molekül Dışı Etkiler
İNFRARED SPEKTROMETRE CİHAZI
İNFRARED BÖLGESİNDE SPEKTRUM ALMA TEKNİKLERİ
İNFRARED SPEKTROSKOPİSİNİN UYGULAMA ALANLARI
Kalitatif Analiz (Yapı analizi)
Kantitatif Analiz
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

4. Ünite
Lüminesans Spektroskopisi
GİRİŞ
LÜMİNESANS TÜRLERİ
LÜMİNESANS OLUŞUM MEKANİZMASI
Fotolüminesans
Kemilüminesans
LÜMİNESANSI ETKİLEYEN ETMENLER
Fotolüminesans
Yapısal Faktörler
Çevresel Faktörler
Kemilüminesans
LÜMİNESANS PİK ŞİDDETİ İLE DERİŞİM ARASINDAKİ İLİŞKİ
LÜMİNESANS ANALİZ SİSTEMLERİ
LÜMİNESANS SPEKTRUMLARI
LÜMİNESANS YÖNTEMLERİNİN ANALİZ AMAÇLI KULLANIMLARI
Fotolüminesans Analizleri
Doğrudan Fotolüminesans Ölçümüne Dayanan Yöntemler
Fotolüminesansın Sönümlenmesine Dayanan Dolaylı Yöntemler
Kemilüminesans Analizleri
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

5. Ünite
Saçılma, Yüzey Plazmon Rezonans ve Piezoelektrik Temelli Yöntemler
GİRİŞ
RAMAN SPEKTROSKOPİSİ
Raman Spektrofotometresi
Raman Spektroskopisinin Uygulamaları
YÜZEY PLAZMON REZONANS (SPR) SPEKTROSKOPİSİ
Yüzey Plazmon Rezonans Spektrometresi
Yüzey Plazmon Rezonans Spektroskopisinin Uygulamaları
PİEZOELEKTRİK TEMELLİ YÖNTEMLER
Kuvars Kristal Mikroterazi (QCM)
SAUERBREY EŞİTLİĞİ
Uygulamalar
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

6. Ünite
Atomik Spektroskopi Yöntemleri
GİRİŞ
ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROSKOPİSİ (AAS)
Terim Sembolleri
Atomik Absorpsiyon Spektrofotometreleri
Işın Kaynakları
Atomlaştırıcılar
Monokromatör
Dedektör
Atomik Çizgi Genişlikleri
Atomik Absorpsiyon Spektroskopisinde Girişimler
Kimyasal Girişimler
Fiziksel Girişimler
İyonlaşma Girişimi
Zemin Absorpsiyonu
Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi’nin Analitik Uygulamaları
Soğuk Buhar Yöntemi
Hidrür Oluşturma Yöntemi
ATOMİK EMİSYON SPEKTROSKOPİSİ (AES)
Alev Emisyon Spektroskopisi
Alev Emisyon Spektrometreleri
Atomik Emisyon Spektroskopisi
Atomlaştırma ve Uyarma Kaynakları
Atomik Emisyon Spektroskopisi’nin Analitik Uygulamaları
ATOMİK FLORESANS SPEKTROSKOPİSİ (AFS)
Atomik Floresans Spektrofotometreleri
Girişimler
Atomik Floresans Spektroskopisi’nin Analitik Uygulamaları
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

7. Ünite
Manyetik Rezonans Temelli Yöntemler
GİRİŞ
NMR VE ESR YÖNTEMLERİNDE REZONANS
NMR ve ESR Yöntemlerinde Durulma
Enerji Düzeyleri Arasında Dağılım
NMR SPEKTROSKOPİSİ
NMR Spektroskopisinde Kimyasal Kayma
Kimyasal Kaymayı Etkileyen Faktörler
Elektron Yoğunluğunun Kimyasal Kaymaya Etkisi
Komşu Grupların Oluşturduğu Manyetik Alanların Etkisi
NMR Spektroskopisinde Spin-Spin Etkileşmesi
NMR Spektroskopisinde Pik İntegrasyonu
13C-NMR Spektroskopisi
Çift Rezonans
Dinamik NMR Spektroskopisi
ESR SPEKTROSKOPİSİ
ESR Spektroskopisinde Spin-spin Etkileşimleri
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

8. Ünite
Kütle Spektrometrisi
GİRİŞ
KÜTLE SPEKTROMETRE SİSTEMİ
Örnek Giriş Sistemi
İyon Kaynağı
Elektron Çarpması Yöntemi (EI)
Kimyasal İyonlaştırma (CI)
Alan İyonlaştırma Yöntemi (FI)
Alan Desorpsiyon Yöntemi (FD)
Matriks Yardımlı Lazer Desorpsiyon/İyonlaştırma Yöntemi (MALDI)
Elektrosprey İyonlaştırma Yöntemi (ESI)
Hızlı Atom Bombardımanı Yöntemi (FAB)
Plazma Desorpsiyonu Yöntemi (PD)
İkincil İyonlaşma Yöntemi (SIMS)
Kütle Analizörü
Manyetik Alanda Ayırma
Uçuş Zamanlı Ayırma
Kuadrupol Ayırıcı (dört kutuplu ayırıcı)
İyon Siklotron Rezonanslı Ayırıcı
Dedektör
KÜTLE SPEKTRUMLARI
Temel ve Moleküler İyon Piki
İzotop Pikleri
Çarpışma Ürün Pikleri
Yarı Kararlı Pikler
KÜTLE SPEKTRUMLARININ ÇÖZÜMLENMESİ
KÜTLE SPEKTROMETRİ UYGULAMALARI VE HİBRİT SİSTEMLER
Gaz Kromatografi/Kütle Spektrometresi (GC/MS) Sistemi
Sıvı Kromatografisi/Kütle Spektrometresi (LC/MS) Sistemi
Kapiler Elektroforez/Kütle Spektrometresi (CE-MS) Sistemi
Tandem Kütle Spektrometresi (MS/MS) Sistemi
İndüktif Eşleşmiş Plazma / Kütle Spektrometresi (ICP/MS) Sistemi
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yaralanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

9. Ünite
Elektron Temelli Yöntemler ve Radyokimyasal Yöntemler
GİRİŞ
X-Işınları Yöntemleri
Cihaz Bileşenleri
X-Işınları Absorpsiyon Spektroskopisi
Enerji Ayırmalı ve Ayırmasız Sistemler
X-ışınları Floresans Spektroskopisi (XRF)
X-Işınları Kırınımı Yöntemi
ELEKTRON SPEKTROSKOPİSİ
X-Işınları Fotoelektron Spektroskopisi (XPS)
Auger Elektron Spektroskopisi
Ultraviyole Fotoleketron Spektroskopisi (UPS)
RADYOKİMYASAL YÖNTEMLER
Radyoaktif Bozunma Türleri
Radyoaktif Bozunma Kanunu
Analitik Uygulamalar
Aktivasyon Analizi
İzotop Seyreltme Analizi
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

10. Ünite
Kromatografik Yöntemler ve Uygulamaları
GİRİŞ
Kolon Verimliliği
Kolon Ayırıcılığı
KROMATOGRAFİNİN KULLANIM ALANLARI
Nitel Analiz
Nicel Analiz
GAZ KROMATOGRAFİSİ
Gaz Kromatografi Sistemi
Taşıyıcı Gaz
Numune Enjeksiyon Sistemi (Numunenin kolona verilmesi)
Kolon Fırını ve Kolonlar
Dedektörler
Sıcaklık Programlaması
Gaz Kromatografi Uygulamaları
SIVI KROMATOGRAFİSİ
Dağılma Kromatografisi (Sıvı-sıvı kromatografisi)
Adsorpsiyon Kromatografisi (Sıvı-katı kromatografi)
İyon-Değişim Kromatografisi
Jel Kromatografisi
Afinite Kromatografisi
Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi (HPLC) Sistemi
SÜPERKRİTİK AKIŞKAN KROMATOGRAFİSİ
KAPİLER ELEKTROFOREZ VE KAPİLER ELEKTROKROMATOGRAFİ
Kapiler Elektroforez (CE)
Kapiler Elektrokromatografi (CEC)
Dolgulu Kolon Elektrokromatografi
Misel Elektrokinetik Kapiler Kromatografi (MECC)
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

11. Ünite
Yüzey Analiz ve Termal Analiz Yöntemleri
GİRİŞ
KATI YÜZEYİNİN SPEKTROSKOPİK VE MİKROSKOPİK YÖNTEMLER İLE ANALİZİ
Spektroskopik Yüzey Analiz Yöntemleri
Elektron spektroskopisi
İyon saçılma spektroskopisi (ISS)
İkincil İyon Kütle Spektrometrisi
Elektron mikroprob (EM)
Mikroskopik yüzey analiz yöntemleri
Taramalı prob mikroskopi
Taramalı tünelleme mikroskopi (STM)
Atomik kuvvet mikroskopi (AFM)
Taramalı elektron mikroskopi (SEM)
TERMAL ANALİZ YÖNTEMLERİ
Termogravimetrik Analiz (TGA)
Diferansiyel Termal Analiz (DTA)
Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC)
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

12. Ünite
Elektrokimyasal Yöntemler
GİRİŞ
ELEKTROKİMYAYA GİRİŞ
Kütle Aktarım Türleri
Anot ve Katot
Anodik Davranış
Katodik Davranış
Elektrokimyasal Hücre Çeşitleri
Elektrolitik Hücre
Galvanik Hücre
Sıvı Bağlantı Gerilimi
Elektrot Gerilimleri
Elektrot Gerilimlerine Derişimin Etkisi
Elektrokimyasal Hücre Gerilimlerinin Hesaplanması
ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLERİN SINIFLANDIRILMASI
Potansiyometrik Yöntemler
Voltametrik Yöntemler
Polarografik Yöntemler
Puls Polarografik Yöntemler
Alternatif Akım (AC) Polarografisi
Sıyırma Analizleri
Doğrusal Taramalı Voltametri
Dönüşümlü Voltametri
Amperometrik Yöntem
Kulometrik Yöntemler
İLETKENLİK YÖNTEMLERİ
İLETKENLİK TİTRASYONLARI
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

Dizin

Künye Bilgileri

Aletli Analiz
Anadolu Üniversitesi
Türü: Bilim, Fen Bilimleri, Kimya, Eğitim, Üniversite Kitapları, Açıköğretim Kitapları, E-kitap indir
370 Sayfa

 

Aletli Analiz
E-kitap okumak için tıklayın