Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi Raporu

Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi Raporu
E-Kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
 
* Sunuş
* Önsöz
* Tablolar
* Şekiller
* Kutular Kısaltmalar
* Yönetici Özeti
1. Bölüm: Araştırmanın Genel Çerçevesi
* Giriş
* Çalışmanın Önemi
* Amaç
* Yöntem ve Kapsam
2. Bölüm: Kavramsal Çerçeve, Küresel Gelişimler, Mevcut Durum
* Uluslararası Öğrenci Tanımı
* Küresel Gelişmeler ve Eğilimler
* Türkiye’nin Durumu
* Eğitim İçin Yurt Dışına Gitmeyi ve Ülke Tercihini Belirleyen Etkenler
3. Bölüm: Sorun Alanları ve Tespitler
* Uluslararası Öğrencilere İlişkin Strateji ve Politikalar
a) Uluslararasılaşma stratejileri ve üst politika metinleri
b) Kurumsal yapılanma
c) Sivil toplum kuruluşlarının rolü ve uluslararası öğrenci algısı
* Tanıtım ve Markalaşma Faaliyetleri
a) Türk üniversiteleri markası ve tanıtım stratejisi
b) Hedef ülke çalışmaları
c) Tanıtım araçları
1) Kamu teşviki ve uluslararası eğitim fuarları
2) İnternet siteleri ve sosyal medya
*
Yükseköğretim Sisteminin Uluslararası Öğrenciler İçin Hazır Hale Getirilmesi
a) Barınma ve sosyal ihtiyaçlar
b) Öğrenci ofisleri, rehberlik ve mezun hizmetleri
c)Fiyatlandırma
d) Akreditasyon, denklik, uluslararası işbirlikleri
e) Yabancı dilde eğitim
f) Yabancı öğretim üyeleri
* Öğrenci Başvuru, Seçim ve Kabul Süreçleri
* Mevzuat ve Bürokratik İşlemler
a) Vize ve ikamet izni
b) Çalışma izni
c) Sağlık sigortası
* Burs Uygulamaları
* Uluslararası Öğrencilere Türkçe Öğretimi
4.Bölüm: Sonuç ve Öneriler
 
 
Önsöz
 
1990’lı yıllardan itibaren dünyada meydana gelen hızlı değişim ve küreselleşme birçok alanda olduğu gibi yükseköğretim sisteminde de kendini göstermiştir. Bu çerçevede gelişmiş ülkelerin nitelikli insan gücü talebi, gelişmekte olan ülkelerin daha kaliteli eğitim talebi ile birleşince uluslararası öğrenci hareketliliğini önemli ölçüde artırmıştır. Artan bu öğrenci hareketliliğinden daha fazla pay alabilmek için küresel bir rekabetin bulunduğu ve ülkelerin yükseköğretimde cazibe merkezi olmak için çalışmalar yürüttüğü görülmektedir.
Üniversitelerimize uluslararası öğrencileri çekmeye yönelik atılacak adımlar en başta yükseköğretim sistemimizdeki kaliteyi artırmaya katkı sağlayacaktır. Diğer yandan uluslararası öğrencilerin ülkemizde geçirdikleri süre boyunca eğitim hayatı ve sosyal imkanlardan memnun olmalarını sağlayacak bir ortam sunulabilmesi, Türkiye’nin tanınırlığını artıracak, imajını olumlu yönde geliştirecek ve farklı
ülkeler ile dostluk köprülerinin kurulmasına imkan tanıyacaktır. Türk üniversitelerinin uluslararası öğrenciler için çekim merkezi haline getirilmesinin, yukarıda belirtilen katkılarının yanı sıra ekonomik olarak da önemli boyutlarda getirisi olacaktır.
Kalkınma Araştırmaları Merkezi (KAM) tarafından yürütülen “Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi” ile Türk üniversitelerine yurtdışından gelen öğrenci sayısının artırılması için yapılması gereken iyileştirme ve düzenlemelerin tespit edilmesi ve politika önerileri olarak ilgili
kurumların değerlendirmesine sunulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda yürütülen araştırma projesi kapsamında literatür taramasının yanı sıra başta YÖK olmak üzere 30’a yakın kamu kurumu, üniversite ve özel sektör kuruluşundan üst düzey yönetici ve uzmanların görüşü
alınmış ve elde edilen bulgular sistematik bir şekilde özetlenmiştir. Türk yükseköğretim sisteminin uluslararasılaşmasının önündeki engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik yapılması gerekenler ise çalışmanın son kısmında yer alan öneriler ile ortaya konulmaya çalışılmıştır.
KAM’ın ilk araştırma raporu olma hüviyetini taşıyan Çalışmanın bu konuda daha önce yapılmış çalışmaların tamamlayıcısı olması beklenmektedir. Bu Çalışmanın, uluslararası öğrenciler alanında literatürün zenginleşmesine katkıda bulunması ve yükseköğretim sisteminin uluslararasılaşmasının önemi hususundaki bilinci artırması umut edilmektedir.
Proje, Planlama Uzmanı Fahrettin Kerim Kadıoğlu’nun koordinatörlüğünde, Planlama Uzmanı Sevgi Yalçın, Planlama Uzman Yardımcıları Meltem Ayhan, Müge Ünal ve Hasan Çağdaş Karakaş tarafından yürütülmüştür. Projenin başlangıcında Doç. Dr. Mustafa Şahin ve Özgür Kadir Özer
tarafından tasarım, paydaşlarla görüşmeler ve hazırlık aşamalarında önemli katkılar sağlanmıştır. Ayrıca proje taslak metninin tamamlanmasının ardından Dr. İdris Doğan, Sedat Çetik ve Bayram İnce’nin görüşlerinden de faydalanılmıştır.
Projeye verdikleri destekten dolayı Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı M. Cüneyd Düzyol ve Müsteşar Yardımcısı İlyas Çelikoğlu’na, Projeyi yürüten mesai arkadaşlarıma ve katkı veren herkese teşekkür eder, Türk üniversite sisteminin uluslararasılaşma çabalarına katkı yapması temennisiyle Araştırma Projesi Raporunu saygıyla takdim ederim.
 
Emin Sadık AYDIN
Kalkınma Araştırmaları Merkezi Başkanı

 
 
 
Künye Bilgileri
 
Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi Raporu
Kalkınma Araştırma Merkezleri
Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı
Türü: Üniversite, Uluslararası İlişkiler
Yayın Tarihi: 2015
160 Sayfa
ISBN: 9786059041508
 
 
 
Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi Raporu
E-Kitap okumak için tıklayın