Vergi Uygulamaları

Vergi Uygulamaları
E-kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
Önsöz
Vergilendirme Sürecine Genel Bakış
VERGİ MÜKELLEFİ, VERGİ SORUMLUSU, KANUNİ TEMSİLCİ
Vergi Mükellefi (Yükümlü)
Vergi Ehliyeti
Vekâlet Yoluyla Temsil
Özel Sözleşmelerin Yükümlülüğe Etkisi
Vergi Sorumlusu
Ortaklaşa ve Zincirleme Sorumluluk
Sorumluluk Örnekleri
Kanuni Temsilci
VERGİYİ DOĞURAN OLAY
VERGİNİN TARHI
Matrah
Tarh Çeşitleri
Beyana Dayalı Tarh
İkmalen Tarh
Re’sen Tarh
İdarece Tarh
VERGİNİN TEBLİĞİ
Tebliğ Edilecek Belgeler
Tebliğ Yapılacak Kişiler
Tebliğ Usulleri
Posta ile Tebliğ
Görevliler Aracılığıyla Tebliğ
Daire veya Komisyonda Tebliğ
İlan Yoluyla Tebliğ
VERGİNİN TAHAKKUKU
VERGİ BORCUNUN ORTADAN KALKMASI
Verginin Tahsili
Terkin (Silinme)
Zamanaşımı
Tahakkuk Zamanaşımı
Tahsil Zamanaşımı
Özet
Kendimizi Sınayalım
Yaşamın İçinden
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Serbest Çalışanların ve Ücret Geliri Sahiplerinin Vergilendirilmesi
TİCARİ KAZANÇLARDA VERGİLENDİRME
Ticari Faaliyet
Sınai Faaliyet
Ticari Kazanç Sayılan Faaliyetler
Ticari Kazancın Tespitinde Giderler
İndirilecek Giderler
İndirilemeyecek Giderler
ZİRAİ KAZANÇLARDA VERGİLENDİRME
Zirai Kazancın Tespitinde İndirilecek Giderler
Hasılattan İndirilemeyecek Giderler
Zirai Kazançlarda Vergi Kesintisi
SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA VERGİLENDİRME
Gerçek Usulde Serbest Meslek Kazançlarının Tespiti
İndirlecek Giderler
İndirilemeyecek Harcamalar
Vergi Dışı Serbest Meslek Kazançları
Muaflıklar
İstisnalar
ÜCRETLERDE VERGİLEME
Ücretlerin Gerçek Usulde Vergilendirilmesi
Ödenecek Verginin Hesaplanması
Vergi Dışı Ücretler
Sporcularda Vergi Kesintisi
Lig Usulündeki Spor Dallarında
Lig Usulüne Tabi Olmayan Spor Dallarında
Milli Sporcularda
At Yarışlarında
ÖRNEK PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ
Özet
Kendimizi Sınayalım
Yaşamın İçinden
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Kira Gelirlerinde, Tasarruf Araçlarında Vergilendirme ve Gelir Vergisinde Beyan
KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
Gayrimenkul Sermaye İradı Sağlayan Mal ve Haklar
Gayrimenkul Sermaye İradında Elde Etme
Gayrimenkul Sermaye İradının Gerçek Usulde Tespiti
Gayrimenkul Sermaye İradının Götürü Gider Usulünde Tespiti
Konut İstisnası
Kira Gelirlerinde Vergi Kesintisi
TASARRUF ARAÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ
Menkul Sermaye İradı Sayılan Gelirler
Menkul Sermaye İratlarında Elde Etme
Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi
GELİRİN BEYANI VE GELİR VERGİSİNİN TARHI
Yıllık Beyannameye Dahil Edilmeyen Gelirler
Tek İşverenden Alınan Ücretler
Birden Fazla İşverenden Alınan Bazı Ücretler
Stopaj Usulündeki Zirai Kazançlar
İstisna Sınırları İçinde Kalan Gelirler
Belirli Parasal Sınırı Aşmayan Bazı Gelirler
Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Yaptığı Bazı Ödemeler
Kesintisi Yapılmış Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratları
Vergi Matrahının Belirlenmesi
Zararlar
Özel Sigorta Primleri ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları
Sosyal Güvenlik Kurumu Primleri
Bağış ve Yardımlar
Sakatlık İndirimi
Eğitim ve Sağlık Harcamaları
Araştırma ve Geliştirme Harcamaları
Gelir Vergisinin Tarhı
Ödenecek Verginin Bulunması
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler
Geçici Vergi
Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler
Beyannamenin Verilmesi ve Ödeme
ÖRNEK PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ
Özet
Kendimizi Sınayalım
Yaşamın İçinden
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Şirketlerin Vergilendirilmesi
GELİR VERGİSİ İLE KURUMLAR VERGİSİNİN KIYASLANMASI
Kurumlar Vergisine Neden Gerek Olduğu
Şirketleşmenin Avantajları
KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ
Anonim Şirketler
Hisseli Komandit Şirketler
Limitet Şirketler
Sermaye Şirketi Olarak Kabul Edilen Oluşumlar
Yabancı Sermaye Şirketleri
Fonlar
Kooperatifler
İktisadi Kamu Kuruluşları
Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler
İş Ortaklıkları
KURUMLAR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET
Tam Mükellefiyet
Dar Mükellefiyet
KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE GİDERLER
Kanunen Kabul Edilen Giderler
Menkul Kıymetlerin İhraç Giderleri
Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri
Genel Kurul Toplantıları, Birleşme, Fesih ve Tasfiye Giderleri
Komandite Ortağın Kâr Payı
Katılım Bankalarının Ödedikleri Kâr Payları
Sigorta Teknik İhtiyatları
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
Özsermaye Üzerinden Ödenen veya Hesaplanan Faizler
Örtülü Sermaye Üzerinden Ödenen veya Hesaplanan Faizler
Transfer Fiyatlaması Yoluyla Dağıtılan Örtülü Kazançlar
Yedek Akçeler
Bazı Taşıtların Giderleri ve Amortismanları
Her Türlü Para Cezaları Bazı Alacakların Gecikme Faizleri
Menkul Kıymetlerin Satış Zararları
Kurumla İlgili Kişilerin Suçlarından Doğan Tazminatlar
Basın Tazminatları
Alkol ve Tütün Ürünlerinin İlan ve Reklam Harcamaları
KURUMLAR VERGİSİNDE ÖZELLİKLİ KONULAR
Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazançları
Kontrol Edilen Kurum Kazançlarının Eklenme Şartları
Kontrol Edilen Kurum Kazançlarının Eklenmesi
Bazı Muaflık ve İstisnalar
Yapı Kooperatifi Muafiyeti
İştirak Kazançları İstisnası
Taşınmazlar ve İştirak Hisseleri Satış Kazancı İstisnası
ÖRNEK PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ
Özet
Kendimizi Sınayalım
Yaşamın İçinden
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Katma Değer Vergisi
VERGİNİN KONUSU
Ticari, Sınai, Zirai ve Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan Teslim ve Hizmetler
Mal ve Hizmet İthalatı
Diğer Teslim ve Hizmetler
VERGİNİN MÜKELLEFLERİ
VERGİYİ DOĞURAN OLAY
Mal Tesliminde Vergiyi Doğuran Olay
Hizmetlerde Vergiyi Doğuran Olay
İthalatta Vergiyi Doğuran Olay
VERGİNİN MATRAHI VE ORANI
KATMA DEĞER VERGİSİNDE İNDİRİM VE İADE
Vergi İndirimi
İndirilmeyecek Katma Değer Vergisi
İndirilemeyecek KDV’nin Gider Yazılması
Vergi İadesi
İade Hakkının Mahsup Yoluyla Kullanılması
BEYAN VE ÖDEME
Verginin Beyanı
Verginin Tarhı
Verginin Ödenmesi
KDV’DE VERGİ SORUMLULUĞU
Sorumluk Hâlleri
Mükelleflerin İkametgâh ve İşyeriyle Kanuni ve İş Merkezlerinin Türkiye’de Bulunmaması
Belgesiz Mal Bulundurma veya Hizmet Satınalma
Bakanlıkça Gerekli Görülen Hâller
Vergi Sorumluluğunda Beyan ve Ödeme
KDV’DE İSTİSNA VE MUAFİYETLER
Muafiyetler
Gerçek Usulde Gelir Vergisine Tabi Olmayanlar
Türkiye’de İkamet Etmeyen Yolcular
Kültür ve Eğitim Amaçlı Muafiyetler
Sosyal Amaçlı Muafiyetler
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Muafiyeti
Askerî Amaçlı Muafiyet
İstisnalar
İhracat İstisnası
Diplomatik İstisna
BM ve OECD’ye Yapılan Teslimler
Deniz, Hava, Demiryolu Araçları İstisnası
Maden Aramalarında İstisna
Teşvikli Makine ve Teçhizat Teslimleri
Liman ve Hava Meydanı İnşaatı ve Bağlantı Yolları Yapımı
Savunma ve Güvenlik Amaçlı Araç Teslimleri
Uluslararası Taşımacılık İstisnası
İthalat İstisnası
Hurda ve Atık Teslimleri
Devir ve Bölünme İşlemleri
BSMV Kapsamındaki İşlemler
Değerli Maden ve Değerli Kâğıt Teslimleri
ÖRNEK PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ
Özet
Kendimizi Sınayalım
Yaşamın İçinden
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Gayrimenkul Vergileri, Taşıtlarda ve Ölüm
Hâlinde Vergileme
GAYRİMENKUL VERGİLERİ
Emlak Vergisi
Verginin Konusu ve Mükellefi
Emlak Vergisinde Bildirim
Vergi Matrahı ve Oranı
Verginin Tarhı, Tahakkuku ve Ödenmesi
Muaflık ve İstisnalar
Gayrimenkul Satışında Vergileme
Değer Artış Kazancı Elde Edilmesi Hali
Ticari Kazanç Elde Edilmesi Hâli
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
Verginin Konusu ve Mükellefi
Vergi Tarifesi ve Ödeme
İndirimli Ödeme
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ
Verginin Konusu ve Mükellefleri
Muaflık ve İstisnalar
Muaflıklar
İstisnalar
Beyanname
Vergi Tarifesi, Tarhiyat ve Ödeme
ÖRNEK PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ
Özet
Kendimizi Sınayalım
Yaşamın İçinden
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Vergi Suç ve Kabahatleri
VERGİ SUÇ VE KABAHATLERİNE DAİR GENEL BİLGİLER
Kabahat ve Suç Ayrımı
Ceza Ehliyeti
Gerçek Kişiler Açısından
Tüzel Kişiler Açısından
VERGİ KABAHATLERİ VE YAPTIRIMLARI
Vergi Ziyaı Kabahati
Yaptırımı Ağırlaştıran Fiiller
Yaptırımı Hafifleten Fiiller
Vergi Ziyaı Suçunun Cezası
Genel Usulsüzlük
Genel Usulsüzlük Fiilleri
Özel Usulsüzlük Kabahati ve Cezası
Vergi Kabahatlerinde Tekerrür
Vergi Kabahatlerinin Ortadan Kalkması
Af
Ölüm
Terkin
Yanılma
Hataların Varlığı
Cezalarda İndirim
Mücbir Sebepler
Zaman Aşımı
Vazgeçme
Pişmanlık
VERGİ KABAHATLERİNDE UZLAŞMA
Tarhiyat Öncesi Uzlaşma
Tarhiyat Sonrası Uzlaşma
Uzlaşma Görüşmelerinin Yapılamaması
Uzlaşma Görüşmelerinin Yapılması
Uzlaşmanın Kesinliği
Uzlaşmanın Gerçekleşmediği Durumlarda Dava Açma
VERGİ DAVALARI
Davanın Açılacağı Yer
Dava Açma Yetkisi
Dava Açma Süreleri
Sürelerle İlgili Genel Esaslar
Dava Açma Süresinin Başlangıcı ve Hesaplanması
Dava Dilekçesi
Dilekçelerdeki Eksiklikler ve Sonuçları
Dilekçenin Verileceği Yer
Dosyanın Tekemmül Etmesi
Davanın Görülmesi ve Karara Bağlanması
Vergi Mahkemesi Kararlarına Karşı Kanun Yolları
İtiraz Yolu
Temyiz Yolu
ADLİ VERGİ SUÇ VE CEZALARI
Kaçakçılık Suçu
Vergi Mahremiyetini İhlal Suçu
Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçu
Haysiyet ve Şerefe Tecavüz Suçu
Ekim Sayım Beyanlarını Denetlememe Suçu
ÖRNEK PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ
Özet
Kendimizi Sınayalım
Yaşamın İçinden
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Vergi Alacağının Takip ve Tahsili, Şahısların, Şirketlerin, Ortak ve Yöneticilerin Sorumluluğu
GECİKME ZAMMI UYGULAMASI
Gecikme Zammının Hukuki Niteliği
Gecikme Zammı ile Gecikme Faizi Arasındaki Farklar
Gecikme Zammının Oranı ve Asgari Tutarı
Gecikme Zammının Hesaplanması
Gecikme Zammı Uygulama Süresi
VERGİ ALACAĞININ KORUNMASI
Teminat İsteme
Teminat İsteme Nedenleri ve Yetkisi
Teminat Olarak Kabul Edilen Değerler
İhtiyati Haciz
İhtiyati Haciz Sebepleri
İhtiyati Haciz Süreci ve Sonuçları
İhtiyati Hacze Karşı Dava Açılması
İhtiyati Tahakkuk
Rüçhan Hakkı
Diğer Koruma Önlemleri
VERGİ ALACAĞININ CEBREN TAHSİLİ
Haciz
Ödeme Emri Düzenlenmesi ve Tebliği
Ödeme Emrine Karşı Dava Açılması
Mal Bildiriminde Bulunma
Haciz Uygulaması
Aciz Hâli
Teminatlı Alacakların Tahsili
Teminatın Paraya Çevrilmesi
Kefilin Takip Edilmesi
İflas
ŞAHISLARIN VE ŞİRKETLERİN VERGİ SORUMLULUĞU
Mirasçıların Sorumluluğu
Kefillerin Sorumluluğu
Meslek Mensuplarının Sorumluluğu
Vergi Kesenlerin Sorumluluğu
İşi Devralanların Sorumluluğu
ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VE ORTAKLARININ VERGİ SORUMLULUĞU
Şirket Yöneticilerinin Vergi Sorumluluğu
Vergi Aslı Açısından Sorumluluk
Vergi Cezası Açısından Sorumluluk
Şirket Ortaklarının Vergi Sorumluluğu
Özet
Kendimizi Sınayalım
Yaşamın İçinden
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Sözlük

Künye Bilgileri

Vergi Uygulamaları
Yazarlar: Prof.Dr. Metin TAŞ, Prof.Dr. Şükrü KIZILOT, Prof.Dr. Mustafa AKKAYA, Doç.Dr. Adnan GERÇEK
Editörler: Prof.Dr. Şükrü KIZILOT, Doç.Dr. M. Erkan ÜYÜMEZ
Anadolu Üniversitesi
Türü: Maliye, Üniversite Kitapları, Açıköğretim Kitapları, E-kitap indir
Yayın Tarihi: 2013
182 Sayfa
ISBN: 978-975-06-1587-0

 

Vergi Uygulamaları
E-kitap okumak için tıklayın