Vergi Hukukuna Dair Pratik Mes’eleler

Vergi Hukukuna Dair Pratik Mes’eleler
E-kitap okumak için tıklayın

 
 
 
İçindekiler
 
* Gelir sayılmayan gelirler
* Ticarî ve sınaî işletmelerde devamlılık unsurunun vergi hukuku bakımından önemi
* Ticari kazançla serbest meslek kazancının sınırları
* Paravan firmalara dair
* Husuî şirketlerin durumu
* Doğması mümkün matrah farklarını karşılamak maksadiyle, mükellefler tarafından gerçek kazançlara ilâve edilen meblağlar
* İşe başlama, ticarî işletmenin tescili ve defter tutma mükellefiyeli
* Yurt dışında elde edilen gelir ve kazançların beyanı
* Bir takvim yılı içinde gelir veya kazanç elde etmemiş vergi mükelleflerinin beyanname vermeleri lâzım mıdır?
* Malî müşavir ve avukatlara verilen ücretlerin gerçek bir işletme masrafı olmak bakımından bazı hususiyetleri
* İhtiyat akçelerinin vergilendirilmesi
* Temettü ikremiyelerinin vergilendirilmesi
* Temettü ikremiyelerine ait vergi tevkifatı ve yatırım zamanı
* Menkul sermaye iradlarından yapılacak vergi tevkifatına dair 1
* Menkul sermaye iradlarından yapılacak vergi tevkifatına dair 2
* Kooperatif şirketler tarafından tevzi edilen risturnların gelir vergisinden istisnası
* Gayrimenkul sermaye iradlarında götürü veya gerçek masraf esasının tatbikine ait husususiyetler
* 2 500 liralık gayrimenkul sermaye iradı istisnasından kimler istifade eder ?
* Patent haklarının vergilendirilmesinde karşılaşılan güçlükler
* Donatma iştirakinden ve gemi paylarının kşraya verilmesinden doğan kazançların vergilendirilmesi
* Hizmet erbabına gider karşılığı olarak ödenen yol masrafları ile gündeliklerin vergiden istisna edilen kısmı
* Sergi, panayır ve fuarların vergi ile münasebeti
* İlk tesis ve taazzuv giderlerinin mahiyeti
* İşte kullanılan nakil vasıtalarının giderleri
* Türkiye’de daimi ve arızi olarak faaliyette bulunan yabancı deniz işletmelerinin vergilendirilmesi
* Yeni bir genel tebliğ dolayısiyle yabancı ulaştırma kurumlarının vergi matrahı
* Gelir vergisinde takvim yılı esası ve bu esastan inhiraflar
* Pansiyonculuk ve vergi ile alâkası
* Eshamlı Komandit Şirketin âdi komandit şirket haline çevrilmesinin vergi hukuku bakımından önemi
* Kurumların tasfiye dönemlerinde hasıl olan zararlar hakkında tipik bir devlet şurası kararı
* Teşebbüs sahipleriyle bunların eş ve çocuklarına verilen ücretlerin vergilendirilmesi
* Kurumların, hissedar, idare meclisi başkan ve üyeleriyle memur ve müstahdemlerine ödenen temettü ikramiyelerinin vergilendirilmesi
* Bir devlet şûrası kararı dolayısıyle inceleme elemanlarının yetkileri
* Futbol bahsı müştereki ve müşterek bahis vergisi
* Malî tevzin problemi
* Vergi ihbarnamesinin hukuki maliyeti
 
 
Önsöz
 
İstanbul Ticaret Odası Gazetesinin Mâlî meseleleré sütununda yazı arkadaşımız Mübin Başar tarafından, vergi hukukunu ilgilendiren bir çok konulara temas edildiği malûmdur. Ancak bilindiği gibi incelenen mevzular, gazetemizin imkânları gözönünde tutularak tertip edilmiş, kısa ve ana hatları belirten yazılardan ibarettir. Bununla beraber muhtelif vergi mes’eleleri hakkında idarenin ve Mâli Kaza mercilerinin görüşünü belirtmiş olması, ileride bu sahada alınması gereken tedbirlerden bahsetmesi, vergi hukuku sahasında etüd yapmak isteyenlere ham madde temin etmesi bakımından önemli sayılırlar.
Bu bakımdan bahsi geçen konulardan,hâlen aktualitesini muhafaza edenleri bu kitapta toplamakla odamız ilgililere hizmet ettiğine kani bulunmaktadır.
 
 
 
Künye Bilgileri
 
Vergi Hukukuna Dair Pratik Mes’eleler
Mübin Başar
İstanbul Ticaret Odası Yayınları
Türü: Hukuk, Vergi Hukuku, E-kitap indir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: 1960
138 Sayfa
 
 
 
Vergi Hukukuna Dair Pratik Mes’eleler
E-kitap okumak için tıklayın