Üstün Yetenekli Çocuklar Politika ve Strateji Belirleme Raporu

Sunuş

1. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi’nin amaçlarından birisi bu alanda başlatılabilecek etkinliklerin dayanması gereken bilimsel yaklaşımları, dünya uygulamalarını ve izlenebilecek politikaları ortaya çıkartmaktı. Bu amaçla başkanlığımda Doç. Dr. Ayşenur Yontar Toğrol, Dr. Buket Yakmacı Güzel ve Mustafa Ruhi Şirin’den oluşan bir komisyona politika önerileri ön raporu hazırlama görevi verildi. Rapor yazıldı ve basılarak Kongre öncesinde katılımcılara
dağıtıldı. Ön raporu okuyan ve katkıda bulunmak isteyen katılımcılar iki ayrı oturumda ayrıntılı bir biçimde raporu tartıştılar. Tartışmalar Prof. Dr. Süleyman Çetin Özoğlu başkanlığında işlev gören bir komisyon tarafından katkı olarak rapora yansıtıldı.
Elinizdeki rapor artık bir ön rapor değil; kongre üyelerinin süzgecinden geçmiş ve üstün yetenekliler konusunda çalışan akademisyen, öğretmen, uygulamacı, veli ve öğrencilerin üzerinde uzlaştıkları bir deklarasyon niteliği kazanmıştır.Böylece üstün yetenekliler eğitimi konusunun hedefleri, stratejileri ve kritik özellikleri, siyasal tercihlerin yönlendirmelerinden bağımsız bir biçimde bu işe ilgi duyan kişilerce geliştirilmiş oldu.
Bir anlamda üstün yetenekliler eğitiminde izlenecek yolların haritasını çizen bu raporda, sunulacak eğitim hizmetlerinin yanı sıra bunların yapılandırılmasına, işleyişine ve değerlendirmelere ilişkin öneriler yer almaktadır. Raporun dayandığı temel ilkeler bilimsellik, esneklik, ve sürekli kendini geliştirmeye dayalı farklı uygulamalar olarak sıralanabilir. Böylece tekel ya da tek tip uygulamadan yerel ve nispeten bağımsız etkinliklere geçilmiş olacak ve fakat tüm uygulamaların bilgi ve deneyim paylaşımına izin veren bir ilişki düzeni içinde yürümelerine fırsat tanınacaktır.
Politika ve Strateji Belirleme Raporu tamamen özgün bir model önerisi içermektedir. Türk eğitim sistemi ve geleneği içine oturtulan ve bilimin bugün ulaştığı noktadaki verilerden yola çıkan, uluslar arası örneklerden yararlanarak geliştirilen bu model hem örgün hem de yaygın eğitimde mevcut uygulamalara ek olarak yapılabilecekleri somutlaştırmaktadır. Belki de raporun en belirgin özelliği üstün yeteneği bir milli servet gibi görmesi ve bu konudaki sorumluluğu toplumu oluşturan boyutlara paylaştırarak, bunların yaygın eğitim etkinliklerine doğrudan katılımını düzenleyecek bir yapı önermesidir.
Türkiye Üstün Yetenekleri Değerlendirme Kurumu adı altında kurulması önerilen yapının yalnızca üstün yeteneklilerin eğitimine değil, eğitimin tüm alt alanlarında yeni kapıların açılması için de bir vesile olması en büyük dileğimizdir. Rapor ayrıca, örgün eğitime yönelik özel gruplandırmalar ile okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde üstün yetenekliler için ayrı program modelleri önermesi açısından da bütünlüklü yaklaşıma sahiptir.
Politika ve Strateji Belirleme Raporu’nun hazırlanmasında her aşamada katkıda bulunan herkese teşekkürü mutlu bir borç biliyorum. Kongre düzenleme grubunun, kongre katılımcılarının, kongre sponsorlarının katkıları tahmin ettiklerinin de ötesindedir. Tüm bu farklı ve uzak birimleri olağanüstü bir çaba, sabır ve ‘çocuk heyecanı’ ile bir araya ve bir sonuca getiren Mustafa Ruhi Şirin’e hem kendi adıma hem de tüm üstün yetenekliler adına teşekkür ederim.
Prof. Dr. Füsun Akarsu

İçindekiler

Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi
Amaç
İlkeler
Bazı Ülkelerde Üstün Yetenekliler Eğitimi Uygulamaları
Boyutlar
Toplum
İletişim, Basın-Yayın
Ana – Babalar
Üniversiteler
Örgün Eğitim Kurumları
Yasal Düzenleme ve Kaynaklar
Türkiye İçin Model Önerisi
Örgün Eğitim
Yaygın Eğitim
Eğitimin ve İşlevlerin Özellikleri
Kurum Modeli
Üstün Yetenekli Çocuklar Politika ve Strateji Belirleme Komisyonu
 
 
KÜNYE BİLGİLERİ

Üstün Yetenekli Çocuklar Politika ve Strateji Belirleme Raporu
Yayına Hazırlayanlar: Mustafa Ruhi Şirin, Prof. Dr. Adnan Kulaksızoğlu, Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili
Çocuk Vakfı Yayınları
Yayın Tarihi: 25/9/2004
24 Sayfa
Türü: Çocuk Kitapları, Araştırma
ISBN: 9755520686
 
E-Kitap okumak için tıklayın