Uluslararası Ekonomik Göstergeler 2014​

E-Kitap okumak için tıklayın

İçindekiler/Contents
 
Açıklamalar
Önsöz
Bölüm 1. Nüfus/Population
1. Nüfus/Population
2. Dünya Nüfus Sıralaması/Countries Ranked by Population
Bölüm 2. Milli Gelir/National Income
3. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Büyüklükleri/Gross Domestic Product (GDP) at Market Prices
4. Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla/Per Capita Gross Domestic Product
5. Reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Büyümesi/Real Gross Domestic Production (GDP) Growth
6. 2012 Yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Sıralaması (UPF)/Gross Domestic Product (GDP) Ranking in 2012 (IMF)
7. 2011 Yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Sıralaması (DB)/Gross Domestic Product (GDP) Ranking in 2011 (WB)
8. 2012 Yılı Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Sıralaması (UPF)/Per Capita Gross Domestic Product Ranking in 2012 (IMF)
9. 2011 Yılı Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Sıralaması (DB)/Per Capita Gross Domestic Product Ranking in 2011 (WB)
10. Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) Sektörel Dağılımı/Sectoral Distribution of Gross Domestic Product (GDP)
11. İmalat Sanayiinin Yapısı/Structure of Manufacturing Industry
12. Kamu Tüketimi / GSMH (veya GSYH)/Public Consumption / GNP (or GDP)
13. Özel Tüketim / GSMH (veya GSYH)/Private Consumption / GNP (or GDP)
14. Yurtiçi Tasarruflar / GSMH (veya GSYH)/Gross Domestic Savings / GNP (or GDP)
15. Gayri Safi Sabit Sermaye Yatırımları / GSMH (veya GSYH)/Gross Fixed Investment / GNP (or GDP)
16. Satın Alma Gücü Çevrim Katsayıları (SAGÇK)/Implied Purchasing Power Parity (PPP) Rates
Bölüm 3. Para ve Fiyatlar/Money and Prices
17. Tüketici Fiyatları Artış Oranı/Percentage Changes in Consumer Prices
18. Faiz Oranları/Interest Rates
19. Para Arzı Artış Hızı/Growth Rate of Money Supply
20. Rezerv Para Artış Hızı/Growth Rate of Reserve Money
21. Döviz Kurları/Exchange Rates
22. Döviz Kurlarının ABD Dolarına Karşı Değişim Hızı/Annual Changes in Exchange Rates Against the US Dollar
Bölüm 4. Dış Ticaret/Foreign Trade
23. Mal İhracatı (Fob)/Merchandise Exports (Fob)
24. Mal İthalatı (Cif)/Merchandise Imports (Cif)
25. Dış Ticaret Hacmi/Foreign Trade Volume
26. Dış Ticaret Hacminin Toplam Dünya Ticareti İçindeki Payı/Share of Trade Volume in World Trade
27. Cari İşlemler Dengesi/Current Account Balance
28. Cari İşlemler Dengesi / GSYH/Current Account Balance / GDP
29. İhracatın İthalatı Karşılama Oranı/Exports as Percentage of Imports
30. İhracat Artış Hızı/Exports Growth Rate
31. İthalat Artış Hızı/Imports Growth Rate
32. İhracat / GSYH/Exports / GDP
33. İthalat / GSYH/Imports / GDP
34. Dış Ticaret Dengesi/Trade Balance
35. Mal İhracatının Sektörel Dağılımı/Sectoral Shares of Merchandise Exports
36. Mal İthalatının Sektörel Dağılımı/Sectoral Shares of Merchandise Imports
37. Uluslararası Rezervler (Altın Hariç)/International Reserves (Minus Gold)
38. Toplam Dünya Rezervleri İçindeki Paylar (Altın Hariç)/Shares in Total International Reserves (Minus Gold)
39. Uluslararası Rezervler (Altın Hariç) / İthalat/International Reserves (Minus Gold) / Imports
40. Turizm Gelirleri/Tourism Receipts
41. Dünya Turizm Gelirlerinin Dağılımı/Share of World Tourism Revenues
Bölüm 5. Uluslararası Yatırımlar/International Investments
42. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları (Girişler)/Foreign Direct Investment (Inflow)
43. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları (Çıkışlar)/Foreign Direct Investment (Outflow)
44. Uluslararası Yatırım Durumu (Varlıklar)/International Investment Position (Assets)
45. Uluslararası Yatırım Durumu (Borçlar)/International Investment Position (Liabilities)
46. Uluslararası Yatırım Durumu (Fark) / GSYH/International Investment Position (Net)/GDP
Bölüm 6. İç ve Dış Borç/Domestic and External Debt
47. Genel Devlet Brüt Borç Stoku / GSYH/General Government Gross Debt Stock / GDP
48. Toplam Dış Borçlar Stoku/Total External Debts Stock
49. Toplam Orta ve Uzun Vadeli Dış Borçlar/Total Medium and Long Term External Debts
50. Kısa Vadeli Dış Borçlar/Short Term External Debts
51. Kamu ve Kamu Garantili Uzun Vadeli Dış Borçlar/Public and Publicly Guaranteed Long Term External Debts
52. Özel Uzun Vadeli Dış Borçlar/Long-Term Private Sector External Debt
53. Toplam Dış Borç Servis Oranı/Total External Debt Service Ratio
54. Toplam Dış Borçlar Stoku / GSYH Oranı/Total External Debts Stocks / GNP Ratio
55. Toplam Dış Borç Stokundaki Değişmeler/Total Change External Debt Stock
56. Kısa Vadeli Borcun Toplam Dış Borca Oranı/Ratio of Short Term Debt to Total External Debt
57. Merkezi Hükümet İç Borç Stoku/Central Government Domestic Debt
58. Merkezi Hükümet Dış Borç Stoku/Central Government Foreign Debt
59. Toplam Dış Borç Sıralaması/Total External/Foreign Debt Ranking
Bölüm 7. İş Gücü Piyasası/Labour Market
60. İşsizlik Oranları/Unemployment Rates
61. Toplam İstihdam/Total Employment
62. Kamu İstihdamı/Employment in the Public Sector
63. İşgücü Verimliliği/Labor Productivity
64. İmalat Sanayiinde Saatlik Brüt Ücret/Hourly Compensation for Manufacturing Workers
Bölüm 8. Refah Göstergeleri/Indicators of Welfare
65. Küresel Rekabet Edebilirlik Endeks Sıralaması/Global Competitiveness Index Ranking
66. Küresel Rekabet Edebilirlik Endeks ve Temel Politika Göstergeleri Sıralaması/Global Competitiveness Index and Main Policies Index Ranking
67. Dünya Rekabet Endeksi Sıralaması/World Competitiveness Index Ranking
68. İnsani Gelişmişlik Endeksi Sıralaması/Human Development Index Ranking
69. İyi Yaşam Endeksi Sıralaması/Better Life Index Ranking
Bölüm 9. Bazı Uluslararası Kuruluşların Temel Ekonomik Göstergelere İlişkin Tahminleri/Projections of Some the International Organizations for main economic Indicators
70. Temel Ekonomik Göstergeler – IMF Tahminleri/Main Economic Indicators – IMF Projections
71. Temel Ekonomik Göstergeler – OECD Tahminleri/Main Economic Indicators – OECD Projections
Bölüm 10. Yirmiler Grubu (G-20) Göstergeleri/Indicators of Group of Twenty (G-20)
72. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Büyüklükleri/Gross Domestic Product (GDP) at Market Prices
73. Dünya Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) Dağılımı/Shares of World Gross Domestic Product (GDP)
74. Reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Büyümesi/Real Gross Domestic Production (GDP) Growth
75. Mal İhracatının (F.o.b.) GSYH’ya Oranı/Ratio of Merchandise Exports (F.o.b.) to GDP
76. Mal İthalatının (F.o.b.) GSYH’ya Oranı/Ratio of Merchandise Imports (F.o.b.) to GDP
77. Cari İşlemler Dengesinin GSYH’ya Oranı/Ratio of Current Account Balance to GDP
78. İşsizlik Oranları/Unemployment Rates
79. Genel Devlet Brüt Borç Stokunun GSYH’ya Oranı/Ratio of General Government Gross Debt Stock to GDP
80. Uluslararası Yatırım Durumunun (Fark) GSYH’ya Oranı/Ratio of International Investment Position (Net) to GDP
 
 
 
Künye Bilgileri
 
Uluslararası Ekonomik Göstergeler 2014​
Sempozyum Bildirisi
Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı
Türü: Ekonomi
Yayın Tarihi: 2015
115 Sayfa
 
 
 
E-Kitap okumak için tıklayın