Tutanak Yazım Rehberi

E-Kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
Önsöz
Sunuş
1 Amaç ve Kapsam
2 Tanımlar
3 Uygulama
Örnekler

1. Açılış
1.1. Genel Kurul
1.1.1 Dönemin İlk Birleşimi
1.1.2 Birinci Oturum
1.1.3 Diğer Oturumlar
1.2 Komisyon
1.3 Başkanlık Divanı
1.4. Heyet Kabulü

2 Yoklama
2.1 Yoklama Sonuna Kadar Yapıldıysa (Elektronik Cihazla)
2.2 Yoklama Yarıda Kesildiyse
2.3 Görüşmeler Sırasında Yazılı Müracaatla Yoklama İstenilmesi
2.4 Görüşmeler Sırasında Ayağa Kalkarak Yoklama İstenilmesi

3 Oturum Başkanlarının Konuşmaları

4 Ant İçme
4.1 Ant İçme
4.2 Ankara’ya Gelindiğinde Atatürk İçin Saygı Duruşu

5 Gündem Dışı Konuşmalar
5.1 Hükûmetin Gündem Dışı Açıklamaları

6 Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları
6.1 Tezkereler
6.1.1 Gündem Dışı Konuşmalardan Tezkerelere Geçme ve Tezkerelerin Yazımı
6.1.2 İzin Tezkereleri
6.1.3 Ödenek ve Yolluk Tezkeresi
6.2 Önergeler
6.3 Denetim Konuları
6.3.1 Genel Görüşme
6.3.2 Meclis Soruşturması
6.3.3 Meclis Araştırması
6.3.4 Gensoru
6.4 Çeşitli İşler
6.4.1 Misafir Heyete “Hoş Geldiniz” Denilmesi
6.4.2 İstiklal Marşı
6.4.3 Saygı Duruşu
6.4.4 Duyurular / Açıklamalar

7 Öneriler
7.1 Danışma Kurulu Önerisi
7.2 Siyasi Parti Grubu Önerisi
7.3 Başkanlık Önerisi

8 Seçimler
8.1 Komisyonlarda Boş Bulunan Üyeliklere Seçim
8.2 Tbmm Başkanı Seçimi
8.3 Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna Üye Seçimi

9 Hükûmet Programı

10 Güven İstemi / Oylaması
10.1 Güven İstemi
10.2 Güven Oylaması

11 Denetim Konuları
11.1 Genel Görüşme
11.1.1 Ön Görüşmeler
11.1.2 Görüşmeler
11.2 Meclis Soruşturması
11.2.1 Ön Görüşmeler
11.2.2 Görüşmeler
11.3 Meclis Araştırması
11.3.1 Ön Görüşmeler
11.3.2 Görüşmeler
11.4 Gensoru
11.4.1 Ön Görüşmeler
11.4.2 Görüşmeler

12 Kanun Tasarı ve Teklifleri İle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler
12.1 Kanun Tasarı ve Teklifleri
12.1.1 Tasarı Veya Teklifin İlk Defa Görüşülmeye Başlanması
12.1.2 Yarım Kalan İşler
12.1.3 Tasarı Veya Teklifin Görüşmelerinin Ertelenmesi
12.1.4 Veto Edilen Kanunların Tekrar Görüşülmesi
12.1.5 Bütçe Görüşmeleri
12.2 Komisyonlardan Gelen Diğer İşler
12.2.1 Kalkınma Planı
12.2.3 Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (Yüce Divana Sevk)

13 Sözlü Sorular
13.1 Sözlü Soru Cevaplandırıldığında
13.2 Birden Fazla Sözlü Soru Birlikte Cevaplandırıldığında
13.3 Sözlü Soru Ertelendiğinde
13.5 Sözlü Soru Yazılı Soruya Çevrildiğinde

14 Oylaması Yapılacak İşler
15 Usul Hakkında Görüşmeler
16 Söylevler
17 Geçen Tutanak Hakkında Konuşmalar
18.1 Sataşmadan Dolayı Söz Hakkı Verilmesi
18.2 Sataşmadan Dolayı Daha Sonra Söz Hakkı Verilmesi
19 Teşekkür, Tebrik, Temenni ve Taziyeler
20 Disiplin Cezaları

İlk Yayın Tarihi : 15/07/2005
Revizyon No : 04
Revizyon Tarihi : 03/04/2013

Künye Bilgileri

Tutanak Yazım Rehberi
Hazırlayan: Rıza Yurddaş, Uzman Stenograf, Yönetim Sistemleri Temsilcisi
Türkiye Büyük Millet Meclisi, TBMM Yayınları
Türü: Tutanak Yazımı, Eğitim, Rehber, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Nisan 2013
132 Sayfa
ISBN:

 

E-Kitap okumak için tıklayın