Türkiye İşgücü Piyasasında Hareketlilik: Mikro Veriye Dayalı Analiz

Özet
 
Bu çalışmada, Türkiye çalışma çağı nüfusu kayıtdışılık boyutu da dikkate alınarak işgücü piyasası durumu açısından altı farklı statüye ayrıştırılmış ve bu statüler arasındaki hareketler Gelir ve Yaşam Koşulları Anketi 2008-2011 panel veri kümesi kullanılarak detaylı şekilde takip edilerek işgücü piyasasındaki geçiş eğilimlerinin ve bu eğilimlerin yapısal belirleyicilerinin tespit edilmesi hedeflenmiştir. Geçişkenlik çözümlemeleri en hareketli statünün işsizler olduğunu göstermektedir. Ayrıca kayıtlı statülerde çalışanların kayıt dışı statülerde çalışanlara kıyasla mevcut statülerinde daha kararlı bir şekilde konumlandığı görülmektedir. Ekonomik kriz döneminde kayıtlı statülerde açığa çıkan iş kaybının kayıt dışı statüler tarafından belirli oranda hazmedildiği gözlemlenmektedir. İşgücü statüleri arasındaki geçişkenliğin belirleyicileri incelendiğinde eğitim seviyesindeki artışın kayıtlılık ile eşleştiği görülmüştür. Özellikle, meslek lisesi mezunlarının kayıtlı-ücretli işgücü statüsüne geçişteki yüksek olasılığı dikkat çekicidir. Büyük ölçekli firmalarda (50+) çalışanların kayıtlı statülere geçişteki yüksek olasılığı ile kayıt dışına çıkma ihtimallerinin düşüklüğü dikkat çekmektedir. Sanayi sektöründe çalışanlar kayıtlı statülere daha yüksek bir olasılıkla geçerken; inşaat sektörü çalışanlarının kayıtlılığa geçişte daha düşük bir ihtimale sahip olduğu görülmektedir. İşsizlikten istihdama geçme olasılığı eğitim seviyesi ile artmaktadır. Kadınların işsiz statüsünden işgücü piyasası dışına geçişlerde erkeklere kıyasla daha yüksek olasılığa sahip olduğu ve işgücü piyasası dışından ve işsizlikten istihdama geçişlerde erkeklere göre dezavantajlı konumda olduğu görülmektedir. Hane reislerinin kayıtlı ücretli işlere geçiş ihtimalleri artış göstermekte ve işgücü piyasasında kalma ihtimallerinin yüksek olduğu gözlenmektedir. Son olarak sosyal yardım alanların sosyal yardım almayanlara nazaran işgücü piyasası dışından ve işsizlikten kayıt dışı statülere geçiş ihtimalleri artmaktadır. Ayrıca sosyal yardım alanların kayıtlı ücretli statüye geçiş ihtimalinin almayanlara kıyasla azalması dikkat çekici bir bulgudur. Ekonometrik bulgular sosyal yardım alanların daha yüksek bir ihtimalle işgücü piyasasına katıldığını göstermektedir.
 
 
 
Künye Bilgileri
Türkiye İşgücü Piyasasında Hareketlilik: Mikro Veriye Dayalı Analiz
Deniz Alcan, Raif Can, Betül Pektaş
Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı
Türü: Ekonomi
Yayın Tarihi: Temmuz 2015
43 Sayfa
 
 
 
E-Kitap okumak için tıklayın