Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeleri

Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeleri
E-Kitap okumak için tıklayın

İçindekiler

Sunuş

Türk Tabipleri Birliği Hekimlik ve İnsan Hakları Bildirgesi
Türk Tabipleri Birliği Hekimlerin Toplumsal Sorumlulukları Bildirgesi
Türk Tabipleri Birliği Hasta Hakları Bildirgesi
Türk Tabipleri Birliği Aydınlatılmış Onam Bildirgesi
Türk Tabipleri Birliği Özel Yaşama Saygı ve Mesleki Gizliliğin Korunması Bildirgesi
Türk Tabipleri Birliği Kızlık Zarı Kontrolü ve Onarımında Hekim Tutumu Bildirgesi
Türk Tabipleri Birliği Hekim Hakları Bildirgesi
Türk Tabipleri Birliği İş Bırakma Eylemi Bildirgesi
Türk Tabipleri Birliği Malpraktis Bildirgesi
Türk Tabipleri Birliği Yaşamın Başlangıcına İlişkin Bildirge
Türk Tabipleri Birliği Yaşamın Sonuna İlişkin Etik Bildirge
Türk Tabipleri Birliği Tıbbi Genetik Veriler Bildirgesi
Türk Tabipleri Birliği Kök Hücre Araştırmaları ve Tedavilerine İlişkin Bildirge
Türk Tabipleri Birliği Organ Aktarımlarına İlişkin Etik Bildirge
Türk Tabipleri Birliği Sağlık Hizmetlerinde Yüksek Teknoloji Kullanımına İlişkin Bildirge
Türk Tabipleri Birliği Araştırma Etiği Bildirgesi
Türk Tabipleri Birliği Yayın Etiği Bildirgesi
Türk Tabipleri Birliği Hekim-Endüstri İlişkisi Bildirgesi
Türk Tabipleri Birliği Çalışan Sağlığı Bildirgesi
Türk Tabipleri Birliği Medya ve Sağlık Bildirgesi
Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu 2008-2010 Dönemi Üyeleri

Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu 2008-2010 dönemi üyeleri

Nihat BULUT (Başkan) – Hekim, Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı, serbest hekim
Selçuk CANDANSAYAR – Hekim, Psikiyatrist, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD
Murat CİVANER (Sekreter) – Hekim, Tıp Etiği uzmanı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Etiği AD
İsmail DEMİRDÖVEN – Felsefeci, Hacettepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü
Hayriye ERBAŞ – Sosyolog, Ankara Üniversitesi DTCF, Sosyoloji Bölümü
Ali GÖKÖZ – Hekim, Gastroenteroloji uzmanı, Emekli
Didem Gediz GELEGEN – Pratisyen hekim, Ankara Çankaya Belediyesi
Cumhur İZGİ – Hekim, Tıp Etiği uzmanı, Kemer Sağlık Ocağı
Tuğrul KATOĞLU – Hukukçu, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi AD
Nurgün PLATİN – Yüksek Hemşire, Emekli
İskender SAYEK – Hekim, Genel Cerrah, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD
Hafize ÖZTÜRK TÜRKMEN – Hekim, Tıp Etiği uzmanı, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Etiği AD
Müge YETENER – Hekim, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı, serbest hekim

Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeleri Çalıştayı Düzenleme Kurulu (4-5 Nisan 2008)

Dilek Aslan
Nüket Örnek Büken
Murat Civaner
Cemal Güvercin
Aysun Balseven Odabaşı
İskender Sayek
Serap Şahinoğlu

Türk Tabipleri Birliği II. Etik Bildirgeleri Çalıştayı
Düzenleme Kurulu (20 Haziran 2009)

Nihat Bulut
Murat Civaner
İsmail Demirdöven
Hayriye Erbaş
Hafize Öztürk Türkmen
Nurgün Platin
İskender Sayek
Müge Yetener

BİLDİRGE ÇALIŞMA GRUPLARI

Araştırma Etiği Bildirgesi Yayın Etiği Bildirgesi
Hekim Endüstri İlişkisi Bildirgesi
Sağlık Hizmetlerinde Yüksek Teknoloji Kullanımına İlişkin Bildirge

Dr. Özdemir Aktan (İstanbul Tabip Odası)
Dr. Umut Akyol (KBB-BBC Derneği)
Dr. Yücel Ayaz (Tekirdağ Tabip Odası)
Bülent Becan (AIFD)
Dr. Mehmet Beyazova (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR AD)
Dr. Nüket Örnek Büken (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Etiği AD, Türkiye Biyoetik Derneği, Geriatri Derneği)
Dr. Osman Çağlayan (Türk Klinik Biyokimya Derneği)
Av. Yunus B. Çamurdan (TTB Hukuk Bürosu)
Dr. Nesrin Çobanoğlu (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Etiği AD)
Dr. Leyla Dinç (Türk Hemşireler Derneği)
Dr. Ethem Gelir (Türk Fizyolojik Bilimler Derneği)
Dr. Osman İnci (Türk Üroloji Derneği)
Dr. Esin Karlıkaya (Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi AD)
Dr. Hakan S. Örer (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türk Farmakoloji Derneği)
Dr. Çetin Önsel (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp AD)
Dr. İskender Sayek (TTB Merkez Konseyi, TTB Etik Kurulu)
Av. Serhad Şahin (Ankara Barosu)
Dr. Hafize Uzun (Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği)
Dr. Hüseyin Üstün (Patoloji Dernekleri Federasyonu)
Dr. Vesile Sepici (Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hek. Derneği)
Dr. Alpaslan Şenköylü (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği)
Dr. İbrahim Vargel (Türk Plastik Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği)
Dr. Orhan Yılmaz (Türk Kulak Burun Boğaz – Baş Boyun Cerrahisi Derneği)
Dr. Can Polat Eyigün (Klimik Derneği)
Dr. Gülay Yıldırım (Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji AD)
Dr. Mustafa Berker (Türk Nöroşirürji Derneği)
Dr. Funda Kadıoğlu (Türkiye Biyoetik Derneği)

Hekimlik ve İnsan Hakları Bildirgesi

Dr. Metin Bakkalcı (Türk Tabipleri Birliği)
Dr. Nihat Bulut (TTB Etik Kurulu)
Dr. Mehmet İyigün (Gaziantep Tabip Odası)
Dr. Aysun Balseven Odabaşı (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD)
Dr. Cavit Olgun (Adana Devlet Hastanesi)
Dr. Serap Şahinoğlu (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji AD)
Dr. Osman Türk (Bolu Tabip Odası)
Dr. Müge Yetener (TTB Etik Kurulu)
Dr. Mehmet İyigün (Gaziantep Tabip Odası)

Hekimin Toplumsal Sorumlulukları Bildirgesi
Hekim Hakları Bildirgesi
Malpraktis Bildirgesi
İş Bırakma Eylemi Bildirgesi
Medya ve Sağlık Bildirgesi

Dr. Müfit Akyüz (Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği, Türkiye Romatizma Araştırma Savaş Derneği)
Zümrüt Alpınar (ODTÜ Felsefe Bölümü)
Dr. Dilek Aslan (TTB UDEK Yürütme Kurulu, Geriatri Derneği)
Dr. Sema Canbakan (Türk Toraks Derneği)
Dr. Murat Civaner (TTB Etik Kurulu, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD, Türkiye Biyoetik Derneği)
Dr. Murat Çakan (Türk Androloji Derneği)
Dr. Hayriye Erbaş (TTB Etik Kurulu)
Dr. İsmail Demirdöven (TTB Etik Kurulu)
Dr. Figen Gökoğlu (Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği, Türkiye Romatizma Araştırma Savaş Derneği)
Dr. Ali Gököz (TTB Etik Kurulu)
Av. Mustafa Güler (TTB Hukuk Bürosu)
Dr. Orhan Odabaşı (TTB Merkez Konseyi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD)
Dr. Binnur Önal (Patoloji Dernekleri Federasyonu)
Dr. Havva Özden (Pratisyen Hekimlik Derneği)
Dr. Tuğrul Tiryaki (Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği)
Dr. Ercan Yavuz (Ankara Tabip Odası)
Dr. Feyza Erkan (Türk Toraks Derneği)
Dr. Mehmet İyigün (Gaziantep Tabip Odası)
Dr. Cemalettin Topuzlu (Türk Cerrahi Derneği)
Dr. Ferda Aydoğdu (Türkiye FTR Uzman Hekimleri Derneği)
Dr. Özlem Yıldız (Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği)
Av. Ziynet Özçelik (TTB Hukuk Bürosu)
Av. Sunay Akyıldız (İstanbul Barosu)

Yaşamın Başlangıcına İlişkin Bildirge
Yaşamın Son Dönemine İlişkin Bildirge
Kızlık Zarı Bildirgesi

Hem. Sultan Alan (Türk Hemşireler Derneği)
Dr. Nermin Ersoy (Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD)
Dr. Oya Gökmen (Türk Jinekoloji Derneği)
Uzm. Hem. Mukadder Gün (Jandarma Lojistik Komutanlığı)
Dr. Önder İlgili (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji AD)
Dr. N. Yasemin Oğuz (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji AD)
Dr. Nurgün Platin (TTB Etik Kurulu)
Dr. Fatma Sarıcaoğlu (Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği)
Dr. Şahin Sırmalı (Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği)
Dr. M. Cengiz Yakıcıer (TTB Etik Kurulu)
Dr. İsmail Dölen (Türk Jinekoloji Derneği)
Dr. Müge Yetener (TTB Etik Kurulu)
Dr. Didem Gelegen (TTB Kadın Sağlığı Kolu)
Dr. Kevser Vatansever (TTB Kadın Sağlığı Kolu)
Dr. Pergin Atilla (Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği)
Dr. Filiz Ak Parlak (TTB Kadın Sağlığı Kolu)

Tıbbi Genetik Veriler Bildirgesi
Organ Aktarımlarına İlişkin Etik Bildirge
Kök Hücre Araştırmaları ve Tedavilerine İlişkin Bildirge

Dr. Aslıhan Akpınar (Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji AD)
Dr. Aydın Dalgıç (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD)
Dr. Müge Demir (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji AD)
Dr. Nüket Y. Kutlay (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD)
Dr. Hafize Öztürk (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji AD)
Dr. E. Ferda Perçin (Tıbbi Genetik Derneği)
Av. Zennure Tokgöz (Ankara Barosu)
Dr. Yeşim Ülman (Türkiye Biyoetik Derneği, İstanbul Tabip Odası Etik Kurulu)
Dr. Süha Göksel (Patoloji Dernekleri Federasyonu)
Dr. Yasemin Balaban (Türk Gastroenteroloji Derneği)
Dr. Tamay Başağaç Gül (Türkiye Biyoetik Derneği)
Dr. Serkan Durdu (Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği)
Hem. Mukadder Gün (Türkiye Biyoetik Derneği)

Hasta Hakları Bildirgesi Aydınlatılmış Onam Bildirgesi
Özel Yaşama Saygı ve Mesleki Gizliliğin Korunması Bildirgesi

Dr. Bedrettin Akova (Türkiye Spor Hekimleri Derneği)
Av. Sunay Akyıldız (İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Komisyonu, Tıp Hukuku Derneği)
Dr. Ömer Azal (Türkiye Endokrin ve Metabolizma Derneği)
Hem. Zehra Göçmen Baykara (Türk Hemşireler Derneği)
Dr. Fuat Büyüklü (Ankara KBB Derneği)
Av. Ümit Erdem (Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği (HAYAD))
Av. Verda Ersoy (TTB Hukuk Bürosu)
Dr. Cemal Güvercin (TTB Etik Kurulu)
Dr. Selim Kadıoğlu (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi AD)
Dr. Hamide Kart Köseoğlu (Türkiye Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği)
Dr. Oya Ögenler (Mersin Tabip Odası)
Dr. Şeref Özer (Türkiye Psikiyatri Derneği)
Dr. Sezai Şaşmaz (Türk Dermatoloji Derneği)
Nevzat Toroslu (TTB Etik Kurulu)
Dr. Muharrem Uçar (GATA Tıp Tarihi ve Deontoloji AD)

Çalışan Sağlığı Bildirgesi

Dr. Gürhan Fişek (Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı)
Dr. Aykut Çelik (TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu)
Dr. Celal Emiroğlu, (TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu)

KATILIMCI KURUMLAR

Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu
TTB-UDEK Etik Çalışma Grubu
TTB-Hukuk Bürosu
TTB Kadın Sağlığı Kolu
TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu
Tabip Odaları
Tıp Fakülteleri Tıp Etiği Anabilim Dalları
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
GATA
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık Dernekleri
Geriatri Derneği
Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği
Kalp Damar Cerrahisi Derneği
Türk KBB-BBC Derneği
KLİMİK Derneği
Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği
Patoloji Dernekleri Federasyonu
Tıbbi Genetik Derneği
Türk Androloji Derneği
Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği
Türk Cerrahi Derneği
Türk Dermatoloji Derneği
Türk Farmakoloji Derneği
Türk Fizyolojik Bilimler Derneği
Türk Gastroenteroloji Derneği
Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği
Türk İç Hastalıkları Uzmanları Derneği
Türk Jinekoloji Derneği
Türk Klinik Biyokimya Derneği
Türk Nörüşirürji Derneği
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
Türk Plastik Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği
Türk Radyoloji Derneği
Türk Toraks Derneği
Türk Üroloji Derneği
Türkiye Biyoetik Derneği
Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği
Türkiye Endokrin ve Metabolizma Derneği
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği
Türkiye Psikiyatri Derneği
Türkiye Romatizma Araştırma Savaş Derneği
Türkiye Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği
Türkiye Spor Hekimleri Derneği
Pratisyen Hekimlik Derneği
Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği
Ankara Barosu
İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Komisyonu
Türk Hemşireler Derneği

Künye Bilgileri

Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeleri
Türk Tabipleri Birliği
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, Tıp Etiği, Deontoloji, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Mayıs 2010
59 Sayfa
ISBN: 978-605-5867-29-4

 

Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeleri
E-Kitap okumak için tıklayın