Türk Ceza Kanunu: Hekimler ve Sağlık Ortamına İlişkin Maddeleri Yorum, Öneri ve Eleştiriler

İçindekiler

Ceza Kanununun amacı
Kanunun bağlayıcılığı
Tanımlar
Diğer suçlar
Ceza sorumluluğunun şahsîliği
Kast
Taksir
Netice sebebiyle ağırlaşmış suç
Kanunun hükmü ve amirin emri
Meşru savunma ve zorunluluk hali
Sınırın aşılması
Cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit
Haksız tahrik
Hata
Yaş küçüklüğü
Akıl hastalığı
Sağır ve dilsizlik
Geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olma
Suça teşebbüs
Faillik
Azmettirme
Süreli hapis cezası
Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar
Hapis cezasının ertelenmesi
Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma
Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri
Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri
Dava zamanaşımı
Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar, uzlaşma
Soykırım
İnsanlığa karşı suçlar
İnsan ticareti
Nitelikli haller
Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi
İntihar
Taksirle öldürme
Kasten yaralama
Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama
Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi
Taksirle yaralama
İnsan üzerinde deney
Organ veya doku ticareti
İşkence
Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence
Eziyet
Terk
Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi
Çocuk düşürtme
Çocuk düşürme
Kısırlaştırma
Cinsel saldırı
Çocukların cinsel istismarı
Reşit olmayanla cinsel ilişki
Cinsel taciz
Cebir
Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
Kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi
Ortak hüküm
Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi
Hakaret
? TÜRK CEZA KANUNU
Kişinin hatırasına hakaret
Kişisel verilerin kaydedilmesi
Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme
Nitelikli haller
Verileri yok etmeme
Şikayet
Radyasyon yayma
Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali
Trafik güvenliğini tehlikeye sokma
Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma
Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti
Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma
Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak
Sağlık için tehlikeli madde temini
Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma
Resmi belgede sahtecilik
Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek
Resmi belge hükmünde belgeler
Çocuğun soybağını değiştirme
Kötü muamele
Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali
Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması
Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi
Görevi yaptırmamak için direnme
Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık
Suçu bildirmeme
Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi
Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi
Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme
Genital muayene
Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme

Künye Bilgileri

Türk Ceza Kanunu: Hekimler ve Sağlık Ortamına İlişkin Maddeleri Yorum, Öneri ve Eleştiriler
Av. Ziynet Özçelik, Dr. Ümit Biçer, Dr. Yasemin Balcı, Dr. Metin Bakkalcı, Dr. Ümit Biçer, Dr. Erhan Büken, Dr. Nüket Örnek Büken, Dr. Faik Çelik, Dr. Mustafa Sercan, Dr. Serap Şahinoğlu, Av. Ziynet Özçelik, Dr. Berna Uluğ
Türk Tabipleri Birliği
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, Ceza Hukuku, Tıp Hukuku, E-kitap indir, E-kitap Oku
Yayın Tarihi: Nisan 2005
96 Sayfa
ISBN: 975-6984-73-2

 

E-Kitap okumak için tıklayın