Tüketici Hakem Heyetleri

Ülkemizde on yılı aşkın bir süredir görece düşük miktarlı on binlerce tüketici uyuşmazlıklarını karara bağlayarak önemli bir hukuki görevi yerine getiren Tüketici Hakem Heyetleri (THH) 6502 Sayılı TKHK ve buna ilişkin Yönetmeliklerle yeniden yapılandırılmış olup, elinizdeki kitapta bu kurumun yapısı, oluşum tarzı, hukuki niteliği, çalışma usul ve esasları; verdiği kararların niteliği ve infazı; bu kararlara karşı tüketici mahkemesi nezdinde açılan itiraz davasının koşulları incelenmiştir. Bundan başka THH nezdinde; belirsiz alacak ve kısmî alacak talepleri ile ıslah taleplerinin yapılıp yapılamayacağı; THH’nin itirazın iptali, manevi tazminat taleplerini inceleme yetkisinin olup olmadığı; tahkikat yapma yetkilerinin sınırlarının ne olduğu gibi birçok hukuki sorun incelenmiş olup, kimisi kitapta işlenen konu ve sorunları birebir şekilde, kimisi içerdikleri düşünce, anlayış ve yaklaşım tarzı itibarıyla aydınlatan Yargıtay kararları kitaba alınarak çalışmanın bütünlüğü sağlanmıştır. Kitabın sonuna konulan ekler bölümü ile de, okura pozitif metinler üzerinde yakın okuma yapmanın fiziksel olanağı sunulmak istenmiştir.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
– THH’lerin Kuruluş Amacı, Kuruluşu ve Oluşumu
– THH’lerin Hukuki Niteliği
– THH’lerin Yetki Alanı
– THH’lerin Görev Alanlarına Giren ve Girmeyen Uyuşmazlıklar
– THH’lerin Tahkikat ve Delil Toplama Yetkilerinin Sınırı (Tanık, Yemin Delili, Keşif ve Diğer Delilleri Kullanabilme Yetkisinin Olup Olmadığı)
– THH Kararlarının Niteliği ve İnfazı
– THH Kararlarına İtiraz Davası
– THH Nezdinde Belirsiz Alacak Taleplerinin, Kısmî Alacak Taleplerinin ve Islah Talebinin İleri Sürülüp Sürülemeyeceği
– THH’lerle İlgili Yargıtay İçtihatları
– Ekler: Mevzuat, Başvuru Dilekçesi, THH Karar Tutanağı Örneği

KÜNYE BİLGİLERİ

Tüketici Hakem Heyetleri
Mehmet Akif Tutumlu
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: Ocak 2015
Türü: Tüketici Hukuku
328 Sayfa
1. Hamur Sert Kapak 17×25 cm
ISBN: 975 02 3145 2