Ticarî, Sınaî ve Malî Teamüllere Dair Oda Meclisi Kararları

Ticarî, Sınaî ve Malî Teamüllere Dair Oda Meclisi Kararları
E-kitap okumak için tıklayın

 
 
 
İçindekiler
 
* Acentelere kataloğ fiyatından iskonto
* Apartıman inşaatında mukavele (götürü yaptırılan)
* Ambalâj tabirinin tütünlerin denklemesindeki şümulü
* Ayçiçeği tohumlarının analiz yüzdesi
* Arpa kırmacılarının fatura verip vermiyeceği
* Ardiyelerin bedeâtı icaresi
* Afyon masrafı (İstanbulda)
* Azamî, asgarî malların tesliminde hakkıhiyar
* Av derilerinde iskonto mikdarı
* Amerikan bezinin kaput bezi olduğu
* Adres tehdili
* Ardiye ücretleri (buğdayın)
* Buğday kırdırılması
* Bonolar (vazıh adrese istinad etmeyen)
* Bisküvi kutularının darası
* Bezlerde (cild için) tolerans
* Buğday firesi
* Buğday ardiye ücretleri
* Bulgur firesi
* Borsada muamele gören maddelerin masrafları
* Benzinin kantariye ücreti
* Biraların vezni (fıçı ile satılan)
* Borsa beyannamelerindeki kayıtlar
* Burçak firesi
* “Collaborateur” kelimesinin manası
* C.I.F Mübayaalarda menşe şehadetnamesi harcı
* C.I.F Satışlarda teamül
* Cam satışı ( İstirye )
* Çuval sikletinde kabul edilen tolerans
* Çimento satışları
* Çimento firesii
* Depomnun ahare icarında kontratoya raptı
* Dövizlerin ödenme müddeti
* Derilerin (ufak bacak) salamurası
* Derilerde (av) iskonto miktarı
* Tellâliye ücretinin miktarı
* Ekmek unu (günlük)
* Ehlihibre ve mümeyyiz ücreti
* Elbiselerden (müstemel) alınan gümrük resmi
* Fasulyanın firesi
* Fatura (bedeli alınmamış mallar için)
* Fes ticaretinde teamül
* Fındık satışlarında vezin
* Faturalar
* Faturalarda neto peşin ne demektir
* Levant fındıkları tabiri
* F.O.B satışlar hakkında
* Gümrükten mal çıkarmakta aynı vapurda ve bir parti olarak tabiri
* Gümrük formalitelerinin kime ait olduğu
* Gümrük ordinolarının cirosu
* Garajlarda icar mukavelesi
* Gümrük resmi (ecnebiye sipariş edilen malların
* Gazoz şişelerinin misliyat veya kıyemiyattanmı olduğu
* Gaz ve benzinin kantariye ücreti
* Harflerin izabesinde firesi
* Hakkıhıyar Aazamî asgarî hadler dahilinde teslim edilecek mallara ait
* Hava parası hakkında
* Hayat sigortası muamelesinin tekemmülü
* Hayvan satışları (1/4/28 den evvel)
* İşçilere vaki tediyatın imzası
* İskonto (acentelere kataloğ fiatından)
* İplerin firesi (Kastamonu mali)
* İrrevokabl tediye emri
* İhbar (tahmili mukarrer emtianın mürselün ileyhe ihbari)
* İcarelerde dellâliye ücreti
* İmzalar (bir alet vasıtasıyle konan)
* Japon mallarının peşin para ile satılması
* Kurşun kalem satışlarında komisyon
* Kantariye resminin kime ait olduğu
* Komisyondan komisyon alınması (Emniyet Sandığında)
* Kitap adedi (naşirin müellife vereceği)
* Kömür firesi
* Kılişeler hakkında
* Kriple kömürün bırakacağı toz
* Kambiyolar (Bankaların borsa fiatından fazlaya satması)
* Kömürler (depoya konan)
* Konter Turisk tabirinin şümulü
* Konşmentolar mukabilinde makbuz alınması (gümrük kumusyoncularına verilen)
* Kavun karpuz satışı
* Kumusyon (peşin alışverişte müşteriye verilen)
* Kok kömürlerinin firesi
* Kömürün (perakendeciye satılan) ne müddet zarfında çekileceği
* Kendir mamulâtın firesi (ip,sicim gibi)
* Kumusyon (acente vasıtasiyle bir malın satılışında verilen)
* Köselelerin firesi
* Kahvenin firesi
* Konserve imalinde kullanılan tenekelerin firesi
* Kerestelerde tulerans
* Kredi dö tret ve kredi dökümanter muamelesinin farkı
* Kumusyon ve Simsariye hakkında
* Kumusyoncular hakkında
* Kantariye ücreti (benzinin)
* Kumusyon alınıp alınmadığı (Bankalarca)
* Kontr konesman mübayaalar
* Levazımı bahriye satanların tenzilât yapmaları
* Mukavelât ve taahhüdatı ticariye
* Nakliye şirketlerinin eşyayı muayene ve teslimi
* Menşe şehadetnamesi masrafı (C.I.F satılan malların)
* Motor için garanti verilemsi
* Mantarların firesi
* Mercimeğin kırılmasında fire
* Masraflar (borsada muamele gören maddelerin)
* Mektupların (ticarî) mukavelename addolunacağı
* Muşamba icar ve isticarî
* Mukavelat ve muahedatı ticariyeye riayet
* Mısırların tartılması
* Müskirat satışında bey’iye
* Nakliye kumusyoncusunun başka bir ücret alıp almayacağı
* Nakliye ücreti (ağır eşyanın)
* Neto peşin ne demektir (faturalarda)
* Nakliye şirketlerinin eşyayı muayene ve tesellümü
* Nakliye şirketlerinin eşyayı teslim ve sevkleri
* Nohud firesi
* Ordinoların cirosu (gümrük)
* Ordinolar (kumpanyaların verdiği)
* Oksijen satışları
* Ordino ile konşmentonun tebdili
* Otomobil ve emsalinin peşin satılışı
* Odun firesi
* Ot balyalarının vereceği fire
* Peynirlerin (tulum) buzhanede vereceği fire
* Parafinin firesi
* Pamuk ipliğinin trikotesinde vereceği fire
* Peynirin firesi (beyaz)
* Peştemallık ve hava parası
* Peynirlerin (kaşar ve teleme) satışında iskonto
* Portakal ve palamut satışlarında kumusyon
* Rafine salat tabiri
* Rumuzat (harflerden ibaret)
* Simsariye cetveli
* Sigortalar mukaveleleri
* Supalan teslimden maksat
* Sabun imalâtında sarf listesi tanzimi
* Satış fiyatı farkı ( peşin ile veresiye arasında)
* Satış salâhiyeti verilmesi (telgrafla)
* Simitler (tablakârlara veriklen) hakkında
* Sabun firesi
* Sabun satışında kumusyon
* Stok kelimesinin tarif ve şümulü
* Sigorta (hayat) muamelesinin tekemmülü
* Şeker sandıklarının kilosu (Bulgaristandan gelen)
* Tahtalarda kesme ve biçme payı (fabrika)
* Tütün dengi neye tabir olunnur
* Tuğla alım satımı hakkında
* Tütün fiyatları (geçmiş zamana ait)
* Tütün satışlarında ambalajların iadesi
* Teerhin (kumusyonculara gönderilen malların)
* Toptan (asgrî) mikdarlar (muhtelif emtianın)
* Tütün alım satımında simsariye
* Tartılmak (sandık ve çuvalle satılan şeker, benzin vesaire)
* Toptancı mefhumunun derecesii şümulü
* Teslim (eşyayı ticariyenin sahibine teslimi)
* Unların çuvalla satılması
* Un alınması (değirmenlerden ordino ile)
* Unların satış tarzı
* Un (ekmek)
* Vagon ve ray gibi emtiada fabrika kumusyoncularına verilecek kumusyon
* Valeks’in firesi
* Zahire satışlarında hesabı carî mukaveleleri
 
 
 
Künye Bilgileri
 
Ticarî, Sınaî ve Malî Teamüllere Dair Oda Meclisi Kararları
İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi
İstanbul Ticaret Odası Yayınları
Türü: Ekonomi, İşletme, E-kitap indir, E-kitap oku
69 Sayfa
 
 
 
Ticarî, Sınaî ve Malî Teamüllere Dair Oda Meclisi Kararları
E-kitap okumak için tıklayın