Temel Veteriner Anatomi

Temel Veteriner Anatomi
E-kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
Önsöz
Kısaltmalar
Anatominin Tanımı ve Temel Anatomik Kavramlar
Anatominin Tanımı
Anatomik Terimler
Vücut Düzlemleri (Plana Corporıs)
Doğrultu, Yön, Konum Bildiren Terimler
Veteriner Anatomide İncelenen Hayvanlar
Memelilerde Büyük Vücut Boşlukları
Göğüs Boşluğu (Cavum Thoracıs)
Pleura
Karın Boşluğu (Cavum Abdomınıs)
Leğen Boşluğu (Cavum Pelvıs)
Karın Boşluğu ve Peritoneum
Leğen Boşluğu ve Peritoneum
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar
İskelet Sistemi ve Eklemler
Kemikler Ve İskelet Sistemi
Kemiklerin Şekillerine Göre Sınıflandırılması
Uzun Bir Kemiğin Makroskopik Yapısı
Kemiklerin Beslenmesi
Kemik Üzerindeki Çıkıntı ve Girintiler
İskeletin Bölümleri
Baş İskeleti
Cranium Cerebrale
Cranium Viscerale
Omurga (Columna Vertebralis)
Kaburgalar (Costae)
Göğüs Kemiği (Sternum)
Ekstremite Kemikleri (Skeleton
Appendıculare, Ön Ve Arka Bacak Kemikleri)
Ön Bacak Kemikleri (Ossa Membri Thoracici)
Arka Bacak Kemikleri (Ossa Membri Pelvini)
EKLEMLER
Eklem Hareketleri
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Kas Bilimi (Myologia)
Kas Bilimi (Myologia)
Kas Çeşitleri
İskelet Kasları – Çizgili Kaslar
Organ Kasları – Düz Kaslar
Kalp Kası (Myocardium)
Deri Kasları (Musculi cutanei)
Baş Üzerindeki Kaslar (Musculi capitis)
Dudak, Yanak ve Göz Çevresinde Bulunan Kaslar
Çiğneme Kasları (Musculi masticatores)
Boyun Bölgesi Kasları (Musculi colli)
Dil Kasları (Musculi hyoidei)
Sırt Kasları (Musculi dorsi)
Göğüs Kasları (Musculi thoracis)
Diaphragma
Solunum kasları
Karın Kasları (Musculi abdominis)
Ön Bacak Kasları (Musculi membri thoracici)
Bilek Ekleminin ve Ön Ayağın Açıcı (extensor) ve
Bükücü (flexor) Kasları
Arka Bacak Kasları (Musculi membri pelvini)
Dış Sağrı Kasları (Musculi glutei)
Uyluğun (femur) Ön Tarafında Bulunan Kaslar
Uyluğun Yan ve Arka Tarafındaki Kaslar
Uyluğun İç Yüzündeki Kaslar
Bacağın Ön, Yan ve Arka Tarafında Yer Alan Kaslar
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Sindirim Sistemi
Sindirim Sistemi (Apparatus digestorius)
Ağız (Os – Oris – Stoma)
Ağız Boşluğu (Cavum oris)
Ağız Boşluğunun İçinde ve Çevresinde Yer Alan Organlar
Dudaklar (Labia oris)
Yanak (Bucca)
Diş Eti (Gingiva)
Damak (Palatum)
Dişler (Dentes)
Dil (Lingua – Glossa)
Tükrük Bezleri (Glandulae Salivariae)
Yutak (Pharynx)
Sindirim Kanalı (Canalis alimentarius)
Yemek Borusu (Esophagus)
Mide (Ventriculus – Gaster)
Bağırsaklar (Intestinum)
Karaciğer (Hepar)
Karın Tükrük Bezi (Pancreas)
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Solunum Sistemi (Systema respiratorium)
Solunum Sistemi (Systema Respıratorıum)
Burun Delikleri (Nares) Ve Burun Boşluğu (Cavum Nası)
Geniz (Nasopharynx)
Gırtlak (Larynx)
Soluk Borusu (Trachea)
Akciğerler (Pulmones)
Akciğerlerin Yerleşimi
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Boşaltım ve Üreme Sistemleri
Boşaltım Ve Üreme Sistemleri (Systema Urogenıtalıa)
Boşaltım Sistemi (Systema Urinaria)
Böbrek (Ren)
Sidik Kanalı (Ureter)
Sidik Kesesi (Vesica Urinaria)
Dış Sidik Yolu (Urethra)
Üreme Sistemi (Systema Genitalia)
Erkek Üreme Sistemi (Systema Genitalia Masculina)
Erbezi Torbası (Scrotum)
Erbezi (Testis)
Epididymis
Ductus Deferens
Eklenti Üreme Bezleri (Glandulae Genitales Accessoriae)
Kamış (Penis)
Erkek Dış Sidik Yolu (Urethra Masculina)
Sünnet Derisi, Çav Torbası (Preputium)
Systema Genitalia Feminina (Dişi Üreme Sistemi)
Yumurtalık (Ovarium)
Yumurta Kanalı (Tuba Uterina, Oviduct, Salpinx)
Rahim, Döl Yatağı, Kuzuluk (Uterus)
Kılıf, Hazne, Mehbil (Vagina)
Kılıf Giriti, Mehbil Giriti (Vestibulum Vaginae)
Ferç (Vulva)
Bızır (Clitoris)
Dişi Dış Sidik Yolu (Urethra Feminina)
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Dolaşım Sistemi (Cardiovasculer System) ve İç Salgı Bezleri
Dolaşım
Kan Plazması Ve Şekilli Elementler
Kalbin Yeri
Kalp Duvarı Yapısı
Kalbin Bölümleri
Kalp Kapakları
Fonksiyonel Ve Yapısal Olarak Damarları
Lenfatik Sistem
İç Salgı Bezleri- Endokrin Bezler
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Sinir Sistemi
Sinir Sistemi (Systema Nervosum)
Merkezi Sinir Sistemi (Systema Nervosum Centrale)
Beyin
Omurilik
Çevresel Sinir Sistemi (Systema Nervosum Periphericum)
Kafa Sinirleri
Spinal Sinirler
Somatik (İstemli) Sinir Sistemi
Otonom (İstemsiz) Sinir Sistemi
Sempatik Sinir Sistemi
Parasempatik Sinir Sistemi
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Duyu Organları
Duyu Organları (Organa Sensuum, Aesthesıologıa)
Organum Olfactus, Koku Duyusu Organı
Organum Gustus, Tat Duyusu Organı
Organum Visus, Görme Duyusu Organı
Gözün Eklenti Organları (Organa Oculi Accessoria)
Organum Vestıbulocochleare, İşitme Ve Denge Organı
Dış Kulak (Auris Externa)
Orta Kulak (Auris Media)
İç Kulak (Auris Interna)
Organum Tactus, Dokunma Duyusu Organı
Deri ve Deri Altı Dokusu (Integumentum Commune)
Yağ bezleri (Glandulae Sebaceae)
Ter bezi (Glandulae Sudoriferae)
Özel Deri Bezleri
Kıl (Pili)
Meme (Mamma)
Deriden Oluşmuş Kılsız Organlar
Organum Digitale (Tırnak)
Boynuz (Cornu)
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar
Evcil Kanatlıların Anatomisi
Evcil Kanatlılar Hakkında Temel Anatomik Bilgi
Lokomotor Sistem
İskelet Sistemi
Baş İskeleti
Omurga (Columna Vertebralis)
Kaburgalar (Costae)
Göğüs Kemiği (Sternum)
Ön Bacak Kemikleri (Ossa Membri Thoracici)
Arka Bacak Kemikleri (Ossa Membri Pelvini)
Eklemler
Kas Sistemi
Sindirim Sistemi (Systema Dıgestorıum)
Ağız Boşluğu (Cavum Oris)
Yemek Borusu (Esophagus)
Mide (Gaster, Ventriculus)
Bağırsaklar (Intestinum)
Karaciğer (Hepar)
Pankreas (Pancreas)
Dalak (Lien)
Solunum Sistemi (Systema Respıratorıum)
Burun Delikleri (Nares) ve Burun Boşluğu (Cavum Nasi)
Ön Gırtlak (Larynx Cranialis)
Soluk Borusu (Trachea)
Ard Gırtlak (Larynx caudalis, Syrinx)
Akciğerler (Pulmones)
Hava Keseleri (Sacci Pneumatici)
Ürogenital Sistem (Systema Urogenıtalıs)
İdrar Sistemi (Systema Urinaria)
Üreme Sistemi (Systema Genitalia)
Erkek Üreme Organları (Systema Genitalia Masculina)
Dişi Üreme Organları (Systema Genitalia Feminina)
DOLAŞIM VE LENF SİSTEMİ
Dolaşım Sistemi (Systema Vasorum)
Lenf Sistemi (Systema Lymphaticum)
Endokrin Sistem
Sinir Sistemi (Systema Nervosum)
Merkezi Sinir Sistemi (Systema Nervosum Centrale)
Çevresel Sinir Sistemi (Systema Nervosum Periphericum)
Otonom Sinir Sistemi (Systema Nervosum Autonomicum)
Duyu Organları
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

Künye Bilgileri

Temel Veteriner Anatomi
Yazarlar: Prof.Dr. R. Merih HAZIROĞLU, Prof.Dr. Ahmet ÇAKIR, Prof.Dr. Bahri YILDIZ, Prof.Dr. Hüseyin YILDIZ, Doç.Dr. Çağdaş OTO, Prof.Dr. İ. Önder ORHAN, Yrd.Doç.Dr. Okan EKİM
Editör: Prof.Dr. R. Merih HAZIROĞLU
Anadolu Üniversitesi
Türü: Veterinerlik, Üniversite Kitapları, Açıköğretim Kitapları, E-kitap indir
Yayın Tarihi: 2014
174 Sayfa
ISBN: 978-975-06-0994-7

 

Temel Veteriner Anatomi
E-kitap okumak için tıklayın