TBMM Kazakça Tanıtım Kitabı

TBMM Kazakça Tanıtım Kitabı
E-Kitap okumak için tıklayın

Мазмұны
I. ТҰҰМ ЖӨНІНДЕ
A. ТАРИХЫ
Ә. ҚЫЗМЕТ ЖӘҢЕ БИЛІКТЕРІ
1. Жалпы Ережелер
2. Органдарға Мүше Тағайындау
Б. ЖАЛПЫ ХАЛЫҚТЫҚ САЙЛАУ
1. Сайлау жүйесі
2. Қалалар бойынща сайлау аумақтары мен сайланатын депутат саны
В. ЖАЛПЫ ОТЫРЫС
1. Жалпы Отырыс жайында
2. Бірінші Жалпы Отырыс және Ант Беру
3. Жалпы Отырыстың жұмыс күн және сагаттары
4. Жалпы Отырыс күн тәртібі
5. Күн Тәртібінен тыс жарыссөз
Г. БАСШЫЛЫҚ ҚҰРАМЫ
1. Құрылымы мен міндеттері
2. ТҰҰМ Төрағасын сайлау
3. Бурынгы Мәжіліс Төрағалары
4. ТҰҰМ төраға уәкілдері, хатшы-мүшелер және әкімшілік басшыларының сайлануы
Ғ. САЯСИ ПАРТИЯ ФРАКЦИЯЛАРЫ
1. Құрылымы мен міндеттері
Д. АҚЫЛДАСУ КЕҢЕСІ
Е. КОМИТЕТТЕР
1. Комитет Турлері
2. Комитет мүшелерінің сайлауы
Ж. ҮКІМЕТТІҢ ФУНКЦИЯСЫ
З. АППАРАТ
1. Аппарат схемасы
2. Аппарат қызметкерінің қызметке тағайындалу, деңгейдің көтерілуі шарты
K. ТҰҰМ ҒИМАРАТТАРЫ ЖӘНЕ ЭКСКУРСИЯ
1. Бірінші Мәжіліс Ғимараты
2. Екінші Мәжіліс Ғимараты
3. Қазіргі Мәжіліс Ғимараты
4. Негізгі ғимарат пен Жалпы Отырыс Залы
5. Халықпен қатынас Ғимараттары
6. ТҰҰМ Ғимаратына Экскурсия
II. МӘЖIЛIС ДЕПУТАТТАРЫ
A. Депутаттық Жөнінде
1. Депутат сайлану және мүше аталу
2. Депутаттың өкiлеттiғiнін тоқтатылуы
3. Заң шығару жауапсыздығы мен ешкімнің тиіспеуі құқығы
4. Заң шығару кезеңіңде ешкімнің тиіспеуі құқығымен байланысты заң жобаларының өту барысы
5. Депутаттың Мәжілістің отырысына дәлелсiз себептермен қатыспауы
ІІІ. ЗАҢ ЖОБАЛАРЫНЫҢ ӨТУ ТӘРТİБİ
A. ЗАҢ ЖОБАЛАРЫНЫН ӨТУ СУЛБАСЫ
Ә. ЖАЛПЫ ТҮСІНІКТЕР
1. ТҰҰМ нің жалпы мүше саны
2. Заң шығару мерзiмi
3. Заң шығару жылы
4. Демалыс және уақытша тоқтатылуы (үзiлiс)
5. Қезектен тыс жиналыс
6. Сессия және Отырыстар
7. Жалпы Отырыстың заңдылығы мен Депутаттардың дербес тiркелуі
8. Шешiм қабылдау саны
9. Келген құжаттар
10. Комитет баяндауы
11. Жабық отырыс
12. Жарамсыздандыру
Б. ЗАҢНАМАЛЫҚ АКТİНİҢ ЖОБАСЫН ЕНГİЗУ ӨКІЛЕТТІГІ
1. Заң
2. Заңнамалық актiнiң жобасын енгiзу өкілеттігі, Үкіметтік және депутаттық заң жобалары
3. Үкіметтік және депутаттық заң жобаларынын шарттары
B. КОМИТЕТЛЕРДЕ ТАЛҚЫЛАНУ
1. Негізгі және қосалқы комитет
2. Үкіметтік және депутаттық Заң жобаларының комитетке жіберілуі
3. Комитетлерді жұмысқа шақыру және жұмыс күнтізбесі
4. Комитетлерде үкіметтің өкілдігі
5. Комитетлерде қарау мезгілі
6. Комитет отырыстарына қатысу
7. Комитет отырыстарында сөз алу
8. Заң жобасы және ұсыныстарының комитеттерде қаралуы
9. Комитеттерде өзгеріс ұсыныстарының дайындалуы
10. Комитеттердің жиналыс және шешім үшін жеткілікті мүше саны
11. Комитеттерде төменгі комитеттердің құрылуы
12. Комитет рапорттарының ауқымы
13. Заң жобасы және ұсыныстарының комитеттерде қайтадан талқылануы
Г. ЖАЛПЫ ОТЫРЫСТA ТАЛҚЫЛАУ
1. Заң жобасы және ұсыныстарының Жалпы Отырыста күн тәртібіне алынуы
2. Комитет рапортының талқылана бастауы
3. Заң жобасы және ұсыныстардың Жалпы Отырыста талқылану процесі
4. Сөз талабы және баяндама кезегі
5. Өзгеріс ұсынысының дайындалуы және қаралуы
6. Жалпы Отырыста қайтадан талқылау
7. Жалпы Отырыста заң жобасы және ұсыныстардың баптары және толығымен дауысқа салынуы
8. Белгімен дауысқа салу
9. Ашық дауысқа салу
10. Жасырын дауысқа салу
11. Негізгі заң
12. Атазаң өзгерістері
13. Жарлық
14. Әжуа-Мазақ
15. Процедура жөнінде талқылау
16. Дисциплина жазалары
17. Акттер
Ғ. БЮДЖЕТ ПРОЦЕСІ
1. Бюджет заңы
2. Орталық әкімшілік бюджеті аясында орын алатын бюджет түрлері
3. Орталық әкімшілік бюджет жобасының заңға айналуы
4. Орталық әкімшілік нақты есеп заңы жобасының заңға айналуы
Д. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КЕЛІСІМ-ШАРТТАРДЫҢ Б ЕКІТУЛІ ПРОЦЕСІ
1. Заңдардың жариялануы
2. Заңдардың іске қосылуы
Е. ТҰҰМ ШЕШІМДЕРІ
1. ТҰҰМ шешімдері
IV. ПАРЛАМЕНТАР БАҚЫЛАУ
A. СҰРАҚ
1. Сұрақ
2. Сұрақ ұсыныстарында болуы керек шарттар
3. Сұрақ ұсынысының дайындалуы және тіркеуге алынуы
4. Жазбаша сұрақ ұсынысының жауаптандырылуы
5. Ауызша сұрақ ұсынысына жауап беру
6. Сұрақ ұсынысының қайтып алынуы
7. ТҰҰМ Төрағасына сұрақ
Ә. ЖАЛПЫ ТАЛҚЫЛАУ
1. Жалпы талқы
2. Жалпы талқылауды ұсынуға қажетті шарттар
3. Жалпы талқы ұсынысының өтетін рәсімі
4. Жалпы талқы ұсынысын алдын ала талқылау
5. Жалпы Отырыста жалпы талқылаудың жүзеге асуы
6. Жалпы талқы ұсынысының алынып тасталуы
Б. МӘЖІЛІС ТЕКСЕРУІ
1. Мәжіліс тексеруі
2. Мәжіліс тексеруін ұсынуға қажетті шарттар
3. Мәжіліс тексеруі ұсынысының өтетін рәсімі
4. Мәжіліс тексеруі комиссиясының құрылуы және жұмысы
В. МӘЖІЛІІС ТЕРГЕУІ
1. Мәжіліс тергеуі
2. Мәжіліс тергеуін ұсынуға қажетті шарттар
3. Мәжіліс тергеуі ұсынысының өтетін рәсімі
4. Мәжіліс тергеуі комиссиясының құрылуы және жұмысы
5. Мәжіліс тергеу комиссиясының баяндамасын талқылау және хұқықтық салдары
Г. СҰРАУ САЛУ
1. Сұрау салу
2. Сұрау салуды ұсынуға қажетті шарттар
3. Сұрау салу ұсынысын рәсімдеу және талқылау әдісі
V. ҚҰЖАТТАР
А. ПАРЛАМЕНТТІК ХҰҚЫҚТЫҢ БАСТАУЛАРЫ
Ә. 1908 ЖЫЛДАН КҮНІМІЗГЕ ДЕЙІНГІ ХАТТАМАЛАР
Б. КІТАПХАНА
1. Кітапхананы пайдалану шарттары
VI. СЫРТҚЫ БАЙЛАНЫСТАР
А. СЫРТҚЫ БАЙЛАНЫСТАР
Ә. ТҰҰМ ТӨРАҒАСЫНЫҢ РӨЛІ
Б. ДЕЛЕГАЦИЯЛАРДЫ ҚАБЫЛДАУ
В. ДЕЛЕГАЦИЯЛАР ЖОЛДАУ
Г. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ПАРЛАМЕНТТІК АССАМБЛЕЯЛАР ТҮРКИЯ ДЕЛЕГАЦИЯЛАРЫ
Ғ. ЕУРОПА ОДАҒЫМЕН ҚАТЫНАСТАР
Д. ПАРЛАМЕНТТЕР АРАСЫНДАҒЫ ДОСТЫҚ ТОПТАР
Е. АТҚАРУШЫ ОРГАННЫҢ ШЕТЕЛМЕН БАЙЛАНЫСТАРЫНА ҚАТЫСУ
Ж. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖИНАЛЫСТАР
З. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖОБАЛАР
VII. TBMM TV ТҰҰМ ТЕЛЕКАНАЛЫ
A. TBMM TV ТУРАЛЫ
Ә. БЕЙНЕФИЛЬМ АРХИВІ
VIII. ЖАРИЯЛАНЫМ
А. ЗАҢ ШЫҒАРУ КІТАПШАСЫ
Ә. ДЕПУТАТ АНЫҚТАМА КІТАПШАСЫ
Б. ТҰҰМ РЕГЛАМЕНТІ ӨЗГЕРІСТЕР, ШАРТТАР, ПРОТОҚОЛДАР
В. ТҰҰМ ҚҰРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТІМЕН ҚАТЫСТЫ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ СОТ ШЕШІМДЕРІ
Г. ТҰҰМ ЖАЛПЫ ОТЫРЫСЫНДА ӘДІС ТУРАЛЫ ТАЛҚЫЛАУЛАР
Ғ. ЗАҢ ШЫҒАРУ СИМПОЗИУМЫ
Д. МӘЖІЛІС БЮЛЛЕТЕНІ
Е. МӘЖІЛІС ХАБАР
IX. БАЙЛАНЫС

Künye Bilgileri

ТҮРКИЯ ҰЛЫ ҰЛТТЫҚ МӘЖİЛİСİ
TBMM Kazakça Tanıtım Kitabı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Yayınları
Türü: Demokrasi, Parlamenter sistem, Siyasal Sistemler, Kazakça, Türkiye Tarihi, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: 2013
110 Sayfa
ISBN: 978-975-8805-35-8

 

TBMM Kazakça Tanıtım Kitabı
E-Kitap okumak için tıklayın