Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Projesi

E-Kitap okumak için tıklayın

İçindekiler

Tablolar Listesi
Şekiller Ve Grafikler Listesi

Önsöz
Teşekkür
Sunuş
Özet
Abstract
Kısaltmalar
1. Arka Plan
Önem Ve Gerekçe

2. Kavramsal Çerçeve

Psiko-Sosyal Gelişim
Psikososyal Gelişim
Temel Güvene Karşı Güvensizlik Dönemi
Özerkliğe Karşı Kuşku Ve Utanç Dönemi
Girişimciliğe Karşı Suçluluk Duygusu Dönemi
Çalışkanlığa (Başarıya) Karşı Yetersizlik (Aşağılık) Duygusu Dönemi
Kimlik Kazanmaya Karşı Kimlik Karmaşası Dönemi
Aile ve Psikososyal Gelişim

Türkiye’de Değişen Aile Yapısı Ve Çocuğun Sosyalleşmesi
Ailenin Sınıflandırılması Ve Ailenin İşlevleri
Yapısal-İşlevsel Kuram
Sembolik Etkileşim Kuramı
Sosyal Çatışmacı Kuram

Türkiye’deki Aile Yapısının Değişimi
Çocuğun Gelişiminde ve Eğitiminde Ailenin Rolü
Çocuğun Gelişimi ve Eğitimi Yönünden Aile Yanında Bulunmanın Önem
Ailenin Çocuğun Okul Başarısına Etkisi

Çocuğun Aile Yanında Desteklenmesinin Sosyal Hizmet Açısından Değerlendirilmesi
Risk Altındaki Çocuklar
Çocuk Koruma Ve Bakım
Sosyal Koruma

Aile Destek Hizmetlerinin Kapsamı
Çocuğun Aile Yanında Desteklenmesi (Aile Sosyal Destek Hizmetleri)

Çocukların Korunmasına İlişkin Yasal Düzenlemeler
Giriş
Uluslararası Mevzuat
Ulusal Mevzuat

Dünya’da Çocuk Koruma Sistemleri
Norveç
İngiltere
Değerlendirme Ve Türkiye

Türkiye’de Çocukların Korunması Ve Koruma Hizmetleri
A. Çocuğun Aile Yanında Bakımı
a. Sosyal Ve Ekonomik Destek Hizmetleri
b. Koruyucu Aile
c. Evlat Edinme Hizmetleri
d. Koruyucu Ve Destekleyici Tedbirler
B. Kuruluş Bakımı Ve Türleri
a. Çocuğa Yönelik Hizmet Veren Kurumlar
b. Sosyal Rehabilitasyon Hizmetleri

Türkiye’de Çocuk Koruma Sisteminde Sayısal Gelişmeler
3. Amaç Ve Kapsam
Genel Amaçlar
Alt Amaçlar (Hedefler)

4. Varsayımlar
5. Sınırlılıklar
6. Metod Ve Teknikler

Araştırmanın Modeli
Çalışma Evreni Ve Örneklem
Veri Toplama Araçları Ve Teknikleri
Aile Görüşme Anketi
Çocuk Görüşme Anketi
Meslek Elemanı Görüşme Anketi
Veri Toplama Araçlarının Geçerlik Güvenirlik Çalışmaları
Aile, Çocuk Ve Meslek Elemanı Görüşme Araçlarının Geçerlik Ve Güvenirliği
Çocukların Psikososyal Gelişimlerini Belirlemek İçin Anketlerde Yer Alan Maddelere İlişkin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışmaları

7. Bulgular
Sed Kapsamındaki Çocukların Sosyal Ve Ekonomik Destek Türü
Görüşme Yapılan Ailenin Sed Yardımı Yapılan Çocuğa Yakınlık Derecesi
Sed Yardımına Başvuru, İnceleme Ve Hak Kazanma Sürecinde Geçen Süre
Ailede Birlikte Yaşanılan Kişilerin Özellikleri
Ailedeki Çocuk Sayısı
Çocukların Demografik Özellikleri
Ailelerin Sed Yardımına Başvurma Biçimi
Sed Yardımı Öncesi Geçen Süreç
Sed Yardım Sürecinin İşleyişi
Sed Yardım Sürecinde Etkili Olan Görevlilerin Davranışları
6a Kapsamındaki Çocuğun Aile Yanına Dönüşe Hazırlanması
Ailelerin Sed Yardımını Kullanma Alanları
Yardımın Nasıl Kullanılacağına Karar Verme
Sed Yardımının Kullanılışı Konusunda Çocuğun Görüşünü Alma Durumu
Ailelerin Sed Yardımı Dışında Destek Alma Durumu
Yeniden Kuruluş Bakımına Dönme İsteği
Sed Yardımı Alan Çocuğun Sağlık Durumu
Sed Yardımı Alan Çocuğun Sed Öncesi Ve Sonrasında Sağlık Kurulu
Şuna Gitme Sıklığı Ve Gittiği Sağlık Kuruluşu
Sed Yardımı Alan Ailede Engelli Bulunma Durumu
Aile Bireylerinde Bulunan Çeşitli Sorunlar
Aile İçinde Şiddet Yaşanma Durumu Ve Şiddete İlişkin Unsurlar
Ailelerin Ev Koşulları
Aile Bireylerinin Sahip Oldukları Kötü Alışkanlıklar
Ailelerin Beslenme Alışkanlıkları
Sed Yardımı Alan Çocuğun Dikkat Eksikliği Ve Konuşma Bozukluğu Bulunma Durumu
Sed Yardımı Alan Çocuğun Farklı Özelliği Olma Durumu
Aile İle Birlikte Geçirilen Zamanlarda Yapılan Aktiviteler
Ailede İlgilenilen Sosyal Ve Sportif Aktiviteler
Çocukların Yaşadıkları Sorunlar
Sed İn Ailelerin Yer/Adres Değiştirme Sıklığına Etkisi
Hanede Sed Kapsamındaki Çocuk Sayısı
Sed Yardımı Alan Çocuğun Hanede Birlikte Yaşadığı Bireyler
Sed Kapsamında Danışmanlık-Rehberlik Hizmetlerinden Yararlanma Durumu
Çocukların Sed Öncesi Ve Sonrasında Eğitim – Öğretime İlişkin Durumları
Çocukların Okula Gitme Durumu
Okuldaki Başarı Durumu
Okula Devam Durumu
Okul Değiştirme Durumu
Okulu Terk Etme Durumu
Bir Üst Öğrenime Devam Etme İsteği
Ev Ödevlerini Yapma Durumu
Okuldaki Sosyal Ve Kültürel Etkinliklere Katılım
Sınavlara Hazırlık Yapma
Okulda Disiplin Cezası Alma Durumu
Sed Yardımı Alan 0-11 Yaş Aralığındaki Çocukların Psikososyal Gelişimleri
Sed Yardımı Alan 12-18 Yaş Aralığındaki Çocukların Psikososyal Gelişimleri

Meslek Elemanlarından Elde Edilen Veriler
Sed Yardımlarının Amacına Ulaşma Durumu
Sed Sürecindeki İş Yükü Süreleri
Sed Yardımı Alan Aileler İle İlgili Yapılan Çalışmalar Dışında Yürütülen Çalışmalar
Sed Hizmetindeki Görevleri Yerine Getirebilme
Sed Hizmetinin Yürütülmesine İlişkin Görüşler
Sed Yardımının Kullanılış Amacına İlişkin Meslek Elemanların Görüşleri
Ev Ziyaretleri Sırasında Yaşanan Güçlükler
Sed Yardımına Başvuranların Meslek Elemanlarına Karşı Davranışları
Yeniden Kuruluş Bakımına Dönen Çocuklarla İlgili Gözlemler
Sed Hizmetinden Yararlanan Ailelerin Yardım Almadan Yaşamını Sürdürebilmeleri
Sed Yardımı Dışında Aileye Sosyal Destek Sağlama Alışkanlıklarına İlişkin Meslek Elemanlarının Görüşleri
Çocukların Eğitim Niteliklerine İlişkin Gözlemleri
Çocukların Sağlık Özelliklerine İlişkin Gözlemleri
Çocukların Psikososyal Özelliklerine İlişkin Gözlemleri
Sed Hizmetinin Amacına Ulaşması Konusundaki Görüşler
Sed Hizmeti Hakkında Hizmetiçi Eğitim Alma Durumları
Meslek Elemanlarının Mesleğine İlişkin Düşünceleri
Meslek Elemanlarının Belirtmek İstediği Genel Hususlar

8. Tartışma
9. Sonuçlar
10. Öneriler
11. Kaynaklar

 
 
Künye Bilgileri

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Projesi
Araştırma Sonuç Raporu
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Yayın Tarihi: 12/2014
188 Sayfa
Türü: Eğitim, Çocuk Gelişimi
ISBN: 9786058960442

E-Kitap okumak için tıklayın