Sağlıkla İlgili Uluslararası Belgeler

Sağlıkla İlgili Uluslararası Belgeler
E-Kitap okumak için tıklayın

İçindekiler

Sunuş (2. Baskı)
Sunuş (1. Baskı)
Bölüm: I Dünya Tabipler Birliği Bildirgeleri
Dünya Tabipler Birliği
Cenevre Bildirgesi Mesleki Bağlılık Yemini
Hekimlik Ahlakı Uluslararası Yasası
Bütün Ulusal Bakım Sistemleri İçin Sağlık Bakımı Sunulmasında On İki İlke
Helsinki Bildirgesi İnsanlar Üzerindeki Biyomedikal Araştırmalar İçin Hekimlere Yol Gösterici Öneriler
Aile Planlamasına İlişkin Duyuru
Sidney Bildirgesi Ölüme İlişkin Duyuru
Oslo Bildirgesi Tedavi Amaçlı Düşüğe İlişkin Duyuru
Bilgisayarların Tıpta Kullanılışına İlişkin Duyuru
Tokyo Bildirgesi Tutukluluk Ve Hapis Sırasındaki İşkence Ve Öteki Zalimce, İnsanlıkdışı Ya Da Aşağılayıcı İşlem Ve Cezalara İlişkin Olarak Tıp Doktorları İçin Kılavuz
Sao Paolo Bildirgesi Çevre Kirliliğine İlişkin Duyuru
Hekimlerin Ölüm Cezalarına Katkılarıyla İlgili Karar
Lizbon Bildirgesi Hasta Hakları
Venedik Bildirgesi Ölümle Sonuçlanacak Hastalık
Boks Yapmaya İlişkin Öneriler
Hekimlik Alanında Çalışanların İnsan Haklarına Ve Bireysel Özgürlüklerine İlişkin Bildirge
Ruh Sağlığına Yönelik (Psikotrop) İlaçların Kullanılışı Ve Kötüye Kullanılışına İlişkin Duyuru
Canlı Organların Ticaretine İlişkin Duyuru
Açlık Grevleri Konusunda Malta Bildirgesi
Spor Hekimliğinde Sağlık Bakımının İlkelerine İlişkin Bildirge
Dünya Tabipler Birliği’nin İnsan Hakları Konusundaki Kararı (DTB 42. Genel Kurulu, Kaliforniya, Ekim 1990)
Dünya Tabipler Birliği’nin İnsan Hakları Bildirgesi
Dünya Tabipler Birliği’nin Hekim Yardımlı İntihar İçin Tutumu
Dünya Tabipler Birliği’nin Tıbbi Toplantılara Katılma Özgürlüğü Konusunda Tutumu
Dünya Tabipler Birliği’nin Kimyasal Ve Biyolojik Silahlar Konusundaki Bildirgesi
Dünya Tabipler Birliği’nin Tıpta Yanlış Uygulama Konulu Duyurusu(Malpractice)
Dünya Tabipler Birliği’nin Tıbbi Hizmetin Standardı İçin Mesleki Sorumlulukla İlgili Kararı
Dünya Tabipler Birliği’nin 48. Genel Kurulu (Ekim 1996) Dr. Radovan Karadzic’e İlişkin Kararı
Dünya Tabipler Birliği’nin Aile Planlaması Ve Kadınların(Korunma) Doğum Kontrol Hakları Konusundaki Kararı
Dünya Tabipler Birliği’nin Silahlar Ve Silahların Yaşam/Sağlıkla Olan İlişkileri Hakkındaki Kararı
Dünya Tabipler Birliği’nin Genetik Kopyalama Konusundaki Kararı
Dünya Tabipler Birliği’nin Tütün Üretim, İhraç, İthal, Satış Ve Reklamına İlişkin Duyurusu
Dünya Tabipler Birliği Bildirisi In-Vıtro Döllenme Ve Embriyo Transplantasyonu
Dünya Tabipler Birliği Geçici Bildirisi AIDS
Dünya Tabipler Birliği Bildirgesi Aıds Hastalarının Tedavi Etmede Hekimlerin Mesleki Sorumluluğu
Dünya Tabipler Birliği Bildirgesi Hıv Epidemısi İle Ortaya Çıkan Konular
Dünya Tabipler Birliği Bildirgesi Genetik Danışma Ve Genetik Mühendisliği
Dünya Tabipler Birliği Bildirgesi İnsan Genomu Projesi
Dünya Tabipler Birliği Bildirgesi Biyomedikal Araştırmada Hayvan Kullanımı
Dünya Tabipler Birliği Bildirgesi Jenerik İlaç Uygulaması
Dünya Tabipler Birliğinin Kırsal Alanlardaki Tıbbı Bakımlarla İlgili Önerileri
Dünya Tabipler Birliği Bildirgesi Çevresel Ve Demografik Konularda Hekimlerin Rolü
Dünya Tabipler Birliği Rancho Mirage Bildirgesi Tıp Eğitimi
Dünya Tabipler Birliği Bildirgesi Tıp Eğitimi Konusunda Dünya Tabipler Birliği Beşinci Dünya Konferansı
Dünya Tabipler Birliği’nin Tüberkülozun İlaç Tedavisi İle İlgili Duyurusu
Dünya Tabipler Birliği’nin Ekonomik Ambargo Ve Sağlık İle İlgili Kararı
Dünya Tabipler Birliği’nin Klonlama Konusundaki Bildirge Taslağı İle İlgili Görüş
Dünya Tabipler Birliği Önerisi Klonlama
Dünya Tabipler Birliği’nin İşkenceye Katılmayı Reddeden Hekimlerle İlgili Bildirgesi
Dünya Tabipler Birliği Bildirgesi Sağlık Bakımında Devamlı Kalite Geliştirme Konusunda Ana Hatlar
Dünya Tabipler Birliği Bildirgesi Tütün Ürünlerinin Sağlık Tehlikeleri
Şiddet Veya Kötü Muamele Kullanımı Konusunda Veya Düşkünlük Yaratan Tedavilerde Yer Almayı Kabul Etmeyen Veya Buna Zorlanan Tıp Doktorlarına Destek İle İlgili Dünya Tabipler Birliği Hamburg Bildirgesi
Dünya Tabipler Birliği Açıklaması Ciddi Kriminal Saldırılar İçin Hekimlerin Davacıdan Korunmasının Belgelenmesi
Kadınların Sağlık Bakımına Ulaşmasını Yasaklayan Ve Afganistan’da Kadın Hekimlerin Meslekten Menedilmesi Konusunda Dünya
Tabipler Birliği Çözümü
Wma Tabipler Birliği Bildirgesi Evde Tıbbi Gözlem, “Tele-Tıp” Ve Tıp Ahlak Yasaları
Dünya Tabipler Birliği Bildirgesi Kadının Doğum Kontrol Hakkı
Dünya Tabipler Birliği Bildirgesi Felaket Olayında Tıp Ahlak Kuralları
Dünyadaki Mülteci Problemi Konusunda Dünya Tabipler Birliği Bildirgesi
Çocukların Hırpalanması Ve İhmali Konusunda Dünya Tabipler Birliği Tutumu
Dünya Tabipler Birliği Ahlaki Standartlar Prensibine Yeniden Adanma Konusunda Bildirgesi
Dünya Tabipler Birliği’nin İşyeri Güvenliği Konusundaki Görüşü
Dünya Tabipler Birliği’nin Silahlı Çatışma Dönemlerine İlişkin Kurallar
Dünya Tabipler Birliği’nin Kırsal Bölgelerdeki Tıbbi Bakıma İlişkin Önerileri
Dünya Tabipler Birliği’nin Ötanazi Bildirgesi
Dünya Tabipler Birliği’nin Olağandışı Durumlar İçin Tıp Etiği Bildirgesi
Dünya Tabipler Birliği’nin “Bir İlacın Yerine Başka Bir İlacın Verilmesi” İle İlgili Bildirgesi
Dünya Tabipler Birliği’nin Avıan İnfluenza İle İlgili Kararı
Dünya Tabipler Birliği’nin Mesleki Özerklik Ve Öz-Düzenleme İle İlgili Madrid Bildirgesi
Dünya Tabipler Birliği’nin Sağlık Bakımında Kadın Hakları, Bu Konunun Anneden Çocuğa Hıv Enfeksiyonu Bulaşından Korunmayla İlişkisi Konusunda Kararı
Dünya Tabipler Birliği’nin Hasta Hakları Bildirgesi
Dünya Tabipler Birliği’nin Alkolün Toplum Ve Sağlık Üzerine
Etkisini Azaltmaya Yönelik Bildirgesi
Dünya Tabipler Birliği’nin Kadın Sünnetine İlişkin Bildirgesi
Dünya Tabipler Birliği’nin Ötanazi Deklarasyonu
Dünya Tabipler Birliği’nin Hekim Yardımlı İntihar Bildirgesi
Dünya Tabipler Birliği’nin Kız Fetusların Öldürülmesine İlişkin Kararı
Dünya Tabipler Birliği’nin Tokyo Deklarasyonu Tutukluluk Ve Hapis Sırasındaki İşkence Ve Öteki Zalimce, İnsanlık Dışı Ya Da Aşağılayıcı İşlem Ve Cezalara İlişkin Hekimler İçin Rehber
Dünya Tabipler Birliği’nin Tıbbi Sorumluluk Reform Bildirgesi
Dünya Tabipler Birliği’nin Teletıp Etiği Raporu
Dünya Tabipler Birliği’nin Aile Planlaması Ve Kadının Kontrasepsiyon Hakkı Üzerine Raporu
Dünya Tabipler Birliği’nin Gürültü Kirliliği Üzerine Raporu
Dünya Tabipler Birliği’nin Tütün Ürünlerinin Sağlığa Zararları Üzerine Bildirgesi
Dünya Tabipleri Birliği’nin İşkence Ya Da Zalimce/İnsanlık Dışı/Onur Kırıcı Muamelelerin Belgelendirilmesi Ve İhbar Edilmesinde Hekimlerin Sorumluluğuna İlişkin Kararı
Dünya Tabipler Birliği’nin Tıp Eğitimininin Niteliğini Geliştirmek İçin Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu Küresel Standartlar İle İlgili Kararı
Dünya Tabipler Birliği’nin Su Ve Sağlık İle İlgili Bildirgesi
Dünya Tabipler Birliği’nin Şiddet Ve Sağlık İlişkisine İlişkin Bildirgesi
Dünya Tabipler Birliği’nin Biyolojik Silahlar Konusunda Washington Bildirgesi
Dünya Tabipler Birliği’nin Hapishane Koşulları/Tüberküloz Ve Diğer Bulaşıcı Hastalıkların Yayılımı Konusunda Edinburg Bildirgesi
Dünya Tabipler Birliği’nin Organ Bağışı Ve Nakli Üzerine Raporu
Dünya Tabipler Birliği’nin Uluslararası Hekimlik Etiği
Dünya Tabipler Birliği’nin Tıbbi Etik Günü’nün Belirlenmesi Üzerine Kararı
Dünya Tabipler Birliği’nin Cenevre Bildirgesi
Dünya Tabipler Birliği’nin Sağlık Veritabanları İle İlgili Etik Düşünceler Bildirgesi
Dünya Tabipler Birliği’nin Sağlıkla İlgili Acil Durumlarda İletişim Ve Koordinasyon Hakkında Raporu
Dünya Tabipler Birliği’nin İnsan Üreme Materyalinin Ticarileştirilmemesi Kararı
Dünya Tabipler Birliği’nin Yaşlı İstismarı Üzerine Hong Kong Bildirisi
Dünya Tabipler Birliği’nin Ekonomik Krizin Sağlık Üzerine Olası Etkileriyle İlgili Kararları
Dünya Tabipler Birliği’nin Nükleer Silahlar Üzerine Bildirgesi
Bölüm: Iı
Avrupa Konseyi Dokümanları
Avrupa Konseyi
Avrupa Sosyal Şartı
Biyoloji Ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları Ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi Tasarısı: İnsan Hakları Ve Biyotıp Sözleşmesi
Bölüm: Iıı
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
Unesco Xxıx. Genel Konferansı İnsan Genomu Ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (11 Kasım 1997)
Unesco Genel Konferansının Xxıx. Döneminde Kabul Edilen Karar İnsan Genomu Ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin Uygulanması
Biyobankalar Ve Biyoetik: Dna Bankaları Çerçeve Kuralları.
Dna Bankası Çerçeve Kuralları
Genetik Danışma Çerçeve Kuralları
Bölüm: Iv Avrupa Tabip Birlikleri Forumu Kararları
Tabip Birlikleri Ve Dsö Avrupa Forumu Tütün Bildirgesi
Avrupa Tabip Birliklerinin Mayınlarla İlgili Kararı (Kopenhag, 7 Şubat 1997)
Avrupa Tabip Birlikleri Forumu’nun Sağlık Kaynakları İle İlgili Bildirgesi, 1998
Avrupa Tabip Birlikleri Ve Dünya Sağlık Örgütü Forumu’nun Kaynakların Tedavi Edici, Koruyucu Sağlık Hizmetleriyle Sağlığın Promosyonuna Dağılımı Konusundaki Bildirgesi (Basel, 1998)
Avrupa Tabip Birlikleri Ve Dünya Sağlık Örgütü Forumu Tütün Duyurusu (Basel, 1998)
Avrupa Tabip Birlikleri Forum Bildirileri, 1998 Kosova’da Sivil Halka Yönelik Tehditler İçin Bildiri

Dünya Tabipler Birliği
Avrupa Konseyi
Birleşmiş Milletler
Unesco
Avrupa Tabip Birlikleri Forumu

Dizin

Acil durumlarda iletişim ve koordinasyon 181
Açlık grevleri 39
Ahlaki standartlar 111
Tedavi 63
AIDS 61
Aile planlaması 23 52 145
Alkol 132
Anneden çocuğa bulaş 127
Araştırmada hayvan kullanımı 72
Araştırmalar 20
Avian influenza 124
Avrupa Sosyal Şartı 193
Bilgisayarların tıpta kullanılışı 26
Bir ilacın yerine başka bir ilacın verilmesi 122
Biyobankalar 243
Biyoetik 243
Biyolojik silahlar 162
Biyomedikal araştırma 72
Biyotıp sözleşmesi 208
Boks 34
Bulaşıcı hastalıklar 166
Canlı organ ticareti 38
Cenevre Bildirgesi 15 176
Kriminal saldırılar 99
Çevre 78
Çevre kirliliği 29
Çevresel ve demografik konular 78
Çocuk 108
Çocuk hakları 221
Çocukların hırpalanması ve ihmali 108
Demografi 78
DNA bankaları 243 245
Doğum kontrol 52 103
Dr. Radovan Karadzic’e ilişkin kararı 51
Dünya konferansı 83
Dünya Tabipler Birliği 13
Düşkünlük yaratan tedaviler 97
Edinburg Bildirgesi 166
Ekonomik ambargo 86
Ekonomik kriz 187
Embriyo transplantasyonu 58
Evde tıbbi gözlem 101
Felaketler 104
Genetik 248
Genetik danışma 67 248
Genetik kopyalama 56
Genetik mühendisliği 67
Gürültü kirliliği 148
Hamburg Bildirgesi 97
Hapishane koşulları 166
Hasta hakları 32 129
Hekim yardımlı intihar 45 138
Hekimlerin ölüm cezalarına katkıları 31
Hekimlik ahlakı 16
Hekimlik alanında çalışanlar 36
Helsinki Bildirgesi 20
HIV enfeksiyonu 127
HIV epidemısi 65
Hong Kong Bildirisi 185
İn-vıtro döllenme 58
İlaç 37 74 85
İletişim 181
İnsan genomu 69 237 242
İnsan hakları 43 44 208
İnsan haysiyeti 208
İnsan üreme materyali 184
İntihar 138
İşkence 27 140 153
İşkence ve öteki zalimce insanlıkdışı ya da aşağılayıcı
işlemler 27
İşkenceye katılmayı reddedme 90
İşyeri güvenliği 112
Jenerik ilaç uygulaması 74
Kadın 100 103
Kadın hakları 127
Kadın hekimler 100
Kadın sünneti 135
Kırsal alanlardaki tıbbı bakım 76 115
Kız fetusların öldürülmesi 139
Kimyasal ve biyolojik silahlar 47
Klonlama 87 89
Kontrasepsiyon 147
Kötü muamele 97
Lizbon Bildirgesi 32
Madrid Bildirgesi 125
Malpractice 48
Malta Bildirgesi 39
Mayınlar 258
Mesleki Bağlılık Yemini 15
Mesleki özerklik 125
Mesleki sorumluluk 50
Meslekten menedilme 100
Mülteci 107
Nükleer silahlar 188
Olağandışı durumlar 118
Organ bağışı ve nakli 168
Oslo Bildirgesi 25
Ölüme ilişkin duyuru 24
Ölümle sonuçlanacak hastalık 33
Ötanazi 117 137
Öz-düzenleme 125
Rancho Mirage Bildirgesi 80
Reklam 57
Ruh sağlığına yönelik (psikotrop) ilaçlar 37
Sağlığın promosyonu 260
Sağlık bakımı 18 41 92 100 127
Sağlık bakımında devamlı kalite geliştirme 92
Sağlık kaynakları 259 260
Sağlık veritabanları 177
Saldırı 99
Sao Paolo Bildirgesi 29
Sidney Bildirgesi 24
Silahlar 54
Silahların yaşam/sağlıkla olan ilişkileri 54
Silahlı çatışma dönemleri 113
Sivil halka yönelik tehditler 262
Spor hekimliği 41
Su 158
Şiddet 97 160
Tedavi amaçlı düşük 25
Tele-tıp 101 145
Tıbbi etik günü 175
Tıbbi hizmetin standardı 50
Tıbbi sorumluluk 142
Tıbbi toplantılara katılma 46
Tıp eğitimi 80 83 157
Tıpta yanlış uygulama 48
Ticarileştirilme 184
Tokyo Bildirgesi 27 140
Tutukluluk ve hapis 27 140
Tüberküloz 85 166
Tütün 57 150 257 261
Tütün ürünlerinin sağlık tehlikeleri 95
Uluslararası hekimlik 173
Venedik Bildirgesi 33
Washington Bildirgesi 162
Yaşlı istismarı 185
Yeniden adanma 111
Yer almayı kabul etmeme 97
Zalimce insanlık dışı ya aşağılayıcı işlem ve cezalar 140 153
Zorlanan tıp doktorları 97

Künye Bilgileri

Sağlıkla İlgili Uluslararası Belgeler
Türk Tabipleri Birliği
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, Uluslararası Hukuk, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Ekim 2009
264 Sayfa
ISBN: 978-605-5867-22-5

 
Sağlıkla İlgili Uluslararası Belgeler
E-Kitap okumak için tıklayın